Шрифт

Чтения дня / Календарь 2021

Богослужебные чтения 18 сентября 2021 года

Паримии на святых пророка Захарии и праведныя Елисаветы

1. Бытия́ чте́ние.

Яви́ся Бог Авраа́му у ду́ба Мамври́а, седя́щему пред две́рьми се́ни своея́ в полу́дне, воззре́в же очи́ма свои́ма, и узре́, и се Трие́ Му́жи стоя́ху пря́мо ему́. И ви́дев Я́, притече́ в сре́тение Им от две́рий се́ни своея́, и поклони́ся до земли́, и рече́: Го́споди, а́ще обрето́х благода́ть пред Лице́м Твои́м, не мини́ раба́ Твоего́, да принесе́тся вода́, и омы́ются но́ги Ва́ша, и прохладите́ся под ду́бом, и принесу́ хле́бы, да я́сте. И посе́м минете́ на путь Свой, его́же ра́ди соврати́стеся се́мо к рабу́ Своему́. И ре́ша: та́ко сотвори́, я́коже глаго́ла. И потща́вся Авраа́м в сень к Са́рре, и рече́ ей: ускори́ взя́ти три спу́ды муки́ чи́сты, и сотвори́ потре́бники. И тече́ Авраа́м в кра́вы, и поя́ теле́ц млад и добр, и даде́ и рабу́, и ускори́ пригото́вити е́. И взя ма́сло и млеко́ и теле́ц, е́же пригото́ва, и поста́ви пред Ни́ми и ядо́ша. Сам же стоя́ше пред Ни́ми под дре́вом, и реко́ста к нему́: где Са́рра, жена́ твоя́? Он же отвеща́в, рече́: се в се́ни. И рече́: се обра́щься прииду́ к тебе́, о вре́мени сем в часе́, и роди́т сы́на Са́рра, жена́ твоя́. Са́рра же услы́ша пред две́рьми се́ни, су́щи за ним. Авраа́м же и Са́рра ста́ра бе́ста, жи́вши дни мно́ги, и мину́ла бя́ше Са́рры же́нская не́мощь. И посмея́ся Са́рра, глаго́лющи в себе́: не у́бо бы́ло ми досе́ле, се муж мой стар. И рече́ Госпо́дь ко Авраа́му: что я́ко посмея́ся Са́рра, к себе́ глаго́лющи: и а́ще пра́во рожду́, аз бо состаре́хся? Еда́ не́мощно есть от Бо́га вся́ко сло́во? В сие́ вре́мя возвращу́ся, и бу́дет Са́рре сын.

Быт 18:1–14

2. Суде́й Изра́илевых чте́ние.

Бя́ше муж во Апса́ре от пле́мене Да́нова, и́мя же ему́ Мано́е, и жена́ ему́ бя́ше непло́ды и не ражда́ше. И яви́ся А́нгел Госпо́день к жене́ и рече́ к ней: се у́бо ты непло́ды и не роди́ши, се бо зачне́ши и роди́ши сы́на, и ны́не снабди́ у́бо. Не пий вина́, ни сике́ра и не яждь нечи́сто ничто́же, я́ко се ты в утро́бе прии́меши и породи́ши сы́на. И желе́зо на главу́ его́ не взы́дет, я́ко назоре́й Бо́гови бу́дет сие́ отроча́ из чре́ва. И сей на́чнет спасти́ Изра́иля из руки́ иноплеме́нник. И вни́де жена́ и рече́ му́жеви своему́, глаго́лющи: челове́к Бо́жий прии́де ко мне, и о́браз его́, я́ко о́браз А́нгела Бо́жия, стра́шен зело́, и вопроша́х его́: отку́ду еси́? И и́мене своего́ не пове́да ми, и рече́ ми: се ты во утро́бе зачне́ши и роди́ши сы́на. И ны́не не пий вина́, ни олови́ны, и не яждь ничто́же нечи́сто, я́ко назоре́й Бо́гу бу́дет о́трочищ, от утро́бы до дне сме́рти его́. И помоли́ся Мано́е к Го́сподеви, и рече́: о Го́споди! Челове́к Бо́жий, его́же Ты посла́, да прии́дет к нам и нака́жет ны, что сотвори́м отроча́ти ражда́ющемуся. И послу́ша Бог моли́твы Мано́евы. И прии́де па́ки А́нгел Бо́жий к жене́. Сия́ же седя́ще на селе́, Мано́е же, муж ея́, не бя́ше с не́ю. И потща́ся жена́, и те́кши ско́ро пове́да му́жу своему́, и рече́ к нему́: се яви́ся ми муж, и́же приходи́ в день он ко мне. И воста́в и́де Мано́е в след жены́ своея́, и прии́де к му́жу, и рече́ ему́: ты ли еси́ муж, глаго́лавый к жене́ мое́й? И рече́ А́нгел: аз есмь. И рече́ Мано́е: ны́не у́бо да прии́дет сло́во твое́, что есть суд отроча́те и что есть творе́ние его́? И рече́ А́нгел Госпо́день к Мано́еви: от сего́, е́же глаго́лах жене́, да сохрани́тся от всего́; и от всего́, е́же исхо́дит из виногра́да, да не яст, и вина́ и сике́ра да не пие́т, и всего́ нечи́ста да не яст, и все, ели́ко запове́дах, сие́ да снабди́т. И рече́ Мано́е ко А́нгелу Бо́жию: да тя пону́дим и сотвори́м пред тобо́ю ко́злище от коз. И рече́ А́нгел Бо́жий к Мано́еви: а́ще мя ну́диши, и не ям хле́ба твоего́. Но а́ще сотвори́ши всесожже́ние Го́сподеви, то вознеси́ е́. Не ве́дяше бо Мано́е, я́ко А́нгел Госпо́день есть. И рече́ Мано́е ко А́нгелу Госпо́дню: что есть и́мя твое́, да егда́ сбу́дется сло́во твое́, просла́вим тя? И рече́ ему́ А́нгел Госпо́день: почто́ се вопроша́еши и́мене моего́? Се же есть чу́дно. И взя Мано́е ко́злищ от коз и тре́бу, и вознесе́ на ка́мень Го́сподеви, и сотвори́ чу́дно. Мано́е же и жена́ его́ гляде́ста. И бысть, егда́ пла́мень взы́де вы́ше олтаря́ до небесе́, и взы́де А́нгел Госпо́день в пла́мени олтаря́. Мано́е же и жена́ его́ смотря́ста, и падо́ста ниц на земли́.

