Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

28 июня 2021 года - Понедельник

Седмица 2-я по Пятидесятнице, глас 8

Апостольский пост

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Свт. Ио́ны, митрополита Московского и всея России, чудотворца (1461); прор. Амо́са (VIII в. до Р. Х.).

Свт. Михаила, первого митрополита Киевского (X); прмчч. Григо́рия, игумена, и Кассиа́на, Авнежских (1392); мчч. Ви́та, Моде́ста и мц. Криске́нтии питательницы (ок. 303); мч. Ду́лы Киликийского (305–313); прп. Ду́лы страстотерпца, Египетского; прп. Иерони́ма Блаженного, Стридонского (420); Перенесение мощей прп. Фео́дора Сикеота, епископа Анастасиупольского (ок. IX); блгв. кн. Сербского Ла́заря (1389); свт. Ефре́ма II, патриарха Сербского (после 1395); блж. Августи́на, епископа Иппонийского (430).

Сщмч. Амо́са Иванова, пресвитера (1919).

Икона Божией Матери: «Одигитрия» Воронинская (1524).

Святителю Ионе, митрополиту Московскому и всея Руси

Тропарь, глас 3:

Яре́м Госпо́день измла́да восприи́м,/ и Того́ стопа́м невозвра́тным жела́нием после́довал еси́,/ и освяще́ннаго по́двига дости́же,/ святи́тельства па́ству прии́м и чуде́с от Бо́га да́ры прия́т,/ с ве́рою приходя́щим к ра́це моще́й твои́х/ подае́ши разли́чным неду́гом исцеле́ние неоску́дно,/ о́тче наш Ио́но, святи́телю Христо́в,// моли́ Христа́ Бо́га дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Тропарь, глас 4:

От ю́ности твоея́ весь сам себе́ Го́сподеви возложи́в,/ в моли́твах и труде́х, и в посте́х, о́браз быв доброде́тели,/ отону́дуже ви́дев Бог твое́ благо́е произволе́ние,/ архиере́я тя и па́стыря Це́ркви Свое́й устроя́ет./ Те́мже и по преставле́нии, честно́е те́ло твое́ це́ло и нетле́нно соблюде́ся,/ Ио́но святи́телю:/ моли́ Христа́ Бо́га,// да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:

Я́ко от младе́нства Го́сподеви порабо́тив себе́, му́дре,/ посто́м и бде́нием те́ло твое́ удруча́я,/ те́мже сосу́д чист и дом Ду́ху Пресвято́му яви́лся еси́,/ сего́ ра́ди и Це́ркви Свое́й тебе́ архиере́я и па́стыря устроя́ет,/ ю́же до́бре упа́с, ко Го́споду отхо́диши, Его́же возлюби́л еси́./ Тем мо́лим тя:/ помина́й нас ве́рою чту́щих святу́ю па́мять твою́, да вси зове́м ти:// ра́дуйся, о́тче Ио́но, святи́телю всечестны́й.

Молитва:

О, всехва́льный святи́телю Христо́в и чудотво́рче Ио́но! Приими́ сие́ ма́лое моле́ние от нас гре́шных, к тебе́ прибега́ющих, и те́плым твои́м предста́тельством умоли́ Го́спода и Бо́га на́шего Иису́са Христа́, я́ко да, призре́в на ны ми́лостивно, да́рует нам согреше́ний на́ших во́льных и нево́льных проще́ние, и по вели́цей Свое́й ми́лости изба́вит нас от бед, печа́лей, ско́рби и боле́зней душе́вных и теле́сных, обдержа́щих нас; да пода́ст земли́ плодоно́сие, и вся, я́же на по́льзу настоя́щаго жития́ на́шего потре́бная; да да́рует нам сконча́ти житие́ сие́ привре́менное в покая́нии, и да сподо́бит нас гре́шных и недосто́йных Небе́снаго Ца́рствия Своего́, со все́ми святы́ми сла́вити Его́ безконе́чное милосе́рдие, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Святы́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пророку Амосу

Тропарь, глас 2:

Проро́ка Твоего́ Амо́са па́мять, Го́споди, пра́зднующе,/ тем Тя мо́лим:// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4:

Очи́стив ду́хом, проро́че,/ твое́ светоза́рное се́рдце, сла́вный Амо́се,/ проро́чествия дар свы́ше прие́мь,/ возопи́л еси́ велегла́сно во страна́х:// се Бог наш, и не приложи́тся ин к Нему́.

