Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2023

31 августа 2023 года - Четверг

Седмица 13-я по Пятидесятнице, глас 3

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Мчч. Флора и Лавра (II).

Мчч. Е́рма, Серапио́на и Полие́на (II); сщмчч. Емилиа́на, епископа Требийского и с ним Иларио́на, иеромонаха, мчч. Диони́сия и Ерми́ппа (ок. 300); свтт. Иоа́нна V (674) и Гео́ргия I (683), патриархов Константинопольских; прп. Мака́рия, игумена Пеликитского (ок. 830); прп. Иоа́нна Рыльского (946).

Сщмч. Григо́рия Бронникова, пресвитера, мчч. Евге́ния Дмитрева и Михаила Ерегодского, чтецов (1937).

Икон Божией Матери: Всецарица (Пантанасса); Одигитрия Трапезундская.

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

Мученикам Флору и Лавру Иллирийским (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Преудо́бренную и богому́друю дво́ицу пресве́тлую/ восхва́лим, ве́рнии, по достоя́нию,/ Фло́ра преблаже́ннаго и Ла́вра всечестна́го,/ и́же усе́рдно Тро́ицу несозда́нную я́сно пропове́дасте всем,/ те́мже пострада́вше до кро́ве,/ и венцы́ пресве́тлыми увязо́стеся,// моли́теся Христу́ Бо́гу, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:

Я́ко благоче́стия му́ченики и страда́льцы Христо́вы Богому́дрены,/ вселе́нная пресла́вно почита́ет Фло́ра и Ла́вра днесь,/ я́ко да улучи́м благода́ть и ми́лость моли́твами их// и изба́вимся бед и напа́стей, гне́ва же и ско́рби в День Су́дный.

Молитва:

Прехва́льнии му́ченицы Фло́ре и Ла́вре, вас не земля́ потаи́ла есть, но Не́бо прия́т вы, во е́же бы́ти вам моли́твенники и предста́тели о чту́щих с любо́вию честну́ю па́мять ва́шу. Моли́теся же за ны, трудолю́бцы незло́бивии, да подви́гнет Госпо́дь и нас, в труде́х и утесне́нии су́щих, к де́ланию за́поведей Его́, да не то́кмо о пи́щи и питии́, но и о е́же ка́ко угоди́ти Го́сподеви попече́мся; споболи́те печа́лем и воздыха́нием на́шим, и да не озло́бятся до конца́ ду́ши на́ша, но да возгоря́тся любо́вию друг ко дру́гу, да пребу́дем в ми́ре и единомы́слии, я́коже и вы, самобра́тнии блаже́ннии. Наипа́че же утверди́те ны в ве́ре святе́й и пра́вей, ю́же иму́ще в сердца́х на́ших, не устраши́мся в поноше́нии и униже́нии и вся́ких обстоя́ниих, и́миже одержи́ми есмы́, но, я́ко испыта́ние си́лы ве́ры на́шея с благодаре́нием сие́ прии́мше, до́брое испове́дание соблюде́м, в не́мже и пре́йдем от юдо́ли сей в ве́чное Ца́рствие Го́спода на́шего, Ему́же сла́ва и держа́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Иоанну Рыльскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 1:

Покая́ния основа́ние, прописа́ние умиле́ния,/ о́браз утеше́ния, духо́внаго соверше́ния/ равноа́нгельное житие́ твое́ бы́сть, преподо́бне./ В моли́твах у́бо и в поще́ниих и в слеза́х пребыва́вый,/ о́тче Иоа́нне,/ моли́ Христа́ Бо́га о душа́х на́ших.

Кондак, глас 6:

Благода́тию Бо́жиею нас обогати́л еси́/ и де́лы благи́ми извести́л еси́,/ зва́нием яви́ся, Иоа́нне, уго́дник Христа́ Бо́га./ В моли́твах и посте́х дарова́ний Бо́жия Ду́ха испо́лнися/ и бысть неду́гом прогони́тель// и засту́пник душа́м на́шим.

Молитва:

Земна́я звездо́ чуде́сная, я́же от преде́л Сре́дца гра́да возсия́вшая, и све́щниче живы́й, и́же всю зе́млю Бо́лгарскую све́том пра́вды Бо́жия осиява́яй, преди́вный в по́стницех уго́дниче Бо́жий, о́тче Иоа́нне, преподо́бных у́бо ра́дование, Це́ркве Бо́лгарския украше́ние, ве́ры Правосла́вныя кре́пкое утвержде́ние, ско́рый помо́щниче к тебе́ с ве́рою и любо́вию притека́ющим и вели́кий пред Го́сподем о всех нас предста́телю! Приими́, преблаже́нне, моле́ния на́ша и умоли́ Христа́ Бо́га на́шего, я́ко да вси, тобо́ю неви́димо охраня́еми и сою́зом бра́тския любве́ связу́еми, лю́дие слове́нстии в ми́ре пребыва́ют и благоче́стии, и да изба́вит их Госпо́дь от враг ви́димых и неви́димых, от наше́ствия иноплеме́нник, от неду́га и гла́да, от вся́кия ско́рби и вся́каго зла. Предстоя́щим же зде и моля́щимся пред честно́ю ра́кою моще́й твои́х испроси́, преподо́бне, у Го́спода на́шего Иису́са Христа́ вся, я́же ко спасе́нию проше́ния, да вси с тобо́ю непреста́нно прославля́ем всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Всецарица» (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

О́бразом радостотво́рным честны́я Всецари́цы,/ жела́нием те́плым взыска́ющих благода́ти Твоея́ спаси́, Влады́чице,/ изба́ви от обстоя́ний к Тебе́ прибега́ющих;/ от вся́кия напа́сти огради́ ста́до Твое́,// к заступле́нию Твоему́ взыва́ющее при́сно.

Кондак, глас 8:

Новоявле́нней Твое́й ико́не предстоя́ще ве́рнии, уми́льно воспева́ем Ти, Всецари́це, раби́ Твои́; низпосли́ цельбы́ к Тебе́ притека́ющим ны́не рабо́м Твои́м, да вси ра́достно зове́м Ти: Ра́дуйся, Всецари́це, неду́ги на́ша благода́тию исцеля́ющая.

Молитва:

О, Всеблага́я, досточу́дная Богоро́дице Пантана́сса, Всецари́це! Несмь досто́ин, да вни́деши под кров мой, но я́ко ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, рцы сло́во, да исцели́тся душа́ моя́ и укрепи́тся немощству́ющее те́ло мое́. И́маши бо держа́ву непобеди́мую, и не изнемо́жет у Тебе́ всяк глаго́л, о Всецари́це! Ты за мя упроси́, Ты за мя умоли́, да просла́вляю пресла́вное и́мя Твое́ всегда́, ны́не и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.