Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2023

1 сентября 2023 года - Пятница

Седмица 13-я по Пятидесятнице, глас 3

День постный

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Попразднство Успения Мч. Андре́я Стратилата и с ним 2593-х мучеников (284–305).

Свт. Питири́ма, епископа Великопермского (1455); мчч. Тимофе́я, Ага́пия и мц. Фе́клы (ок. 304).

Исп. Николая Лебедева, пресвитера (1933).

Икона Божией Матери: Донская (празднество установлено в память избавления Москвы от татар в 1591 г.).

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

Мученику Андрею Стратилату (житие / история праздника)

Тропарь, глас 5:

Земна́го са́на сла́ву оста́вив,/ Небе́сное Ца́рство насле́довал еси́,/ кро́вными ка́плями, я́ко пречу́дным ка́мением,/ нетле́нныя венцы́ украси́л еси́/ и ко Христу́ приве́л еси́ собо́р страстоте́рпец./ С ли́ки а́нгельскими в невече́рнем све́те/ незаходи́маго Со́лнца Христа́ обре́л еси́,/ свя́те Андре́е Стратила́те,/ Его́же моли́ с пострада́вшими с тобо́ю при́сно,// да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4:

В моли́твах Го́сподеви предстоя́,/ я́коже звезда́ со́лнцу предтеки́й,/ и жела́емое сокро́вище Ца́рствия узре́л еси́,/ ра́дости неизрече́нныя исполня́яся./ Безсме́ртному Царю́ в бесконе́чныя ве́ки,/ от А́нгел безпреста́ни хвали́мому, пое́ши, Андре́е Стратила́те.// С ни́миже моли́ся непреста́нно о всех нас.

Молитва:

Святы́й му́чениче Андре́е Стратила́те, при́зри с Небе́снаго черто́га на тре́бующих твоея́ по́мощи и не отве́ргни проше́ний на́ших, но, я́ко при́сный благоде́тель и хода́тай на́ш, моли́ Христа́ Бо́га, да, человеколюби́в и многоми́лостив Сы́й, сохрани́т на́с от вся́каго лю́таго обстоя́ния: от тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни. Да не осу́дит на́с, гре́шных, по беззако́ниям на́шим, и да не во зло́ обрати́м блага́я, дару́емая на́м от Всеще́драго Бо́га, но во сла́ву свята́го и́мене Его́ и в прославле́ние кре́пкаго твоего́ заступле́ния. Да моли́твами твои́ми да́ст на́м Госпо́дь ми́р по́мыслов, воздержа́ние от па́губных страсте́й и от вся́кия скве́рны, и да укрепи́т во все́м ми́ре Свою́ Еди́ную Святу́ю Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь, ю́же стяжа́л е́сть Честно́ю Свое́ю Кро́вию. Моли́ся приле́жно, святы́й му́чениче, да благослови́т Христо́с Бо́г держа́ву на́шу, да утверди́т во Святе́й Свое́й Правосла́вней Це́ркви живы́й ду́х пра́выя ве́ры и благоче́стия, да вси́ чле́ны ея́, чи́стии от суему́дрия и суеве́рия, ду́хом и и́стиною покланя́ются Ему́ и усе́рдно пеку́тся о соблюде́нии Его́ за́поведей, да мы́ вси́ в ми́ре и благоче́стии поживе́м в настоя́щем ве́це и дости́гнем блаже́нныя ве́чныя жи́зни на Небеси́ благода́тию Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и держа́ва со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святителю Питириму, епископу Великопермскому, Устьвымскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 8:

Правосла́вия наста́вниче,/ благоче́стия учи́телю и ми́лости сокро́вище,/ архиере́ев украше́ние,/ люде́й зыря́нских наста́вниче,/ святи́телю Питири́ме,/ ду́шу свою́ за Христа́ положи́вый,/ моли́ Еди́наго Человеколю́бца о па́стве твое́й и о всех// любо́вию чту́щих па́мять твою́.

Кондак, глас 2:

Мона́шескими доброде́тельми/ во оби́тели святи́теля Алекси́я пе́рвее украси́вся/ и прославле́нию того́ послужи́в,/ па́стырь яви́лся еси́ лю́дем зыря́нским/ и, я́ко а́гнец чист, прине́слся еси́ Сло́ву Началопа́стырю,/ му́ченик быв, Питири́ме святи́телю всехва́льне./ Те́мже торжеству́ем вси любо́вию// Боже́ственную па́мять твою́.

