Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 20 сентября 2022 года

Гал., 204 зач., II, 21 – III, 7. Мк., 22 зач., VI, 1–7, и за среду (под зачало): Гал., 207 зач., III, 15–22. Мк., 23 зач., VI, 7–13. Мч.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Ин., 52 зач., XV, 17 – XVI, 2.

Послание к галатом, зачало 204

Бра́тие, не отмета́ю благода́ти Бо́жия. А́ще бо зако́ном пра́вда, у́бо Христо́с ту́не у́мре. О, несмы́сленнии Гала́те, кто вы прельсти́л есть не покори́тися и́стине, и́мже пред очи́ма Иису́с Христо́с преднапи́сан бысть, в вас ра́спят? Сие́ еди́но хощу́ уве́дети от вас, от дел ли зако́на Ду́ха прия́сте, или́ от слу́ха ве́ры? Та́ко ли несмы́сленни есте́? Наче́нше ду́хом, ны́не пло́тию скончава́ете? Толи́ка пострада́сте ту́не, а́ще же и ту́не. Подая́й у́бо вам Ду́ха и де́йствуяй си́лы в вас, от дел ли зако́на, или́ от слу́ха ве́ры? Я́коже Авраа́м ве́рова Бо́гу, и вмени́ся ему́ в пра́вду. Разуме́йте у́бо, я́ко су́щии от ве́ры, си́и суть сы́нове Авраа́мли.

Евангелие от Марка, зачало 22

Во вре́мя о́но, прии́де Иису́с во оте́чествие Свое́, и по Нем идо́ша ученицы́ Его́. И бы́вши суббо́те, нача́т на со́нмищи учи́ти. И мно́зи слы́шащии дивля́хуся, глаго́люще: отку́ду Сему́ сия́? И что прему́дрость да́ная Ему́, и си́лы таковы́ рука́ма Его́ быва́ют? Не Сей ли есть текто́н, сын Мари́ин, брат же Иа́кову и Иоси́и и Иу́де и Си́мону? И не сестры́ ли Его́ зде суть в нас? И блажня́хуся о Нем. Глаго́лаше же им Иису́с, я́ко несть проро́к без че́сти, то́кмо во оте́чествии свое́м, и в сро́дстве и в дому́ свое́м. И не можа́ше ту ни еди́ныя си́лы сотвори́ти, то́кмо ма́ло неду́жных, возло́жь ру́це, исцели́. И дивля́шеся за неве́рствие их, и обхожда́ше ве́си о́крест учя́. И призва́ обана́десяте, и нача́т их посыла́ти два два, и дая́ше им власть над ду́хи нечи́стыми.

Послание к галатом, зачало 207

Бра́тие, по челове́ку глаго́лю, оба́че челове́ку предутвержде́нна заве́та никто́же отмета́ет или́ приповелева́ет. Авраа́му же рече́ни бы́ша обе́ты, и се́мени его́. Не глаго́лет же: и се́менем, я́ко о мно́зех, но я́ко о еди́ном: и се́мени твоему́, и́же есть Христо́с. Сие́ же глаго́лю, заве́та предутвержде́нна от Бо́га во Христа́, и́же по ле́тех четы́риста и три́десятих бы́вый зако́н не отмета́ет, во е́же разори́ти обетова́ние. А́ще бо от зако́на насле́дие, не ктому́ уже́ от обетова́ния, Авраа́му же обетова́нием дарова́ Бог. Что у́бо зако́н? Преступле́ния ра́ди приложи́ся, до́ндеже прии́дет се́мя, ему́же обетова́ся, вчине́н А́нгелы, руко́ю хода́тая. Хода́тай же еди́наго несть, Бог же еди́н есть. Зако́н ли у́бо проти́ву обетова́нием Бо́жиим? Да не бу́дет. А́ще бо дан бысть зако́н моги́й оживи́ти, вои́стинну от зако́на бы была́ пра́вда. Но затвори́ Писа́ние всех под грехо́м, да обетова́ние от ве́ры Иису́с Христо́вы да́стся ве́рующым.

