Шрифт

Чтения дня / Календарь 2021

Богослужебные чтения 19 сентября 2021 года

Утр. - Ев. 2-е, Мк., 70 зач., XVI, 1-8. Лит. - 1 Кор., 166 зач., XVI, 13-24. Мф., 87 зач., XXI, 33-42. Архангела: Евр., 305 зач., II, 2-10. Лк., 51 зач., X, 16-21.

Евангелие от Матфеа, зачало 70

Во вре́мя о́но, поя́т Иису́с Петра́ и Иа́кова и Иоа́нна бра́та его́, и возведе́ их на гору́ высоку́ еди́ны. И преобрази́ся пред ни́ми, и просвети́ся лице́ Его́ я́ко со́лнце, ри́зы же Его́ бы́ша белы́ я́ко свет. И се яви́стася им Моисе́й и Илиа́, с Ним глаго́люща. Отвеща́в же Петр рече́ ко Иису́сови: Го́споди, добро́ есть нам зде бы́ти, а́ще хо́щеши, сотвори́м зде три се́ни, Тебе́ еди́ну, и Моисе́ови еди́ну, и еди́ну Илии́. Еще́ же ему́ глаго́лющу, се о́блак све́тел осени́ их, и се глас из о́блака глаго́ля: Сей есть Сын Мой Возлю́бленный, о Не́мже благоволи́х, Того́ послу́шайте. И слы́шавше ученицы́, падо́ша ни́цы, и убоя́шася зело́. И присту́пль Иису́с, прикосну́ся их, и рече́: воста́ните, и не бо́йтеся. Возве́дше же о́чи свои́, никого́же ви́деша, то́кмо Иису́са еди́наго. И сходя́щим им с горы́, запове́да им Иису́с, глаго́ля: никому́же пове́дите виде́ния, до́ндеже Сын Челове́ческий из ме́ртвых воскре́снет.

Послание к коринфяном первое, зачало 166

Бра́тие, бо́дрствуйте, сто́йте в ве́ре, мужа́йтеся, утвержда́йтеся. Вся вам любо́вию да быва́ют. Молю́ же вы, бра́тие, ве́сте дом Стефани́нов, я́ко есть нача́ток Аха́ии, и в служе́ние святы́м учини́ша себе́, да и вы повину́йтеся таковы́м и вся́кому споспе́шствующу и тружда́ющуся. Возра́довахся же о прише́ствии Стефани́нове и Фуртуна́тове и Аха́икове, я́ко ва́ше лише́ние си́и испо́лниша. Поко́иша бо мой дух и ваш. Познава́йте у́бо таковы́я. Целу́ют вы це́ркви Аси́йския. Целу́ют вы о Го́споде мно́го Аки́ла и Приски́лла с дома́шнею их це́рковию. Целу́ют вы бра́тия вся. Целу́йте друг дру́га лобза́нием святы́м. Целова́ние мое́ю руко́ю Па́влею. А́ще кто не лю́бит Го́спода Иису́са Христа́, да бу́дет про́клят. Мара́н афа́. Благода́ть Го́спода на́шего Иису́са Христа́ с ва́ми, и любы́ моя́ со все́ми ва́ми о Христе́ Иису́се. Ами́нь.

