Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2022

23 октября 2022 года - Воскресенье

Неделя 19-я по Пятидесятнице, глас 2

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Память святых отцев VII Вселенского Собора. Мч. Евла́мпия и мц. Евлампи́и (303–311); свт. Инноке́нтия (Смирнова), епископа Пензенского (1819); прп. Амвро́сия Оптинского (1891).

Свт. Амфило́хия Печерского, епископа Владимиро-Волынского (1122); Собор Волынских святых; блж. Андре́я, Христа ради юродивого, Тотемского (1673); мч. Феоте́кна Антиохийского (III–IV); прп. Вассиа́на (Васи́лия) Константинопольского, игумена (V); прп. Фео́фила Тивериопольского, исп. (VIII).

Икона Божией Матери: Акафистная Зографская (Предвозвестительница).

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

Воскресению

Тропарь, глас 2:

Воскре́сл еси́ от гро́ба, Всеси́льне Спа́се,/ и а́д ви́дев чу́до, ужасе́ся,/ и ме́ртвии воста́ша;/ тва́рь же ви́дящи сра́дуется Тебе́,/ и Ада́м свесели́тся,// и ми́р, Спа́се мо́й, воспева́ет Тя́ при́сно.

Кондак, глас 2:

Егда́ снизше́л еси́ к сме́рти, Животе́ Безсме́ртный,/ тогда́ а́д умертви́л еси́ блиста́нием Божества́:/ егда́ же и уме́ршия от преиспо́дних воскреси́л еси́,/ вся́ си́лы небе́сныя взыва́ху:// Жизнода́вче, Христе́ Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

Мученикам Евлампию и Евлампии (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего:/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3:

До́блия му́ченики и бра́тию по пло́ти,/ му́драго Евла́мпия и Евлампи́ю, почти́м:/ ти́и бо пребеззако́нных козноде́йства посрами́ша си́лою Распе́ншагося:// сего́ ра́ди яви́шася му́чеников сла́ва, ку́пно и похвала́.

Святителю Иннокентию Пензенскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 5:

От ю́ности смире́нным нарече́нный, в мона́шестве же чистоте́ тезоиме́нный, духо́вной му́дрости люби́тель ты́ яви́лся еси́, златовещанный благоче́стия учи́тель и лжи́вых па́губных уче́ний обличи́тель, за И́стину безу́мными гони́мый, незло́бие и кро́тость пропове́давый, и па́ству Пензенскую ре́вностне пасы́й, святи́телю всече́стне Инноке́нтие, моли́ Христа́ на́с умудри́ти во спасе́ние.

Кондак, глас 8:

Священнаго и боговещаннаго проповедника/ и дивнаго премудрости учителя/ вчинил еси, Господи, в наслаждение благих Твоих и покой,/ труды бо онаго и блаженную кончину/ паче всякаго всеплодия прием,/ едине Прославляяй святыя Своя.

Молитва:

