Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 8 августа 2022 года

1 Кор., 150 зач., XI, 31 – XII, 6. Мф., 74 зач., XVIII, 1–11, и за вторник: 1 Кор., 152 зач., XII, 12–26. Мф., 76 зач., XVIII, 18–22; XIX, 1–2, 13–15. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

Послание к коринфяном первое, зачало 150

Бра́тие, а́ще бы́хом са́ми себе́ разсужда́ли, не бы́хом осужде́ни бы́ли. Суди́ми же, от Го́спода наказу́емся, да не с ми́ром осу́димся. Те́мже, бра́тие моя́, сходя́щеся я́сти, друг дру́га жди́те. А́ще ли кто а́лчет, в дому́ да яст, да не в грех схо́дитеся. О про́чих же, егда́ прииду́, устро́ю. О духо́вных же, бра́тие, не хощу́ вас не ве́дети. Ве́сте, я́ко егда́ неве́рни бе́сте, ко и́долом безгла́сным я́ко ведо́ми ведо́стеся. Те́мже сказу́ю вам, я́ко никто́же, Ду́хом Бо́жиим глаго́ляй, рече́т ана́фема Иису́са, и никто́же мо́жет рещи́ Го́спода Иису́са, то́чию Ду́хом Святы́м. Разделе́ния же дарова́ний суть, а то́йжде Дух, и разделе́ния служе́ний суть, а то́йжде Госпо́дь, и разделе́ния действ суть, а то́йжде есть Бог, де́йствуяй вся во всех.

Евангелие от Матфеа, зачало 74

Во вре́мя о́но, приступи́ша ученицы́ ко Иису́су, глаго́люще: кто у́бо бо́лий есть в Ца́рствии Небе́снем? И призва́в Иису́с отроча́, поста́ви е́ посреде́ их и рече́: ами́нь глаго́лю вам, а́ще не обратите́ся и бу́дете я́ко де́ти, не вни́дете в Ца́рство Небе́сное. И́же бо смири́тся я́ко отроча́ сие́, той есть бо́лий во Ца́рствии Небе́снем. И и́же а́ще прии́мет отроча́ таково́ во и́мя Мое́, Мене́ прие́млет, а и́же а́ще соблазни́т еди́наго ма́лых сих ве́рующих в Мя, у́не есть ему́, да обе́сится же́рнов осе́льский на вы́и его́, и пото́нет в пучи́не морсте́й. Го́ре ми́ру от собла́зн, ну́жда бо есть приити́ собла́зном, оба́че го́ре челове́ку тому́, и́мже собла́зн прихо́дит. А́ще ли рука́ твоя́ или́ нога́ твоя́ соблажня́ет тя, отсецы́ ю́ и ве́рзи от себе́, добре́йше ти есть вни́ти в живо́т хро́му или́ бе́дну, не́жели две ру́це и две но́зе иму́щу вве́ржену бы́ти во огнь ве́чный. И а́ще о́ко твое́ соблажня́ет тя, изми́ е́ и ве́рзи от себе́, добре́йше ти есть со еди́нем о́ком в живо́т вни́ти, не́же две о́це иму́щу вве́ржену бы́ти в гее́нну о́гненную. Блюди́те, да не пре́зрите еди́наго от ма́лых сих, глаго́лю бо вам, я́ко А́нгели их на небесе́х вы́ну ви́дят лице́ Отца́ Моего́ Небе́снаго. Прии́де бо Сын Челове́ческий взыска́ти и спасти́ поги́бшаго.

Послание к коринфяном первое, зачало 152

Бра́тие, я́коже те́ло еди́но есть и у́ды и́мать мно́ги, вси же у́ды еди́наго те́ла, мно́зи су́ще, еди́но суть те́ло, та́ко и Христо́с. И́бо еди́нем Ду́хом мы вси во еди́но те́ло крести́хомся, а́ще иуде́и, а́ще е́ллини, или́ раби́, или́ свобо́дни, и вси еди́нем Ду́хом напои́хомся. И́бо те́ло несть еди́н уд, но мно́зи. А́ще рече́т нога́, я́ко несмь рука́, несмь от те́ла, еда́ сего́ ра́ди несть от те́ла? И а́ще рече́т у́хо, я́ко несмь о́ко, несмь от те́ла, еда́ сего́ ра́ди несть от те́ла? А́ще все те́ло о́ко, где слух? А́ще же все слух, где уха́ние? Ны́не же положи́ Бог у́ды, еди́наго коего́ждо их в телеси́, я́коже изво́ли. А́ще ли бы́ша вси еди́н уд, где те́ло? Ны́не же мно́зи у́бо у́дове, еди́но же те́ло. Не мо́жет же о́ко рещи́ руце́: не тре́бе ми еси́, или́ па́ки глава́ нога́ма: не тре́бе ми есте́. Но мно́го па́че, мня́щиися у́ди те́ла немощне́йши бы́ти, ну́жнейши суть, и и́хже мним безче́стнейших бы́ти те́ла, сим честь мно́жайшую прилага́ем. И неблагообра́знии на́ши благообра́зие мно́жайше и́мут, а благообра́знии на́ши не тре́бе и́мут. Но Бог раствори́ те́ло, худе́йшему бо́льшу дав честь, да не бу́дет ра́спри в телеси́, но да то́жде в себе́ пеку́тся у́ди. И а́ще стра́ждет еди́н уд, с ним стра́ждут вси у́ди, а́ще ли же сла́вится еди́н уд, с ним ра́дуются вси у́ди.

