Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

1 июня 2021 года - Вторник

Седмица 5-я по Пасхе, глас 4

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Сщмчч. Патри́кия, епископа Прусского, и с ним трех пресвитеров: Ака́кия, Мена́ндра и Полие́на (ок. 100); прп. Корни́лия, чудотворца Комельского (1537); блгв. вел. кн. Дими́трия Донского (1389) и прп. Евфроси́нии, в миру Евдоки́и, вел. кн. Московской (1407).

Прп. Корни́лия, игумена Палеостровского, Олонецкого (ок. 1420); блгв. кн. Иоа́нна Угличского, в иночестве Игна́тия, Вологодского (1523); прп. Се́ргия Шухтомского (Шухтовского) (1609); мч. Калу́фа Египтянина (284–303); прп. Иоа́нна, епископа Готфского (790).

Сщмчч. Матфи́я Вознесенского (1919), Ви́ктора Каракулина (1937), пресвитеров; сщмчч. Ону́фрия (Гагалюка), архиепископа Курского, Анто́ния (Панкеева), епископа Белгородского, Митрофа́на Вильгельмского, Алекса́ндра Ерошова, Михаила Дейнеки, Ипполи́та Красновского, Николая Садовского, Васи́лия Иванова, Николая Кулакова, Максима Богданова, Алекса́ндра Саульского, Павла Брянцева, Павла Попова, Гео́ргия Богоявленского, пресвитеров и мч. Михаила Вознесенского (1938); прмч. Валенти́на (Лукьянова), иеромонаха (1940).

Преподобному Корнилию Комельскому

Тропарь, глас 4:

От ю́ности горя́щим жела́нием Боже́ственныя любве́ разжига́емь,/ жите́йския молвы́ оста́вил еси́, преподо́бне,/ ревни́тель Анто́нию Ве́ликому быв,/ безмо́лвием и жесто́ким пребыва́нием после́дуя Христу́,/ бде́нием и моли́твами и посто́м о́браз быв свои́м ученико́м./ Те́мже моли́ся Го́сподеви, Корни́лие блаже́нне,// спасти́ся душа́м на́шим.

Тропарь, глас 8:

По́стническими труды́ нетру́дную жизнь стяжа́, преподо́бне,/ слеза́ми же мы́сленнаго фарао́на потопи́л еси́/ и вме́сто ско́рби ра́дость обре́л еси́,/ предстоя́ Христо́ви в ли́це святы́х,// помина́й моля́щихся чад твои́х, Корни́лие, о́тче наш.

Кондак, глас 8:

Го́сподеви, от Святы́я Де́вы возсия́вшу ми́рови,/ и Тому́ измла́да, я́ко А́нгел, послужи́л еси́, блаже́нне,/ и си́лою Его́ пусты́ню, я́ко град, сотвори́л еси́,/ мно́жество же учени́к в ней собра́л еси́,/ и́хже Богодухнове́нными уче́ньми просвети́л еси́./ Тем вопие́м ти́:// ра́дуйся, о́тче наш Корни́лие, и́ноком Боже́ственное удобре́ние.

Молитва:

