Шрифт

Чтения дня / Календарь 2021

Богослужебные чтения 16 сентября 2021 года

2 Кор., 190 зач., X, 7-18. Мк., 14 зач., III, 28-35. Сщмч.: Евр., 334 зач., XIII, 7-16. Ин., 36 зач., X, 9-16.

Послание к коринфяном второе, зачало 190

Бра́тие, а́ще кто наде́ется себе́ Христо́ва бы́ти, да помышля́ет па́ки от себе́, зане́ я́коже он Христо́в, та́кожде и мы Христо́вы. А́ще бо и ли́шше что похвалю́ся о вла́сти на́шей, ю́же даде́ нам Госпо́дь в созда́ние, а не на разоре́ние ва́ше, не постыжу́ся. Но да не явлю́ся, я́ко страшя́ вас посла́ньми. Я́ко посла́ния у́бо, рече́, тя́жка и кре́пка, а прише́ствие те́ла не́мощно, и сло́во уничиже́нно. Сие́ да помышля́ет таковы́й, я́ко я́цы же есмы́ сло́вом посла́ний, отстоя́ще, такови́и и ту су́ще есмы́ де́лом. Не сме́ем бо суди́ти, или́ прикла́довати себе́ ины́м хва́лящым себе́ саме́х, но са́ми в себе́ себе́ измеря́юще, и прилага́юще себе́, себе́ не разумева́ют. Мы же не в безме́рная похва́лимся, но по ме́ре пра́вила, его́же раздели́ нам Бог ме́ру, достиза́ти да́же и до вас. Не я́ко бо не дося́жуще до вас, па́че простира́ем себе́, да́же бо и до вас достиго́хом благове́стием Христо́вым. Не в безме́рная хва́лящеся, ниже́ в чужди́х труде́х, упова́ние же иму́ще, расту́щей ве́ре ва́шей, в вас велича́тися по пра́вилу на́шему изоби́льно, во е́же и в да́льших вас страна́х благовести́ти, не чужи́м пра́вилом в гото́вая похвали́тися. Хваля́йся же, о Го́споде да хва́лится. Не хваля́й бо себе́ сей иску́сен, но его́же Бог восхваля́ет.

Евангелие от Марка, зачало 14

Рече́ Госпо́дь: ами́нь глаго́лю вам, я́ко вся отпу́стятся согреше́ния сыно́м челове́ческим, и хуле́ния, ели́ка а́ще восху́лят, а и́же восху́лит на Ду́ха Свята́го, не и́мать отпуще́ния во ве́ки, но пови́нен есть ве́чному суду́. Зане́ глаго́лаху: ду́ха нечи́стаго и́мать. Приидо́ша у́бо Ма́ти и бра́тия Его́, и вне стоя́ще посла́ша к Нему́, зову́ще Его́. И седя́ше наро́д о Нем. Ре́ша же Ему́: се Ма́ти Твоя́ и бра́тия Твоя́ и сестры́ Твоя́ вне и́щут Тебе́. И отвеща́ им, глаго́ля: кто есть ма́ти Моя́, или́ бра́тия Моя́? И согля́дав о́крест Себе́ седя́щыя, глаго́ла: се ма́ти Моя́ и бра́тия Моя́, и́же бо а́ще сотвори́т во́лю Бо́жию, сей брат Мой и сестра́ Моя́ и ма́ти Ми есть.

Послание ко евреем, зачало 334

Бра́тие, помина́йте наста́вники ва́ша, и́же глаго́лаша вам сло́во Бо́жие, и́хже взира́юще на сконча́ние жи́тельства, подража́йте ве́ре их. Иису́с Христо́с вчера́ и днесь то́йже, и во ве́ки. В науче́ния стра́нна и разли́чна не прилага́йтеся, добро́ бо благода́тию утвержда́ти сердца́, а не бра́шны, от ни́хже не прия́ша по́льзы ходи́вшии в них. И́мамы же олта́рь, от него́же не и́мут вла́сти я́сти служа́щии се́ни. И́хже бо кровь живо́тных вно́сится во свята́я за грехи́ первосвяще́нником, сих телеса́ сжига́ются вне ста́на. Те́мже Иису́с, да освяти́т лю́ди свое́ю кро́вию, вне врат пострада́ти изво́лил. Те́мже у́бо да исхо́дим к нему́ вне ста́на, поноше́ние его́ нося́ще. Не и́мамы бо зде пребыва́ющаго гра́да, но гряду́щаго взыску́ем. Тем у́бо прино́сим же́ртву хвале́ния вы́ну Бо́гу, си́речь плод усте́н испове́дающихся и́мени Его́. Благотворе́ния же и обще́ния не забыва́йте, таковы́ми бо же́ртвами благоугожда́ется Бог.

Евангелие от Иоанна, зачало 36

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: Аз есмь дверь, Мно́ю а́ще кто вни́дет, спасе́тся, и вни́дет, и изы́дет, и па́жить обря́щет. Тать не прихо́дит, ра́зве да укра́дет, и убие́т, и погуби́т, Аз приидо́х, да живо́т и́мут и ли́шше и́мут. Аз есмь па́стырь до́брый, па́стырь до́брый ду́шу свою́ полага́ет за о́вцы. А нае́мник, и́же несть па́стырь, ему́же не суть о́вцы своя́, ви́дит во́лка гряду́ща и оставля́ет о́вцы, и бе́гает, и волк расхи́тит их, и распу́дит о́вцы. А нае́мник бежи́т, я́ко нае́мник есть и неради́т о овца́х. Аз есмь па́стырь до́брый, и зна́ю Моя́, и зна́ют Мя Моя́. Я́коже зна́ет Мя Оте́ц, и Аз зна́ю Отца́, и ду́шу Мою́ полага́ю за о́вцы. И и́ны о́вцы и́мам, я́же не суть от двора́ сего́, и ты́я Ми подоба́ет привести́, и глас Мой услы́шат, и бу́дет еди́но ста́до, и еди́н Па́стырь.