Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2022

20 сентября 2022 года - Вторник

Седмица 15-я по Пятидесятнице, глас 5

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Мч. Созо́нта Помпеольского (Киликийского) (ок. 304); свт. Иоа́нна, архиепископа Новгородского (1186); прмч. Макария, архимандрита Ка́невского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца (1678); прп. Макария Оптинского (1860).

Прпп. Алекса́ндра Пересвета (1380) и Андре́я Осляби (ок. 1380); прп. Серапио́на Псковского (1480); апп. от 70-ти Ево́да (66) и Онисифо́ра (после 67); мч. Евпси́хия Кесарийского (Каппадокийского) (117–138); прп. Луки́ Глубокореченского (Каппадокийского), игумена (после 975).

Сщмчч. Петра Снежницкого и Михаила Тихоницкого, пресвитеров (1918); сщмчч. Евге́ния (Зернова), митрополита Горьковского, и с ним Стефа́на Крейдича, пресвитера и прмчч. Евге́ния (Выжвы), Николая (Ащепьева), игуменов и Пахо́мия (Ионова), иеромонаха; сщмчч. Григо́рия Аверина, Васи́лия Сунгурова, пресвитеров, прмч. Льва (Егорова), архимандрита (1937).

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

Мученику Созонту Помпеольскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Му́ченик Твой, Го́споди, Созо́нт/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:

И́стиннаго и богому́драго му́ченика,/ страда́льца благоче́стия иску́снаго,/ соше́дшеся днесь, велегла́сно восхва́лим,/ Созо́нта, таи́нника благода́ти,/ исцеле́ний да́теля богате́йшаго:// мо́лит бо Христа́ Бо́га о всех нас.

Святителю Иоанну, архиепископу Новгородскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 8:

Днесь све́тло красу́ется сла́внейший Вели́кий Но́вград,/ име́я мо́щи твоя́ в себе́, святи́телю Иоа́нне,/ я́ко со́лнечныя лучи́ испуща́ющия/ и подаю́щия исцеле́ния притека́ющим к ра́це моще́й твои́х./ Моли́ся Христу́ Бо́гу изба́вити град сей невреди́мь от ва́рварскаго плене́ния,/ и междоусо́бныя бра́ни, и о́гненнаго запале́ния,/ святи́телю богому́дре и чудоно́сче,/ Небе́сный челове́че и земны́й А́нгеле:/ да соше́дшеся любо́вию в па́мять твою́,/ све́тло пра́зднуем, в пе́снех и пе́ниих ра́дующеся/ и Христа́ сла́вяще, тебе́ такову́ю благода́ть дарова́вшаго исцеле́ний// и Вели́кому Нову́граду заступле́ние и утвержде́ние.

Кондак, глас 4:

Возвесели́ся явле́нно честна́я Це́рковь Христо́ва/ в па́мять днесь приснослову́щаго святи́теля Иоа́нна,/ от Вели́каго Нова́града возсия́вшаго,/ и всю страну́ удиви́вшаго пресла́вными чудодея́нии,/ и все́ми доброде́тельми украси́вшагося./ И по преставле́нии бо честно́е те́ло его́ обре́теся нетле́нно,/ источа́ющее ве́лия чудеса́./ Те́мже зове́м ему́: о всеблаже́нне!// Моли́ Христа́ Бо́га непреста́нно о всех нас.

Преподобномученику Макарию, архимандриту Каневскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Христу́, нас ра́ди с Небе́с соше́дшему,/ после́довал еси́ в по́двизех твои́х,/ Мака́рие, о́тче наш./ Его́же моли́ о нас, ублажа́ющих тя,/ проще́ние прегреше́ний дарова́ти нам,/ любо́вию же и смире́нием сердца́ на́ша озари́ти// и спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4:

Нетле́нною красото́ю смире́ннаго жития́ твоего́/ Бо́га на земли́ просла́вил еси́/ и Боже́ственныя ве́ры чистоту́/ сохраня́ти лю́ди научи́л еси́,/ страда́льческими же по́двиги кончи́ну прие́м,/ от Бо́га просла́влен яви́лся еси́,// преподобному́чениче Мака́рие, о́тче наш.

