Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 7 августа 2022 года

Утр. – Ев. 8-е, Ин., 64 зач., XX, 11–18. Лит. – 1 Кор., 124 зач., I, 10–18. Мф., 58 зач., XIV, 14–22. Прав. Анны: Гал., 210 зач. (от полу'), IV, 22–31. Лк., 36 зач., VIII, 16–21.

Евангелие от Иоанна, зачало 64

Во вре́мя о́но, Мари́а стоя́ше у гро́ба вне пла́чущи. Я́коже пла́кашеся, прини́че во гроб, и ви́де два А́нгела в бе́лых ри́зах седя́ща, еди́наго у главы́ и еди́наго у ногу́, иде́же бе лежа́ло те́ло Иису́сово. И глаго́ласта ей о́на: же́но, что пла́чешися? Глаго́ла и́ма: я́ко взя́ша Го́спода моего́, и не вем, где положи́ша Его́. И сия́ ре́кши обрати́ся вспять и ви́де Иису́са стоя́ща, и не ве́дяше, я́ко Иису́с есть. Глаго́ла ей Иису́с: же́но, что пла́чеши? Кого́ и́щеши? Она́ же мня́щи, я́ко вертогра́дарь есть, глаго́ла Ему́: го́споди, а́ще ты еси́ взял Его́, пове́ждь ми, где еси́ положи́л Его́, и аз возму́ Его́. Глаго́ла ей Иису́с: Мари́е. Она́ же обра́щшися глаго́ла Ему́: Раввуни́, е́же глаго́лется, Учи́телю. Глаго́ла ей Иису́с: не прикаса́йся Мне, не у бо взыдо́х ко Отцу́ Моему́. Иди́ же ко бра́тии Мое́й и рцы им: восхожду́ ко Отцу́ Моему́ и Отцу́ ва́шему, и Бо́гу Моему́ и Бо́гу ва́шему. Прии́де же Мари́а Магдали́на пове́дающи ученико́м, я́ко ви́де Го́спода, и сия́ рече́ ей.

Послание к коринфяном первое, зачало 124

Бра́тие, молю́ вы и́менем Го́спода на́шего Иису́са Христа́, да то́жде глаго́лете вси, и да не суть в вас ра́спри, да есте́ же утвержде́ни в то́мже разуме́нии и в то́йже мы́сли. Возвести́ся бо ми о вас, бра́тие моя́, по́сланным от Хло́иса, я́ко рве́ния в вас суть. Глаго́лю же се я́ко ко́йждо вас глаго́лет: аз у́бо есмь Па́влов, аз же Аполло́сов, аз же Ки́фин, аз же Христо́в. Еда́ раздели́ся Христо́с, еда́ Па́вел распя́тся по вас? Или́ во и́мя Па́влово крести́стеся? Благодарю́ Бо́га, я́ко ни еди́наго от вас крести́х, то́чию Кри́спа и Га́иа, да никто́же рече́т, я́ко в мое́ и́мя крести́х. Крести́х же и Стефани́нов дом, про́чее не вем, а́ще кого́ ина́го крести́х. Не посла́ бо мене́ Христо́с крести́ти, но благовести́ти, не в прему́дрости сло́ва, да не испраздни́тся крест Христо́в. Сло́во бо кре́стное погиба́ющым у́бо юро́дство есть, а спаса́емым нам си́ла Бо́жия есть.

Евангелие от Матфеа, зачало 58

Во вре́мя о́но, ви́де Иису́с мног наро́д, и милосе́рдова о них, и исцели́ неду́жныя их. По́зде же бы́вшу, приступи́ша к Нему́ ученицы́ Его́, глаго́люще: пу́сто есть ме́сто, и час уже́ мину́, отпусти́ наро́ды, да ше́дше в ве́си ку́пят бра́шна себе́. Иису́с же рече́ им: не тре́буют отити́, дади́те им вы я́сти. Они́ же глаго́лаша Ему́: не и́мамы зде то́кмо пять хлеб и две ры́бе. Он же рече́: принеси́те Ми их се́мо. И повеле́в наро́дом возлещи́ на траве́, и прие́м пять хлеб и о́бе ры́бе, воззре́в на не́бо, благослови́ и преломи́в даде́ ученико́м хле́бы, ученицы́ же наро́дом. И ядо́ша вси и насы́тишася, и взя́ша избы́тки укру́х, двана́десять ко́шя испо́лнь. Яду́щих же бе муже́й я́ко пять ты́сящ, ра́зве жен и дете́й. И а́бие пону́ди Иису́с ученики́ Своя́ вле́зти в кора́бль и вари́ти Его́ на о́ном полу́, до́ндеже отпу́стит наро́ды.

Послание к галатом, зачало 210В

Бра́тие, Авраа́м два сы́на име́: еди́наго от рабы́, а друга́го от свобо́дныя. Но и́же от рабы́, по пло́ти роди́ся, а и́же от свобо́дныя, по обетова́нию. Я́же еста́ иносказа́ема, сия́ бо еста́ два заве́та: еди́н у́бо от горы́ Сина́йския, в рабо́ту ражда́яй, и́же есть Ага́рь. Ага́рь бо, Сина́ гора́ есть во Арави́и, прилага́ется же ны́нешнему Иерусали́му, рабо́тает же с ча́ды свои́ми. А вы́шний Иерусали́м свобо́дь есть, и́же есть ма́ти всем нам. Пи́сано бо есть: возвесели́ся, непло́ды, не ражда́ющая, расто́ргни и возопи́, неболя́щая, я́ко мно́га ча́да пусты́я па́че, не́жели иму́щия му́жа. Мы же, бра́тие, по Исаа́ку обетова́ния ча́да есмы́. Но я́коже тогда́ по пло́ти роди́выйся гоня́ше духо́внаго, та́ко и ны́не. Но что глаго́лет Писа́ние? Изжени́ рабу́ и сы́на ея́, не и́мать бо насле́довати сын рабы́нин с сы́ном свобо́дныя. Те́мже, бра́тие, не́смы рабы́нина ча́да, но свобо́дныя.

Евангелие от Луки, зачало 36

Рече́ Госпо́дь: никто́же у́бо свети́льника вжег, покрыва́ет его́ сосу́дом, или́ под одр подлага́ет, но на све́щник возлага́ет, да входя́щии ви́дят свет. Несть бо та́йно, е́же не явле́но бу́дет, ниже́ утае́но, е́же не позна́ется и в явле́ние прии́дет. Блюди́теся у́бо, ка́ко слы́шите, и́же бо и́мать, да́стся ему́, и и́же а́ще не и́мать, и е́же мни́тся име́я, во́змется от него́. Приидо́ша же к Нему́ Ма́ти и бра́тия Его́, и не можа́ху бесе́довати к Нему́ наро́да ра́ди. И возвести́ша Ему́, глаго́люще: Ма́ти Твоя́ и бра́тия Твоя́ вне стоя́т, ви́дети Тя хотя́ще. Он же отвеща́в рече́ к ним: ма́ти Моя́ и бра́тия Моя́ си́и суть, слы́шащии сло́во Бо́жие, и творя́ще е́.