Бо́же Вели́кий и Си́льный, Бо́же Святы́й и во святы́х почива́яй! Се́ ны́не мы́, раби́ недосто́йнии, коле́на серде́ц на́ших в стра́се и умиле́нии прикло́ньше подно́жию вели́чествия Твоего́, припа́даем и, не дерза́я воззре́ти на высоту́ небе́сную, смире́нно ми́лости Твоея́ безме́рныя ча́ем. Ве́си, Го́споди, я́ко недосто́йни есмы́, но на моли́тву к Тебе́ ны́не воздвиза́ем ди́внаго уго́дника Твоего́ Инноке́нтия, чудотво́рца новоявле́ннаго, и́же вои́стину бе́ му́ж по се́рдцу Твоему́. Ты́ бо ре́кл еси́, Го́споди, пречи́стыми усты́ Твои́ми, я́ко ра́ди и десяти́х пра́ведных не погуби́ши гра́да нечести́вых. Умилосе́рдися, Влады́ко Святы́й, и ниневи́тяном, согре́шшим Тебе́, спасе́ния иска́вый, и ны́не на на́с, непотре́бных и премно́го согре́шших рабе́х Твои́х, и приими́ в умилостивле́ние моли́твы пречу́днаго сего́ святи́теля Твоего́, с ни́м же и все́х святы́х Твои́х, просла́вленных в двутысящное ле́то пресла́внаго Воплоще́ния Твоего́, да хода́тайствуют си́и пред Тобо́ю о на́с, ча́дех и сро́дницех и́х, мно́га бо любы́ и́х, мно́гое и дерзнове́ние пред лице́м Твои́м. Мно́гими грехми́ помрачи́ся естество́ на́ше, оскверни́хом ду́ши и телеса́ своя́ по де́йству иско́ннаго человекоуби́йцы и проти́вника Твоего́, но па́че припа́даем бла́гости Твое́й, на милосе́рдие Твое́ то́кмо наде́ющеся. Усе́рдно же про́сим и вели́каго хода́тая на́шего и те́плаго в беда́х на́м предста́теля Инноке́нтия, непови́ннаго вои́стину во очесе́х Твои́х, да пролие́т и свою́ многомо́щную моли́тву пред Тобо́ю, Отце́м Све́тов. Не взира́й у́бо на грехи́ на́ша, Бо́же Преве́чный, но при́зри на ве́ру и наде́яние на́ши и предста́тельство уго́дника Твоего́ Инноке́нтия, и очи́сти ны́ от скве́рн на́ших. Я́ко да слеза́ми покая́ния и де́йством благода́ти Твоея́ очище́ни, возмо́жем вни́ти в све́тлый о́ный и прекра́сный черто́г, его́ же угото́вал еси́ лю́бящим Тя́, и та́мо ку́пно со святи́телем Инноке́нтием возмо́жем воспева́ти пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Амвросию Оптинскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 5:

Я́ко к целе́бному исто́чнику/ притека́ем к тебе́, Амвро́сие, о́тче наш./ Ты бо на путь спасе́ния нас ве́рно наставля́еши,/ моли́твами от бед и напа́стей охраня́еши,/ в те́лесных и душе́вных ско́рбех утеша́еши,/ па́че же смире́нию, терпе́нию и любви́ науча́еши./ Моли́ Человеколю́бца Христа́/ и Засту́пницу усе́рдную// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

Заве́т Пастыренача́льника испо́лнив/ ста́рчества благода́ть насле́довал еси́,/ боле́знуя се́рдцем о всех, с ве́рою притека́ющих к тебе́,/ те́мже и мы, ча́да твоя́, с любо́вию вопие́м ти:/ о́тче святы́й Амвро́сие,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Молитва:

О, вели́кий ста́рче и уго́дниче Бо́жий, преподо́бне о́тче наш Амвро́сие, О́птинская похвало́ и всея Руси́ учи́телю благоче́стия! Сла́вим твое́ во Христе́ смире́нное житие́, и́мже Бог превознесе́ и́мя твое́ еще́ на земли́ тебе́ су́ща, наипа́че же увенча́ тя Небе́сною че́стию по отше́ствии твое́м в черто́г сла́вы ве́чныя. Приими́ ны́не моле́ние нас, недосто́йных чад твои́х, чту́щих тя и призыва́ющих и́мя твое́ свято́е. Изба́ви нас твои́м предста́тельством пред Престо́лом Бо́жиим от всех ско́рбных обстоя́ний, душе́вных и теле́сных неду́гов, злых напа́стей, тлетво́рных и лука́вых искуше́ний. Низпосли́ оте́честву на́шему от Великодарови́таго Бо́га мир, тишину́ и благоде́нствие. Бу́ди непрело́жный покрови́тель Святы́я оби́тели сия́, в не́йже в преуспе́янии сам подвиза́лся еси́ и угоди́л еси́ все́ми в Тро́ице сла́вимому Бо́гу на́шему. Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святителю Амфилохию Печерскому, Владимиро-Волынскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