О, свяще́нная главо́, земны́й А́нгеле, Небе́сный челове́че, вели́кий чудотво́рче, преподо́бне о́тче Корни́лие! К тебе́ с ве́рою и любо́вию усе́рдно прибега́юще, умиле́нно про́сим тя, Небе́снаго предста́теля на́шего: яви́ нам, смире́нным и гре́шным, любо́вь твою́ оте́ческую и многомо́щное твое́ заступле́ние, се бо грех ра́ди на́ших не дерза́ем, с свобо́дою чад Бо́жиих, проси́ти Го́спода и Влады́ку на́шего о ну́жных нам на потре́бу, но тебе́, моли́твенника к Нему́ благоприя́тнаго, предлага́ем, ве́рующе несомне́нно, я́ко вся блага́я мо́жеши нам испроси́ти у бла́гости Его́, а́ще то́кмо восхо́щеши. Испроси́ у́бо нам, уго́дниче Бо́жий, у Всеще́драго и Человеколю́бца Бо́га, ве́ру пра́ву, благоче́стие непоколеби́мое, покая́ние соверше́нное, жития́ исправле́ние реши́тельное, да про́чее не прогневля́ем Го́спода наруше́нием святы́х Его́ за́поведей и сподо́бимся проще́ние грехо́в на́ших от Него́ получи́ти. Умоли́, чудотво́рче святы́й, Царя́ ца́рствующих и Го́спода госпо́дствующих дарова́ти мир и благострое́ние стране́ на́шей, я́ко да позна́ют вси противля́ющиися ей, я́ко с на́ми Бог и святи́и уго́дницы Его́. Сохрани́, свя́тче Бо́жий, моли́твами твои́ми Це́рковь Христо́ву от ересе́й и раско́лов, суеве́рия и неве́рия челове́ческаго, да цвете́т в ней свято́е Правосла́вие во всей си́ле и прино́сит плоды́ спаси́тельныя душа́м. Соблюди́ от вся́каго зла и оби́тель, тобо́ю созда́нную, и вся живу́щия и подвиза́ющиися в ней по твои́м уста́вом, да це́лы и невреди́мы пребу́дут от искуше́ний врага́ спасе́ния челове́ческаго. При́зри ми́лостивно и на предстоя́щия тебе́ и моля́щияся лю́ди, и́же в оби́тель твою́ прихо́дят на поклоне́ние, и вся проше́ния их во бла́го испо́лни: боля́щим исцеле́ние, скорбя́щим утеше́ние, бе́дствующим вспоможе́ние ско́ро пода́ждь. Всем же нам здра́вие душе́вное и теле́сное, земли́ плодоно́сие, ти́хое и богоуго́дное житие́, благу́ю христиа́нскую кончи́ну и до́брый отве́т на Стра́шнем Суде́ Христо́вом у Всеми́лостиваго Бо́га исхода́тайствуй, я́ко вои́стинну име́яй ве́лие к Нему́ дерзнове́ние. Ей, о́тче! Ве́мы, я́ко мно́го мо́жет моли́тва твоя́ пред лице́м Вседержи́теля Го́спода, сего́ ра́ди кре́пко на тя упова́ем и на твоя́ святы́я моли́твы зело́ наде́емся, я́ко ты приведе́ши нас предста́тельством твои́м в небу́рное приста́нище спасе́ния и насле́дники пока́жеши нас всесве́тлаго Ца́рствия Христо́ва. Не посрами́ же, свя́тче о́тче наш, упова́ния на́шего и сподо́би нас вку́пе с тобо́ю блаже́нства ра́йскаго наслажда́тися, да сла́вим, хва́лим и велича́ем вели́кую ми́лость к нам Человеколю́бца Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, и твое́ благо́е оте́ческое заступле́ние, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Благоверному князю Димитрию Донскому

Тропарь, глас 3:

Вели́ка обре́те в беда́х тя побо́рника земля́ Ру́сская,/ язы́ки побежда́юща./ Я́коже на Дону́ Мама́еву низложи́л еси́ горды́ню,/ на по́двиг сей прия́в благослове́ние преподо́бнаго Се́ргия,/ та́ко, кня́же Дими́трие,/ Христу́ Бо́гу моли́ся,// дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 2:

По́двиги твои́ми, свя́те Дими́трие,/ страну́ на́шу Бог сохрани́,/ да́вый тебе́ си́лу непобеди́мую./ И ны́не, предста́телю кре́пкий,/ соблюда́й моли́твами святы́ми/ град твой Москву́ невреди́м// от всех наве́т вра́жиих.

Молитва:

О, святы́й уго́дниче Бо́жий, пра́ведне Дими́трие! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от ско́рбей, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Корнилию, игумену Палеостровскому

Тропарь, глас 5:

От ю́ности, прему́дре, приле́жно подвиза́вся,/ от Бо́га наставля́емь,/ оте́чество свое́ оста́вль – град Псков,/ и всели́ся в пусты́ню,/ во ото́це вели́каго е́зера Оне́га,/ и́ноки собра́ му́дре/ и извеще́нием Свята́го Ду́ха оби́тель согради́/ и храм созда́ Пресвяте́й Богоро́дице/ в похвалу́ Рождества́ Ея́,/ струя́ми же слез твои́х/ безпло́тныя враги́ погрузи́л еси́/ и жития́ твоего́ целому́дрием со а́нгельскими ли́ки совокупи́ся,/ преподо́бне о́тче Корни́лие,/ с ни́миже Христа́ Бо́га моли́// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 3:

Я́ко А́нгел во пло́ти, на земли́ показа́ся,/ поще́нием насажде́н быв, преподо́бне о́тче Корни́лие,/ наста́вник и́ноком мно́гим был еси́,/ сего́ ра́ди вопие́м ти:// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Молитва:

О, преподо́бне о́тче наш Корни́лие, вели́кий уго́дниче Бо́жий и ско́рый в беда́х предста́телю! Не забу́ди, я́коже обеща́лся еси́, посеща́ти нас, чад свои́х; а́ще бо те́лом от нас и отше́л еси́, но ду́хом с на́ми пребыва́еши. Мо́лимся у́бо тебе́, о преподо́бне о́тче Корни́лие, бу́ди предста́тель за ны, гре́шныя рабы́ своя́, ко Го́споду Иису́су Христу́ и Пречи́стей Его́ Богома́тери, Влады́чице на́шей Богоро́дице, да изба́вимся от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́ и меча́, от наше́ствия иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни, от напра́сныя сме́рти и от всех враго́в ви́димых и неви́димых. О преподо́бне о́тче Корни́лие! Услы́ши нас, гре́шных рабо́в свои́х, моля́щихся тебе́, изря́днее же в час сей со слеза́ми припа́дающих к тебе́: не отри́ни нас от своего́ заступле́ния: а́ще бо и гре́шнии есмы́, но с ве́рою притека́ем к честно́му твоему́ гро́бу и с любо́вию облобыза́юще честну́ю твою́ ико́ну, уми́льно зове́м: приими́ от нас, недосто́йных, моли́тву сию́, я́ко кади́ло благово́нное, я́ко же́ртву благоприя́тну, и умерщвле́нныя на́ша ду́ши злы́ми де́лы и по́мыслы оживи́, преподо́бне, и просвети́ на́ша о́чи серде́чныя, я́коже и деви́це Ага́фии исцели́л еси́ десно́е о́ко, и зре́ти сотвори́л, и Бори́су стра́ждущему во сне яви́лся еси́, и, от разслабле́ния здра́ва соде́лавши, во и́ноческий о́браз приве́л еси́ его́, та́кожде и нас, содержи́мых у́зами вра́жиими, и́миже связа́ нас зло́е на́ше произволе́ние, исто́ргни из глубины́ прегреше́ний на́ших и к пути́ покая́ния наста́ви, и от се́ти диа́воли разреши́ ми́лостивным свои́м предста́тельством. Ами́нь.

Благоверному князю Иоанну, в иночестве Игнатию, Угличскому, Вологодскому

Тропарь, глас 2:

В житии́ свое́м мно́ги ско́рби претерпе́л еси́, блаже́нне,/ и терпе́ния ра́ди вене́ц от Бо́га прия́л еси́,/ и по сме́рти свое́й чудотво́рец показа́лся еси́,/ того́ ра́ди па́мять твою́ пе́сньми почита́ем,/ преподо́бне о́тче наш Игна́тие,/ моли́ся, предстоя́ Святе́й Тро́ице,/ держа́ве сро́дник твои́х богоуго́дней бы́ти// и сыново́м Росси́йским спасти́ся.

Кондак, глас 8:

Изря́дная о́трасле благочести́ваго ко́рене,/ ди́вный благоро́дный цве́те,/ избра́нный от пеле́н благода́тию Христо́вою,/ возлю́бленный от ю́ности Ду́хом Святы́м,/ де́вственное процвете́ние, Игна́тие блаже́нне,/ днесь, соше́дшеся, ве́рнии, в па́мять твою́,/ похва́льными венцы́ честну́ю твою́ главу́ венча́юще, зове́м:// ра́дуйся, преподо́бне, сосу́де Свята́го Ду́ха, всея́ Росси́йской земли́ удобре́ние.

Священномученику Онуфрию (Гагалюку), архиепископу Курскому

Тропарь, глас 2:

Я́ко сосу́д свяще́нный Ду́ха Боже́ственнаго/ сто́л и свети́льник Це́ркве Правосла́вныя во и́стину яви́лся еси́, священному́чениче Ону́фрие,/ егда́ вся́ спи́ра богобо́рцев земли́ на́шея,/ зло́бою а́да ды́шуща,/ разори́ти Це́рковь Бо́жию устреми́шася./ Ты́ же со мно́жеством испове́дников Христо́вых/ зе́млю сиби́рскую костьми́ свои́ми устилаху, де́монскую де́рзость гони́телей беззако́нных посрами́л еси́./ Ны́не, о Всеблаже́нне, со все́ми страстоте́рпцы Свято́й Руси́,/ в Це́ркве Небе́сней торжеству́юще, Моли́ Взе́млющаго грехи́ ми́ра// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Святи́тельскою благода́тию све́тло облече́н,/ я́ко Исаа́к целому́дренный,/ священноде́йствовати свое́ю кро́вию Пастыренача́льнику Христу́ сла́вно предте́кл еси́,/ Ону́фрие богому́дре,/ Це́рковь Святу́ю, зло́бою ересе́й и раско́лов злочести́вых снеда́емую,/ и богобо́рцами разоря́ему, я́ко Неве́сту Христо́ву, страда́ньми до́блестне защища́я,/ пу́ть ве́рным к Боже́ственному богому́дрию уче́ньми твои́ми облиста́л еси́,// я́ко стра́ж недремлющий и ве́рный дру́г Христо́в.