Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2022

23 сентября 2022 года - Пятница

Седмица 15-я по Пятидесятнице, глас 5

День постный

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Мцц. Минодо́ры, Митродо́ры и Нимфодо́ры (305–311).

Прп. Павла Послушли́вого, Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV); прп. кн. Андре́я, в иночестве Иоаса́фа, Спасокубенского (1453); апп. от 70-ти Аполло́са (Апе́ллия), Луки́я (Луки́) и Кли́мента (I); мч. Варипса́ва (II); блгв. царицы Греческой Пульхе́рии (453); свтт. Петра и Павла, епископов Никейских (IX), Собор Липецких святых.

Сщмчч. Исмаи́ла Кудрявцева, Евге́ния Попова, Иоа́нна Попова, Константина Колпецкого, Петра Григорьева, Васи́лия Максимова, Гле́ба Апухтина, Васи́лия Малинина, Иоа́нна Софронова, Петра Юркова, Николая Павлинова, Палла́дия Попова, пресвитеров, прмчч. Меле́тия (Федюнева), иеромонаха и Гаврии́ла (Яцика), архимандрита, мч. Симео́на Туркина, мц. Татиа́ны Гримблит (1937); сщмч. Уа́ра (Шмарина), епископа Липецкого (1938).

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

Мученицам Минодоре, Митродоре и Нимфодоре (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Му́ченицы Твои́, Го́споди, во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего: имуще бо кре́пость Твою́, мучи́телей низложи́ша, сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости; тех моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4:

За Тро́ицу терпели́вно страда́льчествовавшия,/ многоко́зненнаго врага́ победи́сте,/ бра́тски обле́кшеся Ду́хом;/ те́мже водвори́стеся с пятьми́ де́вами/ в Небе́сном, страстоте́рпицы, черто́зе,/ и со А́нгелы Всецарю́// в весе́лии непреста́нно предстоите́.

Преподобному Павлу Послушливому, Печерскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 3:

Послуша́нию Христо́ву подража́вый,/ и и́мени Его́ ра́ди во вся́ком послуша́нии,/ терпели́вне, да́же до сме́рти, Па́вле всече́стне, потруди́выйся,/ мзду же ны́не послуша́ния своего́ трудолю́бно от Го́спода прие́м,// к Нему́ всегда́ моли́ся о нас, пою́щих тя.

Кондак, глас 1:

Послу́шника и́стинна и преподо́бным равноче́стна,/ всеблаже́ннаго отца́ на́шего Па́вла,/ прииди́те, люби́мицы, усе́рдие ублажи́м,// я́ко моля́щася непреста́нно о всех нас.

Собору Липецких святых (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Дне́сь ра́дуется све́тло Липецкая земля́, прославля́юще святы́я своя́, ве́рно Го́сподеви послужи́вшия и Це́рковь Ру́сскую украсившия: О, преди́внии сро́дницы на́ши, святи́телие, преподо́бнии, новому́ченицы и испове́дницы, в по́двизех и страда́ниих Бо́гу угоди́вши, и о́браз благоче́стия в житии́ на́м показа́вшии, Оте́чество на́ше соблюди́те в ми́ре и благоде́нствии, и на пути́ земна́го стра́нствия на́шего те́плии засту́пницы и споспе́шницы бу́дите, посреди́ искуше́ний же и бе́д к ве́чному Оте́честву на́с приводя́щии.

Кондак, глас 3:

Ны́не явля́ет Це́рковь Ру́сская Собо́р святы́х земли́ Липецкия, престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы предстоя́щих, и о спасе́нии на́шем при́сно ходатайствующих, и́мже и мы́ благода́рственная пе́ния прино́сим и согла́сно вопие́м: ра́дуйтеся, преди́внии чудотво́рцы, и те́плии о на́с пред Бо́гом моли́твенницы.

Молитва:

О, пресла́вный Собо́ре святы́х, в земли́ Ли́пецтей и Еле́цтей просиявших! О, святии сродницы наши, иже от лет древних даже до днесь семя слова Божия в земли нашей трудолюбно возде́лали есте! Не от гробо́в ва́ших ны́не ва́с призыва́ем, не от пу́стынь казахста́нских и беломо́рских, не от ины́х преде́л, иде́же тече́ние земно́е сконча́сте, но от Го́рняго Иерусали́ма, иде́же ку́пно дне́сь торжеству́ете, и Тро́ице Святе́й предстоя́ще, от на́с ду́хом не отлуча́етеся. Ве́мы бо, ве́мы, я́ко любы́ ва́ша николи́же преста́нет. Сего́ ра́ди дерза́юще мо́лим: бу́дите на́м наста́вницы ко спасе́нию, испроси́те у Всеще́драго Бо́га на́шего вся́к да́р, коему́ждо благопотре́бен. Наипа́че же да́р смире́ния и любве́, да те́м Христо́ви присво́имся, и дру́г дру́гу служа́ще, братолю́бием соедини́мся, и сродства́ ва́шего свята́го не лиши́мся в се́м ве́це и в бу́дущем, воспева́юще Отца́, Сы́на и Ду́ха Свята́го. Ами́нь.

