Шрифт

Чтения дня / Календарь 2023

Богослужебные чтения 15 апреля 2023 года

Утр. – Ап. составной: 1 Кор., 133 зач., V, 6–8; Гал., 206 зач., III, 13–14. Мф., 114 зач., XXVII, 62–66. Лит. – Рим., 91 зач., VI, 3–11. Мф., 115 зач., XXVIII, 1–20.

На Вечерне

Исхода чтение. [Глава 33, ст. 11 – 23].

Глаго́ла Госпо́дь к Моисе́ю лице́м к лицу́, я́коже а́ще бы кто возглаго́лал к своему́ дру́гу, и отпуща́шеся в полк: слуга́ же Иису́с сын Нави́н, ю́ноша не исхожда́ше из ски́нии. И рече́ Моисе́й ко Го́споду: се Ты мне глаго́леши, изведи́ лю́ди сия́. Ты же не яви́л ми еси́, кого́ по́слеши со мно́ю. Ты же мне рекл еси́: вем тя па́че всех, и благода́ть и́маши у Мене́. А́ще у́бо обрето́х благода́ть пред Тобо́ю, яви́ ми Тебе́ Сама́го, да разу́мно ви́жду Тя: я́ко да обре́т бу́ду благода́ть пред Тобо́ю, и да позна́ю, я́ко лю́дие Твои́ язы́к вели́к сей. И глаго́ла [ему́ Госпо́дь]: Аз Сам предыду́ пред Тобо́ю, и упоко́ю тя. И рече́ к Нему́ Моисе́й: а́ще Сам Ты не и́деши с на́ми, да не изведе́ши мя отсю́ду. И ка́ко ве́домо бу́дет вои́стинну, я́ко обрето́х благода́ть у Тебе́, аз же и лю́дие Твои́, то́чию иду́щу Ти с на́ми; и просла́влен бу́ду, аз же и лю́дие Твои́, па́че всех язы́к, ели́цы суть на земли́? Рече́ же Госпо́дь к Моисе́ю: и сие́ тебе́ сло́во, е́же рекл еси́, сотворю́: обре́л бо сей благода́ть пре́до Мно́ю, и вем тя па́че всех. И глаго́ла Моисе́й: покажи́ ми сла́ву Твою́. И рече́ [Госпо́дь к Моисе́ю]: Аз предыду́ пред тобо́ю сла́вою Мое́ю, и воззову́ о и́мени Мое́м, Госпо́дь пред тобо́ю: и поми́лую, его́же а́ще ми́лую: и уще́дрю, его́же а́ще ще́дрю. И рече́: не возмо́жеши ви́дети Лица́ Моего́, не бо у́зрит челове́к Лице́ Мое́, и жив бу́дет. И рече́ Госпо́дь: се ме́сто у Мене́, и ста́неши на ка́мени. Егда́ же пре́йдет Сла́ва Моя́, и положу́ тя в разсе́лине ка́мене, и покры́ю руко́ю Мое́ю над тобо́ю, до́ндеже мимоиду́. И отыму́ ру́ку Мою́, и тогда́ у́зриши за́дняя Моя́: Лице́ же Мое́ не яви́тся Тебе́.

Иова чтение. [Глава 42, ст. 12 – 17].

Госпо́дь благослови́ после́дняя И́овля, не́же пре́жняя: бя́ху же ско́ти его́, ове́ц четырена́десять ты́сящ, вельблю́дов шесть ты́сящ, супру́г воло́в ты́сяща, осли́ц ста́дных ты́сяща. Роди́ша же ся ему́ сы́нове седмь, и дще́ри три. И нарече́ пе́рвую у́бо, День: втору́ю же Касси́ю: тре́тию же, Амалфе́ев рог. И не обрето́шася подо́бнии в ле́поте дще́рем И́овлевым в поднебе́сней: даде́ же им оте́ц насле́дие в бра́тии их. Поживе́ же И́ов по я́зве лет сто се́дмьдесят: всех же лет поживе́ две́сти четы́редесять осмь. И ви́де И́ов сы́ны своя́, и сы́ны сыно́в свои́х, да́же до четве́ртого ро́да. И сконча́ся И́ов стар, и испо́лнь дней. Пи́сано же есть па́ки, воста́ти ему́, с ни́миже Госпо́дь возста́вит и́: та́ко толку́ется от си́рския кни́ги. В земли́ у́бо живы́й Авситиди́йстей, на преде́лех Идуме́и и Арави́и: пре́жде же бя́ше и́мя ему́ Иова́в. Взем же жену́ ара́вляныню, роди́ сы́на, ему́же и́мя Енно́н. Бе же той отца́ у́бо Заре́фа, Иса́вовых сыно́в сын, ма́тере же Восо́рры, я́коже бы́ти ему́ пя́тому от Авраа́ма.

