Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 6 августа 2022 года

Паримии на святых мученик князей Бориса и Глеба

1. Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: вси язы́цы собра́шася вку́пе, и соберу́тся кня́зи от них. Кто возвести́т сия́ в них? Или́ я́же от нача́ла, кто слы́шана сотвори́т вам? Да приведу́т свиде́тели своя́, и оправдя́тся, и да услы́шат, и да реку́т и́стину. Бу́дите Ми свиде́тели, и Аз Свиде́тель, глаго́лет Госпо́дь Бог, и О́трок Его́же избра́х. Да позна́ете, и ве́руете Ми, и разуме́ете, я́ко Аз есмь, пре́жде Мене́ не бысть ин бог и по Мне не бу́дет. Аз есмь Бог, и несть ра́зве Мене́ спаса́яй. Аз возвести́х и спасо́х; уничижи́х, и не бе в вас чу́ждий. Вы Мне свиде́тели, и Аз Госпо́дь Бог, и еще́ от нача́ла Аз есмь, и несть от рук Мои́х избавля́яй. Сотворю́, и кто отврати́т то? Си́це глаго́лет Госпо́дь Бог, избавля́яй вас, Святы́й Изра́илев.

Ис 43:9–14

2. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, и не прико́снется их му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти, и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их, и е́же от нас ше́ствие сокруше́ние, они же суть в ми́ре. И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут, упова́ние их безсме́ртия испо́лнено. И вма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут, я́ко Бог искуси́ я́ и обре́те их досто́йны Себе́. Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я́. И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т. Су́дят язы́ком, и облада́ют людьми́, и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки. Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину, и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́. Я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́, и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прем 3:1–9

3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет: ста́рость бо честна́ не многоле́тна, ниже́ в числе́ лет исчита́ется. Седи́на же есть му́дрость челове́ком, и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рно. Благоуго́ден Бо́гу быв, возлю́блен бысть, и живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть, восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́. Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив. Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга, уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия. Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше, ниже́ положи́вше в помышле́нии таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́ и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прем 4:7–15

Утр. – Лк., 106 зач., XXI, 12–19. Лит. – Блгвв. кнн.: Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Ин., 52 зач., XV, 17 – XVI, 2. Мц.: 2 Кор., 181 зач., VI, 1–10. Лк., 33 зач., VII, 36–50 . Ряд.: Рим., 111 зач., XIII, 1–10. Мф., 47 зач., XII, 30–37.

Евангелие от Луки, зачало 106

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: внемли́те от челове́к, возложа́т на вы ру́ки своя́ и иждену́т, предаю́ще на со́нмища и темни́цы, ведо́мы к царе́м и влады́кам, и́мене Моего́ ра́ди, прилучи́тся же вам во свиде́тельство. Положи́те у́бо на сердца́х ва́ших, не пре́жде поуча́тися отвещава́ти. Аз бо дам вам уста́ и прему́дрость, е́йже не возмо́гут проти́витися или́ отвеща́ти вси противля́ющиися вам. Пре́дани же бу́дете и роди́тели и бра́тиею и ро́дом и дру́ги, и умертвя́т от вас. И бу́дете ненави́дими от всех и́мене Моего́ ра́ди. И влас главы́ ва́шея не поги́бнет. В терпе́нии ва́шем стяжи́те ду́шы ва́ша.

Послание к римляном, зачало 99

Бра́тие, ве́мы я́ко лю́бящым Бо́га вся поспешеству́ют во благо́е, су́щым по предуве́дению зва́нным. И́хже бо предуве́де, тех и предуста́ви сообра́зным бы́ти о́бразу Сы́на Своего́, я́ко бы́ти Ему́ перворо́дну во мно́гих бра́тиях. А и́хже предуста́ви, тех и призва́, а и́хже призва́, сих и оправда́, а и́хже оправда́, сих и просла́ви. Что у́бо рече́м к сим, а́ще Бог по нас, кто на ны? И́же у́бо Своего́ Сы́на не пощаде́, но за ны вся пре́дал есть Его́, ка́ко у́бо не и с Ним вся нам да́рствует? Кто пое́млет на избра́нныя Бо́жия? Бог оправда́яй. Кто осужда́яй? Христо́с Иису́с уме́рый, па́че же и воскресы́й, И́же и есть одесну́ю Бо́га, И́же и хода́тайствует о нас. Кто ны разлучи́т от любве́ Бо́жия? Скорбь ли, или́ теснота́, или́ гоне́ние, или́ глад, или́ нагота́, или́ беда́, или́ мечь? Я́коже есть пи́сано: я́ко Тебе́ ра́ди умерщвля́еми есмы́ весь день, вмени́хомся я́коже о́вцы заколе́ния. Но о сих всех препобежда́ем за Возлю́бльшаго ны. Извести́хся бо, я́ко ни смерть, ни живо́т, ни А́нгели, ни Нача́ла, ниже́ Си́лы, ни настоя́щая, ни гряду́щая, ни высота́, ни глубина́, ни и́на тварь ка́я возмо́жет нас разлучи́ти от любве́ Бо́жия, я́же о Христе́ Иису́се Го́споде на́шем.