Евангелие от Матфеа, зачало 87

Рече́ Госпо́дь при́тчу сию́: челове́к не́кий бе домови́т, и́же насади́ виногра́д, и опло́том огради́ его́, и ископа́ в нем точи́ло, и созда́ столп, и вдаст и де́лателем, и оты́де. Егда́ же прибли́жися вре́мя плодо́в, посла́ рабы́ своя́ к де́лателем прия́ти плоды́ его́, и е́мше де́лателе рабы́ его́, о́ваго у́бо би́ша, о́ваго же уби́ша, о́ваго же ка́мением поби́ша. Па́ки посла́ и́ны рабы́ мно́жайшя пе́рвых, и сотвори́ша им та́коже. Последи́ же посла́ к ним сы́на своего́, глаго́ля: усрамя́тся сы́на моего́. Де́лателе же ви́девше сы́на, ре́ша в себе́: сей есть насле́дник, прииди́те, убие́м его́ и удержи́м достоя́ние его́. И е́мше его́ изведо́ша вон из виногра́да и уби́ша. Егда́ у́бо прии́дет господи́н виногра́да, что сотвори́т де́лателем тем? Глаго́лаша Ему́: злых зле погуби́т их, и виногра́д преда́ст ины́м де́лателем, и́же воздадя́т ему́ плоды́ во времена́ своя́. Глаго́ла им Иису́с: не́сте ли чли николи́же в Писа́ниих, ка́мень, его́же не в ряду́ сотвори́ша зи́ждущии, сей бысть во главу́ у́гла? От Го́спода бысть сие́, и есть ди́вно во о́чию ва́шею.

Послание ко евреем, зачало 305

Бра́тие, а́ще глаго́ланное А́нгелы сло́во бысть изве́стно, и вся́ко преступле́ние и ослуша́ние пра́ведное прия́т мздовоздая́ние, ка́ко мы убежи́м, о толи́цем неради́вше спасе́нии, е́же зача́ло прие́мше глаго́латися от Го́спода, слы́шавшими в нас извести́ся, сосвиде́тельствующу Бо́гу зна́меньми же и чудесы́, и разли́чными си́лами, и Ду́ха Свята́го разделе́ньми, по Свое́й Ему́ во́ли? Не А́нгелом бо покори́ Бог вселе́нную гряду́щую, о не́йже глаго́лем. Засвиде́тельствова же не́где не́кто, глаго́ля: что есть челове́к, я́ко по́мниши его́? Или́ сын челове́ческий, я́ко посеща́еши и́? Ума́лил еси́ его́ ма́лым не́чим от А́нгел, сла́вою и че́стию венча́л еси́ его́ и поста́вил еси́ его́ над де́лы руку́ Твое́ю, вся покори́л еси́ под но́зе его́. Внегда́ же покори́ти ему́ вся́ческая, ничто́же оста́ви ему́ непокоре́но. Ны́не же не у ви́дим ему́ вся́ческая покоре́на. А ума́ленаго ма́лым чим от А́нгел ви́дим Иису́са, за прия́тие сме́рти сла́вою и че́стию венча́нна, я́ко да благода́тию Бо́жиею за всех вку́сит сме́рти. Подоба́ше бо ему́, Его́же ра́ди вся́ческая и И́мже вся́ческая, приве́дшу мно́ги сы́ны в сла́ву, нача́льника спасе́ния их страда́ньми соверши́ти.

Евангелие от Луки, зачало 51А

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: слу́шаяй вас, Мене́ слу́шает, и отмета́яйся вас, Мене́ отмета́ется, отмета́яйся же Мене́, отмета́ется Посла́вшаго Мя. Возврати́шася же се́дмьдесят с ра́достию, глаго́люще: Го́споди, и бе́си повину́ются нам о и́мени Твое́м. Рече́ же им: ви́дех сатану́ я́ко мо́лнию с небесе́ спа́дша. Се, даю́ вам власть наступа́ти на змию́ и на скорпи́ю и на всю си́лу вра́жию, и ничесо́же вас вреди́т. Оба́че о сем не ра́дуйтеся, я́ко ду́си вам повину́ются, ра́дуйтеся же, я́ко имена́ ва́ша напи́сана суть на небесе́х. В той час возра́довася ду́хом Иису́с и рече́: испове́даю Ти ся, О́тче, Го́споди небесе́ и земли́, я́ко утаи́л еси́ сия́ от прему́дрых и разу́мных, и откры́л еси́ та младе́нцем, ей, О́тче, я́ко та́ко бысть благоволе́ние пред Тобо́ю.