Пророчества Исаиина чтение. [Глава 52, ст. 13 – 15; 53:1 – 12; 54:1]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: се уразуме́ет о́трок Мой, и вознесе́тся и просла́вится зело́. Я́коже ужа́снутся о Тебе́ мно́зи, та́ко обезсла́вится от челове́к вид Твой, и сла́ва Твоя́ от сыно́в челове́ческих. Та́ко удивя́тся язы́цы мно́зи о Нем, и заградя́т ца́рие уста́ своя́. Я́ко и́мже не возвести́ся о Нем, у́зрят, и и́же не слы́шаша, уразуме́ют. Го́споди, кто ве́рова слу́ху на́шему? И мы́шца Госпо́дня кому́ откры́ся? Возвести́хом, я́ко Отроча́ пред ним, я́ко ко́рень в земли́ жа́ждущей, несть ви́да Ему́, ниже́ сла́вы: и ви́дехом Его́, и не имя́ше ви́да, ни добро́ты. Но вид Его́ безче́стен, ума́лен па́че всех сыно́в челове́ческих: челове́к в я́зве сый, и ве́дый терпе́ти боле́знь, я́ко отврати́ся Лице́ Его́, безче́стно бысть, и не вмени́ся. Сей грехи́ на́ша но́сит, и о нас боле́знует, и мы вмени́хом Его́ бы́ти в труде́, и в я́зве от Бо́га, и во озлобле́нии. Той же я́звен бысть за грехи́ на́ша, и му́чен бысть за беззако́ния на́ша, наказа́ние ми́ра на́шего на Нем, я́звою Его́ мы исцеле́хом. Вси я́ко о́вцы заблуди́хом: челове́к от пути́ своего́ заблуди́, и Госпо́дь предаде́ Его́ грех ра́ди на́ших. И Той, зане́ озло́блен бысть, и не отверза́ет уст Свои́х: я́ко овча́ на заколе́ние веде́ся, и я́ко а́гнец пред стригу́щим Его́ безгла́сен, та́ко не отверза́ет уст Свои́х. Во смире́нии Его́ суд Его́ взя́тся, род же Его́ кто испове́сть? Я́ко взе́млется от земли́ живо́т Его́, ра́ди беззако́ний люде́й Мои́х веде́ся на смерть. И дам лука́выя вме́сто погребе́ния Его́, и бога́тыя вме́сто сме́рти Его́: я́ко беззако́ния не сотвори́, ниже́ обре́теся лесть во усте́х Его́. И Госпо́дь хо́щет очи́стити Его́ от я́звы: а́ще да́стся о гресе́, душа́ ва́ша у́зрит се́мя долгоживо́тное. И хо́щет Госпо́дь руко́ю Свое́ю отъя́ти боле́знь от души́ Его́, яви́ти Ему́ свет, и созда́ти ра́зумом, оправда́ти пра́веднаго благослужа́ща мно́гим, и грехи́ их Той понесе́т. Сего́ ра́ди Той насле́дит мно́гих, и кре́пких раздели́т коры́сти: зане́ предана́ бысть на смерть душа́ Его́, и со беззако́нными вмени́ся, и Той грехи́ мно́гих вознесе́, и за беззако́ния их пре́дан бысть. Возвесели́ся непло́ды, неражда́ющая, возгласи́ и возопи́й, нечревоболе́вшая, я́ко мно́га ча́да пусты́я па́че, не́жели иму́щая му́жа.