Молитва:

О, святи́телие Христо́вы, Гера́симе, Питири́ме и Ио́но! К вам я́ко ча́до ко отце́м, в смире́нии се́рдца с ве́рою и любо́вию вси притека́ем и умиле́нно мо́лимся: предста́тельством ва́шим со равноапо́стольным Стефа́ном испроси́те у Го́спода нам покая́ние и проще́ние всех во́льных и нево́льных согреше́ний на́ших, да, преуспева́юще в и́стинней ве́ре и благоче́стии, яви́мся досто́йни ми́лости Его́ неизрече́нныя. Бу́дите, святи́телие Христо́вы, те́плии о нас пред Бо́гом засту́пницы, да умири́т и укрепи́т Госпо́дь Святу́ю Це́рковь Свою́, да просвети́т лю́ди, седя́­щия во тьме и се́ни сме́ртней. Огражда́йте хода́тайствы ва́­шими зе́млю Росси́йскую, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м в ве́це сем, христиа́нскую кончи́ну и до́брый отве́т на Стра́шнем суде́ Бо́жи­ем полу́чим и насле́дницы бу́дем Небе́снаго Его́ Ца́рствия во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Донской» (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Засту́пнице ве́рных Преблага́я и Ско́рая,/ Пречи́стая Богоро́дице Де́во!/ Мо́лим Тя пред святы́м и чудотво́рным о́бразом Твои́м,/ да, я́коже дре́вле от него́ заступле́ние Твое́/ гра́ду Москве́ дарова́ла еси́,/ та́ко и ны́не нас от вся́ких бед и напа́стей ми́лостивно изба́ви,// и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рдая.

Тропарь, глас 4:

Всепе́тая и Всесла́вная Цари́це Богоро́дице,/ Ма́ти всея́ тва́ри Соде́теля,/ христиа́нская наде́ждо и Засту́пнице,/ ненаде́ющимся и отча́явшимся ско́рое наде́яние, мо́лим Тя:/ ми́лостива бу́ди нам, гре́шным,/ не оста́ви раб Твои́х и не отри́ни моле́ния недосто́йных./ Мо́лимся, взира́юще ко о́бразу Твоему́ честно́му/ святы́я и чудотво́рныя ико́ны Твоея́ и вопию́ще:/ с пла́вающими и путеше́ствующими да пребу́дет ми́лость Твоя́./ О Влады́чице, ри́зою Твое́ю честно́ю защити́,/ и во вся́ких ме́стех злы́х ве́рныя соблюди́,/ и моли́ся к Ро́ждшемуся из Тебе́ Христу́ Бо́гу на́шему,// да спасе́т от грех ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:

В Небе́сныя оби́тели пресели́вшаяся с пло́тию,/ су́щия на земли́ ника́коже оста́вила еси́, Богоро́дице,/ о́браз Боже́ственный и многочуде́сный Пречи́стаго Лица́ Твоего́/ зре́ти лю́бящим Тя и покланя́тися дарова́ла еси́,/ я́ко зна́мение Твоея́ благода́ти;// чтим его́, лобыза́юще.

Молитва:

О, Пресвята́я Влады́чице, Де́во Богоро́дице, Засту́пнице на́ша блага́я и ско́рая! Воспева́ем Ти вси благода́рственная за чу́дная дела́ Твоя́. Песносло́вим от лет дре́вних неотъе́млемое заступле́ние Твое́ гра́ду Москве́ и стране́ на́шей, чудотво́рным о́бразом Твои́м Донски́м всегда́ явля́емое: в бе́гство обраща́ются полцы́ чужди́х, гра́ди и ве́си невреди́ми сохраня́ются, лю́дие же от лю́тыя сме́рти избавля́ются. Осуша́ются о́чи слезя́щеи, умолка́ют стена́ния ве́рных, плач в ра́дость о́бщую претворя́ется. Бу́ди и нам, Пречи́стая Богоро́дице, утеше́ние в бе́дствиих, возрожде́ние наде́жды, о́браз му́жества, исто́чник ми́лости и в ско́рбных обстоя́ниих неистощи́мое терпе́ние нам да́руй. Пода́ждь коему́ждо по проше́нию и ну́жде его́: младе́нцы воспита́й, ю́ныя уцелому́дри и стра́ху Бо́жию научи́, уныва́ющия обо́дри и не́мощную ста́рость поддержи́. Посети́ в боле́знех и печа́лех су́щия, зла́я сердца́ умягчи́, братолю́бие укрепи́, ми́ра и любве́ всех нас испо́лни. Примири́, Благосе́рдая Ма́ти, вражду́ющия и оправда́й оклеве́танныя. Истреби́ поро́ки, да не восхо́дят греси́ на́ши пред Судие́ю вся́ческих, да не пости́гнет нас пра́ведный гнев Бо́жий. Твои́ми моли́твами, всемо́щным Твои́м покро́вом огради́ нас от наше́ствий вра́жиих, от гла́да, губи́тельства, огня́, меча́ и вся́каго ино́го злострада́ния. Упова́ем моли́твами Твои́ми получи́ти от Всевы́шняго Бо́га грехо́в проще́ние и изглажде́ние и с Бо́гом примире́ние. Умоли́ стяжа́ти нам Ца́рствие Небе́сное и по сконча́нии жи́зни на́шея одесну́ю Престо́ла Бо́жия ста́ти, иде́же Ты, о Всепе́тая Де́во, Святе́й Тро́ице в ве́чней сла́ве предстои́ши. Удосто́й и нас с ли́ки А́нгелов и святы́х та́мо восхвали́ти Пречестно́е и́мя Сы́на Твоего́, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.