Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

14 июля 2021 года - Среда

Седмица 4-я по Пятидесятнице, глас 2

День постный

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Бессребреников мчч. Космы́ и Дамиа́на, в Риме пострадавших (284).

Мч. Поти́та Гаргарского (II); прп. Петра патрикия (854); прав. Ангели́ны, деспотисы Сербской (XVI).

Сщмч. Арка́дия Гаряева, пресвитера (1918); сщмч. Алекси́я Дроздова, протодиакона (1942).

Бессребреникам и чудотворцам Косме и Дамиану Римским

Тропарь, глас 8:

Святи́и безсре́бреницы и чудотво́рцы Косьмо́ и Дамиа́не,/ посети́те не́мощи на́ша:// ту́не прия́сте, ту́не дади́те нам.

Кондак, глас 2:

Благода́ть прии́мше исцеле́ний,/ простира́ете здра́вие су́щим в ну́ждах, вра́чеве,/ чудотво́рцы пресла́внии,/ но ва́шим посеще́нием ра́тников де́рзости низложи́те,// мир исцеля́юще чудесы́.

Молитва:

К вам, святи́и безсре́бреницы и чудотво́рцы Космо́ и Дамиа́не, я́ко к ско́рым помо́щником и те́плым моли́твенником о спасе́нии на́шем, мы, недосто́йнии, прекло́ньше коле́на, прибега́ем и, припа́дающе, усе́рдно вопие́м: не пре́зрите моле́ния нас, гре́шных, немощны́х, во мно́гая беззако́ния впа́дших и по вся дни и часы́ согреша́ющих. Умоли́те Го́спода, да проба́вит нам, недосто́йным рабо́м Свои́м, вели́кия и бога́тыя Своя́ ми́лости; изба́вите нас от вся́кия ско́рби и боле́зни, вы бо прия́ли есте́ от Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́ неоску́дную благода́ть исцеле́ний, ра́ди тве́рдыя ве́ры, безме́зднаго врачева́ния и му́ченическия кончи́ны ва́шея. Услы́шите нас, моля́щихся, и благоприя́тным хода́тайством ва́шим испроси́те у Христа́ Бо́га правосла́вным лю́дем на враги́ побе́ду и одоле́ние. Па́ки, припа́дающе, приле́жно мо́лим: испроси́те нам от Го́спода вся благополе́зная, я́же в животе́ на́шем вре́меннем, наипа́че же ко спасе́нию ве́чному служа́щая, да сподо́бимся моли́твами ва́шими улучи́ти кончи́ну христиа́нскую, безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну, и да изба́вимся от ко́зней диа́вольских и ве́чныя му́ки, безконе́чнаго же и блаже́ннаго Ца́рствия Небе́снаго насле́дницы бу́дем. Ей, уго́дницы Бо́жии, не преста́йте моля́щеся за ны, с ве́рою к вам притека́ющия. А́ще бо по мно́жеству грехо́в на́ших и не́смы досто́йны милосе́рдия ва́шего, оба́че вы, ве́рнии подража́телие человеколю́бия Бо́жия су́ще, сотвори́те, да принесе́м плоды́ досто́йны покая́ния и в ве́чный поко́й дости́гнем, хва́ляще и благословя́ще ди́внаго во святы́х Свои́х Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, и Пречи́стую Ма́терь Его́, и ва́ше те́плое заступле́ние, всегда́, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Блаженной Ангелине Сербской

Тропарь, глас 8:

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу,/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́/ и, де́ющи, учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Ангели́но, дух твой.

Кондак, глас 8:

Вы́шняго живота́ жела́ющи сподо́битися,/ ни́жнюю пи́щу тща́тельно оста́вила еси́,/ и бога́тство твое́ расточи́ла еси́ ни́щим,/ и Небе́сное бога́тство прия́ла еси́,/ и по сме́рти нас освяща́еши,/ и чудеса́ твоя́, всехва́льная Ангели́но, источа́еши./ Те́мже твое́ успе́ние свято́е почита́ем, взыва́юще:// ра́дуйся, ма́ти прехва́льная.

Молитва:

О, вели́кая уго́дница Христо́ва и пресла́вная ма́ти на́ша Ангели́но! Ты́ на небеси́ душе́ю свое́ю у Престо́ла Бо́жия предстои́ши и славосло́вие Ему́ непреста́нно возно́сиши, обрати́ взо́р сво́й на на́с си́рых и скорбя́щих и помоли́ся за на́с ко Го́споду, да наста́вит на́с на пу́ть и́стины и благоче́стия, ко́им возмо́жем и мы́ по сконча́нии жития́ на́шего в Оте́чество на́ше небе́сное взы́ти и с тобо́ю Бо́гу поклони́тися. Е́й, преподо́бная на́ша ма́ти, зри́ши с небеси́, я́ко вре́мя тя́жкое безбо́жное наста́ и ду́ши на́ша ско́рбию испо́лнишася. Не́сть спаса́ющаго, не́сть помога́ющаго, то́кмо Бо́г Еди́ный, на Него́ же упова́ем и Ему́ же сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Сы́ном и Святы́м Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.