Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

30 мая 2021 года - Воскресенье

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне, глас 4

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Апостола от 70-ти Андрони́ка и св. Иу́нии (Ю́нии) (I).

Прп. Евфроси́нии, в миру Евдоки́и, вел. кн. Московской (1407); мчч. Солохо́на, Памфами́ра и Памфало́на воинов (284–305); свт. Стефа́на, патриарха Константинопольского (893).

Недели о самаряныне

Тропарь, глас 4:

Све́тлую воскpесе́ния пpо́поведь/ от А́нгела уве́девша Госпо́дни учени́цы/ и пpа́деднее осужде́ние отве́pгша,/ апо́столом хва́лящася глаго́лаху:/ испpове́pжеся смеpть,/ воскpе́се Хpисто́с Бог,// да́pуяй ми́pови ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 8:

Ве́рою прише́дшая на кла́дязь самаряны́ня,/ ви́дя Тя прему́дрости во́ду,/ е́юже напои́шася оби́льно,// Ца́рствие вы́шнее насле́дова ве́чно, я́ко присносла́вная.

Апостолу Андронику и святой Иунии

Тропарь, глас 3:

Апо́столи святи́и,/ моли́те Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

Звезду́ пресве́тлую,/ Богоразу́мия све́том просве́щшаго язы́ки/ апо́стола Христо́ва Андрони́ка восхва́лим/ и с ним во благове́стии потруди́вшуюся Иуни́ю прему́друю, вопию́ще:// моли́те Христа́ Бо́га непреста́нно о всех нас.

Преподобной Евфросинии, в миру Евдокии, княгине Московской

Тропарь, глас 8:

По земне́м вдовстве́ Небе́сному Жениху́ себе́ уневе́стивши/ и в кня́жестем чеpто́зе подви́жнически пожи́вши,/ по́слежде и чеpто́г, и чад твои́х/ Бо́га pа́ди оста́вила еси́, пpеподо́бная Евфpоси́ние,/ и вше́дши во оби́тель, тобо́ю созда́нную,/ во и́ночестем о́бpазе мно́ги по́двиги показа́ла еси́,/ и свято́е твое́ житие́ по благода́ти Бо́жией блаже́нною кончи́ною увенча́ла еси́./ И ны́не, пpедстоя́щи Хpисту́ Бо́гу,// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

Вся кра́сная ми́ра сего́, я́ко су́етная презре́вши,/ и те́ло твое́ посто́м и бде́нием изнури́вши,/ непреста́нными моли́твами Бо́гу угоди́ла еси́,/ преподо́бная Евфроси́ние,/ и, дар исцеле́ний от Него́ прия́ти сподо́бльшися,/ слепо́му прозре́ние, и мно́гим неду́жным исцеле́ние дарова́ла еси́./ Те́мже ра́достно взывае́м, глаго́люще:// сла́ва Бо́гу, прославля́ющему святы́я Своя́.

Молитва:

О, преподо́бная княги́не Евфроси́ние, до́брая в жена́х подви́жнице, прехва́льная уго́днице Христо́ва! Приими́ моле́ние о нас, недосто́йных, с ве́рою и любо́вию к тебе́ припа́дающих, и те́плым к Бо́гу хода́тайством испроси́ гра́ду Москве́ и лю́дем от бед и напа́стей сохране́ние, споспеше́ствуй, я́ко чадолюби́вая ма́ти, ча́дом, тобо́ю собра́нным, понести́ и́го Христо́во во благоду́шии и терпе́нии и до́бре подвиза́тися ко исправле́нию жития́ своего́, е́же ко спасе́нию; в ми́ре благоче́стно живу́щим испроси́ у Го́спода в ве́ре тве́рдость, во благоче́стии преспе́яние и всем, с ве́рою прибега́ющим к тебе́ и твоея́ прося́щим по́мощи и заступле́ния, подава́й всегда́ неду́гов исцеле́ние, в ско́рбех утеше́ние и во всем житии́ благопоспеше́ние, наипа́че же умоли́ Го́спода в ми́ре и покая́нии земно́е житие́ преити́ нам, мыта́рств го́рьких и мук ве́чных изба́витися и Ца́рство Небе́сное твои́м хода́тайством получи́ти, иде́же ты со все́ми святы́ми Го́споду предстои́ши, да всегда сла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.