Преподобным Григорию и Кассиану Авнежским

Тропарь, глас 4:

Правосла́вия наста́вницы,/ благоче́стия и чистоты́ учи́телие,/ Це́ркви Волого́дстей богодарова́нное украше́ние,/ преподо́бнии отцы́ на́ши Григо́рие и Кассиа́не,/ моли́те Ми́лостиваго Бо́га,/ да ва́шим предста́тельством пода́ст благода́ть и мир стране́ на́шей// и душа́м на́шим спасе́ние.

Кондак, глас 4:

И́же плотска́я мудрова́ния Ду́хови повину́вше/ и вся, я́же на земли́, презре́вше,/ Христу́, Еди́ному Бо́гу, прилепи́вшеся, святи́и,/ и Того́ ра́ди в пусты́ню всели́шася,/ источа́ете ны́не исцеле́ния/ с ве́рою притека́ющим к моще́м ва́шим,/ поле́зная нам проси́те от Бо́га/ моли́твами ва́шими богоприя́тными,// Григо́рие и Кассиа́не преподо́бнии.

Блаженному Иерониму Стридонскому

Тропарь, глас 3:

Вели́ка име́ет тя предста́теля, Богому́дре,/ правосла́вных собра́ние,/ я́коже у́бо преподо́бных еси́ собесе́дник/ и Боже́ственныя прему́дрости соприча́стник,/ та́ко, пречу́дне Иерони́ме,/ Христу́ Бо́гу моли́ся// дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 8:

В преподо́бных преподо́бнейшаго и в блаже́нных блаже́ннейшаго учи́теля,/ пе́сньми восхва́лим Иерони́ма достохва́льнаго,/ ве́рных наста́вника и засту́пника, любо́вию тому́ зову́ще:// ра́дуйся, о́тче Богому́дре.

Молитва:

О, свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Иерони́ме! Не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ душа́ со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с Небе́сными си́лами, у Престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Феодору Сикеоту

Тропарь, глас 2:

Позна́н быв от пеле́н освяще́н/ и я́влься благода́тей испо́лнен,/ чудесы́ мир озари́л еси́/ и де́монов мно́жество отгна́л еси́,/ священноде́телю Фео́доре,// те́мже о нас моли́ся Го́сподеви.

Кондак, глас 3:

Я́ко на о́гненную колесни́цу доброде́тельми, Богоно́се, возше́д,/ восте́кл еси́ на Небе́сная жили́ща,/ я́ко А́нгел, с челове́ки пожи́л еси́/ и, я́ко челове́к, со А́нгелы о́крест ликовству́еши./ Сего́ ра́ди показа́лся еси́// чуде́с Боже́ственное прия́телище, Феодо́ре преподо́бне.

Святителю Ефрему II, патриарху Сербскому

Тропарь, глас 8:

Патриа́рхов вели́кое удобре́ние,/ святи́телем красото́, мона́хом пра́вило,/ пусты́нником сла́ву, ми́лости пода́теля,/ разсужде́ния свети́льника,/ соше́дшеся, ве́рнии, восхва́лим,/ кро́тости учи́теля, Боже́ственнаго рачи́теля,/ прему́драго архипа́стыря, вели́каго святи́теля и отца́,/ Ефре́ма, Патриа́рха Се́рбскаго,/ звезду́, те́мныя лю́ди просвеща́ющую/ и вся ве́рныя озаря́ющую./ Те́мже, притека́юще к ра́це моще́й его́,/ любо́вию целу́ем я и вопие́м:/ свя́те святы́й, непреста́й моли́ти Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Я́ко благоче́стия учи́теля прекра́снаго/ и архиере́ом первопресто́льника прему́драго,/ и́ночествующим наста́вника и пра́вило,/ церко́вная ча́да, соше́дшеся, почти́м па́мять его́ пе́сньми, глаго́люще:// ра́дуйся, о́тче, дея́ний и виде́ний у́ме соверше́нный.