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: ами́нь глаго́лю вам, ели́ка а́ще свя́жете на земли́, бу́дут свя́зана на небеси́, и ели́ка а́ще разрешите́ на земли́, бу́дут разреше́на на небесе́х. Па́ки ами́нь глаго́лю вам, я́ко а́ще два от вас совеща́ета на земли́ о вся́кой ве́щи, е́же а́ще про́сита, бу́дет и́ма от Отца́ Моего́, И́же на небесе́х. Иде́же бо еста́ два или́ трие́ со́брани во и́мя Мое́, ту есмь посреде́ их. Тогда́ присту́пль к Нему́ Петр рече́: Го́споди, коль кра́ты а́ще согреши́т в мя брат мой, и отпущу́ ли ему́ до седмь крат? Глаго́ла ему́ Иису́с: не глаго́лю тебе́ до седмь крат, но до се́дмьдесят крат седмери́цею. И бысть егда́ сконча́ Иису́с словеса́ сия́, пре́йде от Галиле́и и прии́де в преде́лы Иуде́йския об он пол Иорда́на. И по Нем идо́ша наро́ди мно́зи, и исцели́ их ту. Тогда́ приведо́ша к Нему́ де́ти, да ру́це возложи́т на них и помо́лится, ученицы́ же запрети́ша им. Иису́с же рече́ им: оста́вите дете́й и не возбраня́йте им приити́ ко Мне, таковы́х бо есть Ца́рство Небе́сное. И возло́жь на них ру́це, оты́де отту́ду.

Отше́дшим волхво́м, се А́нгел Госпо́день во сне яви́ся Ио́сифу, глаго́ля: воста́в, поими́ Отроча́ и Ма́терь Его́, и бежи́ во Еги́пет, и бу́ди та́мо, до́ндеже реку́ ти, хо́щет бо И́род иска́ти Отроча́те, да погуби́т Е́. Он же, воста́в, поя́т Отроча́ и Ма́терь Его́ но́щию и оты́де во Еги́пет. И бе та́мо до уме́ртвия И́родова, да сбу́дется рече́нное от Го́спода проро́ком, глаго́лющим: от Еги́пта воззва́х Сы́на Моего́. Тогда́ И́род, ви́дев, я́ко пору́ган бысть от волхво́в, разгне́вася зело́ и посла́в, изби́ вся де́ти, су́щия в Вифлее́ме и во всех преде́лех его́, от двою́ ле́ту и нижа́йше по вре́мени, е́же изве́стно испыта́ от волхво́в. Тогда́ сбы́стся рече́нное Иереми́ем проро́ком, глаго́лющим: глас в Ра́ме слы́шан бысть, плачь, и рыда́ние, и вопль мног. Рахи́ль пла́чущися чад свои́х и не хотя́ше уте́шитися, я́ко не суть. Уме́ршу же И́роду, се А́нгел Госпо́день во сне яви́ся Ио́сифу во Еги́пте, глаго́ля: воста́в, поими́ Отроча́ и Ма́терь Его́ и иди́ в зе́млю Изра́илеву, изомро́ша бо и́щущии ду́шу Отроча́те. Он же воста́в, поя́т Отроча́ и Ма́терь Его́ и прии́де в зе́млю Изра́илеву. Слы́шав же, я́ко Архела́й ца́рствует во Иуде́и вме́сто И́рода, отца́ своего́, убоя́ся та́мо ити́. Весть же прие́мь во сне, оты́де в преде́лы Галиле́йския. И прише́д, всели́ся во гра́де, нарица́емем Назаре́т. Я́ко да сбу́дется рече́нное проро́ки, я́ко Назоре́й нарече́тся.

Послание к галатом, зачало 213.

Бра́тие, плод духо́вный есть любы́, ра́дость, мир, долготерпе́ние, бла́гость, милосе́рдие, ве́ра, кро́тость, воздержа́ние: на таковы́х несть зако́на. А и́же Христо́вы суть, плоть распя́ша со страстьми́ и похотьми́. А́ще живе́м ду́хом, ду́хом и да хо́дим. Не быва́им тщесла́вни, друг дру́га раздража́юще, друг дру́гу зави́дяще. Бра́тие, а́ще и впаде́т челове́к в не́кое прегреше́ние, вы духо́внии исправля́йте такова́го ду́хом кро́тости: блюды́й себе́, да не и ты искуше́н бу́деши. Друг дру́га тяготы́ носи́те, и та́ко испо́лните зако́н Христо́в.

Евангелие от Луки, зачало 24.

Во вре́мя о́но, ста Иису́с на ме́сте ра́вне, и наро́д учени́к Его́, и мно́жество мно́го люде́й от всея́ Иуде́и и Иерусали́ма, и помо́рия Ти́рска и Сидо́нска, и́же приидо́ша послу́шати Его́ и исцели́тися от неду́г свои́х, и стра́ждущии от дух нечи́стых, и исцеля́хуся. И весь наро́д иска́ше прикаса́тися Ему́, я́ко си́ла от Него́ исхожда́ше, и исцеля́ше вся. И той возве́д о́чи свои́ на ученики́ своя́, глаго́лаше: блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко ва́ше есть Ца́рствие Бо́жие. Блаже́ни, а́лчущии ны́не, я́ко насы́титеся. Блаже́ни, пла́чущии ны́не, я́ко возсмее́теся. Блаже́ни бу́дете, егда́ возненави́дят вас челове́цы, и егда́ разлуча́т вы и поно́сят, и пронесу́т и́мя ва́ше я́ко зло, Сы́на Челове́ческаго ра́ди. Возра́дуйтеся в той день и взыгра́йте, се бо мзда ва́ша мно́га на небеси́.