Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 25 сентября 2022 года

Паримии на праведнаго Симеона Верхотурскаго

1. Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Ра́дуйся, пусты́ня жа́ждущая, да весели́тся пусты́ня и да цвете́т, я́ко крин. И процвете́т и возвесели́тся пусты́ня Иорда́нова. И сла́ва Лива́нова даде́ся ей, и честь Карми́лова. И у́зрят лю́дие Мои́ сла́ву Госпо́дню и высоту́ Бо́жию. Укрепи́теся, ру́це разсла́бленныя и коле́на разсла́бленная. Уте́шитеся, малоду́шнии умо́м, укрепи́теся, не бо́йтеся. Се Бог наш суд воздае́т и возда́ст, То́й прии́дет и спасе́т нас. Тогда́ отве́рзутся о́чи слепы́х и у́ши глухи́х услы́шат. Тогда́ ско́чит хромы́й, я́ко еле́нь, и я́сен бу́дет язы́к гугни́вых, я́ко прото́ржеся вода́ в пусты́ни и дебрь в земли́ жа́ждущей. И безво́дная бу́дет во езе́ра и на жа́ждущей земли́ исто́чник водны́й бу́дет. Та́мо бу́дет весе́лие пти́цам, и сели́тва тро́сти, и лу́зи. И та́мо бу́дет путь чист, и путь свят нарече́тся, и не пре́йдет та́мо нечи́стый, ниже́ бу́дет та́мо путь нечи́ст. Разсе́яннии по́йдут по нему́ и не заблу́дят. И не бу́дет та́мо льва, ни от звере́й злых не взы́дет нань, ниже́ обря́щется та́мо, но по́йдут по нему́ изба́вленнии. И со́браннии Го́сподем обратя́тся, и прии́дут в Сио́н с ра́достию, и ра́дость ве́чная над главо́ю их. Над главо́ю бо их хвала́ и весе́лие, и ра́дость прии́мет я́, отбеже́ боле́знь и печа́ль, и воздыха́ние.

Ис 35:1–10

2. При́тчей чте́ние.

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́. Блаже́н челове́к, и́же обре́те Прему́дрость, и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум. Лу́чше бо Сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честне́йшая же есть ка́мений многоце́нных, все же честно́е недосто́йно Ея́ есть. Долгота́ бо дней и ле́та живота́ в десни́це Ея́, в шу́йце же Ея́ бога́тство и сла́ва. От уст Ея́ исхо́дит пра́вда, зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит. Послу́шайте у́бо Мене́, о ча́да, честна́я бо реку́: и блаже́н челове́к, и́же пути́ Моя́ сохрани́т; исхо́ди бо Мои́, исхо́ди живота́, и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода. Сего́ ра́ди молю́ вас и предлага́ю Мой глас сыново́м челове́ческим: я́ко Аз, прему́дрость устро́их, сове́т и ра́зум, и смысл Аз призва́х. Мой сове́т и утвержде́ние, Мой ра́зум, Моя́ же кре́пость. Аз Мене́ лю́бящия люблю́, и́щущии же Мене́ обря́щут благода́ть. Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство, ненака́заннии же, прилага́йте сердца́. Послу́шайте Мене́ и па́ки, честна́я бо реку́: и отве́рзу от усте́н пра́вая, я́ко и́стине поучи́тся горта́нь Мой, ме́рзки же пре́до Мно́ю устны́ лжи́выя. С пра́вдою вси глаго́лы уст Мои́х, ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно. Вся пра́ва суть разумева́ющим и про́ста обрета́ющим ра́зум. Науча́ю бо вас и́стине, да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша, и испо́лнитеся Ду́ха.

Cр. Притч 10:7А, 5 А; 3:13–16; 8:6, 34А, 35, 4, 12, 14, 17, 5–9

3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет: ста́рость бо честна́ не многоле́тна, ниже́ в числе́ лет исчита́ется. Седи́на же есть му́дрость челове́ком, и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рно. Благоуго́ден Бо́гу быв, возлю́блен бысть, и живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть, восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́. Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив. Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга, уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия. Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше, ниже́ положи́вше в помышле́нии таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́ и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прем 4:7–15

Утр. – Ев. 4-е, Лк., 112 зач., XXIV, 1–12. Лит. – Недели пред Воздвижением: Гал., 215 зач., VI, 11–18. Ин., 9 зач., III, 13–17. Ряд. (под зачало): 2 Кор., 176 зач., IV, 6–15. Мф., 92 зач., XXII, 35–46. Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.

