Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2022

18 сентября 2022 года - Воскресенье

Неделя 14-я по Пятидесятнице, глас 5

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Прор. Заха́рии и прав. Елисаве́ты, родителей Иоанна Предтечи (I); прмч. Афана́сия Брестского, игумена (1648). Перенесение мощей блгвв. кнн. Петра́ (в иночестве Дави́да) и Февро́нии (в иночестве Евфроси́нии), Муромских чудотворцев (1992) (переходящее празднование в воскресенье перед 19 сентября).

Убиение блгв. кн. Гле́ба, во Святом Крещении Дави́да (1015); мч. Фифаи́ла и сестры его мц. Фиве́и (Виве́и) (98–138); мч. Сарви́ла; мц. Раи́сы (Ираи́ды) девы (ок. 308); мчч. Евве́нтия (Иувенти́на) и Максима воинов (361–363); мчч. Урва́на, Фео́дора и Меди́мна и с ними 77-ми мужей от церковного чина, в Никомидии пострадавших (370); мч. А́вдия (Ави́да) в Персии (V).

Мч. Евфи́мия Кочева (1937); Обре́тение мощей исп. Алекса́ндра (Уродова), архимандрита (2001). Собор новомучеников и исповедников Казахстанских (переходящее празднование в 1-е воскресенье после 16 сентября).

Икона Божией Матери: Оршанская (1631).

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

Воскресению

Тропарь, глас 5:

Собезнача́льное Сло́во Отцу́ и Ду́хови,/ от Де́вы ро́ждшееся на спасе́ние на́ше,/ воспои́м, ве́рнии, и поклони́мся,/ я́ко благоволи́ пло́тию взы́ти на кре́ст,/ и сме́рть претерпе́ти,/ и воскреси́ти уме́ршия// сла́вным воскресе́нием Свои́м.

Кондак, глас 5:

Ко а́ду, Спа́се мо́й, соше́л еси́,/ и врата́ сокруши́вый я́ко Всеси́лен,/ уме́рших я́ко Созда́тель совоскреси́л еси́,/ и сме́рти жа́ло сокруши́л еси́,/ и Ада́м от кля́твы изба́влен бы́сть,/ Человеколю́бче, те́мже вси́ зове́м:// спаси́ на́с, Го́споди.

Благоверным князьям Петру, во иноцех Давиду, и Февронии, во инокинях Евфросинии, Муромским (житие / история праздника)

Тропарь, глас 8:

Я́ко благочести́ваго ко́рене пречестна́я о́трасль был еси́,/ до́бре во благоче́стии пожи́в, блаже́нне Пе́тре,/ та́ко и с супру́жницею твое́ю прему́дрою Февро́ниею,/ в ми́ре Бо́гу угоди́вше, и преподо́бных житию́ сподо́бистеся./ С ни́миже моли́теся Го́сподеви,/ сохрани́ти без вреда́ оте́чество ва́ше,// да вас непреста́нно почита́ем.

Кондак, глас 8:

Ми́ра сего́ княже́ние и сла́ву вре́менну помышля́я,/ сего́ ра́ди благоче́стно в ми́ре пожи́л еси́, Пе́тре,/ ку́пно и с супру́жницею твое́ю прему́дрою Февро́ниею,/ ми́лостынею и моли́твами Бо́гу угоди́вше./ Те́мже и по сме́рти неразлу́чно во гро́бе лежа́ще,/ исцеле́ние неви́димо подава́ете,/ и ны́не Христу́ моли́теся// сохрани́ти град же и лю́ди, и́же вас сла́вящих.

Молитва:

О, вели́цыи уго́дницы Бо́жии и преди́внии чудотво́рцы благове́рнии кня́же Пе́тре и княги́не Февро́ние, гра́да Му́рома предста́тели и храни́тели, и о всех нас усе́рднии ко Го́споду моли́твенницы! К вам прибега́ем и вам мо́лимся с упова́нием кре́пким: принеси́те за нас гре́шных святы́я моли́твы ва́ша ко Го́споду Бо́гу и испроси́те нам у бла́гости Его́ вся благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру пра́ву, наде́жду бла́гу, любо́вь нелицеме́рну, благоче́стие непоколеби́мое, в до́брых де́лех преуспе́яние, ми́ра умире́ние, земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, душа́м и телесе́м здра́вие и ве́чное спасе́ние. Исхода́тайствуйте у Царя́ Небе́снаго: ве́рных рабо́в Его́, в ско́рби и печа́ли день и нощь вопию́щих к Нему́, многоболе́зный вопль да услы́шит и да изведе́т от поги́бели живо́т наш. Испроси́те Це́ркви святе́й и всей держа́ве Росси́йстей мир, тишину́ и благоустрое́ние, и всем нам житие́ благополу́чное и до́брую христиа́нскую кончи́ну. Огради́те оте́чество ва́ше, град Му́ром, и вся гра́ды Росси́йския от вся́каго зла и вся правове́рныя лю́ди, к вам приходя́щия и моще́м покланя́ющияся, осени́те благода́тным де́йством благоприя́тных моли́тв ва́ших, и вся проше́ния их во бла́го испо́лните. Ей, чудотво́рцы святи́и! Не пре́зрите моли́тв на́ших, со умиле́нием вам возноси́мых, но бу́дите о нас при́снии предста́тели ко Го́споду и сподо́бите нас по́мощию ва́шею свято́ю спасе́ние ве́чное получи́ти и Ца́рствие Небе́сное унасле́довати; да славосло́вим неизрече́нное человеколю́бие Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице покланя́емаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пророку Захарии и праведной Елисавете, родителям Иоанна Предтечи (житие / история праздника)

