Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2020

2 мая 2020 года - Суббота

Седмица 2-я по Пасхе, глас 1

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Прп. Иоа́нна Ветхопещерника, иеромонаха (VIII); блж. Матро́ны Московской (1952).

Мчч. Фео́ны, Христофо́ра и Антони́на (303); сщмч. Пафну́тия, епископа Иерусалимского; свт. Гео́ргия исп., епископа Антиохии Писидийской (813–820); свт. Три́фона, патриарха Константинопольского (933); прп. Ники́фора Катавадского, игумена.

Свт. Ви́ктора (Островидова), исп., епископа Глазовского (1934).

Блаженной Матроне Московской

Тропарь, глас 4:

Земли́ Ту́льския прозябе́ние,/ гра́да Москвы́ ангелоподо́бная вои́тельнице/ блаже́нная ста́рице Матро́но./ От рожде́ния в слепоте́ теле́сней до конца́ свои́х дней пребы́вшая./ Но от Бо́га ще́дро духо́вное зре́ние прия́вшая,/ прозорли́вице и моли́твеннице./ Наипа́че дар исцеле́ния боле́зней стяжа́вшая./ Помога́й всем с ве́рою к тебе́ притека́ющим и прося́щим в боле́знех душе́вных и теле́сных,// ра́досте на́ша.

Тропарь, глас 2:

Бо́гом умудре́нную блаже́нную ста́рицу Матро́ну,/ земли́ Ту́льския процвете́ние/ и гра́да Москвы́ пресла́вное украше́ние,/ восхва́лим днесь, ве́рнии./ Сия́ бо, све́та дневна́го не позна́вши,/ све́том Христо́вым просвети́ся/ и да́ром прозре́ния и исцеле́ния обогати́ся./ Пресе́льница же и стра́нница на земли́ бы́вши,/ ны́не в черто́зех Небе́сных Престо́лу Бо́жию предстои́т// и мо́лится о душа́х на́ших.

Кондак, глас 7:

К служе́нию Христо́ву/ от чре́ва ма́терня предызбра́нная,/ пра́ведная Матро́но,/ стезе́ю скорбе́й и печа́лей ше́ствующи,/ тве́рдую ве́ру и благоче́стие яви́вши,/ Бо́гу угоди́ла еси́./ Те́мже, почита́юще па́мять твою́, мо́лим тя:/ помози́ и нам в любви́ Бо́жии пребыва́ти,// ста́рице блаже́нная.

Молитва блаженной Матроне Московской:

О, блаже́нная ма́ти Матро́но, душе́ю на Небеси́ пред Престо́лом Бо́жиим предстоя́щи, те́лом же на земли́ почива́ющи, и да́нною ти свы́ше благода́тию разли́чныя чудеса́ источа́ющи. При́зри ны́не ми́лостивным твои́м о́ком на ны, гре́шныя, в ско́рбех, боле́знех и грехо́вных искуше́ниих дни своя́ иждива́ющия, уте́ши ны, отча́янныя, исцели́ неду́ги на́ши лю́тыя, от Бо́га нам по грехо́м на́шим попуща́емыя, изба́ви нас от мно́гих бед и обстоя́ний, умоли́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́ прости́ти нам вся на́ша согреше́ния, беззако́ния и грехопаде́ния, и́миже мы от ю́ности на́шея да́же до настоя́щаго дне и часа́ согреши́хом, да твои́ми моли́твами получи́вше благода́ть и ве́лию ми́лость, просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Священноисповеднику Виктору (Островидову), епископу Глазовскому

Тропарь, глас 4:

Пра́вды Бо́жия побо́рниче и раско́лов обличи́телю, испове́дниче Христо́в святи́телю Ви́кторе, я́ко пресве́тлое свети́ло доброде́тельми просия́вый и изгна́ние претерпе́вый, упа́сл еси́ па́ству твою́ в правосла́вии и благоче́стии. Ра́дуется дне́сь земля́ Вя́тская, в ню́же восхоте́л еси́ возврати́тися цельбоно́сными моща́ми твои́ми, пра́зднующи любо́вию святу́ю па́мять твою́. Моли́ о на́с Бо́га, с ве́рою к предста́тельству твоему́ прибега́ющих.

Кондак, глас 8:

Побе́де тезоимени́тый, святи́телю пресла́вне Ви́кторе, победи́л еси́ гони́телей твои́х немощну́ю я́рость. Ра́зум име́я богопросвеще́нный, хитросплете́ния ло́жная облича́л еси́, ове́ц твои́х в огра́де церко́вной соблюда́я. Те́мже увенча́лся еси́ от Бо́га венце́м драгоце́нным. Не преста́й моля́ся спасти́ся душа́м на́шим.