Священномученику Евгению Попову (житие / история праздника)

Тропарь, глас 3:

Це́ркве Ру́сския сто́лпе непоколеби́мый,/ благоче́стия пра́вило,/ жития́ ева́нгельскаго о́бразе,/ священному́чениче Евге́ние,/ Христа́ ра́ди пострада́вый да́же до кро́ве,/ Его́же моли́ усе́рдно,/ я́ко Нача́льника и Соверши́теля спасе́ния,/ Русь Святу́ю утверди́ти в Правосла́вии// до сконча́ния ве́ка.

Кондак, глас 2:

Восхва́лим, ве́рнии,/ изря́днаго в свяще́нницех и сла́внаго в му́ченицех Евге́ния,/ Правосла́вия побо́рника и благоче́стия ревни́теля,/ земли́ Ру́сския кра́сное прозябе́ние,/ и́же страда́нием Небесе́ дости́же/ и та́мо те́пле мо́лит Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Молитва:

О, избра́нниче и уго́дниче Христо́в, священному́чениче Евге́ние, Це́ркве Ру́сския сто́лпе непоколеби́мый, земли́ на́шея благо́е прозябе́ние и кра́сный плод, сро́дников твои́х предста́телю и наста́вниче! Ты во вре́мя гоне́ния безбо́жнаго от сокро́вищницы души́ твоея́ спаси́тельное испове́дание Правосла́вныя ве́ры изне́сл еси́, и лю́дям ве́рным па́стырь до́брый яви́лся еси́, ду́шу твою́ за Христа́ и Его́ о́вцы полага́я и лю́тыя во́лки дале́че отгоня́я. Ны́не у́бо при́зри на нас, недосто́йных чад твои́х, умиле́нною душе́ю и сокруше́нным се́рдцем тя призыва́ющих. Умоли́ Го́спода Бо́га, да прости́т согреше́ния на́ша и изба́вит от а́довых уз и ве́чнаго муче́ния. Утверди́ нас в ве́ре святе́й, научи́ нас всегда́ твори́ти во́лю Бо́жию и храни́ти за́поведи церко́вныя. Бу́ди па́стырем на́шим пра́вило ве́ры, во́ином вождь духо́вный, боля́щим врач изря́дный, печа́льным уте́шитель, гони́мым засту́пник, ю́ным наста́вник, всем же благосе́рдый оте́ц и те́плый моли́твенник, я́ко да моли́твами твои́ми соблюде́тся в Правосла́вии Свята́я Русь и непреста́нно сла́вится в ней и́мя Пресвяты́я Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Священномученику Василию Максимову (житие / история праздника)

Тропарь, глас 3:

Це́ркве Ру́сския сто́лпе непоколеби́мый,/ благоче́стия пра́вило,/ жития́ ева́нгельскаго о́бразе,/ священному́чениче Васи́лие,/ Христа́ ра́ди пострада́вый да́же до кро́ве,/ Его́же моли́ усе́рдно,/ я́ко Нача́льника и Соверши́теля спасе́ния,/ Русь Святу́ю утверди́ти в Правосла́вии// до сконча́ния ве́ка.

Кондак, глас 2:

Восхва́лим, ве́рнии,/ изря́днаго в свяще́нницех и сла́внаго в му́ченицех Васи́лия,/ Правосла́вия побо́рника и благоче́стия ревни́теля,/ земли́ Ру́сския кра́сное прозябе́ние,/ и́же страда́нием Небесе́ дости́же/ и та́мо те́пле мо́лит Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Молитва:

О, избра́нниче и уго́дниче Христо́в, священному́чениче Васи́лие, Це́ркве Ру́сския сто́лпе непоколеби́мый, земли́ на́шея благо́е прозябе́ние и кра́сный плод, сро́дников твои́х предста́телю и наста́вниче! Ты во вре́мя гоне́ния безбо́жнаго от сокро́вищницы души́ твоея́ спаси́тельное испове́дание Правосла́вныя ве́ры изне́сл еси́, и лю́дем ве́рным па́стырь до́брый яви́лся еси́, ду́шу твою́ за Христа́ и Его́ о́вцы полага́я и лю́тыя во́лки дале́че отгоня́я. Ны́не у́бо при́зри на нас, недосто́йных чад твои́х, умиле́нною душе́ю и сокруше́нным се́рдцем тя призыва́ющих. Умоли́ Го́спода Бо́га, да прости́т согреше́ния на́ша и изба́вит от а́довых уз и ве́чнаго муче́ния. Утверди́ нас в ве́ре святе́й, научи́ нас всегда́ твори́ти во́лю Бо́жию и храни́ти за́поведи церко́вныя. Бу́ди па́стырем на́шым — пра́вило ве́ры, во́ином — вождь духо́вный, боля́щим — врач изря́дный, печа́льным — уте́шитель, гони́мым — засту́пник, ю́ным — наста́вник, всем же благосе́рдый оте́ц и те́плый моли́твенник. Я́ко да моли́твами твои́ми соблюде́ся в Правосла́вии Свята́я Русь и непреста́нно сла́вится в ней и́мя Пресвяты́я Тро́ицы, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мученице Татиане Гримблит (житие / история праздника)

