Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

9 августа 2021 года - Понедельник

Седмица 8-я по Пятидесятнице, глас 6

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Вмч. и целителя Пантелеи́мона (305); прп. Ге́рмана Аляскинского (1837).

Блж. Николая Кочанова, Христа ради юродивого, Новгородского (1392); свт. Иоаса́фа, митрополита Московского и всея России (1555); Собор Смоленских святых (переходящее празднование в воскресенье перед 10 августа); прп. Анфи́сы Мантинейской, игумении, и 90 сестер ее (VIII); равноапп. Кли́мента, архиепископа Охридского (916), Нау́ма, Са́ввы, Гора́зда, епископа, и Ангеля́ра (Болг.).

Сщмчч. Амвро́сия (Гудко), епископа Сарапульского, Плато́на Горных и Пантелеи́мона Богоявленского, пресвитеров (1918); сщмч. Иоа́нна Соловьева, пресвитера (1941).

Святому великомученику и целителю Пантелеимону

Тропарь, глас 3:

Стpастоте́pпче святы́й и целе́бниче Пантелеи́моне,/ моли́ Ми́лостиваго Бо́га,/ да пpегpеше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 5:

Подража́тель сый Ми́лостиваго/, и исцеле́ний благода́ть от Него́ прие́м,/ страстоте́рпче и му́чениче Христа́ Бо́га,/ моли́твами твои́ми душе́вныя на́ша неду́ги исцели́,/ отгоня́ при́сно борца́ собла́зны от вопию́щих ве́рно:// спаси́ ны, Го́споди.

Молитва:

О, вели́кий Христо́в уго́дниче и пресла́вный целе́бниче, великому́чениче Пантелеи́моне! Душе́ю на Небеси́ Престо́лу Бо́жию предстоя́й и Триипоста́сныя Его́ сла́вы наслажда́яйся, те́лом же и ли́ком святы́м на земли́ в Боже́ственных хра́мах почива́яй и да́нною ти свы́ше благода́тию разли́чные чудеса́ источа́яй. При́зри ми́лостивым твои́м о́ком на предстоя́щия лю́ди и честне́й ико́не уми́льно моля́щиеся и прося́щия от тебя́ целе́бныя по́мощи и заступле́ния. Простри́ ко Го́споду Бо́гу на́шему те́плые моли́твы свои́ и испроси́ душа́м на́шим оставле́ние согреше́ний на́ших. С ве́рою призыва́ем и́мя твое́, святы́й пра́ведный Пантелеи́моне. Я́ко ты прия́л еси́ благода́ть от Го́спода Бо́га – неду́ги отгоня́ти и стра́сти исцеля́ти. Тебя́ у́бо про́сим: не пре́зри нас, недосто́йных, моля́щихся тебе́ и твоея́ по́мощи тре́бующих. Бу́ди нам в печа́лех уте́шитель, в неду́зех лю́тых стра́ждущих врач. Напа́ствуемым – ско́рый покрови́тель. Оча́м неду́гующим – прозре́ния да́тель. В ско́рбях пребыва́ющим – гото́вейший предста́тель и исцели́тель. Исхода́тайствуй всем вся, я́же ко спасе́нию поле́зная. Я́ко да твои́ми ко Го́споду Бо́гу моли́твами получи́вше благода́ть и ми́лость, просла́вим всех благи́х Исто́чника и Даропода́теля, Бо́га Еди́ного, в Тро́ице Свято́й сла́вимого, Отца́ и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Герману Аляскинскому

Тропарь, глас 7:

Звездо́ пресве́тлая Це́ркве Христо́вы,/ на се́вере просия́вшая,/ вся к Ца́рствию Небе́сному путеводя́щая,/ учи́телю и апо́столе и́стинныя ве́ры,/ предста́телю и засту́пниче гони́мых,/ украше́ние изя́щное Святы́я Це́ркве во Аме́рице,/ преподо́бне о́тче Ге́рмане Аля́скинский,/ моли́ся ко Го́споду Спа́су на́шему,// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 3:

Свет ве́чный Христа́ Спа́са на́шего/ тя на путь ева́нгельский во Аме́рику наста́ви,/ возвести́ти весть о ми́ре ева́нгельскую./ Днесь Престо́лу Сла́вы предстоя́,/ моли́ся о стране́ твое́й и лю́дех ея́,/ о ми́ре всего́ ми́ра// и спасе́нии душ на́ших.

