Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 5 августа 2022 года

Паримии на память Почаевския иконы Пресвятыя Богородицы

1. Бытия́ чте́ние.

Изы́де Иа́ков от студенца́ кля́твеннаго и и́де в Харра́нь. И обре́те ме́сто, и спа та́мо: за́йде бо со́лнце, и взят от ка́мения ме́ста того́, и положи́ возгла́вие себе́, и спа на ме́сте о́ном. И сон ви́де. И се ле́ствица, утвержде́на на земли́, eя́же глава́ досяза́ше до небе́с, и А́нгели Бо́жии восхожда́ху и низхожда́ху по ней. Госпо́дь же утвержда́шеся на ней и рече́: Аз Бог Авраа́мов, отца́ твоего́, и Бог Исаа́ков, не бо́йся: земля́, иде́же ты спи́ши на ней, тебе́ дам ю́ и се́мени твоему́. И бу́дет се́мя твое́, я́ко песо́к земны́й, и распространи́тся на мо́ре, и ли́ву, и се́вер, и на восто́ки; и возблагословя́тся о тебе́ вся коле́на земна́я и о се́мени твое́м. И се Аз с тобо́ю, сохраня́яй тя на вся́ком пути́, а́може а́ще по́йдеши. И возвращу́ тя в зе́млю сию́, я́ко не и́мам тебе́ оста́вити, до́ндеже сотвори́ти Ми вся, ели́ка глаго́лах тебе́. И воста́ Иа́ков от сна своего́, и рече́: я́ко eсть Госпо́дь на ме́сте сем, аз же не ве́дех. И убоя́ся, и рече́: я́ко стра́шно ме́сто сие́; несть сие́, но дом Бо́жий и сия́ врата́ Небе́сная.

Быт 28:10–17

2. Исхо́да чте́ние.

Вни́де Моисе́й в го́ру Бо́жию Хори́в, яви́ся же ему́ А́нгел Госпо́день в пла́мени о́гненне из купины́, и ви́де, я́ко купина́ горя́ше огне́м и купина́ не сгара́ше. Рече́ же Моисе́й: преше́д, узрю́ виде́ние вели́кое сие́, что я́ко не сгара́ет купина́? Я́коже ви́де Госпо́дь, я́ко приступа́ет ви́дети, призва́ его́ Госпо́дь, из купины́ глаго́ля: Моисе́е, Моисе́е. Он же рече́: что есть? И рече́: не прибли́жися се́мо. Иззу́й сапо́г от ногу́ твое́ю: ме́сто бо, на не́мже ты стои́ши, земля́ свята́ есть. И рече́ ему́: Аз есмь Бог отца́ твоего́, Бог Авраа́мов, и Бог Исаа́ков, и Бог Иа́ковль. Отврати́ же Моисе́й лице́ свое́, стыдя́ше бо ся зре́ти пред Бо́гом. Рече́ же Госпо́дь к Моисе́ю: ви́дя, ви́дех озлобле́ние люде́й Мои́х, и́же во Еги́пте, и вопль их услы́шах от наси́льствующих в де́лех. Вем бо боле́знь их, и снидо́х, е́же изъя́ти их от руки́ еги́птян, и извести́ их от земли́ о́ныя, и ввести́ их в зе́млю бла́гу и мно́гу, в зе́млю, точа́щу мед и млеко́.

Исх 3:1–8

3. Проро́чества Иезеки́илева чте́ние.

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: бу́дет от дне осма́го и про́чее, сотворя́т иере́и на олтари́ всесожже́ния ва́шего и я́же спасе́ния ва́шего, и прииму́ вы, глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь. И обрати́ мя на путь врат святы́х вне́шних, зря́щих на восто́ки, и сия́ бя́ху затворе́на. И рече́ Госпо́дь ко мне: врата́ сия́ затворе́на бу́дут и не отве́рзутся, и никто́же про́йдет сквозе́ их; я́ко Госпо́дь Бог Изра́илев про́йдет и́ми, и бу́дут затворе́на. Я́ко игу́мен ся́дет в них сне́сти хлеб, по пути́ Ела́мских врат вни́дет и по пути́ его́ изы́дет. И введе́ мя по пути́ врат святы́х, су́щих к се́веру, пря́мо хра́му, и ви́дех, и се испо́лнь сла́вы храм Госпо́день.

Иез 43:27; 44:1–4

Утр. – Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Лит. – 1 Кор., 148 зач., XI, 8–22. Мф., 71 зач., XVII, 10–18. Богородицы: Евр., 320 зач., IX, 1–7. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.

Евангелие от Луки, зачало 4

Во дни о́ны, воста́вши, Мариа́м, и́де в го́рняя со тща́нием, во град Иу́дов. И вни́де в дом Заха́риин, и целова́ Елисаве́т. И бысть я́ко услы́ша Елисаве́т целова́ние Мари́ино, взыгра́ся младе́нец во чре́ве ея́, и испо́лнися Ду́ха Свя́та Елисаве́т. И возопи́ гла́сом ве́лиим, и рече́: благослове́на Ты в жена́х, и благослове́н плод чре́ва Твоего́. И отку́ду мне сие́, да прии́де Ма́ти Го́спода моего́ ко мне? Се бо, я́ко бысть глас целова́ния Твоего́ во у́шию мое́ю, взыгра́ся младе́нец ра́дощами во чре́ве мое́м. И блаже́нна Ве́ровавшая, я́ко бу́дет соверше́ние глаго́ланным Ей от Го́спода. И рече́ Мариа́м: вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м. Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́, се бо, отны́не ублажа́т Мя вси роди́. Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный, и свя́то и́мя Его́. Пребы́сть же Мариа́м с не́ю я́ко три ме́сяцы, и возврати́ся в дом Свой.