Тропарь, глас 2:

Пра́ведных твои́х Заха́рии и Елисаве́ты,/ Го́споди, па́мять пра́зднующе,/ те́ми мо́лим Тя:// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4:

Яко луна́ полна́,/ свет пра́вды от мы́сленнаго Со́лнца, Месси́и, прия́ла еси́/ и во всех за́поведех Госпо́дних с Заха́рией ходи́ла еси́,/ боговозлю́бленная Елисове́то./ Досто́йными у́бо тя пе́сньми ублажа́юще,/ всеще́драго Све́та, просвеща́ющаго всех,// Го́спода велича́ем.

Молитва:

О, преблаже́ннии уго́дницы Бо́жии, вси́ святи́и, предстоя́щии Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы и наслажда́ющиися неизрече́ннаго блаже́нства! Се́ ны́не, в де́нь о́бщаго ва́шего торжества́, ми́лостивно при́зрите на на́с, ме́ньших бра́тий ва́ших, принося́щих ва́м сие́ хвале́бное пе́ние, и хода́тайством ва́шим прося́щих ми́лости и отпуще́ния грехо́в у Преблага́го Го́спода; ве́мы бо, вои́стину ве́мы, я́ко вся́, ели́ка восхо́щете, испроси́ти у Него́ мо́жете. Те́мже у́бо смире́нно мо́лимся ва́м, и свято́му проро́ку Заха́рии и пра́ведней Елисаве́те, моли́те Ми́лостиваго Влады́ку, да пода́ст на́м ду́х ва́шея ре́вности к хране́нию святы́х Его́ за́поведей, я́ко, да те́кше по стопа́м ва́шим, возмо́жем земно́е по́прище в доброде́тельном житии́ без поро́ка прейти́, и в покая́нии дости́гнути пресла́вных селе́ний ра́йских, и та́мо ку́пно с ва́ми прославля́ти Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь!

Преподобномученику Афанасию, игумену Брестскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 2:

Блаже́н еси́, о́тче наш Афана́сие,/ я́ко ве́рно пожи́л еси́, стоя́ бо́дренно за святу́ю Правосла́вную ве́ру,/ со умиле́нием при́сно поя́ неседа́льное Пречи́стей,/ запове́дуя никому́же наруша́ти Правосла́вныя ве́ры святы́я,/ пострада́в за свиде́тельство и́стины да́же до сме́рти./ Мы же чту́ще святы́ню твою́,/ со дерзнове́нием взыва́ем ти:/ о́тче наш, преподобному́чениче Афана́сие,// похвало́ и украше́ние на́ше.

Кондак, глас 4:

Мона́шеского жития́ украше́ние и му́чеников красоту́/ яви́л себе́ житие́м твои́м, Афана́сие,/ и я́ко со́лнце пресве́тлое,/ лю́дям правосла́вным возсия́л еси́./ Те́мже и Христо́с да́ром чуде́с обогати́ тя,/ да чту́ще пресве́тлую па́мять твою́, зове́м ти:// помина́й ста́до твое́ моли́твами твои́ми, преподо́бне.

Молитва:

