Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2020

28 июня 2020 года - Воскресенье

Неделя 3-я по Пятидесятнице, глас 2

Апостольский пост

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Свт. Ио́ны, митрополита Московского и всея России, чудотворца (1461); прор. Амо́са (VIII в. до Р. Х.).

Свт. Михаила, первого митрополита Киевского (X); прмчч. Григо́рия, игумена, и Кассиа́на, Авнежских (1392); мчч. Ви́та, Моде́ста и мц. Криске́нтии питательницы (ок. 303); мч. Ду́лы Киликийского (305–313); прп. Ду́лы страстотерпца, Египетского; прп. Иерони́ма Блаженного, Стридонского (420); Перенесение мощей прп. Фео́дора Сикеота, епископа Анастасиупольского (ок. IX); блгв. кн. Сербского Ла́заря (1389); свт. Ефре́ма II, патриарха Сербского (после 1395); блж. Августи́на, епископа Иппонийского (430); Празднество в Вологде всем преподобным отцам Вологодским (переходящее празднование в Неделю 3-ю по Пятидесятнице); Собор Новгородских святых (переходящее празднование в Неделю 3-ю по Пятидесятнице); Собор Белорусских святых (переходящее празднование в Неделю 3-ю по Пятидесятнице); Собор Псковских святых (переходящее празднование в Неделю 3-ю по Пятидесятнице); Собор Санкт-Петербургских святых (переходящее празднование в Неделю 3-ю по Пятидесятнице); Собор святых Удмуртской земли (переходящее празднование в Неделю 3-ю по Пятидесятнице).

Сщмч. Амо́са Иванова, пресвитера (1919).

Воскресению

Тропарь, глас 2:

Егда́ снизше́л еси́ к сме́рти, Животе́ Безсме́ртный,/ тогда́ а́д умертви́л еси́ блиста́нием Божества́:/ егда́ же и уме́ршия от преиспо́дних воскреси́л еси́,/ вся́ си́лы небе́сныя взыва́ху:// Жизнода́вче, Христе́ Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

Кондак, глас 2:

Воскре́сл еси́ от гро́ба, Всеси́льне Спа́се,/ и а́д ви́дев чу́до, ужасе́ся,/ и ме́ртвии воста́ша;/ тва́рь же ви́дящи сра́дуется Тебе́,/ и Ада́м свесели́тся,// и ми́р, Спа́се мо́й, воспева́ет Тя́ при́сно.

Святителю Ионе, митрополиту Московскому и всея Руси

Тропарь, глас 3:

Яре́м Госпо́день измла́да восприи́м,/ и Того́ стопа́м невозвра́тным жела́нием после́довал еси́,/ и освяще́ннаго по́двига дости́же,/ святи́тельства па́ству прии́м и чуде́с от Бо́га да́ры прия́т,/ с ве́рою приходя́щим к ра́це моще́й твои́х/ подае́ши разли́чным неду́гом исцеле́ние неоску́дно,/ о́тче наш Ио́но, святи́телю Христо́в,// моли́ Христа́ Бо́га дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Тропарь, глас 4:

От ю́ности твоея́ весь сам себе́ Го́сподеви возложи́в,/ в моли́твах и труде́х, и в посте́х, о́браз быв доброде́тели,/ отону́дуже ви́дев Бог твое́ благо́е произволе́ние,/ архиере́я тя и па́стыря Це́ркви Свое́й устроя́ет./ Те́мже и по преставле́нии, честно́е те́ло твое́ це́ло и нетле́нно соблюде́ся,/ Ио́но святи́телю:/ моли́ Христа́ Бо́га,// да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:

Я́ко от младе́нства Го́сподеви порабо́тив себе́, му́дре,/ посто́м и бде́нием те́ло твое́ удруча́я,/ те́мже сосу́д чист и дом Ду́ху Пресвято́му яви́лся еси́,/ сего́ ра́ди и Це́ркви Свое́й тебе́ архиере́я и па́стыря устроя́ет,/ ю́же до́бре упа́с, ко Го́споду отхо́диши, Его́же возлюби́л еси́./ Тем мо́лим тя:/ помина́й нас ве́рою чту́щих святу́ю па́мять твою́, да вси зове́м ти:// ра́дуйся, о́тче Ио́но, святи́телю всечестны́й.