Послание к коринфяном первое, зачало 148

Бра́тие, несть муж от жены́, но жена́ от му́жа, и́бо не со́здан бысть муж жены́ ра́ди, но жена́ му́жа ра́ди. Сего́ ра́ди должна́ есть жена́ власть име́ти на главе́ А́нгел ра́ди. Оба́че ни муж без жены́, ни жена́ без му́жа, о Го́споде. Я́коже бо жена́ от му́жа, си́це и муж жено́ю, вся же от Бо́га. В вас саме́х суди́те, ле́по ли есть жене́ открове́нне Бо́гу моли́тися? Или́ и не са́мое естество́ учи́т вы, я́ко муж у́бо а́ще власы́ расти́т, безче́стие ему́ есть, жена́ же а́ще власы́ расти́т, сла́ва ей есть? Зане́ расте́ние власо́в вме́сто одея́ния дано́ бысть ей. А́ще ли кто мни́тся спо́рлив бы́ти, мы такова́го обы́чая не и́мамы, ниже́ це́ркви Бо́жия. Сие́ же завещава́я не хвалю́, я́ко не на лу́чшее, но на ху́дшее сбира́етеся. Пе́рвое у́бо, сходя́щымся вам в це́рковь, слы́шу в вас ра́спри су́щя, и часть не́кую сих ве́рую. Подоба́ет бо и ересе́м в вас бы́ти, да иску́снии явле́ни быва́ют в вас. Сходя́щымся у́бо вам вку́пе, несть Госпо́дскую ве́черю я́сти, ко́ждо бо свою́ ве́черю предваря́ет в снеде́ние, и ов у́бо а́лчет, ов же упива́ется. Еда́ бо домо́в не и́мате, во е́же я́сти и пи́ти? Или́ о це́ркви Бо́жией нерадите́ и срамля́ете не иму́щыя? Что вам реку́? Похвалю́ ли вы о сем? Не похвалю́.

Евангелие от Матфеа, зачало 71

Во вре́мя о́но, вопроси́ша Иису́са ученицы́ Его́, глаго́люще: что у́бо кни́жницы глаго́лют, я́ко Илии́ подоба́ет приити́ пре́жде? Иису́с же отвеща́в рече́ им: Илиа́ у́бо прии́дет пре́жде и устро́ит вся. Глаго́лю же вам, я́ко Илиа́ уже́ прии́де, и не позна́ша его́, но сотвори́ша о нем, ели́ка восхоте́ша, та́ко и Сын Челове́ческий и́мать пострада́ти от них. Тогда́ разуме́ша ученицы́, я́ко о Иоа́нне Крести́тели рече́ им. И прише́дшым им к наро́ду, приступи́ к Нему́ челове́к, кла́няяся Ему́ и глаго́ля: Го́споди, поми́луй сы́на моего́, я́ко на но́вы ме́сяцы бесну́ется и зле стра́ждет, мно́жицею бо па́дает во огнь и мно́жицею в во́ду. И приведо́х его́ ко ученико́м Твои́м, и не возмого́ша его́ исцели́ти. Отвеща́в же Иису́с рече́: о, ро́де неве́рный и развраще́нный, доко́ле бу́ду с ва́ми? Доко́ле терплю́ вас? Приведи́те Ми его́ се́мо. И запрети́ ему́ Иису́с, и изы́де из него́ бес, и изцеле́ о́трок от часа́ того́.

Послание ко евреем, зачало 320

Бра́тие, име́яше пе́рвая ски́ниа оправда́ния слу́жбы, свято́е же людско́е. Ски́ниа бо сооружена́ бысть пе́рвая, в не́йже свети́льник, и трапе́за, и предложе́ние хле́бов, я́же глаго́лется Свята́я. По вторе́й же заве́се ски́ниа глаго́лемая, Свята́я святы́х. Зла́ту иму́щи кади́льницу, и ковче́г заве́та окова́н всю́ду зла́том, в не́мже ста́мна злата́ иму́щая ма́нну, и жезл Ааро́нов прозя́бший, и скрижа́ли заве́та. Превы́шше же eго́ херуви́ми сла́вы, осеня́ющии oлта́рь, о ни́хже несть ны́не глаго́лати подро́бну. Сим же та́ко устро́eным, в пе́рвую у́бо ски́нию вы́ну вхожда́ху свяще́нницы, слу́жбы соверша́юще. Во втору́ю же eди́ною в ле́то eди́н архиере́й, не без кро́ве, ю́же прино́сит за себе́, и о людски́х неве́жествиих.

Евангелие от Луки, зачало 54

Во вре́мя о́но, вни́де Иису́с в весь не́кую, жена́ же не́кая и́менем Ма́рфа прия́т Его́ в дом свой. И сестра́ ей бе нарица́емая Мари́а, я́же и се́дши при ногу́ Иису́сову, слы́шаше сло́во Его́. Ма́рфа же мо́лвяше о мно́зе слу́жбе, ста́вши же рече́: Го́споди, не бреже́ши ли, я́ко сестра́ моя́ еди́ну мя оста́ви служи́ти; рцы у́бо ей, да ми помо́жет. Отвеща́в же Иису́с, рече́ ей: Ма́рфо, Ма́рфо, пече́шися и мо́лвиши о мно́зе. Еди́но же есть на потре́бу. Мари́а же благу́ю часть избра́, я́же не оты́мется от нея́. Бысть же егда́ глаго́лаше сия́, воздви́гши не́кая жена́ глас от наро́да, рече́ Ему́: блаже́но чре́во носи́вшее Тя, и сосца́, я́же еси́ ссал. Он же рече́: те́мже у́бо блаже́ни слы́шащии сло́во Бо́жие, и храня́ще е́.