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, святы́й преподобному́чениче Афана́сие! К тебе́ мы гре́шнии и смиpе́нии, я́ко те́плому на́шему засту́пнику и скоропослу́шнику, моли́твенно прибега́ем и из глубины́ се́рдца взыва́ем. При́зри на ны ско́ро и умоли́ человеколю́бца Бо́га, да не осу́дит нас гре́шных по беззако́ниям на́шим, но да сотвори́т с на́ми по вели́кой Свое́й ми́лости. Охрани́ нас заступле́нием от облежа́щего нас суему́дрия и неправове́рия, и я́ко па́стырь до́брый, упаси́ заблу́дшия о́вцы ста́да Христо́ва и во дворы́ Госпо́дни сия́ всели́. Огради́ нас от собла́зна, ересе́й и раско́лов и наста́ви тве́рдо в ве́ре Правосла́вней подвиза́тися. Потщи́ся, ско́рый о нас предста́телю, благоприя́тным хода́тайством умоли́ти Го́спода, да ниспосле́т нам ти́хое и богоуго́дное житие́, уврачу́ет Свое́ю благода́тию на́ша боле́зни душе́вныя и теле́сныя, согре́ет на́ша сердца́ любо́вию друг ко дру́гу и сотвори́т нас братолю́бны и единомы́сленны. Испроси́ та́кожде у Го́спода и всего́ потре́бнаго для жития́ на́шего теле́снаго: земли́ плодоро́дия, благорастворе́ния возду́хов и ми́рнаго устрое́ния. Страну́ на́шу и ве́си и гра́ды охрани́ моли́твами твои́ми от огня́, пото́па, тру́са, вра́жескаго наше́ствия и вну́тренних нестрое́ний. Егда́ же приспе́ет час кончи́ны на́шея, утверди́ в нас па́мять сме́ртную, да и мы, в и́стинном покая́нии и чи́стым све́дением со́вести на́шея предста́вшие ко Го́споду, сподо́бимся десна́го стоя́ния и со все́ми святы́ми воспое́м сла́ву Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Благоверному князю Глебу, во святом Крещении Давиду (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Му́чениче Госпо́день,/ прославля́емь ве́ры твоея́ ра́ди,/ кня́же Гле́бе,/ тружда́ющимся бы́стрый помо́щник/ и немощны́м наде́жда еси́,/ ты бо неду́ги врачу́еши притека́ющим к тебе́ с ве́рою./ Те́мже и мы ве́рою мо́лимся:/ от бед изба́ви нас,// чту́щих любо́вию па́мять твою́.

Кондак, глас 2:

Днесь земля́ ублажа́ется, напи́вшися кро́ве твоея́,/ и храм освяща́ется, прии́м те́ло твое́,/ святы́й му́чениче кня́же Гле́бе./ Во́лею бо страда́ния твоя́ в ничто́же вмени́в,/ от моще́й твои́х, благоуха́ния испо́лненных,/ ве́рным подае́ши освяще́ние// и всему́ ми́ру ве́лию ми́лость.

Молитва:

О, дво́ице свяще́нная, бра́тие прекра́сная, до́блии страстоте́рпцы Бори́се и Гле́бе, от ю́ности Христу́ ве́рою, чи́стотою и любо́вию послужи́вшии, и кровми́ свои́ми, я́ко багряни́цею укра́сившиися и ны́не со Христо́м ца́рствующии, не забу́дите и нас су́щих на земли́, но я́ко те́плии засту́пницы, ва́шим си́льным хода́тайством пред Христо́м Бо́гом, сохрани́те ю́ных во святе́й ве́ре и чистоте́ неврежде́нными от вся́каго прило́га неве́рия и нечистоты́, огради́те всех нас от вся́кия ско́рби, озлобле́ний и напра́сныя сме́рти, укроти́те вся́кую вражду́ и зло́бу, де́йством воздвиза́емую от бли́жних и чу́ждых. Мо́лим вас, христолюби́вии страстоте́рпцы, испроси́те у Великодарови́таго Влады́ки всем нам оставле́ние прегреше́ний на́ших, единомы́слие и здра́вие, избавле́ние от наше́ствия иноплеме́нных, междоусо́бныя бра́ни, я́звы и гла́да. Снабдева́йте свои́м заступле́нием всех чту́щих святу́ю па́мять ва́шу во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мученице Раисе (Ираиде) Александрийской (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

А́гница Твоя́, Иису́се, Раи́са,/ зове́т ве́лиим гла́сом:/ Тебе́, Женише́ мой, люблю́,/ и Тебе́ и́щущи страда́льчествую,/ и сраспина́юся и спогреба́юся креще́нию Твоему́,/ и стражду́ Тебе́ ра́ди,/ я́ко да ца́рствую в Тебе́, и умира́ю за Тя,/ да и живу́ с Тобо́ю,/ но я́ко же́ртву непоро́чную приими́ мя с любо́вию поже́ршуюся Тебе́./ Тоя́ моли́твами,// я́ко ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:

Храм твой всечестны́й, я́ко цельбу́ душе́вную обре́тше, вси ве́рнии велегла́сно вопие́м ти: де́во му́ченице Раисо великоимени́тая, Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.

Преподобноисповеднику Александру (Уродову) (житие / история праздника)

Тропарь, глас 5:

В страда́ниях ве́ры ра́ди Христо́вы му́жески подвиза́лся,/ изгна́ние, заточе́ние и лише́ния претерпе́л еси́,/ сего́ ра́ди свети́льник Прему́дрости Бо́жия яви́лся еси́./ Мы́ же я́ко испове́дника тя́ почита́ем,/ Алекса́ндре преподо́бне,/ и уми́льно взыва́ем ти́:/ Го́сподеви моли́ся// о спасе́нии ду́ш на́ших.

