Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 24 сентября 2022 года

Паримии на пренесение мощей преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев

1. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, и не прико́снется их му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти, и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их, и е́же от нас ше́ствие сокруше́ние, они же суть в ми́ре. И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут, упова́ние их безсме́ртия испо́лнено. И вма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут, я́ко Бог искуси́ я́ и обре́те их досто́йны Себе́. Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я́. И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т. Су́дят язы́ком, и облада́ют людьми́, и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки. Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину, и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́. Я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́, и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прем 3:1–9

2. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

Пра́ведницы во ве́ки живу́т, и в Го́споде мзда их, и попече́ние их у Вы́шняго. Сего́ ра́ди прии́мут Ца́рствие благоле́пия и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни, зане́ десни́цею покры́ет я́ и мы́шцею защити́т их. Прии́мет всеору́жие рве́ние Свое́ и вооружи́т тварь в месть враго́м. Облече́тся в броня́ пра́вды и возложи́т шлем, суд нелицеме́рен. Прии́мет щит непобеди́мый, преподо́бие. Поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие; спобо́рет же с ним мир на безу́мныя. По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины и, я́ко от благокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение полетя́т. И от каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́т гра́ды, вознегоду́ет на них вода́ морска́я, ре́ки же потопя́т я́ на́гло. Сопроти́в ста́нет им дух си́лы и, я́ко ви́хор, разве́ет их и опустоши́т всю зе́млю беззако́ние, и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных. Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте, навы́кните судии́ конце́в земли́. Внуши́те, держа́щии мно́жества и гордя́щиися о наро́дех язы́ков, я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам и си́ла от Вы́шняго.

Прем 5:15–24; 6:1–3

3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет: ста́рость бо честна́ не многоле́тна, ниже́ в числе́ лет исчита́ется. Седи́на же есть му́дрость челове́ком, и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рно. Благоуго́ден Бо́гу быв, возлю́блен бысть, и живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть, восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́. Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив. Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга, уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия. Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше, ниже́ положи́вше в помышле́нии таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́ и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прем 4:7–15

Утр. – Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. – Субботы пред Воздвижением: 1 Кор., 126 зач., II, 6–9. Мф., 39 зач., X, 37 – XI, 1. Ряд. (под зачало): 1 Кор., 132 зач., IV, 17 – V, 5. Мф., 97 зач., XXIV, 1–13. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

Евангелие от Матфеа, зачало 43

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: вся Мне предана́ суть Oтце́м Мои́м, и никто́же зна́ет Сы́на, то́кмо Oте́ц, ни Oтца́ кто зна́ет, то́кмо Сын, и ему́же а́ще во́лит Сын откры́ти. Прииди́те ко Мне вси тружда́ющиися и обремене́ннии, и Аз упоко́ю вы. Возми́те и́го Мое́ на себе́, и научи́теся от Мене́, я́ко кро́ток есмь и смире́н се́рдцем, и обря́щете поко́й душа́м ва́шим. И́го бо Мое́ бла́го, и бре́мя Мое́ легко́ есть.

Послание ко ефесеем, зачало 226

Бра́тие, сие́ глаго́лю и послушеству́ю о Го́споде, ктому́ не ходи́ти вам, я́коже и про́чии язы́цы хо́дят в суете́ ума́ их, помраче́ни смы́слом, су́ще отчужде́ни от жи́зни Бо́жия, за неве́жество су́щее в них, за окамене́ние серде́ц их, и́же в неча́яние вло́жшеся, преда́ша себе́ студодея́нию, в де́лание вся́кия нечистоты́ в лихоима́нии. Вы же не та́ко позна́сте Христа́. А́ще у́бо слы́шасте Его́ и о Нем научи́стеся, я́коже есть и́стина о Иису́се: отложи́ти вам, по пе́рвому житию́, ве́тхаго челове́ка, тле́ющаго в по́хотех преле́стных, обновля́тися же ду́хом ума́ ва́шего, и облещи́ся в но́ваго челове́ка, созда́ннаго по Бо́гу в пра́вде и в преподо́бии и́стины. Те́мже отло́жше лжу, глаго́лите и́стину ки́йждо ко и́скреннему своему́.

Евангелие от Матфеа, зачало 39

Рече́ Госпо́дь: и́же лю́бит отца́ или́ ма́терь па́че Мене́, несть Мене́ досто́ин, и и́же лю́бит сы́на или́ дщерь па́че Мене́, несть Мене́ досто́ин. И и́же не прии́мет креста́ своего́ и вслед Мене́ гряде́т, несть Мене́ досто́ин. Обреты́й ду́шу свою́ погуби́т ю́, а и́же погуби́т ду́шу свою́ Мене́ ра́ди, обря́щет ю́. И́же вас прие́млет, Мене́ прие́млет, и и́же прие́млет Мене́, прие́млет Посла́вшаго Мя. Прие́мляй проро́ка во и́мя проро́че, мзду проро́чу прии́мет, и прие́мляй пра́ведника во и́мя пра́ведниче, мзду пра́ведничу прии́мет. И и́же а́ще напои́т еди́наго от ма́лых сих ча́шу студены́ воды́ то́кмо, во и́мя ученика́, ами́нь глаго́лю вам, не погуби́т мзды своея́. И бысть, егда́ соверши́ Иису́с запове́дая обемана́десяте ученико́ма Свои́ма, пре́йде отту́ду учи́ти и пропове́дати во гра́дех их.