Тропарь, глас 3:

Мироно́сицам жена́м в доброде́телех подража́ющи,/ в темни́цах и у́зах су́щим усе́рдно послужи́ла еси́/ и, о́браз ева́нгельскаго милосе́рдия на́м показа́вши,/ за Христа́ му́ченическую сме́рть прия́ла еси́,/ Татиа́но пресла́вная./ Ны́не, престо́лу Бо́жию предстоя́щи,// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

Сло́во Бо́жие се́рдцем твои́м восприе́мши,/ ми́ру распя́лася еси́,/ свята́я му́ченице Татиа́но,/ и, в служе́нии стра́ждущим Бо́гу угоди́вши,/ пло́д доброде́телей оби́лен пожа́ла еси́./ Сего́ ра́ди бу́ди на́м хода́таица/ и умоли́ Созда́теля все́х,/ безпло́дие серде́ц на́ших исцели́ти,/ да принесе́м Ему́ плоды́ покая́ния,// любо́вь, милосе́рдие и смире́ние.

Молитва:

О, свята́я му́ченице Христо́ва, Татиа́но! А́гнца Бо́жия непоро́чная а́гнице, целому́дрия голуби́це, неве́сто Христа́, Жениха́ твоего́! Ты́, во дни́ жития́ твоего́ мирски́я по́хоти презре́вши, па́че земны́х бла́г Го́спода возлюби́ла еси́ и во страда́ниих обрела́ еси́ небе́сный поко́й. При́зри ны́не с Небесе́ и ви́ждь, я́ко погиба́ем во обстоя́ниих и ско́рбех на́ших. К тебе́ прибега́ем и твоея́ ми́лости про́сим, не отве́ржи на́с, убо́гих ча́д твои́х, не иму́щих еле́я до́брых де́л, и на пу́ть покая́ния наста́ви. Помяни́ ста́рцы и ю́ныя, сироты́ и вдови́цы, ни́щия и убо́гия, в темни́цах и заточе́нии су́щия, неду́гующия и скорбя́щия, изря́днее же, гони́мыя ве́ры ра́ди Правосла́вныя. На́с же, ю́зами греха́ свя́занныя, разреши́ и ко спасе́нию ско́ро напра́ви, тебе́ бо даде́ся благода́ть моли́тися за ны́. Да, твои́м предста́тельством огражда́еми, дости́гнем Ца́рствия Небе́снаго, иде́же вси́ святи́и пребыва́ют, прославля́юще И́мя Пресвяты́я Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Священномученику Уаpy, епискому Липецкому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Правосла́вныя ве́ры ревни́телю, раско́лов искорени́телю и безбо́жия обличи́телю. Моли́твою и трудо́м Творцу́ твоему́ да́же до кро́ве послужи́л еси́, пе́рвый святи́телю Ли́пецкий Уа́ре. О на́с Христа́ Бо́га моли́.

Кондак, глас 3:

Пастыренача́льнику Христу́ подража́я, за вруче́нное ти́ ста́до ду́шу твою́ положи́л еси́ Уа́ре, архипа́стырю и му́чениче, моли́твами твои́ми па́ству твою́ соблюди́ невреди́му от все́х наве́т вра́жиих, да зове́м ти́: Ра́дуйся священному́чениче Уа́ре, архипа́стырю на́ш пречу́дный и покрови́телю кра́я Ли́пецкаго.

Молитва:

О, свяще́нная главо́, архипа́стырю предо́брый слове́снаго ста́да своего́, Новому́чениче Христо́в Уа́ре, те́плый и неусы́пный о на́с засту́пниче в ско́рбех и беда́х и во вся́ких ну́ждех! Услы́ши на́с гре́шных и недосто́йных, моля́щихся тебе́, испроси́ на́м ве́ры правосла́вныя утвержде́ние, на всеблаго́е Бо́жие промышле́ние наде́жды укрепле́ние, любве́ к Бо́гу и бли́жним на́шим умноже́ние, му́дрости небе́сныя сниска́ние. Да пребу́дет ще́дрое благослове́ние Царя́ Сла́вы, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, над страно́ю на́шею и градо́м Липецком, да изба́вимся от тру́са, огня́, междуусо́бныя бра́ни, гла́да и мо́ра и ины́я па́губы; но да бу́дет в на́с, хода́тайством твои́м, свя́те, ми́р, братолю́бие дру́г ко дру́гу серде́чное, благоче́стие и послуша́ние, душе́вных и теле́сных си́л кре́пость и здра́вие, ра́дость и тишина́ духо́вная. Да та́ко в ве́це се́м скоропреходящем пожи́вше, с тобо́ю, Святи́телю на́ш ми́лостивый, на ве́чных па́житях Христо́вых со Все́ми Святы́ми обря́щемся, в черто́зех Бо́га на́шего, во Святе́й Тро́ице от небе́сных и земны́х воспева́ема и поклоняема во ве́ки веко́в. Ами́нь.