Кондак, глас 4:

Чистото́ю душе́вною боже́ственне вооружи́вся, и непреста́нныя моли́твы я́ко копие́ вручи́в кре́пко, пробо́л еси́ бесо́вския ополче́ния, Алекса́ндре о́тче на́ш, моли́ непреста́нно о все́х на́с.

Святым новомученикам и исповедникам Казахстанским (житие / история праздника)

Тропарь, глас 7:

Не́бо церко́вное ны́не отверза́ется,/ весе́лия исполня́ется Це́рковь Правосла́вная земли́ Казахста́нския,/ и я́ко а́нгельский ли́к собо́ру ве́рных предхо́дит/ пресве́тлое во́инство му́чеников и испове́дников ея́./ И́хже ра́ди страда́ния, Христе́ Бо́же,/ кре́пость благоутро́бнаго милосе́рдия яви́ земли́ на́шей./ Це́рковь же в пусты́ни Тобо́ю насажде́нную/ моли́твами Богоро́дицы и все́х святы́х// изба́ви от бе́д и утверди́ вове́ки.

Кондак, глас 5:

О, му́ченицы и испове́дницы пресла́внии,/ Казахста́нския земли́ предста́телие тепле́йшии,/ во вся́ком чи́не и возрасте́ Христу́ послужи́вшии!/ Кто́ испове́сть боле́зни и по́двиги ва́ша,/ кто́ дово́лен изрещи́ чудеса́ ва́шея ве́ры,/ или́ хвалу́ досто́йную красоте́ испове́дания ва́шего возда́ти?/ Оба́че приими́те любо́вию ва́с почита́ющия// и моли́тву вознеси́те о спасе́нии ду́ш на́ших.

Молитва:

О, пресла́внии во́ины Отца́ Небе́снаго! О, Боже́ственнии храборницы! В годи́ну гоне́ния лю́таго в земли́ Казахстанстей за ве́ру Христо́ву пострада́вшии и сея́ земли́ предста́тели тепле́йшии яви́вшиися! Ва́м ны́не мы́, смире́ннии и недосто́йнии, усе́рдное моле́ние приноси́ти дерза́ем в де́нь благознамени́тый пра́здника ва́шего. Оба́че недоуме́юще, ка́ко нарещи́ ва́с подоба́ет или́ ка́ко по достоя́нию воспе́ти по́двиги ва́ша, си́це вопие́м: О, святи́телие Христо́вы, Ева́нгелия Боже́ственнаго и преда́ния церко́внаго носи́телие, о наро́де Бо́жием печа́льницы! Помози́те на́м зако́ну Госпо́дню приле́жно поуча́тися и бли́жним свои́м ми́лости твори́ти, да бу́дем досто́йни ва́шея любви́ и заступле́ния. О, свяще́нницы Госпо́дни, Же́ртвы Безкро́вныя соверши́телие и о проще́нии грехо́в люде́й христоимени́тых хода́таи! Испроси́те на́м прилежа́ние к слу́жбе Бо́жией и попече́ние об исправле́нии грехо́в на́ших. О, преподо́бнии отцы́ и ма́тери, во а́нгельстем чи́не Бо́гу послужи́вшии, страсте́й победи́телие и даро́в Ду́ха Свята́го честни́и сосу́ди! Излейте на на́с благода́ть даро́в ва́ших, да возревну́ем стра́сти вся́ победи́ти. О, страстоте́рпцы Боже́ственнии, терпе́ния адама́нти тве́рдии, кро́тости Христо́вы цве́ти благоуха́ннии! Дале́че отжени́те от на́с малоду́шие и ро́пот, научи́те на́с наде́жду на еди́наго Бо́га спаса́ющаго возлага́ти и бли́жних не́мощи терпели́вно носи́ти. О, святи́и сро́дницы на́ши, Земли́ Казахския украше́ние, юдо́ль печальную в сла́вы Бо́жия селе́ние претворившии, равноагельнии храни́телие градо́в и ве́сей на́ших, о лю́дех правосла́вных при́снии моли́твенницы! Я́коже во вре́мя земна́го жития́ ва́шего во вся́ких ну́ждах стра́ждущим помогали есте́, та́ко и ны́не бу́дите на́м помо́щницы и засту́пницы, я́ко ве́лие дерзнове́ние пред Бо́гом стяжа́ли есте́, в тя́жких страда́ниях ве́рны Христу́ яви́вшеся. Помози́те на́м по́прище земно́е без поро́ка прейти́ и Ца́рствия Небе́снаго дости́гнути и та́мо ку́пно с ва́ми прославля́ти в Тро́ице пева́емаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.