Суд 13:2–20

3. Царств пе́рвых чте́ние.

Воста́вши А́нна по яде́нии их, и́де в Сило́м и ста пред Го́сподем. Или́й же, жрец, седя́ше на престо́ле при пра́зе две́ри хра́ма Госпо́дня. И та умиле́нною душе́ю поклони́ся Го́споду, и пла́чущи пропла́ка. И помоли́ся моли́твою к Го́споду, глаго́лющи: Адонаи́ Го́споди Елои́ Савао́ф, а́ще призря́ при́зриши на смире́ние рабы́ Твоея́, и помяне́ши мя, и да́си рабе́ Твое́й се́мя му́жеско, то дам е́ пред Тобо́ю в дар до дне сме́рти его́, вина́ и пия́нства не пие́т, и желе́зо не взы́дет на главу́ его́. И бысть егда́ умно́жи моля́щися пред Го́сподем, Или́й же, жрец, взира́ше на уста́ ея́. И та глаго́лаше в се́рдцы свое́м, то́кмо устне́ ея́ двиза́стеся, а глас ея́ не слы́шашеся. И мня́ше ю́ Или́й пия́ну су́щу. И рече́ ей Или́й: доко́ле пия́на еси́? Отыми́ вино́ твое́ и иди́ от ме́ста Госпо́дня. И отвеща́ А́нна, и рече́: ни, господи́не мой, но жена́ в же́сток день аз есмь, вина́ и пия́нства не пих, но излия́х пред Го́сподем ду́шу мою́. Не даждь рабы́ твоея́ дще́рем поруга́ния, я́ко от мно́жества уны́ния моего́ и от мно́жества се́тования моего́ стоя́х да́же досе́ле. И отвеща́ Или́й, и рече́ к ней: иди́ с ми́ром, Бог Изра́илев даст ти вся́ко проше́ние твое́, его́же про́сиши от Него́. И рече́ А́нна: да обря́щет раба́ твоя́ благода́ть пред очи́ма твои́ма. И и́де жена́ путе́м свои́м, и вни́де во оби́тель свою́, и яде́ с му́жем свои́м и пи, и лице́ ея́ не испаде́ ктому́. И у́треневаше зау́тра, и поклони́шася Го́сподеви, и идо́ша путе́м свои́м. И вни́де Елкана́ в дом свой во Ексармафе́м, и разуме́ Елкана́ жену́ свою́ А́нну. И помяну́ ю́ Госпо́дь, и зача́т, и бысть во вре́мя дний, и роди́ А́нна сы́на и нарече́ и́мя ему́ Саму́ил, я́ко от Го́спода Бо́га Савао́фа испроси́х его́.

1 Цар 1:9–20

Прор.: Евр., 314 зач., VI, 13-20. Мф., 96 зач., XXIII, 29-39. Ряд.: 1 Кор., 126 зач., II, 6-9. Мф., 90 зач., XXII, 15-22.

