Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2022

1 октября 2022 года - Суббота

Седмица 16-я по Пятидесятнице. Суббота по Воздвижении, глас 6

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Попразднство Воздвижения Животворящего Креста Господня. Прп. Евме́ния, епископа Гортинского (VII); прп. Евфроси́нии, в миру Феоду́лии, Суздальской (прославление 1698); прп. Иларио́на Оптинского (1873).

Мц. Ариа́дны Промисской (Фригийской) (II); мцц. Софи́и и Ирины Египетских (III); мч. Ка́стора; мчч. Бидзи́ны, Ша́лвы и Элизба́ра, князей Ксанских (1660) (Груз.); Собор новомучеников и исповедников земли Владимирской.

Сщмчч. Алекси́я Кузнецова и Петра Дьяконова, пресвитеров (1918); сщмчч. Амфило́хия (Скворцова), епископа Красноярского, Иоа́нна Васильева, Бори́са Боголепова, Михаила Скобелева, Влади́мира Чекалова, Вениами́на Благонадеждина, Константина Твердислова, пресвитеров и мч. Се́ргия Ведерникова (1937).

Икон Божией Матери: Молченская (1405); Старорусская (возвращение ее в Старую Руссу в 1888 г.); Целительница.

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

Преподобному Евмению, епископу Гортинскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 7:

Поще́нием житие́ твое́ укра́сил еси́,/ ни́щия возлюби́в,/ и те́м разда́л еси́ все́ име́ние твое́,/ в доброде́телех возсия́л еси́, я́ко со́лнце,/ пла́чущия утеша́я и скорбя́щия веселя́,/ и на́м испроси́, мо́лимся,/ моли́твами твои́ми, Евме́ние о́тче,// от Христа́ грехо́в проще́ние.

Кондак, глас 2:

Све́том Боже́ственным просвети́вся, всеблаже́нне,/ просвеща́еши ны,/ любо́вию пою́щия твое́ честно́е и сла́вное/ и свято́е, о́тче, преставле́ние,/ иера́рше Евме́ние,// моля́ непреста́нно о всех нас.

Преподобной Евфросинии Суздальской (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Свята́я твоя па́мять/ Су́ждальскую страну́ весели́т,/ ве́рныя же вся созыва́ет во всечестны́й храм твой,/ иде́же ны́не соверша́ется всесла́вная па́мять твоя́,/ Евфроси́ние преподо́бная,/ моли́ Христа́ Бо́га,// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

Де́вства чи́стый сосу́д/ еле́ем моли́твы и любве́ испо́лнивши,/ неугаси́мый свети́льник в се́рдце свое́м возжгла́ еси́, преподо́бная,/ с ни́мже бо́дренно в сре́тение Небе́снаго Жениха́ изше́дши,/ в черто́г Того́ пресве́тлый прия́та была́ еси́,/ иде́же ны́не водворя́ющися с ли́ки А́нгелов и святы́х,/ моли́ся, мо́лимся, Христу́ Бо́гу,// ча́сти дев юро́дивых изба́вится нам.

Молитва:

О, пресла́вная ма́ти, ско́рая на́ша помо́щнице и засту́пнице и неусы́пная о нас моли́твеннице! Предстоя́ще ико́не твое́й и на сию́ со умиле́нием, я́ко живе́й ти су́щей, взира́юще, мо́лимся тебе́ усе́рдно: приими́ проше́ния на́ша и принеси́ я́ ко Престо́лу Милосе́рдаго Отца́ Небе́снаго, я́ко дерзнове́ние мно́гое к Нему́ иму́щая. Испроси́ притека́ющим к тебе́ и всем правосла́вным христиа́ном ве́чное спасе́ние и вре́менное благоде́нствие, на вся же блага́я дела́ и начина́ния на́ша ще́дрое благослове́ние и от вся́ких бед и скорбе́й ско́рое избавле́ние. Ей, чадолюби́вая ма́ти на́ша! Тебе́, предстоя́щей Престо́лу Бо́жию, ве́домы суть ну́жды на́ша духо́вныя и жите́йския: при́зри на ня ма́терним о́ком и твои́ми моли́твами вся зла́я от нас отврати́, па́че же злых и богопроти́вных обы́чаев умноже́ние. Утверди́ же во всех ве́ры согла́сное ве́дение, взаи́мную любо́вь и единомы́слие, да во всем житии́ на́шем, словесы́ же и писа́нии и де́лы, сла́вится всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Еди́наго Бо́га, в Тро́ице покланя́емаго, Ему́же честь и сла́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Молченской» (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Дне́сь све́тло красу́ется сла́вный гра́д Москва́ и в Пути́вле ликова́ние ве́лие, я́ко честву́ют, Богома́ти, ди́вную ико́ну Твою́, ме́дом благода́ти все́х напоя́ющую.

Кондак, глас 8:

Притеце́м, лю́дие, к Влады́чице на́шей Де́ве Богоро́дице, ико́ну бо Свою́ Молче́нскую на́м дарова́, то́ки исцеле́ний источа́ющую, вся́кую по́мощь в душе́вных и теле́сных неду́зех подаю́щую и к жи́зни ве́чной приводя́щую.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Целительница» (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Я́ко Пресве́тлая Звездо́, просия́ Боже́ственными чудесы́ святы́й Твой о́браз, Цели́тельнице. Пода́ждь у́бо и нам, Богоро́дице Мари́е, исцеле́ние неду́гов душе́вных и теле́сных, спасе́ние и ве́лию ми́лость.

Тропарь, глас 1:

Любо́вию, Чи́стая Де́во,Твою́ святу́ю ико́ну почита́ющим,/ и Бо́жию Тя и́стинную Ма́теpь пpославля́ющим,/ и ве́pно поклоня́ющимтися/ Цели́тельница яви́ся,/ вся́кое зло и боле́зни от сих удаля́ющая,// я́ко Всемогу́щая.

Кондак, глас 6:

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти; ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Молитва:

О, Пресвята́я Госпоже́ Цари́це Богоро́дице, вы́сшая все́х небе́сных си́л и святе́йшая все́х святы́х! Припа́даем и поклоня́емся Тебе́ пред всечестны́м и цельбоно́сным о́бразом Твои́м, воспомина́юще ди́вное явле́ние Твое́ боля́щему кли́рику Вике́нтию, и усе́рдно мо́лим Тя́, всеси́льную ро́да на́шего засту́пницу и помо́щницу: я́коже дре́вле подала́ исцеле́ние тому́ кли́рику, та́ко и ны́не исцели́ на́ша ду́ши и телеса́, боле́знующия ра́нами грехо́в и страсте́й многоразли́чных, изба́ви на́с от вся́ких напа́стей, бе́д, скорбе́й и ве́чнаго осужде́ния, сохрани́ от душепа́губных уче́ний и безве́рия, от льсти́вых и на́глых нападе́ний неви́димых враго́в, пода́ждь на́м христиа́нскую кончи́ну, безболе́зненну, ми́рну, непосты́дну, Святы́х Та́ин прича́стну и сподо́би на́с на нелицеприя́тнем суди́щи Христо́ве ста́ти одесну́ю Всепра́веднаго Судии́ и блаже́нный гла́с Его́ услы́шати: «Прииди́те, благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное ва́м Ца́рствие от сложе́ния ми́ра». Ами́нь.