Евангелие от Луки, зачало 112

Во вре́мя о́но, во еди́ну от суббо́т, зело́ ра́но приидо́ша жены́ на гроб, нося́ще я́же угото́ваша арома́ты, и други́я с ни́ми. Обрето́ша же ка́мень отвале́н от гро́ба, и вше́дше не обрето́ша телесе́ Го́спода Иису́са. И бысть не домышля́ющымся им о сем, и се му́жа два ста́ста в них в ри́зах блеща́щихся. Пристра́шным же бы́вшым им и покло́ншым ли́ца на зе́млю, реко́ста к ним, что и́щете жива́го с ме́ртвыми? Несть зде, но воста́. Помяни́те, я́коже глаго́ла вам, еще́ сый в Галиле́и, глаго́ля, я́ко подоба́ет Сы́ну Челове́ческому пре́дану бы́ти в ру́це челове́к гре́шник, и про́пяту бы́ти, и в тре́тий день воскре́снути. И помяну́ша глаго́лы Его́, и возвра́щшеся от гро́ба, возвести́ша вся сия́ единомуна́десяте и всем про́чым. Бя́ше же Магдали́на Мари́а и Иоа́нна и Мари́а Иа́ковля, и про́чыя с ни́ми, я́же глаго́лаху ко Апо́столом сия́. И яви́шася пред ни́ми я́ко лжа глаго́лы их, и не ве́роваху им. Петр же воста́в тече́ ко гро́бу и прини́к ви́де ри́зы еди́ны лежа́щя, и оты́де, в себе́ дивя́ся бы́вшему.

Послание к галатом, зачало 215А

Бра́тие, ви́дите коли́цеми кни́гами писа́х вам мое́ю руко́ю. Ели́цы хотя́т хвали́тися по пло́ти, си́и ну́дят вы обре́затися, то́чию да не Кресто́м Христо́вым го́нятся. Ни бо обре́зающиися са́ми зако́н храня́т, но хотя́т вам обре́зоватися, да в ва́шей пло́ти похва́лятся. Мне же да не бу́дет хвали́тися, то́кмо о Кресте́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́, и́мже мне мир распя́ся, и аз ми́ру. О Христе́ бо Иису́се ни обре́зание что мо́жет, ни необре́зание, но нова́ тварь. И ели́цы пра́вилом сим жи́тельствуют, мир на них и ми́лость, и на Изра́или Бо́жии. Про́чее, труды́ да никто́же ми дае́т: аз бо я́звы Го́спода Иису́са на те́ле мое́м ношу́. Благода́ть Го́спода на́шего Иису́са Христа́ со ду́хом ва́шим, бра́тие. Ами́нь.

Евангелие от Иоанна, зачало 9

Рече́ Госпо́дь: никто́же взы́де на не́бо, то́кмо сше́дый с небесе́ Сын Челове́ческий, сый на небеси́. И я́коже Моисе́й вознесе́ змию́ в пусты́ни, та́ко подоба́ет вознести́ся Сы́ну Челове́ческому, да всяк ве́руяй в Онь не поги́бнет, но и́мать живо́т ве́чный. Та́ко бо возлюби́ Бог мир, я́ко и Сы́на Своего́ Единоро́днаго дал есть, да всяк ве́руяй в Онь не поги́бнет, но и́мать живо́т ве́чный. Не посла́ бо Бог Сы́на Своего́ в мир, да су́дит ми́рови, но да спасе́тся Им мир.