Послание к коринфяном первое, зачало 126

Бра́тие, Прему́дрость глаго́лем в соверше́нных, прему́дрость же не ве́ка сего́, ни князе́й ве́ка сего́ престаю́щих, но глаго́лем прему́дрость Бо́жию, в та́йне сокрове́нную, и́же предуста́ви Бог пре́жде век в сла́ву на́шу, ю́же никто́же от князе́й ве́ка сего́ разуме́. А́ще бо бы́ша разуме́ли, не бы́ша Го́спода сла́вы ра́спяли. Но я́коже есть пи́сано: и́хже о́ко не ви́де, и у́хо не слы́ша, и на се́рдце челове́ку не взыдо́ша, я́же угото́ва Бог лю́бящым Его́.

Евангелие от Матфеа, зачало 90А

Во вре́мя о́но, сове́т прие́мше вси фарисе́е на Иису́са, я́ко да обольстя́т Его́ сло́вом, посыла́ют к Нему́ ученики́ своя́ со иродиа́ны, глаго́люще: Учи́телю, ве́мы, я́ко и́стинен еси́, и пути́ Бо́жию вои́стинну учи́ши, и неради́ши ни о ко́мже, не зри́ши бо на лице́ челове́ком. Рцы у́бо нам, что Ти ся мнит? Досто́йно ли есть да́ти кинсо́н ке́сареви, или́ ни? Разуме́в же Иису́с лука́вство их, рече́: что Мя искуша́ете, лицеме́ри? Покажи́те Ми злати́цу кинсо́нную. Они́ же принесо́ша Ему́ пе́нязь. И глаго́ла им: чий о́браз сей и написа́ние? И глаго́лаша Ему́: ке́сарев. Тогда́ глаго́ла им: воздади́те у́бо ке́сарева ке́сареви, и Бо́жия Бо́гови. И слы́шавше диви́шася, и оста́вльше Его́ отидо́ша.

Послание ко евреем, зачало 314

Бра́тие, Авраа́му обетова́я Бог, поне́же ни eди́нем имя́ше бо́льшим кля́тися, кля́тся Собо́ю, глаго́ля: вои́стинну благосло́вствуя благословлю́ тя, и мно́жя умно́жу тя. И та́ко долготерпе́в, получи́ обетова́ние. Челове́цы у́бо бо́льшим клену́тся, и вся́кому их прекосло́вию кончи́на во извеще́ние, кля́тва eсть. В не́мже ли́шше хотя́ Бог показа́ти насле́дником обетова́ния непрело́жное сове́та Своего́, хода́тайствова кля́твою. Я́ко да двема́ ве́щма непрело́жныма, в не́юже не возмо́жно солга́ти Бо́гу, кре́пкое утеше́ние и́мамы прибе́гшии, я́тися за предлежа́щее упова́ние. Éже а́ки ко́тву и́мамы души́, тве́рду же и изве́стну, и входя́щую во вну́треннее заве́сы. Иде́же предте́ча о нас вни́де Иису́с, по чи́ну Мелхиседе́кову, Первосвяще́нник быв во ве́ки.

Евангелие от Матфеа, зачало 96

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: го́ре вам, кни́жницы и фарисе́е, лицеме́ри, я́ко зи́ждете гро́бы проро́ческия, и кра́сите ра́ки пра́ведных, и глаго́лете: а́ще бы́хом бы́ли во дни оте́ц на́ших, не бы́хом у́бо о́бщницы им бы́ли в кро́ви проро́к. Те́мже са́ми свиде́тельствуете себе́, я́ко сы́нове есте́ изби́вших проро́ки, и вы испо́лните ме́ру оте́ц ва́ших. Змия́, порожде́ния ехи́днова, ка́ко убежите́ от суда́ огня́ гее́нскаго? Сего́ ра́ди, се Аз послю́ к вам проро́ки и прему́дры и кни́жники, и от них убие́те и ра́спнете, и от них бие́те на со́нмищах ва́ших, и изжене́те от гра́да во град, я́ко да прии́дет на вы вся́ка кровь пра́ведна, пролива́емая на земли́, от кро́ве А́веля пра́веднаго до кро́ве Заха́рии сы́на Варахи́ина, его́же уби́сте между́ це́рковию и олтаре́м. Ами́нь глаго́лю вам, я́ко прии́дут вся сия́ на род сей. Иерусали́ме, Иерусали́ме, изби́вый проро́ки и ка́мением побива́яй по́сланныя к нему́, колькра́ты восхоте́х собра́ти ча́да твоя́, я́коже собира́ет ко́кош птенцы́ своя́ под криле́, и не восхоте́сте? Се, оставля́ется вам дом ваш пуст. Глаго́лю бо вам, я́ко не и́мате Мене́ ви́дети отсе́ле, до́ндеже рече́те: благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.