Шрифт

Чтения дня / Календарь 2021

Богослужебные чтения 15 сентября 2021 года

2 Кор., 189 зач., IX, 12 - X, 7. Мк., 13 зач., III, 20-27. Мч.: Рим., 99 зач., VIII, 28-39. Ин., 50 зач., XV, 1-7.

Послание к коринфяном второе, зачало 189

Бра́тие, рабо́та сего́ служе́ния не то́кмо есть исполня́ющая лише́ния святы́х, но и избы́точествующая мно́гими благодаре́ньми Бо́гови. Искуше́нием служе́ния сего́ сла́вяще Бо́га о покоре́нии испове́дания ва́шего в Благовествова́нии Христо́во, и о простоте́ сообще́ния к ним и ко всем, и тех моли́твою по вас, возжеле́ющим вас за премно́гую благода́ть Бо́жию на вас. Благодаре́ние же Бо́гови о неисповеди́мем Его́ да́ре. Сам же аз Па́вел молю́ вы кро́тостию и ти́хостию Христо́вою, и́же в лице́ у́бо смире́н в вас, не сый же у вас дерза́ю в вас. Молю́ же е́же не сый ту дерза́ти наде́янием, и́мже помышля́ю сме́ти на не́кия непщу́ющыя нас я́ко по пло́ти ходя́щих. Во пло́ти бо ходя́ще, не по пло́ти во́инствуем: ору́жия бо во́инства на́шего не плотска́я, но си́льна Бо́гови на разоре́ние тве́рдем, помышле́ния низлага́юще, и вся́ко возноше́ние взима́ющееся на ра́зум Бо́жий, и пленя́юще всяк ра́зум в послуша́ние Христо́во, и гото́во иму́ще отмсти́ти вся́ко преслуша́ние, егда́ испо́лнится ва́ше послуша́ние. И́же ли пред лице́м, зри́те? А́ще кто наде́ется себе́ Христо́ва бы́ти, да помышля́ет па́ки от себе́, зане́, я́коже он Христо́в, та́кожде и мы Христо́вы.

Евангелие от Марка, зачало 13

Во вре́мя о́но, прии́де Иису́с в дом, и собра́ся па́ки наро́д, я́ко не мощи́ им ни хле́ба я́сти. И слы́шавше и́же бя́ху у Него́, изыдо́ша, да и́мут Его́, глаго́лаху бо, я́ко неи́стов есть. И кни́жницы, и́же от Иерусали́ма низше́дшии, глаго́лаху, я́ко веельзеву́ла и́мать и я́ко о кня́зе бесо́встем изго́нит бе́сы. И призва́в их, в при́тчах глаго́лаше им: ка́ко мо́жет сатана́ сатану́ изгони́ти? И а́ще ца́рство на ся раздели́тся, не мо́жет ста́ти ца́рство то, и а́ще дом на ся раздели́тся, не мо́жет ста́ти дом той, и а́ще сатана́ воста́ на ся сам и раздели́ся, не мо́жет ста́ти, но коне́ц и́мать. Никто́же мо́жет сосу́ды кре́пкаго, вшед в дом его́, расхи́тити, а́ще не пе́рвее кре́пкаго свя́жет, и тогда́ дом его́ расхи́тит.

Послание к римляном, зачало 99

Бра́тие, ве́мы я́ко лю́бящым Бо́га вся поспешеству́ют во благо́е, су́щым по предуве́дению зва́нным. И́хже бо предуве́де, тех и предуста́ви сообра́зным бы́ти о́бразу Сы́на Своего́, я́ко бы́ти Ему́ перворо́дну во мно́гих бра́тиях. А и́хже предуста́ви, тех и призва́, а и́хже призва́, сих и оправда́, а и́хже оправда́, сих и просла́ви. Что у́бо рече́м к сим, а́ще Бог по нас, кто на ны? И́же у́бо Своего́ Сы́на не пощаде́, но за ны вся пре́дал есть Его́, ка́ко у́бо не и с Ним вся нам да́рствует? Кто пое́млет на избра́нныя Бо́жия? Бог оправда́яй. Кто осужда́яй? Христо́с Иису́с уме́рый, па́че же и воскресы́й, И́же и есть одесну́ю Бо́га, И́же и хода́тайствует о нас. Кто ны разлучи́т от любве́ Бо́жия? Скорбь ли, или́ теснота́, или́ гоне́ние, или́ глад, или́ нагота́, или́ беда́, или́ мечь? Я́коже есть пи́сано: я́ко Тебе́ ра́ди умерщвля́еми есмы́ весь день, вмени́хомся я́коже о́вцы заколе́ния. Но о сих всех препобежда́ем за Возлю́бльшаго ны. Извести́хся бо, я́ко ни смерть, ни живо́т, ни А́нгели, ни Нача́ла, ниже́ Си́лы, ни настоя́щая, ни гряду́щая, ни высота́, ни глубина́, ни и́на тварь ка́я возмо́жет нас разлучи́ти от любве́ Бо́жия, я́же о Христе́ Иису́се Го́споде на́шем.

Евангелие от Иоанна, зачало 50

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: Аз есмь лоза́ и́стинная, и Оте́ц Мой де́латель есть. Вся́ку розгу́ о Мне не творя́щую плода́, и́змет ю́, и вся́ку творя́щую плод, отреби́т ю́, да мно́жайший плод принесе́т. Уже́ вы чи́сти есте́ за сло́во, е́же глаго́лах вам. Бу́дите во Мне, и Аз в вас. Я́коже розга́ не мо́жет плода́ сотвори́ти о себе́, а́ще не бу́дет на лозе́, та́ко и вы, а́ще во Мне не пребу́дете. Аз есмь лоза́, вы же ро́ждие, и и́же бу́дет во Мне, и Аз в нем, той сотвори́т плод мног, я́ко без Мене́ не мо́жете твори́ти ничесо́же. А́ще кто во Мне не пребу́дет, изве́ржется вон, я́коже розга́, и изсы́шет, и собира́ют ю́ и во огнь влага́ют, и сгара́ет. А́ще пребу́дете во Мне и глаго́лы Мои́ в вас пребу́дут, ему́же а́ще хо́щете, проси́те, и бу́дет вам.