Послание к коринфяном первое, зачало 132

Бра́тие, посла́х к вам Тимофе́а, и́же ми есть ча́до возлю́блено и ве́рно о Го́споде, и́же вам воспомя́нет пути́ моя́, я́же о Христе́ Иису́се я́коже везде́ и во вся́кой це́ркви учу́. Я́ко не гряду́щу ми к вам, разгорде́шася не́цыи. Прииду́ же ско́ро к вам, а́ще Госпо́дь восхо́щет, и уразуме́ю не сло́во разгорде́вшихся, но си́лу. Не в словеси́ бо Ца́рство Бо́жие, но в си́ле. Что хо́щете? С па́лицею ли прииду́ к вам, или́ с любо́вию и ду́хом кро́тости? Отню́д слы́шится в вас блуже́ние, и таково́ блуже́ние, яково́ же ни во язы́цех имену́ется, я́ко не́коему име́ти жену́ о́тчую. И вы разгорде́сте, и не па́че пла́касте, да и́змется от среды́ вас соде́явый де́ло сие́. Аз у́бо я́ко не у вас сый те́лом, ту же живы́й ду́хом, уже́ суди́х, я́ко та́мо сый, соде́явшаго си́це сие́, о и́мени Го́спода на́шего Иису́са Христа́ собра́вшымся вам и моему́ ду́ху, с си́лою Го́спода на́шего Иису́са Христа́, преда́ти такова́го сатане́ во изможде́ние пло́ти, да дух спасе́тся в день Го́спода на́шего Иису́са Христа́.

Евангелие от Матфеа, зачало 97

Во вре́мя о́но, приступи́ша ко Иису́су ученицы́ Его́ показа́ти Ему́ зда́ния церко́вная. Иису́с же рече́ им: не ви́дите ли вся сия́? Ами́нь глаго́лю вам, не и́мать оста́ти зде ка́мень на ка́мени, и́же не разори́тся. Седя́щу же Ему́ на го́ре Елео́нстей, приступи́ша к Нему́ ученицы́ на едине́, глаго́люще: рцы нам, когда́ сия́ бу́дут? И что есть зна́мение Твоего́ прише́ствия и кончи́на ве́ка? И отвеща́в Иису́с рече́ им: блюди́те, да никто́же вас прельсти́т. Мно́зи бо прии́дут во и́мя Мое́, глаго́люще: аз есмь Христо́с, и мно́ги прельстя́т. Услы́шати же и́мате бра́ни и слы́шания бра́нем. Зри́те, не ужаса́йтеся, подоба́ет бо всем сим бы́ти, но не тогда́ есть кончи́на. Воста́нет бо язы́к на язы́к, и ца́рство на ца́рство, и бу́дут гла́ди и па́губы и тру́си по ме́стом, вся же сия́ нача́ло боле́знем. Тогда́ предадя́т вы в ско́рби и убию́т вы, и бу́дете ненави́дими все́ми язы́ки и́мене Моего́ ра́ди. И тогда́ соблазня́тся мно́зи, и друг дру́га предадя́т, и возненави́дят друг дру́га, и мно́зи лжепроро́цы воста́нут и прельстя́т мно́гия, и за умноже́ние беззако́ния, изся́кнет любы́ мно́гих. Претерпе́вый же до конца́, той спасе́тся.

Послание к галатом, зачало 213

Бра́тие, плод духо́вный есть любы́, ра́дость, мир, долготерпе́ние, бла́гость, милосе́рдие, ве́ра, кро́тость, воздержа́ние: на таковы́х несть зако́на. А и́же Христо́вы суть, плоть распя́ша со страстьми́ и похотьми́. А́ще живе́м ду́хом, ду́хом и да хо́дим. Не быва́им тщесла́вни, друг дру́га раздража́юще, друг дру́гу зави́дяще. Бра́тие, а́ще и впаде́т челове́к в не́кое прегреше́ние, вы духо́внии исправля́йте такова́го ду́хом кро́тости: блюды́й себе́, да не и ты искуше́н бу́деши. Друг дру́га тяготы́ носи́те, и та́ко испо́лните зако́н Христо́в.

Евангелие от Луки, зачало 24

Во вре́мя о́но, ста Иису́с на ме́сте ра́вне, и наро́д учени́к Его́, и мно́жество мно́го люде́й от всея́ Иуде́и и Иерусали́ма, и помо́рия Ти́рска и Сидо́нска, и́же приидо́ша послу́шати Его́ и исцели́тися от неду́г свои́х, и стра́ждущии от дух нечи́стых, и исцеля́хуся. И весь наро́д иска́ше прикаса́тися Ему́, я́ко си́ла от Него́ исхожда́ше, и исцеля́ше вся. И той возве́д о́чи свои́ на ученики́ своя́, глаго́лаше: блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко ва́ше есть Ца́рствие Бо́жие. Блаже́ни, а́лчущии ны́не, я́ко насы́титеся. Блаже́ни, пла́чущии ны́не, я́ко возсмее́теся. Блаже́ни бу́дете, егда́ возненави́дят вас челове́цы, и егда́ разлуча́т вы и поно́сят, и пронесу́т и́мя ва́ше я́ко зло, Сы́на Челове́ческаго ра́ди. Возра́дуйтеся в той день и взыгра́йте, се бо мзда ва́ша мно́га на небеси́.