Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2022

3 октября 2022 года - Понедельник

Седмица 17-я по Пятидесятнице, глас 7

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Попразднство Воздвижения Животворящего Креста Господня. Вмч. Евста́фия Плакиды, жены его мц. Феопи́стии и чад их мчч. Ага́пия и Феопи́ста (ок. 118); Мучеников и исповедников блгв. кн. Михаи́ла Черниговского и боярина его Фео́дора, чудотворцев (1245).

Прп. и блгв. кн. Олега Брянского (ок. 1285); Собор святых Брянской митрополии.

Сщмчч. Феокти́ста Смельницкого и Алекса́ндра Тетюева, пресвитеров (1937).

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

Великомученику Евстафию Плакиде и иже с ним (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего:/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:

Стра́сти Христо́вы я́ве подража́в/ и Сего́ испи́в усе́рдно ча́шу,/ о́бщник, Евста́фие, и сла́вы снасле́дник был еси́,/ от Сама́го всех Бо́га// прие́мля с высоты́ боже́ственное оставле́ние.

Молитва:

О, пресла́вный, святы́й и многострада́льный великому́чениче Христо́в Евста́фие! Услы́ши на́с гре́шных и недосто́йных, святу́ю па́мять твою́ пра́зднующих. Испроси́ на́м у Го́спода многомо́щными моли́твами твои́ми благода́ть, я́же ко спасе́нию, и все́х грехо́в, соде́янных на́ми, проще́ние, земли́ благопло́дие, ми́ру ми́рное устрое́ние и от лю́тых диа́вольских ко́зней свобожде́ние, христиа́нскую кончи́ну жития́ на́шего и немяте́жное чрез возду́шныя мыта́рства к небеси́ прехожде́ние, ты́ бо прия́л еси́ благода́ть сию́ от Го́спода, е́же моли́тися за ны́, и а́ще восхо́щеши по́мощи на́м, почита́ющим свяще́нную па́мять твою́, вся́ мо́жеши сотвори́ти. Не пре́зри у́бо на́с, недосто́йных, страстоте́рпче святы́й, и испроси́ от Го́спода вся́ блага́я и поле́зная душа́м на́шим, я́ко да и мы́ сподо́бимся сла́вити и воспева́ти всесвято́е и великоле́пое и́мя Его́ во преми́рном Ца́рствии Небе́снем, иде́же е́сть все́х святы́х жили́ще, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Благоверному князю Михаилу Черниговскому и боярину его Феодору (житие / история праздника)

Тропарь, глас 8:

Тро́ичнаго Божества́ осия́нием просвети́вся,/ страстоте́рпче вели́кий кня́же Михаи́ле,/ с прему́дрым боля́рином ти Фео́дором,/ самозва́нна к по́двигом устреми́стася,/ сквозе́ огнь не идо́ста,/ кусту́ же и и́долом не поклони́стася, но оплева́ста/ и нечести́ваго царя́ обличи́ста,/ Христа́ же Еди́наго от Тро́ицы Бо́га Су́ща испове́даста./ И того́ ра́ди крове́й свои́х струя́ми обагри́стася, сла́вная./ Те́мже и венца́ от Него́ побе́дная прия́ста,/ и нас свы́ше назира́ета,/ мо́лим вас, святы́я, моли́те Того́,/ я́ко да ва́шими моли́твами изба́вит нас от вся́ких обстоя́щих ны зол/ и пода́ст нам вся блага́я,// и́же Един Сый прославля́емый во святы́х Свои́х.

Кондак, глас 5:

Со́лнца мы́сленнаго пра́веднаго — Христа́/ озари́вся сия́нием, пребога́те Михаи́ле,/ ви́димому со́лнцу не поклони́лся еси́/ и тва́ри па́че Творца́ не послужи́л еси́/ и нече́стие обузда́л еси́,/ я́рости царя́ не убоя́вся/ и кро́ве свое́й обагре́нием/ Христо́ви предста́л еси́, ра́дуяся./ И ны́не в пренесе́нии моще́й твои́х/ нас свы́ше назира́й и Христа́ Бо́га моли́,/ мо́лимся я́ко спасти́ся нам/ и Правосла́вию непоколеби́му пребы́ти,/ Оте́честву на́шему соблюсти́ся во всем/ моли́твами твои́ми, свя́те,// по вели́цей Его́ ми́лости.