Апостол к Коринфянам, зачало 125:

Бра́тие, сло́во кре́стное погиба́ющим у́бо юро́дство есть, а спаса́емым нам си́ла Бо́жия есть. Пи́сано бо есть: погублю́ прему́дрость прему́дрых, и ра́зум разу́мных отве́ргу. Где прему́др? Где кни́жник? Где совопро́сник ве́ка сего́? Не обуи́ ли Бог прему́дрость ми́ра сего́? Поне́же бо в прему́дрости Бо́жией не разуме́ мир прему́дростию Бо́га, благоизво́лил Бог бу́йством про́поведи спасти́ ве́рующих. Поне́же и иуде́е зна́мения про́сят, и е́ллини прему́дрости и́щут: Мы же пропове́дуем Христа́ ра́спята, иуде́ем у́бо собла́зн, е́ллином же безу́мие. Саме́м же зва́нным, иуде́ем же и е́ллином, Христа́, Бо́жию си́лу и Бо́жию прему́дрость. Зане́ бу́ее Бо́жие, прему́дрее челове́к есть, и немощно́е Бо́жие крепча́е челове́к есть. Ви́дите бо зва́ние ва́ше, бра́тие, я́ко не мно́зи ли прему́дри по пло́ти; не мно́зи си́льни; не мно́зи ли благоро́дни. Но бу́яя ми́ра избра́ Бог, да прему́дрыя посрами́т, и не́мощная ми́ра избра́ Бог, да посрами́т кре́пкая. И худоро́дная ми́ра, и уничиже́нная избра́ Бог, и не су́щая, да су́щая упраздни́т, я́ко да не похва́лится вся́ка плоть пред Бо́гом. Из него́же вы есте́ о Христе́ Иису́се, и́же бысть нам прему́дрость от Бо́га, пра́вда же и освяще́ние, и избавле́ние. Да, я́коже пи́шется, хваля́йся, о Го́споде да хва́лится. И аз прише́д к вам, бра́тие, приидо́х не по превосхо́дному словеси́, или́ прему́дрости, возвеща́я вам свиде́тельство Бо́жие. Не суди́х бо ве́дети что в вас, то́чию Иису́са Христа́, и Сего́ ра́спята.

Евангелие от Матфеа, зачало 110:

Во вре́мя о́но, сове́т сотвори́ша вси архиере́е и ста́рцы людсти́и на Иису́са, я́ко уби́ти Его́. И связа́вше Его́ ведо́ша, и преда́ша Его́ Понти́йскому Пила́ту иге́мону. Тогда́ ви́дев Иу́да преда́вый Иису́са, я́ко осуди́ша Его́, раска́явся возврати́ три́десять сре́бреники архиере́ем и ста́рцем, глаго́ля: согреши́х, преда́в кровь непови́нную. Они́ же ре́ша: что есть нам? Ты у́зриши. И пове́рг сре́бреники в це́ркви, оты́де, и шед удави́ся. Архиере́е же прие́мше сре́бреники, ре́ша: недосто́йно есть вложи́ти их в корва́ну, поне́же цена́ кро́ве есть. Сове́т же сотво́рше, купи́ша и́ми село́ скуде́льниче, в погреба́ние стра́нным. Те́мже нарече́ся село́ то, село́ кро́ве, до сего́ дне. Тогда́ сбы́стся рече́нное Иереми́ем проро́ком, глаго́лющим: и прия́ша три́десять сре́бреник, це́ну Цене́ннаго, Его́же цени́ша от сыно́в Изра́илев. И да́ша я́ на селе́ скуде́льничи, я́коже сказа́ мне Госпо́дь. Иису́с же ста пред иге́моном. И вопроси́ Его́ иге́мон, глаго́ля: Ты ли еси́ Царь Иуде́йский? Иису́с же рече́ ему́: ты глаго́леши. И егда́ Нань глаго́лаху архиере́е и ста́рцы, ничесо́же отвещава́ше. Тогда́ глаго́ла Ему́ Пила́т: не слы́шиши ли, коли́ко на Тя свиде́тельствуют? И не отвеща́ ему́ ни к еди́ному глаго́лу, я́ко диви́тися иге́мону зело́. На всяк же пра́здник обы́чай бе иге́мону отпуща́ти еди́наго наро́ду свя́зня, его́же хотя́ху. Имя́ху же тогда́ свя́зана наро́чита, глаго́лемаго Вара́вву. Со́бранным же им, рече́ им Пила́т: кого́ хо́щете от обою́ отпущу́ вам; Вара́вву ли, или́ Иису́са глаго́лемаго Христа́? Ве́дяше бо, я́ко за́висти ра́ди преда́ша Его́. Седя́щу же ему́ на суди́щи, посла́ к нему́ жена́ его́, глаго́лющи: ничто́же тебе́, и Пра́веднику Тому́, мно́го бо пострада́х днесь во сне Его́ ра́ди. Архиере́е же и ста́рцы наусти́ша наро́ды, да испро́сят Вара́вву, Иису́са же погубя́т. Отвеща́в же иге́мон рече́ им: кого́ хо́щете от обою́ отпущу́ вам? Они́ же ре́ша: Вара́вву. Глаго́ла им Пила́т: что у́бо сотворю́ Иису́су, глаго́лемому Христу́? Глаго́лаша ему́ вси: да ра́спят бу́дет. Иге́мон же рече́: ко́е у́бо зло сотвори́? Они́ же и́злиха вопия́ху, глаго́люще: да про́пят бу́дет. Ви́дев же Пила́т, я́ко ничто́же успева́ет, но па́че молва́ быва́ет, прие́мь во́ду, умы́ ру́це пред наро́дом, глаго́ля: непови́нен есмь от кро́ве Пра́веднаго Сего́, вы у́зрите. И отвеща́вше вси лю́дие, ре́ша: кровь Его́ на нас, и на ча́дех на́ших. Тогда́ отпусти́ им Вара́вву: Иису́са же бив, предаде́ им, да Его́ про́пнут. Тогда́ во́ини иге́моновы, прие́мше Иису́са на суди́ще, собра́ша Нань все мно́жество во́ин. И совле́кше Его́, оде́яша Его́ хлами́дою червле́ною. И спле́тше вене́ц от те́рния, возложи́ша на главу́ Его́, и трость в десни́цу Его́. И покло́ньшеся на коле́ну пред Ним, руга́хуся Ему́, глаго́люще: ра́дуйся, Царю́ Иуде́йский. И плю́нувше Нань, прия́ша трость, и бия́ху по главе́ Его́. И егда́ поруга́шася Ему́, совлеко́ша с Него́ багряни́цу, и облеко́ша Его́ в ри́зы Его́, и ведо́ша Его́ на пропя́тие. Исходя́ще же обрето́ша челове́ка Кирине́йска, и́менем Си́мона: и сему́ заде́ша понести́ крест Его́. И прише́дше на ме́сто нарица́емое Голго́фа, е́же есть Кра́ниево ме́сто, да́ша Ему́ пи́ти о́цет с же́лчию сме́шен, и вкушь