Евангелие от Иоанна, зачало 52

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: си запове́даю вам, да лю́бите друг дру́га. А́ще мир вас ненави́дит, ве́дите, я́ко Мене́ пре́жде вас возненави́де. А́ще от ми́ра бы́сте бы́ли, мир у́бо свое́ люби́л бы, я́коже от ми́ра не́сте, но Аз избра́х вы от ми́ра, сего́ ра́ди ненави́дит вас мир. Помина́йте сло́во, е́же Аз рех вам: несть раб бо́лий го́спода своего́. А́ще Мене́ изгна́ша, и вас изжену́т, а́ще сло́во Мое́ соблюдо́ша, и ва́ше соблюду́т. Но сия́ вся творя́т вам за и́мя Мое́, я́ко не ве́дят Посла́вшаго Мя. А́ще не бых прише́л и глаго́лал им, греха́ не бы́ша име́ли, ны́не же вины́ не и́мут о гресе́ свое́м. Ненави́дяй Мене́, и Отца́ Моего́ ненави́дит. А́ще дел не бых сотвори́л в них, и́хже ин никто́же сотвори́, греха́ не бы́ша име́ли, ны́не же и ви́деша, и возненави́деша Мене́ и Отца́ Моего́. Но да сбу́дется сло́во, пи́санное в зако́не их, я́ко возненави́деша Мя ту́не. Егда́ же прии́дет Уте́шитель, Его́же Аз послю́ вам от Отца́, Дух и́стины, И́же от Отца́ исхо́дит, Той свиде́тельствует о Мне. И вы же свиде́тельствуете, я́ко искони́ со Мно́ю есте́. Сия́ глаго́лах вам, да не соблазните́ся. От со́нмищ иждену́т вы, но прии́дет час, да всяк, и́же убие́т вы, мни́тся слу́жбу приноси́ти Бо́гу.

Послание к коринфяном второе, зачало 181

Бра́тие, поспе́шствующе мо́лим, не вотще́ благода́ть Бо́жию прия́ти вам. Глаго́лет бо: во вре́мя прия́тно послу́шах тебе́, и в день спасе́ния помого́х ти. Се ны́не вре́мя благоприя́тно, се ны́не день спасе́ния. Ни еди́но ни в че́мже даю́ще претыка́ние, да служе́ние безпоро́чно бу́дет, но во всем представля́юще себе́ я́коже Бо́жия слуги́, в терпе́нии мно́зе, в ско́рбех, в беда́х, в теснота́х, в ра́нах, в темни́цах, в нестрое́ниих, в труде́х, во бде́ниих, в поще́ниих, во очище́нии, в ра́зуме, в долготерпе́нии, в бла́гости, в Ду́се Свя́те, в любви́ нелицеме́рне, в словеси́ и́стины, в си́ле Бо́жией, ору́жии пра́вды десны́ми и шу́ими, сла́вою и безче́стием, гажде́нием и благохвале́нием, я́ко лестцы́, и и́стинни, я́ко незна́еми, и познава́еми, я́ко умира́юще, и се жи́ви есмы́, я́ко наказу́еми, а не умерщвля́еми, я́ко скорбя́ще, при́сно же ра́дующеся, я́ко ни́щи, а мно́гих богатя́ще, я́ко ничто́же иму́ще, а вся содержа́ще.