Молитва:

О, пресла́вный преподобному́чениче Мака́рие, ско́рый помо́шниче и те́плый засту́пниче всех, притека́ющих к тебе́, предста́тельством свои́м пред Го́сподом умоли́ Спа́са на́шего, да обрати́т ду́ши на́ша к покая́нию и исправле́нию, да да́рует мир оте́честву на́шему и всей земли́ и да помо́жет всем нам тве́рдым бы́ти в ве́ре Правосла́вней и де́лех благи́х, да отжене́т от нас дух зло́бы и лука́вства и братолю́бие всели́т в нас, и да прино́сим плоды́ духо́вныя: любо́вь, бла́гость, милосе́рдие, ве́ру нелицеме́рную, кро́тость и воздержа́ние, и да, распя́вше на земли́ плоть на́шу со страстьми́ и похотьми́ и ду́хом живу́ще и ходя́ще, сподо́бимся жи́зни ве́чныя в ве́це гряду́щем, и, ра́йския сла́дости при́сно наслажда́ющеся с тобо́ю и со все́ми святы́ми, просла́вим Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобным старцам Оптинским (житие / история праздника)

Тропарь, глас 6:

Правосла́вныя ве́ры свети́льницы,/ мона́шества непоколеби́мии столпи́,/ земли́ Росси́йския уте́шителие,/ преподо́бнии ста́рцы О́птинстии,/ любо́вь Христо́ву стяжа́вши/ и ду́ши своя́ за ча́да полага́вши,/ моли́теся ко Го́споду,/ да утверди́т земно́е Оте́чество ва́ше в Правосла́вии и благоче́стии// и спасе́т ду́ши на́ши.

Кондак, глас 4:

Вои́стину ди́вен Бог во святы́х Свои́х,/ пу́стынь О́птину я́коже вертогра́д ста́рчества яви́вый,/ иде́же богопросвеще́нии отцы́,/ та́йная се́рдца челове́ческого ве́дуще,/ наро́да Бо́жия печа́льницы до́блии яви́шася:/ си́и бо на путь покая́ния грехо́м отягоще́нныя наста́виша,/ в ве́ре коле́блющияся све́том Христо́ва уче́ния просвети́ша/ и Бо́жии прему́дрости научи́ша,/ стра́ждующим и немощны́м спострада́ша и исцеле́ния дарова́ша./ Ны́не же, во сла́ве Бо́жии пребыва́юще,// мо́лятся непреста́нно о душа́х на́ших.

Молитва:

О, вели́цыи уго́дницы Бо́жии, столпи́ и свети́льницы Земли́ Росси́йстей, преподо́бнии и богоно́снии отцы́ на́ши О́птинстии, Льве́, Мака́рие, Моисе́е, Анто́ние, Иларио́не, Амвро́сие, Анато́лие, Исаа́кие и Ио́сифе, Варсоно́фие, Анато́лие, Некта́рие, Ни́коне и Исаа́кие, по зако́ну Ева́нгельскому Го́спода Бо́га всем се́рдцем и все́ю душе́ю и всем разуме́нием возлюби́вшии и всему наро́ду Бо́жию во спасе́ние бы́вшии; сего́ ра́ди под покро́в Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы во оби́тель О́птину, пока́явшимся разбо́йником основа́нную, прите́кшии, путе́м те́сным и приско́рбным смире́ния и самоукоре́ния до конца́ дней ва́ших ходи́вшии, те́мже у́бо благода́тныя дары́ Свята́го Ду́ха преизоби́льно стяжа́вшии; ста́рых и млады́х, зна́тных и препро́стых, му́дрых ве́ка сего́ и худоу́мных, никого́же от гряду́щих к вам иждену́вшии, николи́же тща и неуте́шна отпусти́вшии, но све́том и́стины Христо́вы всех просвети́вшии и духо́вно воскреси́вшии, бли́жних ва́ших, я́ко себе́ саме́х, возлюби́вшии и тех в се́рдце свое́м вмести́вшии, по словеси́ апо́стола, проро́чествующе и назида́юще, увеща́юще и утеша́юще. Умоли́те Милосе́рдаго Го́спода, во оби́тель ра́йскую разбо́йника благоразу́мнаго с Собо́ю взе́мшаго, дарова́ти нам, недосто́йным, я́ко рабо́тником единонадеся́таго часа́, дух сокруше́ния, се́рдца очище́ние, уст хране́ние, правоту́ дея́ний, мудрова́ние смире́нное, сле́зы покая́ния, ве́ру непосты́дную, любо́вь нелицеме́рную, мир душе́вный и здра́вие теле́сное, да предста́тельством ва́шим сподо́бит нас Госпо́дь до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Свое́м, ве́чных мук избавля́я, и Ца́рствия Небе́снаго ку́пно с ва́ми да удосто́ит во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобным Александру Пересвету и Андрею Ослябе (житие / история праздника)

Тропарь, глас 1:

Во́ини Христолюби́вии, страда́льцы послуша́ния прехва́льнии,/ Алекса́ндре ди́вный Пересве́те и Андре́е Осля́бей имену́емый,/ Се́ргия игу́мена благода́тные насле́дницы,/ Кулико́вския бра́ни ра́тницы духо́внии,/ вы́ бо зми́я ага́рянскаго победи́сте./ Но и на́с свои́м заступле́нием не оста́висте,/ тела́ми в хра́ме Рождества́ Богоро́дицы почива́ете,/ душе́ю в превы́шнем селе́нии пребыва́ете./ Моли́те за ве́сь ро́д ру́сский правосла́вный,// преподо́бнии сро́дницы на́ши.

