Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2020

5 мая 2020 года - Вторник

Седмица 3-я по Пасхе, глас 2

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Прп. Фео́дора Сикеота, епископа Анастасиупольского (613).

Перенесение мощей блгв. кн. Все́волода, во Святом Крещении Гаврии́ла, Новгородского, Псковского чудотворца (1834); апп. Варфоломе́я (Нафана́ила), Луки́ и Кли́мента (I); мч. Епипо́дия Лионского (ок. 177); прп. Вита́лия Александрийского (609–620); сщмч. Плато́на, епископа Банялукского (1941) (Серб.).

Сщмч. Евста́фия Малаховского, пресвитера (1918); мч. Дими́трия Власенкова (1942).

Преподобному Феодору Сикеоту

Тропарь, глас 2:

Позна́н быв от пеле́н освяще́н/ и я́влься благода́тей испо́лнен,/ чудесы́ мир озари́л еси́/ и де́монов мно́жество отгна́л еси́,/ священноде́телю Фео́доре,// те́мже о нас моли́ся Го́сподеви.

Кондак, глас 3:

Я́ко на о́гненную колесни́цу доброде́тельми, Богоно́се, возше́д,/ восте́кл еси́ на Небе́сная жили́ща,/ я́ко А́нгел, с челове́ки пожи́л еси́/ и, я́ко челове́к, со А́нгелы о́крест ликовству́еши./ Сего́ ра́ди показа́лся еси́// чуде́с Боже́ственное прия́телище, Феодо́ре преподо́бне.

Благоверному князю Всеволоду, в Крещении Гавриилу, Псковскому

Тропарь, глас 4:

Измла́да яви́лся еси́, Богому́дpе кня́же Гавpии́ле,/ Боже́ственный сосу́д, избpа́н Бо́гови,/ благоче́стием воспита́н, ве́pу непоpо́чну соблю́д/ и мно́ги святы́я це́pкви устpо́ив,/ изгна́ние пpетеpпе́л еси́ от свои́х,/ я́коже и целому́дpии пpаpоди́тели твои́, от бpа́та убие́ние./ С ни́миже пpедстоя́ Святе́й Тpо́ице,/ моли́ся деpжа́ве Росси́йстей сохpане́нной бы́ти // и всем нам спасти́ся.

Кондак, глас 8:

Многому́дренно пресели́вся во град Псков, блаже́нне кня́же Гаврии́ле,/ плод благи́й Бо́гови в жи́зни сей был еси́, присноцвету́щ доброде́тельми, и я́коже Дави́д незло́бием:/ того́ ра́ди получи́л еси́ жизнь ве́чную на Небесе́х,/ всегда́ зря Святу́ю Трои́цу./ Моли́ изба́витися нам от вся́ких бед, да зове́м ти́:// ра́дуйся, утвержде́ние гра́ду на́шему.

Молитва благоверному князю Всеволоду, в Крещении Гавриилу, Псковскому:

О, вели́кий уго́дниче Бо́жий и пресла́вный чудотво́рче, святы́й благове́рный кня́же Все́володе-Гаврии́ле, гра́да Пско́ва и всея́ держа́вы Росси́йския небе́сный засту́пниче и покрови́телю, и всех нас усе́рдный пред Бо́гом предста́телю и защи́тителю! Предстоя́ Престо́лу Вели́каго Царя́ и Бо́га на́шего, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго и покланя́емаго, ве́лие дерзнове́ние к Нему́ и́мати, я́ко ве́рный раб Его́ и уго́дник. К тебе́ у́бо, я́ко сро́дному нам и многомо́щному пред Го́сподем хода́таю, прибега́ем мы гре́шнии и недосто́йнии, и умиле́нно про́сим тя: моли́ Всеблага́го Бо́га, да отврати́т от нас гнев Свой, пра́ведно по дела́м на́шим на ны дви́жимый, и презре́в безчи́сленная прегреше́ния на́ша, обрати́т нас на путь покая́ния и спасе́ния. Огради́ моли́твами твои́ми в мире жизнь на́шу, и ко всем благо́е поспеше́ние и вся к животу́ и благоче́стию потре́бная нам дарова́ти испроси́, и я́коже дре́вле град твой Псков от плене́ния и разоре́ния ра́тнаго изба́вил еси́, та́ко и ны́не и нас и вся гра́ды и ве́си страны́ на́шея от вся́ких напа́стей и бед и внеза́пныя сме́рти предста́тельством твои́м изба́ви, и от всех враг ви́димых и неви́димых покро́вом твои́м защити́. Сохрани́ моли́твами твои́ми в ми́ре держа́ву на́шу и будь всей стране́ Росси́йстей кре́пкое огражде́ние; да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́, и та́ко в ми́ре вре́менное сие́ житие́ преше́дшии, в ве́чный дости́гнем поко́й, и сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия, сла́вяще Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ свято́е заступле́ние, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Апостолам Варфоломея (Нафанаила), Луки и Климента