Евангелие от Луки, зачало 33

Во вре́мя о́но, моля́ше Иису́са не́кий от фарисе́й, да бы ял с ним, и вшед в дом фарисе́ов, возлеже́. И се жена́ во гра́де, я́же бе гре́шница, и уве́девши, я́ко возлежи́т во хра́мине фарисе́ове, прине́сши алава́стр ми́ра, и ста́вши при ногу́ Его́ созади́, пла́чущися, нача́т умыва́ти но́зе Его́ слеза́ми, и власы́ главы́ своея́ отира́ше, и облобыза́ше но́зе Его́, и ма́заше ми́ром. Ви́дев же фарисе́й возва́вый Его́, рече́ в себе́, глаго́ля: Сей а́ще бы был проро́к, ве́дел бы, кто и какова́ жена́ прикаса́ется Ему́, я́ко гре́шница есть. И отвеща́в Иису́с рече́ к нему́: Си́моне, и́мам ти не́что рещи́. Он же рече́: Учи́телю, рцы. Иису́с же рече́: два должника́ бе́ста заимода́вцу не́коему, еди́н бе до́лжен пятию́сот дина́рий, други́й же пятию́десят. Не иму́щема же и́ма возда́ти, обе́ма отда́. Кото́рый у́бо ею́, рцы, па́че возлю́бит его́? Отвеща́в же Си́мон рече́: мню, я́ко ему́же вя́щше отда́. Он же рече́ ему́: пра́во суди́л еси́. И обра́щься к жене́, Си́монови рече́: ви́диши ли сию́ жену́? Внидо́х в дом твой, воды́ на но́зе Мои́ не даде́, сия́ же слеза́ми облия́ Ми но́зе и власы́ главы́ своея́ отре́. Лобза́ния Ми не даде́, сия́ же, отне́лиже внидо́х, не преста́ облобыза́ющи Ми но́зе. Ма́слом главы́ Моея́ не пома́за, сия́ же ми́ром пома́за Ми но́зе. Его́же ра́ди, глаго́лю ти, отпуща́ются греси́ ея́ мно́зи, я́ко возлюби́ мно́го, а ему́же ма́ло оставля́ется, ме́ньше лю́бит. Рече́ же ей: отпуща́ются тебе́ греси́. И нача́ша возлежа́щии с Ним глаго́лати в себе́: кто Сей есть, и́же и грехи́ отпуща́ет? Рече́ же к жене́: ве́ра твоя́ спасе́ тя, иди́ в ми́ре.

Послание к римляном, зачало 111

Бра́тие, вся́ка душа́ власте́м предержа́щым да повину́ется, несть бо власть а́ще не от Бо́га, су́щыя же вла́сти от Бо́га учинены́ суть. Те́мже противля́яйся вла́сти, Бо́жию повеле́нию противля́ется, противля́ющиися же себе́ грех прие́млют. Кня́зи бо не суть боя́знь до́брым дело́м, но злым. Хо́щеши же ли не боя́тися вла́сти? Благо́е твори́, и име́ти бу́деши похвалу́ от него́. Бо́жий бо слуга́ есть, тебе́ во благо́е. А́ще ли зло́е твори́ши, бо́йся, не бо без ума́ мечь но́сит, Бо́жий бо слуга́ есть, отмсти́тель в гнев зло́е творя́щему. Те́мже потре́ба повинова́тися не то́кмо за гнев, но и за со́весть. Сего́ бо ра́ди и да́ни даете́, служи́тели бо Бо́жии суть, во и́стое сие́ пребыва́юще. Воздади́те у́бо всем до́лжная: ему́же у́бо уро́к, уро́к, а ему́же дань, дань, а ему́же страх, страх, и ему́же честь, честь. Ни еди́ному же ничи́мже до́лжни быва́йте, то́чию е́же люби́ти друг дру́га: любя́й бо дру́га, зако́н испо́лни. Е́же бо, не прелюбы́ сотвори́ши, не убие́ши, не укра́деши, не лжесвиде́тельствуеши, не похо́щеши, и а́ще ка́я и́на за́поведь, в сем словеси́ соверша́ется, во е́же возлю́биши и́скренняго твоего́, я́коже сам себе́. Любы́ и́скреннему зла не твори́т. Исполне́ние у́бо зако́на любы́ есть.

Евангелие от Матфеа, зачало 47

Рече́ Госпо́дь: и́же несть со Мно́ю, на Мя есть, и и́же не собира́ет со Мно́ю, расточа́ет. Сего́ ра́ди глаго́лю вам: всяк грех и хула́ отпу́стится челове́ком, а я́же на Ду́ха хула́ не отпу́стится челове́ком. И и́же а́ще рече́т сло́во на Сы́на Челове́ческаго, отпу́стится ему́, а и́же рече́т на Ду́ха Свята́го, не отпу́стится ему́ ни в сий век, ни в бу́дущий. Или́ сотворите́ дре́во добро́ и плод его́ добр, или́ сотворите́ дре́во зло и плод его́ зол, от плода́ бо дре́во позна́но бу́дет. Порожде́ния ехи́днова, ка́ко мо́жете добро́ глаго́лати, зли су́ще? От избы́тка бо се́рдца уста́ глаго́лют. Благи́й челове́к от блага́го сокро́вища изно́сит блага́я, и лука́вый челове́к от лука́ваго сокро́вища изно́сит лука́вая. Глаго́лю же вам, я́ко вся́ко сло́во пра́здное, е́же а́ще реку́т челове́цы, воздадя́т о нем сло́во в день су́дный. От слове́с бо свои́х оправди́шися, и от слове́с свои́х осу́дишися.