Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 28 сентября 2022 года

Гал., 214 зач., VI, 2–10. Мк., 29 зач., VII, 14–24. Вмч.: 2 Тим., 292 зач., II, 1–10. Мф., 36 зач., X, 16–22.

Послание к галатом, зачало 214

Бра́тие, друг дру́га тяготы́ носи́те, и та́ко испо́лните зако́н Христо́в. А́ще бо кто мнит себе́ бы́ти что, ничто́же сый, умо́м льстит себе́. Де́ло же свое́ да искуша́ет ко́йждо, и тогда́ в себе́ то́чию хвале́ние да и́мать, а не во ино́м. Ко́йждо бо свое́ бре́мя понесе́т. Да обща́ется же учя́йся словеси́ уча́щему во всех благи́х. Не льсти́теся, Бог поруга́емь не быва́ет. Е́же бо а́ще се́ет челове́к, то́жде и по́жнет. Я́ко се́яй в плоть свою́, от пло́ти по́жнет истле́ние, а се́яй в дух, от ду́ха по́жнет живо́т ве́чный. До́брое же творя́ще, да не стужа́ем си, во вре́мя бо свое́ по́жнем, не ослабе́юще. Те́мже у́бо, до́ндеже вре́мя и́мамы, да де́лаим благо́е ко всем, па́че же к при́сным в ве́ре.

Евангелие от Марка, зачало 29

Во вре́мя о́но, призва́в Иису́с весь наро́д, глаго́лаше им: послу́шайте Мене́ вси и разуме́йте. Ничесо́же есть внеу́ду челове́ка входи́мо вонь, е́же мо́жет оскверни́ти его́, но исходя́щая от него́, та суть скверня́щая челове́ка. А́ще кто и́мать у́ши слы́шати, да слы́шит. И егда́ вни́де в дом от наро́да, вопроша́ху Его́ ученицы́ Его́ о при́тчи. И глаго́ла им: та́ко ли и вы неразу́мливи есте́? Не разуме́ете ли, я́ко все е́же извну́ входи́мое в челове́ка, не мо́жет оскверни́ти его́? Я́ко не вхо́дит ему́ в се́рдце, но во чре́во, и афедро́ном исхо́дит, истребля́я вся бра́шна. Глаго́лаше же, я́ко исходя́щее от челове́ка, то скверни́т челове́ка. Изутрьу́ду бо от се́рдца челове́ческа помышле́ния зла́я исхо́дят, прелюбодея́ния, любодея́ния, уби́йства, татьбы́, лихои́мства, оби́ды, лука́вствия, лесть, студодея́ния, о́ко лука́во, хула́, горды́ня, безу́мство. Вся сия́ злая изу́трь исхо́дят и скверня́т челове́ка. И отту́ду воста́в, и́де в преде́лы Ти́рски и Сидо́нски.

Послание к Тимофею второе, зачало 292

Ча́до Тимофе́е, возмога́й во благода́ти, я́же о Христе́ Иису́се и я́же слы́шал еси́ от мене́ мно́гими свиде́тели, сия́ преда́ждь ве́рным челове́ком, и́же дово́льни бу́дут и ины́х научи́ти. Ты у́бо злопостражди́ я́ко добр во́ин Иису́с Христо́в. Никто́же бо во́ин быва́я обязу́ется ку́плями жите́йскими, да воево́де уго́ден бу́дет. А́ще же и постра́ждет кто, не венча́ется, а́ще не зако́нно му́чен бу́дет. Тружда́ющемуся де́лателю пре́жде подоба́ет от плода́ вкуси́ти. Разуме́й, я́же глаго́лю: да даст у́бо тебе́ Госпо́дь ра́зум о всем. Помина́й Го́спода Иису́са Христа́ воста́вшаго от ме́ртвых, от се́мене Дави́дова, по благовествова́нию моему́, в не́мже злостражду́ да́же до уз, я́ко злоде́й, но сло́во Бо́жие не вя́жется. Сего́ ра́ди вся терплю́ избра́нных ра́ди, да и ти́и спасе́ние улуча́т е́же о Христе́ Иису́се со сла́вою ве́чною.

Евангелие от Матфеа, зачало 36

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: се Аз посыла́ю вас я́ко о́вцы посреде́ волко́в, бу́дите у́бо му́дри я́ко змия́, и це́ли я́ко го́лубие. Внемли́те же от челове́к, предадя́т бо вы на со́нмы, и на собо́рищах их бию́т вас. И пред влады́ки же и цари́ веде́ни бу́дете Мене́ ра́ди, во свиде́тельство им и язы́ком. Егда́ же предаю́т вы, не пецы́теся, ка́ко или́ что возглаго́лете: даст бо ся вам в той час, что возглаго́лете. Не вы бо бу́дете глаго́лющии, но Дух Отца́ ва́шего глаго́ляй в вас. Преда́ст же брат бра́та на смерть и оте́ц ча́до, и воста́нут ча́да на роди́тели и убию́т их. И бу́дете ненави́дими все́ми и́мени Моего́ ра́ди. Претерпе́вый же до конца́, той спасе́н бу́дет.