Евангелие от Марка, зачало 23

Во вре́мя о́но, призва́ Иису́с обана́десяте, и нача́т их посыла́ти два два, и дая́ше им власть над ду́хи нечи́стыми. И запове́да им, да ничесо́же во́змут на путь, то́кмо жезл еди́н, ни пи́ры, ни хле́ба, ни при по́ясе ме́ди, но обуве́ни в санда́лия, и не облачи́тися в две ри́зе. И глаго́лаше им: иде́же а́ще вни́дете в дом, ту пребыва́йте, до́ндеже изы́дете отту́ду. И ели́цы а́ще не прии́мут вы, ниже́ послу́шают вас, исходя́ще отту́ду, оттряси́те прах, и́же под нога́ми ва́шими, во свиде́тельство им. Ами́нь глаго́лю вам, отра́днее бу́дет Содо́мом и Гомо́рром в день су́дный, не́же гра́ду тому́. И изше́дше пропове́даху, да пока́ются. И бе́сы мно́ги изгоня́ху, и ма́заху ма́слом мно́ги неду́жныя, и изцелева́ху.

Послание ко ефесеем, зачало 233

Бра́тие, возмога́йте о Го́споде и в держа́ве кре́пости Его́, облецы́теся во вся ору́жия Бо́жия, я́ко возмощи́ вам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, я́ко несть на́ша брань к кро́ви и пло́ти, но к нача́лом и ко власте́м и к миродержи́телем тмы ве́ка сего́, к духово́м зло́бы поднебе́сным. Сего́ ра́ди приими́те вся ору́жия Бо́жия, да возмо́жете проти́витися в день лют и вся соде́явше ста́ти. Ста́ните у́бо препоя́сани чресла́ ва́ша и́стиною, и обо́лкшеся в броня́ пра́вды, и обу́вше но́зе во угото́вание благовествова́ния ми́ра, над все́ми же восприи́мше щит ве́ры, в не́мже возмо́жете вся стре́лы лука́ваго разжже́нныя угаси́ти. И шлем спасе́ния восприими́те, и мечь духо́вный, и́же есть глаго́л Бо́жий.

Евангелие от Иоанна, зачало 52

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: си запове́даю вам, да лю́бите друг дру́га. А́ще мир вас ненави́дит, ве́дите, я́ко Мене́ пре́жде вас возненави́де. А́ще от ми́ра бы́сте бы́ли, мир у́бо свое́ люби́л бы, я́коже от ми́ра не́сте, но Аз избра́х вы от ми́ра, сего́ ра́ди ненави́дит вас мир. Помина́йте сло́во, е́же Аз рех вам: несть раб бо́лий го́спода своего́. А́ще Мене́ изгна́ша, и вас изжену́т, а́ще сло́во Мое́ соблюдо́ша, и ва́ше соблюду́т. Но сия́ вся творя́т вам за и́мя Мое́, я́ко не ве́дят Посла́вшаго Мя. А́ще не бых прише́л и глаго́лал им, греха́ не бы́ша име́ли, ны́не же вины́ не и́мут о гресе́ свое́м. Ненави́дяй Мене́, и Отца́ Моего́ ненави́дит. А́ще дел не бых сотвори́л в них, и́хже ин никто́же сотвори́, греха́ не бы́ша име́ли, ны́не же и ви́деша, и возненави́деша Мене́ и Отца́ Моего́. Но да сбу́дется сло́во, пи́санное в зако́не их, я́ко возненави́деша Мя ту́не. Егда́ же прии́дет Уте́шитель, Его́же Аз послю́ вам от Отца́, Дух и́стины, И́же от Отца́ исхо́дит, Той свиде́тельствует о Мне. И вы же свиде́тельствуете, я́ко искони́ со Мно́ю есте́. Сия́ глаго́лах вам, да не соблазните́ся. От со́нмищ иждену́т вы, но прии́дет час, да всяк, и́же убие́т вы, мни́тся слу́жбу приноси́ти Бо́гу.