Тропарь, глас 3:

Апо́столи святи́и,/ моли́те Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 4:

Яви́лся еси́ вели́кое со́лнце вселе́нней/ уче́ний сия́ньми и чуде́с стра́шных, световодя́ почита́ющия тя,// Варфоломе́е, Госпо́день апо́столе.

Молитва апостолу Варфоломею:

О, пресла́вный апо́столе Христо́в Варфоломе́е, ду́шу за Христа́ преда́вший и кро́вию твое́ю па́жить Его́ удобривший! Услы́ши ча́д твои́х моли́твы и воздыха́ния, се́рдцем сокруше́нным ны́не приноси́мыя. Се́ бо беззако́ньми омрачи́хомся, и того́ ра́ди беда́ми, я́коже ту́чами, обложи́хомся, еле́я же до́браго жития́ обнища́хом зело́, и не возмо́жем проти́витися волко́м хи́щным, и́же расхища́ти насле́дие Бо́жие де́рзостно тща́тся. О, си́льный! Понеси́ не́мощи на́ша, не отлуча́йся ду́хом от на́с, да не разлучи́мся в коне́ц от любве́ Бо́жия, но кре́пким заступле́нием твои́м на́с защити́, да поми́лует Госпо́дь все́х на́с моли́тв твои́х ра́ди, да истреби́т же рукописа́ние безме́рных грехо́в на́ших, и да сподо́бит со все́ми святы́ми блаже́ннаго Ца́рствия и бра́ка А́гнца Своего́, Ему́же че́сть и сла́ва, и благодаре́ние и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Апостолу и евангелисту Луке

Тропарь, глас 5:

Апо́стольских дея́ний сказа́теля,/ и Ева́нгелия Христо́ва све́тла списа́теля,/ Луку́ препе́таго, сла́вна су́ща Христо́ве Це́ркви,/ пе́сньми свяще́нными свята́го апо́стола похва́лим,/ я́ко врача́ су́ща, челове́ческия не́мощи,/ естества́ неду́ги и я́зи душ исцеля́юща,// и моля́щася непреста́нно за ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:

И́стиннаго благоче́стия пропове́дника,/ и та́ин неизрече́нных ри́тора,/ звезду́ церко́вную, Луку́ Боже́ственнаго восхва́лим:/ Сло́во бо его́ избра́ с Па́влом му́дрым, язы́ков учи́теля,// Еди́н ве́дый серде́чная.

Молитва апостолу Луке:

О, святы́й Луко́, Бо́гом избра́нный и Ма́терию Бо́жиею благослове́нный, пропове́дниче по все́й вселе́нней Ева́нгелия Христо́ва, му́чениче и Апо́столе, помо́щниче все́м моли́твенно призыва́ющим тя́, помози́ и на́м, непотре́бным рабо́м Госпо́дним, я́ко мы́ по мно́гим прегреше́ниям на́шим обрета́емся во тьме́ и се́ни сме́ртней, отдале́че от Бо́га отстоя́. Чрез то́ студо́м посра́мленныя не и́мамы дерзнове́ния Го́спода моли́ти о проще́нии, призыва́ем тя́, вели́кий свети́льниче Бо́жий, я́ко пребыва́ющаго в непреходя́щем Его́ све́те, моли́ о на́с Го́спода, да поми́лует на́с. Умоли́ Го́спода, святы́й Луко́, да обнови́т в на́с стра́х Госпо́день, о́ньже любы́ привлека́ет, а гре́х отгоня́ет. Я́ко мы́ та́ко навы́кли греши́ти по вся́к де́нь и ча́с, и во сне́, я́ко не ве́мы сло́в Го́спода: бди́те, я́ко не зна́ете часа́, егда́ хочу́ приити́, О́н же мо́жет на вся́к ча́с призва́ти на́с из сего́ привре́меннаго живота́ в ве́чный. Пробуди́ в на́с, святы́й Луко́, стра́х и прему́дрость, о ни́хже святы́й ца́рь и псалмопе́вец Дави́д рече́. Да твои́ми моли́твами получи́м покая́ния сле́зы, и́миже вси́ на́ши души́ от греха́ очи́стятся. Я́ко мы́ в духо́вной слепоте́ и дебе́лости су́ще не мо́жем пла́катися своего́ мертвеца́, си́речь сами́х себе́, мно́ги же сле́зы, пото́ки сле́з потре́бно да пролие́м за мно́жество соде́янных грехо́в. Помози́ на́м, неразу́мным, да уразуме́ем Писа́ние, е́же ты́ са́м списа́л еси́, я́ко и́стинным ра́зумом уразуме́ем и́стинная словеса́, да бежи́м от греха́, я́ко от огня́, и вси́ си́лы приложи́м, да прибли́зит ны́ Бо́г. Да уразуме́ем, я́ко гре́х е́сть сме́рть, Бо́г же живо́т. Помози́ на́м, святы́й Луко́, да то́ уразуме́вше, очи́стимся от греха́ и пре́йдем из сме́рти в живо́т. Да бу́дет на́м Бо́г вся́ во все́м. И ны́не и во ве́ки да пребу́дем бли́з Него́. Дабы́ и на́м, я́ко ти́ с Клео́пою, егда́ путешествовали во Еммау́с, се́рдце и душа́ тре́петны бы́ша от прису́тствия Его́. Отню́дуже да сни́дет на ны́ ми́р небе́сный, к Ца́рствию Небе́сному ны́ руководящий и ра́достны ны́ творя́щий, да возмо́жем стре́лы лука́ваго, на вся́к ча́с в на́с испуща́емы, отгна́ти. С те́м же получи́м и любы́ Бо́жия, да руководи́т на́с к ве́чному Оте́честву, иде́же вси́ си́лы небе́сныя, вси́ святи́и, Ма́ти Бо́жия пред ни́ми, Ея́же благо́й ли́к в ико́не тобо́ю напи́санной, увековечен еси́. О́чи серде́ц на́ших да непреста́нно взира́ют на ту́ ле́поту и е́ю наслажда́ются, да цари́т в на́с Ца́рство Небе́сное, в ко́е ча́ем моли́твами твои́ми, святы́й Луко́, пресели́тися, егда́ на́с Госпо́дь призове́т, да та́мо ве́чно сла́вим Бо́га во Святе́й Тро́ице: Безнача́льнаго Отца́, Единоро́днаго Сы́на и Пресвята́го Ду́ха, во все́ безконечные ве́ки. Ами́нь.

Преподобному Виталию Александрийскому

Тропарь, глас 8:

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу:/ прии́м бо крест, после́довал еси́ Христу́,/ и де́я учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бне Вита́лие, дух твой.

Кондак, глас 2:

Чистото́ю душе́вною боже́ственно вооружи́вся,/ и непреста́нные моли́твы/ я́ко копие́ вручи́в кре́пко,/ пробо́л еси́ бесо́вская ополче́ния./ Вита́лие, о́тче наш,// моли́ непреста́нно о всех нас.

Молитва преподобному Виталию Александрийскому:

О, свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Вита́лие, не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ ду́ша со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Священномученику Платону, епископу Банялукскому

Тропарь, глас 8:

Ча́ше Христо́вой соприча́стниче и апо́столов сонасле́дниче, священному́чениче Плато́не, архипа́стырю Банялукский, река́ Врбас ста́ла реко́ю живота́ ве́чнаго, кото́рый насле́довал ты́ с па́ствою твое́ю, что́ ра́ди ве́ры и́стинной пострада́ла с тобо́ю, и ны́не, святи́телю, со все́ми новому́чениками, моли́ Христа́ Бо́га и Спа́са все́х спасти́ ро́д на́ш правосла́вный.

Кондак, глас 3:

Це́рковь сла́вит ны́не своего́ архипа́стыря, Плато́на, священному́ченика сла́внаго, и ве́сь со́нм новому́чеников, за и́стину неви́нно пострада́вших и Ца́рство Небе́сное насле́довавших, ва́с ра́ди сла́вим Христа́ Бо́га и Спа́са на́шего.