Молитва:

О, всехва́льный святи́телю Христо́в и чудотво́рче Ио́но! Приими́ сие́ ма́лое моле́ние от нас гре́шных, к тебе́ прибега́ющих, и те́плым твои́м предста́тельством умоли́ Го́спода и Бо́га на́шего Иису́са Христа́, я́ко да, призре́в на ны ми́лостивно, да́рует нам согреше́ний на́ших во́льных и нево́льных проще́ние, и по вели́цей Свое́й ми́лости изба́вит нас от бед, печа́лей, ско́рби и боле́зней душе́вных и теле́сных, обдержа́щих нас; да пода́ст земли́ плодоно́сие, и вся, я́же на по́льзу настоя́щаго жития́ на́шего потре́бная; да да́рует нам сконча́ти житие́ сие́ привре́менное в покая́нии, и да сподо́бит нас гре́шных и недосто́йных Небе́снаго Ца́рствия Своего́, со все́ми святы́ми сла́вити Его́ безконе́чное милосе́рдие, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Святы́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пророку Амосу

Тропарь, глас 2:

Проро́ка Твоего́ Амо́са па́мять, Го́споди, пра́зднующе,/ тем Тя мо́лим:// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4:

Очи́стив ду́хом, проро́че,/ твое́ светоза́рное се́рдце, сла́вный Амо́се,/ проро́чествия дар свы́ше прие́мь,/ возопи́л еси́ велегла́сно во страна́х:// се Бог наш, и не приложи́тся ин к Нему́.

Преподобным Григорию и Кассиану Авнежским

Тропарь, глас 4:

Правосла́вия наста́вницы,/ благоче́стия и чистоты́ учи́телие,/ Це́ркви Волого́дстей богодарова́нное украше́ние,/ преподо́бнии отцы́ на́ши Григо́рие и Кассиа́не,/ моли́те Ми́лостиваго Бо́га,/ да ва́шим предста́тельством пода́ст благода́ть и мир стране́ на́шей// и душа́м на́шим спасе́ние.

Кондак, глас 4:

И́же плотска́я мудрова́ния Ду́хови повину́вше/ и вся, я́же на земли́, презре́вше,/ Христу́, Еди́ному Бо́гу, прилепи́вшеся, святи́и,/ и Того́ ра́ди в пусты́ню всели́шася,/ источа́ете ны́не исцеле́ния/ с ве́рою притека́ющим к моще́м ва́шим,/ поле́зная нам проси́те от Бо́га/ моли́твами ва́шими богоприя́тными,// Григо́рие и Кассиа́не преподо́бнии.

Блаженному Иерониму Стридонскому

Тропарь, глас 3:

Вели́ка име́ет тя предста́теля, Богому́дре,/ правосла́вных собра́ние,/ я́коже у́бо преподо́бных еси́ собесе́дник/ и Боже́ственныя прему́дрости соприча́стник,/ та́ко, пречу́дне Иерони́ме,/ Христу́ Бо́гу моли́ся// дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 8:

В преподо́бных преподо́бнейшаго и в блаже́нных блаже́ннейшаго учи́теля,/ пе́сньми восхва́лим Иерони́ма достохва́льнаго,/ ве́рных наста́вника и засту́пника, любо́вию тому́ зову́ще:// ра́дуйся, о́тче Богому́дре.

Молитва:

О, свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Иерони́ме! Не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ душа́ со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с Небе́сными си́лами, у Престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Феодору Сикеоту

Тропарь, глас 2:

Позна́н быв от пеле́н освяще́н/ и я́влься благода́тей испо́лнен,/ чудесы́ мир озари́л еси́/ и де́монов мно́жество отгна́л еси́,/ священноде́телю Фео́доре,// те́мже о нас моли́ся Го́сподеви.

Кондак, глас 3:

Я́ко на о́гненную колесни́цу доброде́тельми, Богоно́се, возше́д,/ восте́кл еси́ на Небе́сная жили́ща,/ я́ко А́нгел, с челове́ки пожи́л еси́/ и, я́ко челове́к, со А́нгелы о́крест ликовству́еши./ Сего́ ра́ди показа́лся еси́// чуде́с Боже́ственное прия́телище, Феодо́ре преподо́бне.

Святителю Ефрему II, патриарху Сербскому

Тропарь, глас 8:

Патриа́рхов вели́кое удобре́ние,/ святи́телем красото́, мона́хом пра́вило,/ пусты́нником сла́ву, ми́лости пода́теля,/ разсужде́ния свети́льника,/ соше́дшеся, ве́рнии, восхва́лим,/ кро́тости учи́теля, Боже́ственнаго рачи́теля,/ прему́драго архипа́стыря, вели́каго святи́теля и отца́,/ Ефре́ма, Патриа́рха Се́рбскаго,/ звезду́, те́мныя лю́ди просвеща́ющую/ и вся ве́рныя озаря́ющую./ Те́мже, притека́юще к ра́це моще́й его́,/ любо́вию целу́ем я и вопие́м:/ свя́те святы́й, непреста́й моли́ти Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Я́ко благоче́стия учи́теля прекра́снаго/ и архиере́ом первопресто́льника прему́драго,/ и́ночествующим наста́вника и пра́вило,/ церко́вная ча́да, соше́дшеся, почти́м па́мять его́ пе́сньми, глаго́люще:// ра́дуйся, о́тче, дея́ний и виде́ний у́ме соверше́нный.