От мирска́го мяте́жа изше́д,/ в пеще́рах Ки́евских Феодо́сия блаже́ннаго Богому́дренно всели́лся еси́,/ святи́телю Христо́в, о́тче Амфило́хие,/ и отсю́ду во епи́скопа Богоспаса́емей па́стве Влади́миро-Волы́нстей поста́вленный,/ в труде́х, бде́ниих и поще́ниих свя́то подвиза́лся еси́./ И та́ко дости́г доброде́телей соверше́нства,/ па́ки в пеще́ры святы́я возврати́лся еси́,/ иде́же и дух свой благоче́стно преда́л еси́ Го́сподеви, всече́стне,/ к ли́ку преподо́бных Пече́рских причте́н,/ с ни́ми же моли́ся Христу́, всече́стне,// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Звезду́ Волы́нскую, из пеще́рнаго мра́ка от Ки́ева возсия́вшую,/ и от Волы́ни второ́е пеще́ры заве́тныя житие́м свои́м/ и блаже́нною кончи́ною, и прославле́нием свои́м озари́вшаго,/ всеблаже́ннаго Амфило́хия, архипа́стыря Влади́миро-Волы́нскаго почти́м,/ прося́ще его́, да в ли́ке преподо́бных Пече́рских водворя́яся,// мо́лится ку́пно с ни́ми о душа́х на́ших.

Собору Волынских святых (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Приспе́ день све́тлаго торжества́,/ лю́дии Волы́нстии ра́дуются,/ и с ни́ми вся Росси́йская Це́рковь ликовству́ет/ во псалме́х и пе́ниих, и пе́снех духо́вных,/ днесь бо, я́коже со́лнце незаходи́мое,/ всем возсия́ па́мять/ святы́х и Богому́жных уго́дников и чудотво́рцев Волы́нских/ святи́теля Стефа́на чу́днаго,/ иера́рхом Волы́нским первопресто́льника,/ и свята́го благове́рнаго Яропо́лка/, блаже́ннаго страда́льца Богому́жнаго,/ и с ни́ми Амфило́хия, святи́теля Волы́нскаго,/ и победоно́снаго Фео́дора, Остро́жскаго кня́зя Богодарова́ннаго,/ и преподо́бнаго И́ова Поча́евскаго присноблаже́ннаго/, и́хже моли́твами, Го́споди,/ зе́млю оте́ческую на́шу в Правосла́вии и ми́ре утверди́,/ и спаси́ всех иму́ще ку́пно о нас Моли́твенницу усе́рдную,/ Пресвяту́ю Ма́терь Свою́ Богоро́дицу,/ благода́тне сия́ющую в цельбоно́сней стопе́ Свое́й/ и чудотво́рней ико́не на горе́ Поча́евстей/ и заступле́ньми про́чих уго́дников Волы́нския па́ствы,/ Иулиа́нии, блаже́нныя де́вы Ольша́нския,// и свята́го преподобному́ченика Мака́рия, архимандри́та О́вручскаго.

Кондак, глас 8:

Избра́нным чудотво́рцам и изря́дным уго́дником Волы́нския земли́,/ похва́льная воспису́ем вам, святи́и:/ Яропо́лче святы́й, Стефа́не, Амфило́хие, Фео́доре,/ Иулиа́ние, И́ове и Мака́рие, присноблаже́ннии!/ Тем я́ко иму́щии благода́ть и ми́лость у Христа́ Бо́га на́шего,/ от вся́ких нас бед свободи́те/ да вы́ну ва́шею по́мощию избавля́емии, вопие́м вам благода́рне:// ра́дуйтеся, пресла́внии уго́дницы Бо́жии и земли́ Волы́нския украше́ние.

Блаженному Андрею Тотемскому, Христа ради юродивому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Терпе́нием и му́жеством Христа́ ра́ди юро́дство восприя́л еси́, блаже́нне Андре́е,/ в посте́ и бде́нии пребыва́я,/ тя́гость зно́я ле́тняго поне́сл еси́,/ и мра́зы зи́мния терпя́,/ те́мже и ны́не приходя́щим с ве́рою к тебе́,/ исцеле́ние неоску́дно подае́ши,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Вы́шния красоты́ жела́я,/ и ни́жния сла́сти теле́сныя то́щно оста́вил еси́ нестяжа́нием су́етнаго ми́ра,/ А́нгельское житие́ преходя́, сконча́вся, Андре́е блаже́нне,// с ними́ же Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.