Молитва:

О, преди́вный уго́дниче Бо́жий, преподо́бне о́тче наш Ге́рмане, ты по́двигом до́брым подвиза́лся еси́ во стране́ сей, среди́ суро́выя приро́ды, яви́л еси́ себе́ в ма́лом ве́рно во служе́нии твое́м Бо́гу, по глаго́лу Его́: о ма́лем был еси́ ве́рен, над мно́гими поста́влю тя. И ны́не, егда́ испо́лнися сло́во сие́ Госпо́дне на тебе́, поста́ви тя Госпо́дь над все́ю Це́рковию Америка́нскою, я́ко Небе́снаго покрови́теля, все мы взыва́ем ти те́плою моли́твою: моли́ся за Це́рковь на́шу Святу́ю, да сохрани́т ю́ Госпо́дь в чистоте́ и Правосла́вии, да яви́т ю́ украше́ние страны́ на́шея, да огради́т ю́ от те́мных сил вра́жиих, да изжене́т супоста́ты и да да́рует всем чистоту́ ве́ры и благоче́стие. Всем же нам испроси́ ду́ха ми́ра и любве́, ду́ха кро́тости и смире́ния, горды́ни отгна́ние, от самопревозноше́ния огражде́ние, боля́щим по́мощь и исцеле́ние, скорбя́щим утеше́ние, а́лчущим пра́вды духо́вныя пи́щу Небе́сную. Да, улучи́вше жела́емая, обря́щем пра́ведное воздая́ние в день Стра́шнаго суда́ и со все́ми святы́ми воспое́м и просла́вим Живонача́льную Тро́ицу, Отца́ Непостижи́маго, И́стиннаго и Единаро́днаго Сы́на и Свята́го Уте́шителя Ду́ха, во ве́ки. Ами́нь.

Блаженному Николаю Кочанову, Христа ради юродивому, Новгородскому

Тропарь, глас 8:

Терпе́нием свои́м и му́жеством/ Христа́ ра́ди во юро́дство претвори́вся, блаже́нне Нико́лае,/ ху́дость ри́зную име́я,/ тя́гость ва́ра дневна́го поне́сл еси́/ и мра́зы зи́мныя терпе́л еси́./ И ны́не, в Вы́шних Тро́ице предстоя́,/ нам, приходя́щим с ве́рою к ра́це моще́й твои́х,/ исцеле́ние подае́ши, твое́ успе́ние че́стно сла́вящим,// и мо́лиши Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4:

Я́ко Андре́я блаже́ннаго учени́к и насле́дник был еси́,/ того́ же стопа́м после́дуя, юро́диве Нико́лае Коча́нов,/ и па́ки от мирски́я ча́ди уничиже́ние и пха́ние прие́мля,/ о и́хже согреше́ниих Христу́ Бо́гу моля́ся./ По честне́м же твое́м успе́нии Вели́кий Но́вград и́мать мо́щи твоя́ в себе́,/ я́ко неистощи́мое сокро́вище,/ подае́ши бо исцеле́ние/ ве́рою к ра́це моще́й твои́х приходя́щим// и успе́ние твое́ че́стно сла́вящим.

Равноапостольному Клименту, архиепископу Охридскому

Тропарь, глас 4:

Словесы́ наста́вил еси́ язы́ки в ве́ру Христо́ву,/ де́лы же возвы́сил еси́ себе́ к Боже́ственней жи́зни,/ святи́телю Кли́менте равноапо́стольне,/ чудесы́ сия́я приступа́ющим к тебе́ ве́рно/ и зна́меньми озаря́я Це́рковь пресла́вно,// сего́ ра́ди честну́ю твою́ па́мять сла́вим.

Кондак, глас 3:

Храм твой, свя́те, врачевство́ духо́вное/ пресла́вно показу́ется ве́рно приступа́ющим,/ всех бо разли́чных боле́зней избавля́ет,/ стра́сти же душ вся́ческия усыпа́ет./ Сего́ ра́ди тя, всеблаже́нне,// те́пла предста́теля имену́ем.