Собору Вологодских святых

Тропарь, глас 8:

Я́ко свети́льницы всесве́тлии,/ яви́стеся в преде́лех гра́да Во́логды,/ преподо́бнии отцы́ на́ши, Волого́дстии чудотво́рцы:/ вы бо, крест Христо́в от ю́ности своея́ на ра́мена взе́мше,/ усе́рдно Тому́ после́довали есте́,/ чи́стотою Бо́гови прибли́жившеся,/ от Него́же и чуде́с дарова́нием обогати́стеся;/ те́мже и мы, с ве́рою к вам притека́юще, уми́льно глаго́лем:/ отцы́ преподо́бнии, моли́те Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

Волне́ний мно́жество невла́жно проходя́ще,/ безпло́тныя враги́ струя́ми слез ва́ших кре́пко погрузи́ли есте́,/ Богому́дрии и преподо́бнии,/ и, чуде́с дар прии́мше,// моли́те непреста́нно о всех нас.

Молитва:

О, всеблаже́ннии и Богому́дрии уго́дницы, и́же во вре́меннем житии́ благоче́стно подвиза́вшиися и святы́ми свои́ми телесы́ в преде́лех Волого́дския страны́ почива́ющии, велича́ем ва́ша духо́вныя по́двиги, во́ини Христо́вы, терпе́нием и му́жеством свои́м врага́ до конца́ низложи́вшии и нас от пре́лести и ко́зней его́ избавля́ющии. Ублажа́ем ва́ше свято́е житие́, свети́льницы Боже́ственнии, зве́зды, све́том ве́ры и доброде́тели светя́щиися и на́ши умы́ и сердца́ богому́дренне озаря́ющия. Прославля́ем ва́ша вели́кая чудеса́, кри́нове ра́йстии, в стране́ мра́за прекра́сне процве́тшии и воне́ю дарова́ний и чуде́с повсю́ду благоуха́ющии. Умоля́ем ва́шу богоподража́тельную любо́вь, предста́телие на́ши и покрови́телие, сохрани́те нас от вся́каго зла и посети́те нас в не́мощех на́ших благода́тными дарова́нии, и́миже вас украси́л и просла́вил есть Госпо́дь. Благове́рнии кня́зие, испроси́те у вели́каго Царя́ Сла́вы благоде́нственное житие́ нам, мир и тишину́ стране́ на́шей, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м, умерщвля́я ца́рствующий во пло́ти на́шей грех и напису́я на скрижа́лех серде́ц на́ших зако́н Ца́рский. Святи́телие Христо́ви, моли́твами ва́шими утверди́те Святу́ю Правосла́вную Це́рковь и упаси́те ста́до свое́ в ве́ре и доброде́тели, я́ко да и мы, недосто́йнии и оскверне́ннии, просла́вим в житии́ свое́м Отца́ на́шего Небе́снаго. Преподо́бнии отцы́, в терпе́нии и по́двизех са́ми пожи́вше, сохрани́те и нас от пре́лестей ми́ра лука́ваго, да, отве́ргшеся себе́ и взе́мше крест, после́дуем Христу́, умерщвля́я у́ды, я́же на земли́, и распина́я плоть свою́ со страстьми́ и похотьми́. Блаже́ннии чудотво́рцы, юро́дством Небе́сныя му́дрости посрами́те му́дрость ми́ра сего́, вознося́щуюся на ра́зум Бо́жий и омрача́ющую спаси́тельное бу́йство Креста́ Христо́ва, и́мже да сподо́бимся вы́ну му́дрствовати о Христе́, Го́рняя, а не земна́я помышля́юще. О всечестны́й собо́ре всеблаже́нных А́нгелов на́ших, и́же честны́ми телесы́ на земли́ с на́ми водворя́етеся, святы́ми же душа́ми ва́шими пребыва́ете на Небеси́ и с ли́ки Безпло́тных покланя́етеся ди́вному во святы́х Свои́х Бо́гу, помяни́те на́шу не́мощь и уничиже́ние и свяще́нными моли́твами ва́шими испроси́те у Христа́ Бо́га на́шего, я́ко да и мы, безбе́дне преплы́вше жите́йскую пучи́ну и невреди́мо соблю́дше сокро́вище ве́ры, в приста́нище ве́чнаго спасе́ния дости́гнем и в блаже́нных оби́телех Го́рняго оте́чества со все́ми, от ве́ка угоди́вшими святы́ми, водвори́мся, благода́тию и человеколю́бием Спаси́теля на́шего и Го́спода Иису́са Христа́, Ему́же с Предве́чным и Единосу́щным Отце́м и с Пресвяты́м Ду́хом подоба́ет непреста́нное славосло́вие и поклоне́ние от всех тва́рей в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Собору Новгородских святых