Преподобному и благоверному князю Олегу Брянскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 8:

От ю́ности возлюби́л Хpиста́ всем се́pдцем, пpеподо́бне,/ сла́ву земну́ю я́ко пpеходя́щу оста́вил еси́,/ и ца́pство земно́е в ничто́же вмени́в/ ли́ку и́нок pа́достно пpиче́лся еси́,/ и тpуды́ мно́гими гpад Бpя́нск, а́ки со́лнце пpесве́тло, озаpи́л еси́:/ тем быв Тpо́ицы укpаше́ние,// моли́, кня́же Оле́же, Хpиста́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4:

Уподо́бился еси́ плодоно́сней ле́торасли/ от ко́рене честна́го,/ Оле́же благоро́дне,/ и́стину возлюби́в и нетле́нный Христо́в жи́вот./ Те́мже моли́твою, бде́нием и поще́нием/ свети́льник вели́кий быв твои́м ученико́м,// просвети́, блаже́нне, оте́чество твое́ и спаси́ ду́ши на́ша.

Молитва:

О, преподо́бне о́тче, благове́рне кня́же Оле́же, уго́дниче Христо́в усе́рдный, моли́твенниче ко Го́споду те́плый, защи́тниче в беда́х и уте́шителю в печа́лех неуста́нный! Воззри́, преблаже́нне, ми́ло­стиво на град твой и виждь ча́да твоя́, смире́нно ти припа́дающия и служи́ти тебе́ хотя́щия. Не отве́ргни тре́бующия твоея́ по́мощи, но я́ко благоде́тель и хода́тай, моли́ при́сно Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, да благослови́т страну́ Росси́й­скую, в ми́ре и благове́рии ю́ сохраня́я, гра́ды умножа́я, достоя́ние Свое́ соблюда́я. Вознеси́, богоно́сне о́тче наш, сие́ ма́лое моле́ние недосто́йных раб твои́х Влады́це Христу́, да утверди́т во святе́й Правосла́вней Це́ркви живы́й дух пра́выя ве́ры и любве́, благоче́стие непоколеби́мо, любому́дрие христопосле́довательно, да да́ру­ет па́стырям ре́вность попече́ния о спасе́нии люде́й, во е́же неве́рующая просвети́ти, заблу́ждшия наста́вити, отпа́дшия обрати́ти и привлещи́. Изря́днее же, да вся ча́да Це́ркве Правосла́вныя чи́сты сохрани́т от мирски́х искуше́ний, по́хотей плотски́х, суему́дрия, суеве́рий и наважде́ний вра́жеских. Ей, уго́дниче Бо́жий, не пре́зри нас, моля́щихся тебе́, но помози́ нам ско­́рым предста́тельством твои́м, да вся́ких бед, напа́стей и скорбе́й в сей жи́зни вре́менней избежа́вше, кончи́ну непосты́дну обрете́м, и та́ко на земли́ богоуго́дно пожи́вше, жи́зни ра́йския на Небеси́ сподо́бимся, иде́же вку́пе с тобо́ю просла́вим человеколю́бие и щедро́ты в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Собору Брянских святых (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Дне́сь ра́достно лику́ет/ земля́ Бря́нская,/ прославля́ющи ча́да своя́,/ Бо́гу угоди́вшая:/ святи́тели и па́стыри,/ преподо́бныя отцы́ и ма́тери,/ благове́рныя кня́зи,/ му́ченики и испове́дники;/ к ни́м же с любо́вию воззове́м:/ о собо́ре святы́й/ и по́лче Боже́ственный,/ моли́твами и предста́тельством/ зе́млю на́шу сохраня́йте,/ е́йже есте́ наде́жда// и утвержде́ние.

Кондак, глас 2:

Засту́пницы те́плии Брянския земли́,/ святи́и сро́дницы на́ши,/ ку́пно со Пресвято́ю Богоро́дицею/ и все́ми святы́ми/ Престо́лу Бо́жию ны́не предстоя́ще,/ моли́те Христа́ Бо́га/ ми́р Оте́честву на́шему дарова́ти,/ Правосла́вие утверди́ти,/ е́реси и раско́лы разори́ти,/ и душа́м на́шим// вся́ ко спасе́нию поле́зная испроси́те.