Послание к коринфяном второе, зачало 176

Бра́тие, Бог реки́й из тмы све́ту возсия́ти, и́же возсия́ в сердца́х на́ших, к просвеще́нию ра́зума сла́вы Бо́жия о лице́ Иису́с Христо́ве. И́мамы же сокро́вище сие́ в скуде́льных сосу́дех, да премно́жество си́лы бу́дет Бо́жия, а не от нас. Во всем скорбя́ще, но не стужа́юще си, неча́еми, но не отчаява́еми, гони́ми, но не оставля́еми, низлага́еми, но не погиба́юще. Всегда́ ме́ртвость Го́спода Иису́са в те́ле нося́ще, да и живо́т Иису́сов в те́ле на́шем яви́тся. При́сно бо мы живи́и в смерть предае́мся Иису́са ра́ди, да и живо́т Иису́сов яви́тся в ме́ртвенней пло́ти на́шей. Те́мже смерть у́бо в нас де́йствует, а живо́т в вас. Иму́ще же то́йже дух ве́ры, по пи́санному: ве́ровах, те́мже возглаго́лах, и мы ве́руем, те́мже и глаго́лем, ве́дяще, я́ко Воздви́гий Го́спода Иису́са, и нас со Иису́сом воздви́гнет, и предпоста́вит с ва́ми. Вся бо вас ра́ди, да благода́ть умно́жившаяся, мно́жайшими благодаре́нии избы́точествит в сла́ву Бо́жию.

Евангелие от Матфеа, зачало 92

Во вре́мя о́но, зако́нник не́кий приступи́ ко Иису́су, искуша́я Его́ и глаго́ля: Учи́телю, ка́я за́поведь бо́льши есть в зако́не? Иису́с же рече́ ему́: возлю́биши Го́спода Бо́га твоего́ всем се́рдцем твои́м, и все́ю душе́ю твое́ю, и все́ю мы́слию твое́ю. Сия́ есть пе́рвая и бо́льшая за́поведь. Втора́я же подо́бна ей: возлю́биши и́скренняго твоего́ я́ко сам себе́. В сию́ обою́ за́поведию весь зако́н и проро́цы ви́сят. Со́браном же фарисе́ом, вопроси́ их Иису́с, глаго́ля: что ся вам мнит о Христе́? Чий есть Сын? Глаго́лаша Ему́: Дави́дов. Глаго́ла им: ка́ко у́бо Дави́д Ду́хом Го́спода Его́ нарица́ет, глаго́ля: рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́, седи́ одесну́ю Мене́, до́ндеже положу́ враги́ Твоя́ подно́жие нога́ма Твои́ма? А́ще у́бо Дави́д нарица́ет Его́ Го́спода, ка́ко сын ему́ есть? И никто́же можа́ше отвеща́ти Ему́ словесе́, ниже́ сме́я кто от того́ дне вопроси́ти Его́ ктому́.

Послание к филипписием, зачало 240

Бра́тие, сие́ да му́дрствуется в вас, е́же и во Христе́ Иису́се, И́же во о́бразе Бо́жии сый, не восхище́нием непщева́ бы́ти ра́вен Бо́гу. Но Себе́ ума́лил, зрак раба́ прии́м, в подо́бии челове́честем быв, и о́бразом обре́теся я́коже челове́к. Смири́л Себе́, послушли́в быв да́же до сме́рти, сме́рти же кре́стныя. Те́мже и Бог Его́ превознесе́ и дарова́ Ему́ и́мя, е́же па́че вся́каго и́мене, да о и́мени Иису́сове вся́ко коле́но поклони́тся небе́сных и земны́х и преиспо́дних, и всяк язы́к испове́сть, я́ко Госпо́дь Иису́с Христо́с в сла́ву Бо́га Отца́.

Евангелие от Луки, зачало 54

Во вре́мя о́но, вни́де Иису́с в весь не́кую, жена́ же не́кая и́менем Ма́рфа прия́т Его́ в дом свой. И сестра́ ей бе нарица́емая Мари́а, я́же и се́дши при ногу́ Иису́сову, слы́шаше сло́во Его́. Ма́рфа же мо́лвяше о мно́зе слу́жбе, ста́вши же рече́: Го́споди, не бреже́ши ли, я́ко сестра́ моя́ еди́ну мя оста́ви служи́ти; рцы у́бо ей, да ми помо́жет. Отвеща́в же Иису́с, рече́ ей: Ма́рфо, Ма́рфо, пече́шися и мо́лвиши о мно́зе. Еди́но же есть на потре́бу. Мари́а же благу́ю часть избра́, я́же не оты́мется от нея́. Бысть же егда́ глаго́лаше сия́, воздви́гши не́кая жена́ глас от наро́да, рече́ Ему́: блаже́но чре́во носи́вшее Тя, и сосца́, я́же еси́ ссал. Он же рече́: те́мже у́бо блаже́ни слы́шащии сло́во Бо́жие, и храня́ще е́.