Тропарь, глас 8:

Я́ко всесве́тлии свети́льницы,/ яви́стеся во стране́ сей,/ святи́телие Новгоро́дстии, преподо́бнии, и Христа́ ра́ди юро́дивии, и вси пра́веднии,/ посто́м насажде́ннии воздержа́нием напая́еми,/ сего́ ра́ди и сподо́бистеся бы́ти прия́телище Бо́жия Ду́ха/ и чудеса́ де́йствовати,/ моли́те Христа́ Бо́га за вся лю́ди,// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 5:

Преподо́бнии отцы́ и чудотво́рцы,/ уго́дницы Христо́вы,/ Новогра́дстии свети́льницы,/ и́же а́нгельским житие́м просия́вше,/ Боже́ственных сподо́бистеся даро́в,/ Спа́су служа́ще со А́нгелы непреста́нно,/ моли́те изба́витися нам от вся́каго прегреше́ния// и душа́м на́шим дарова́ти ве́лию ми́лость.

Молитва:

О, преподо́бнии и богоно́снии отцы́ на́ши и вси пра́ведницы, Новгоро́дская свети́ла вели́кая земна́я, в Росси́йстей земли́ сла́вно просия́вшии и сию́ мно́гими светоза́рными ангелора́внаго ва́шего жития́ зве́здами украси́вшии, всю же вселе́нную высо́ких доброде́телей светлостьми́ и чуде́с Боже́ственных блиста́нии удиви́вшии, и ны́не, к сме́ртному за́паду пло́тски во гроб заше́дшии, ду́шами со Христо́м, Со́лнцем пра́вды, су́щии пра́ведницы, просвеща́етеся, я́ко сном во Ца́рствии Небе́снем, иде́же ны́не моли́твы ва́ша к Бо́гу Све́ту, лучи́, о оте́честве свое́м, простира́юще, не забу́дите и нас, в нощи́ страсте́й и скорбе́й пребыва́ющих, всегда́шнии на́ши моли́твениицы, свы́ше бога́тыми призира́ти осия́нии, я́ко да во све́те доброде́тельнаго ва́шего жития́ пра́во ходя́ще, сподо́бимся зре́ти Свет непристу́пный Сла́вы Бо́жия, хва́ляще Его́ ку́пно с ва́ми в несконча́емыя ве́ки. Ами́нь.

Собору Белорусских святых

Тропарь, глас 5:

Почти́ Госпо́дь Белору́сский край/ святы́ми, Ему́ благоугоди́вшими:/ святи́тели, му́ченики, преподо́бными и пра́ведными,/ ве́рно Го́сподеви послужи́вшими/ и мзду трудо́в прия́вшими./ К тем же ны́не и мы вопие́м:/ о нас моли́теся ко Го́споду,// да в ве́ре и де́лех плод добр принесе́м.

Кондак, глас 3:

Бо́жии уго́дницы Белору́сския земли́/ ны́не со дерзнове́нием предстоя́т Престо́лу Святы́я Тро́ицы/ и неви́димо за ны мо́лятся Бо́гу,/ о кра́е на́шем,// прося́ нам мир и ве́лию ми́лость.

Собору Санкт-Петербургских святых

Тропарь, глас 4:

Днесь све́тло красу́ется град свята́го Петра́,/ я́ко наста́ честна́го торжества́ пресла́вный день,/ во́ньже лю́дие христоимени́тии славосло́вят Бо́га Вседержи́теля,/ на брега́х Невы́ опло́т держа́вы Росси́йския утверди́вшаго,/ и воспева́ют Засту́пницу усе́рдную ро́да христиа́нскаго,/ доны́не столи́цу се́верную в ми́ре и благоде́нствии сохраня́ющую,/ велича́ют же и покрови́теля своего́,/ свята́го благове́рнаго и вели́каго кня́зя Алекса́ндра Не́вскаго,/ моли́твы ко Пресвяте́й Тро́ице вознося́щаго,/ да поми́лует Госпо́дь и на бу́дущыя времена́ лю́ди Своя́,// и покры́ет град сей благода́тию Свое́ю, я́ко милосе́рд.

Кондак, глас 3:

Днесь святи́и, в земли́ Санкт-Петербу́ржстей и Ла́дожстей просия́вшии/ вку́пе с на́ми предстоя́т в Це́ркви и неви́димо за ны мо́лятся Бо́гу,/ да изба́вит нас от враг ви́димых и неви́димых,/ от неду́га и гла́да,/ от внеза́пныя сме́рти и от вся́каго зла́// и спасе́т ду́ши на́ша.