Кондак, глас 7:

На по́ле Кулико́вом ага́рян победи́сте/ и венца́ми сла́вы увенча́стеся,/ преподобному́ченицы Алекса́ндре и Андре́е,/ моли́те Христа́ Бо́га и на́м врага́ ро́да челове́ческаго побежда́ти,/ Правосла́вие храни́ти// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Преподобному Серапиону Псковскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 8:

Изря́дством жития́ чистоту́ де́вства прии́м, Серапио́не,/ и вся кра́сная ми́ра сего́ возненави́дев,/ Христа́ Еди́наго возлюби́л еси́./ Сего́ ра́ди во вну́треннюю пусты́ню всели́вся и со зверьми́ живы́й,/ весь Христо́в спо́стник и друг Евфроси́на, учи́теля твоего́, был еси́,/ те́мже и мо́лим тя, помина́й нас, чту́щих святу́ю па́мять твою́, да зове́м ти:// ра́дуйся, пусты́нная похвало́, преподо́бне о́тче наш.

Кондак, глас 4:

От высокоу́мия иску́с прии́м смиренному́дрия,/ благода́ти Бо́жия яви́лся еси́ рачи́тель, богоно́сне Серапио́не./ Жела́нием бо Боже́ственныя любве́ вжига́емь,/ жите́йския молвы́ оста́вль,/ ревни́тель учи́телю твоему́ Евфроси́ну был еси́,/ безмо́лвием и жесто́ким пребыва́нием после́дуя Христу́:/ бде́нием же, и моли́твою, и посто́м о́браз был еси́ спо́стником твои́м./ Ны́не же моли́ся Го́сподеви, богоблаже́нне,// спасти́ся душа́м на́шим.

Молитва:

О, преблаже́нне о́тче наш Серапио́не! Ты днесь предстои́ши Престо́лу Све́та непристу́пнаго. Не отступа́й от нас, раб Бо́жиих (имена), ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. Воззри́ на нас ми́лостивно и к земли́ приве́рженныя возведи́ к высоте́ небе́сней: испроси́ предста́тельством твои́м у Всеми́лостиваго Бо́га на́шего ми́рней Це́ркви Его́, от бед свобожде́ние и от грехо́в отвраще́ние и спасе́ние. Еще́ же споспеши́ нам и́го Христо́во во благоду́шии, терпе́нии и ра́дости духо́вней понести́, при́сно же моли́тися нас научи́, да непоро́чни сохрани́мся в прише́ствие Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́ же ты ра́достно, по труде́х и по́двизех, ны́не предстои́ши, прославля́я со все́ми святы́ми в Тро́ице сла́вимаго Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мученику Евпсихию Кесарийскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Му́ченик Твой, Го́споди, Евпси́хие,/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:

Звезда́ све́тлая яви́лся еси́,/ непреле́стная ми́рови,/ Со́лнца Христа́ возвеща́ющи,/ заря́ми твои́ми страстоте́рпче Евпси́хие,/ и пре́лесть погаси́л еси́ всю:/ нам же подае́ши свет,// моля́ся непреста́нно о всех нас.

Священномученику Михаилу Тихоницкому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Богоуго́дному житию́ все́й душе́ю возревнова́в/ и му́ченическою кро́вию ве́рность Христу́ запечатле́л еси́./ Священному́чениче Михаи́ле,/ моли́ Всеблага́го Бо́га на́шего,/ да сохрани́т Це́рковь и зе́млю Росси́йскую от ересе́й, раско́лов, мяте́жа и бра́ни,/ укрепи́т на́с в правосла́вии и единомы́слии,// возниспо́слет на́м ми́лости своя́ и моли́твами твои́ми спасе́т души́ на́ша.

Кондак, глас 1:

Во гра́де Орло́ве па́стырь до́брый бы́л еси́ и Вя́тския земли́ пе́рвый новому́чениче./ Спа́су подо́бне за уби́йц свои́х моли́лся еси́,/ о и́х проще́нии Го́сподеви взыва́я./ И ны́не у престо́ла Человеколю́бца предстоя́/ о проще́нии прегреше́ний на́ших взыва́ти не преста́й,/ Священному́чениче Михаи́ле,// те́плый на́ш хода́таю и ско́рый помо́щниче.