Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 29 сентября 2022 года

Еф., 216 зач., I, 1–9. Мк., 30 зач., VII, 24–30. Вмц.: 2 Кор., 181 зач., VI, 1–10. Лк., 33 зач., VII, 36–50.

Послание ко ефесеем, зачало 216

Па́вел, посла́нник Иису́с Христо́в во́лею Бо́жиею, святы́м су́щым во Ефе́се и ве́рным о Христе́ Иису́се благода́ть вам и мир от Бо́га Отца́ на́шего и Го́спода Иису́са Христа́. Благослове́н Бог и Оте́ц Го́спода на́шего Иису́са Христа́, благослови́вый нас вся́цем благослове́нием духо́вным в небе́сных о Христе́. Я́коже избра́ нас в Нем пре́жде сложе́ния ми́ра, бы́ти нам святы́м и непоро́чным пред Ним в любви́, пре́жде наре́к нас во усыне́ние Иису́с Христо́м в Него́, по благоволе́нию хоте́ния Его́, в похвалу́ сла́вы благода́ти Его́, в не́йже облагодати́ нас о Возлю́бленнем. О Не́мже и́мамы избавле́ние Кро́вию Его́, и оставле́ние прегреше́ний, по бога́тству благода́ти Его́, ю́же преумно́жил есть в нас во вся́кой прему́дрости и ра́зуме, сказа́в нам та́йну во́ли Своея́ по благоволе́нию Его́.

Евангелие от Марка, зачало 30

Во вре́мя о́но, прии́де Иису́с в преде́лы Ти́рски и Сидо́нски, и вшед в дом, ни кого́же хотя́ше, дабы́ его́ чул, и не мо́же утаи́тися. Слы́шавши бо жена́ о Нем, ея́же дщи имя́ше ду́х нечи́ст, прише́дши припаде́ к нога́ма Его́, жена́ же бе е́ллинска, сирофиники́сса ро́дом, и моля́ше Его́, да бе́са изжене́т из дще́ре ея́. Иису́с же рече́ ей: оста́ви, да пе́рвее насы́тятся ча́да, несть бо добро́ отя́ти хле́ба ча́дом и поврещи́ псом. Она́ же отвеща́вши глаго́ла Ему́: ей, Го́споди, и́бо и пси под трапе́зою ядя́т от крупи́ц дете́й. И рече́ ей: за сие́ сло́во, иди́, изы́де бес из дще́ре твоея́. И ше́дши в дом свой, обре́те бе́са изше́дша и дщерь лежа́щу на одре́.

Послание к коринфяном второе, зачало 181

Бра́тие, поспе́шствующе мо́лим, не вотще́ благода́ть Бо́жию прия́ти вам. Глаго́лет бо: во вре́мя прия́тно послу́шах тебе́, и в день спасе́ния помого́х ти. Се ны́не вре́мя благоприя́тно, се ны́не день спасе́ния. Ни еди́но ни в че́мже даю́ще претыка́ние, да служе́ние безпоро́чно бу́дет, но во всем представля́юще себе́ я́коже Бо́жия слуги́, в терпе́нии мно́зе, в ско́рбех, в беда́х, в теснота́х, в ра́нах, в темни́цах, в нестрое́ниих, в труде́х, во бде́ниих, в поще́ниих, во очище́нии, в ра́зуме, в долготерпе́нии, в бла́гости, в Ду́се Свя́те, в любви́ нелицеме́рне, в словеси́ и́стины, в си́ле Бо́жией, ору́жии пра́вды десны́ми и шу́ими, сла́вою и безче́стием, гажде́нием и благохвале́нием, я́ко лестцы́, и и́стинни, я́ко незна́еми, и познава́еми, я́ко умира́юще, и се жи́ви есмы́, я́ко наказу́еми, а не умерщвля́еми, я́ко скорбя́ще, при́сно же ра́дующеся, я́ко ни́щи, а мно́гих богатя́ще, я́ко ничто́же иму́ще, а вся содержа́ще.

Евангелие от Луки, зачало 33

Во вре́мя о́но, моля́ше Иису́са не́кий от фарисе́й, да бы ял с ним, и вшед в дом фарисе́ов, возлеже́. И се жена́ во гра́де, я́же бе гре́шница, и уве́девши, я́ко возлежи́т во хра́мине фарисе́ове, прине́сши алава́стр ми́ра, и ста́вши при ногу́ Его́ созади́, пла́чущися, нача́т умыва́ти но́зе Его́ слеза́ми, и власы́ главы́ своея́ отира́ше, и облобыза́ше но́зе Его́, и ма́заше ми́ром. Ви́дев же фарисе́й возва́вый Его́, рече́ в себе́, глаго́ля: Сей а́ще бы был проро́к, ве́дел бы, кто и какова́ жена́ прикаса́ется Ему́, я́ко гре́шница есть. И отвеща́в Иису́с рече́ к нему́: Си́моне, и́мам ти не́что рещи́. Он же рече́: Учи́телю, рцы. Иису́с же рече́: два должника́ бе́ста заимода́вцу не́коему, еди́н бе до́лжен пятию́сот дина́рий, други́й же пятию́десят. Не иму́щема же и́ма возда́ти, обе́ма отда́. Кото́рый у́бо ею́, рцы, па́че возлю́бит его́? Отвеща́в же Си́мон рече́: мню, я́ко ему́же вя́щше отда́. Он же рече́ ему́: пра́во суди́л еси́. И обра́щься к жене́, Си́монови рече́: ви́диши ли сию́ жену́? Внидо́х в дом твой, воды́ на но́зе Мои́ не даде́, сия́ же слеза́ми облия́ Ми но́зе и власы́ главы́ своея́ отре́. Лобза́ния Ми не даде́, сия́ же, отне́лиже внидо́х, не преста́ облобыза́ющи Ми но́зе. Ма́слом главы́ Моея́ не пома́за, сия́ же ми́ром пома́за Ми но́зе. Его́же ра́ди, глаго́лю ти, отпуща́ются греси́ ея́ мно́зи, я́ко возлюби́ мно́го, а ему́же ма́ло оставля́ется, ме́ньше лю́бит. Рече́ же ей: отпуща́ются тебе́ греси́. И нача́ша возлежа́щии с Ним глаго́лати в себе́: кто Сей есть, и́же и грехи́ отпуща́ет? Рече́ же к жене́: ве́ра твоя́ спасе́ тя, иди́ в ми́ре.