не хотя́ше пи́ти. Распе́ншии же Его́ раздели́ша ри́зы Его́, ве́ргше жре́бия. И седя́ще стрежа́ху Его́ ту. И возложи́ша верху́ главы́ Его́ вину́ Его́ напи́сану: Сей есть Иису́с, Царь Иуде́йский. Тогда́ распя́ша с Ним два разбо́йника: еди́наго одесну́ю, и еди́наго ошу́юю. Еди́н же от обе́шеною злоде́ю ху́ляше Его́, глаго́ля: а́ще Ты еси́ Христо́с, спаси́ Себе́ и на́ю. Отвеща́в же други́й, преща́ше ему́, глаго́ля: ни ли ты бои́шися Бо́га, я́ко в то́мже осужде́н еси́? И мы у́бо в пра́вду: досто́йная бо по дело́м на́ю восприе́млева: Сей же ни еди́наго зла сотвори́. И глаго́лаше Иису́сови: помяни́ мя, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Си. И рече́ ему́ Иису́с: ами́нь глаго́лю тебе́, днесь со Мно́ю бу́деши в раи́. Мимоходя́щии же ху́ляху Его́, покива́юще глава́ми свои́ми, и глаго́люще: разоря́яй це́рковь и треми́ де́ньми созида́яй, спаси́ся Сам: а́ще Сын еси́ Бо́жий, сни́ди со креста́. Та́кожде же и архиере́е руга́ющеся с кни́жники, и ста́рцы, и фарисе́и, глаго́лаху: ины́я спасе́, Себе́ ли не мо́жет спасти́? Аще Царь Изра́илев есть, да сни́дет ны́не со креста́, и ве́руем в Него́. Упова́ на Бо́га: да изба́вит ны́не Его́, а́ще хо́щет Ему́: рече́ бо, я́ко Бо́жий есмь Сын. То́жде же и разбо́йника распя́тая с Ним поноша́ста Ему́. От шеста́го же часа́ тьма бысть по всей земли́, до часа́ девя́таго. О девя́тем же часе́ возопи́ Иису́с гла́сом ве́лиим, глаго́ля: Или́, Или́, лима́ савахфани́? Е́же есть, Бо́же Мой, Бо́же Мой, вску́ю Мя еси́ оста́вил? Не́цыи же от ту стоя́щих слы́шавше, глаго́лаху, я́ко Илию́ глаша́ет Сей. И а́бие тек еди́н от них, и прие́м гу́бу, испо́лнив же о́цта, и вонзе́ на трость, напая́ше Его́. Про́чии же глаго́лаху: оста́ви, да ви́дим, а́ще прии́дет Илиа́ спасти́ Его́. Иису́с же, па́ки возопи́в гла́сом ве́лиим, испусти́ дух. И се, заве́са церко́вная раздра́ся на дво́е, с вы́шняго кра́я до ни́жняго; и земля́ потрясе́ся, и ка́мение распаде́ся. И гро́би отверзо́шася, и мно́га телеса́ усо́пших святы́х воста́ша. И изше́дше из гроб по воскресе́нии Его́, внидо́ша во святы́й град, и яви́шася мно́зем. Со́тник же и и́же с ним стрегу́щии Иису́са, ви́девше трус и бы́вшая, убоя́шася зело́, глаго́люще: вои́стинну Бо́жий Сын бе Сей. Иуде́е же, поне́же пято́к бе, да не оста́нут на кресте́ телеса́ в суббо́ту, бе бо вели́к день тоя́ суббо́ты, моли́ша Пила́та, да пребию́т го́лени их, и во́змут. Приидо́ша же во́ини, и пе́рвому у́бо преби́ша го́лени, и друго́му распя́тому с Ним. На Иису́са же прише́дше, я́ко ви́деша Его́ уже́ уме́рша, не преби́ша Ему́ го́лений. Но еди́н от во́ин копие́м ре́бра Ему́ прободе́, и а́бие изы́де кровь и вода́. И ви́девый свиде́тельствова, и и́стинно есть свиде́тельство его́, и той весть, я́ко и́стину глаго́лет, да вы ве́ру и́мете. Бы́ша бо сия́, да сбу́дется Писа́ние: кость не сокруши́тся от Него́. И па́ки друго́е Писа́ние глаго́лет: воззря́т Нань, Его́же прободо́ша. Бя́ху же ту и жены́ мно́ги издале́че зря́ще, я́же идо́ша по Иису́се от Галиле́и, служа́ще Ему́. В ни́хже бе Мари́я Магдали́на и Мари́я Иа́ковля, и Иоси́и ма́ти, и ма́ти сы́ну Зеведе́ову. По́зде же бы́вшу, прии́де челове́к бога́т от Аримафе́а, именем Ио́сиф, и́же и той учи́ся у Иису́са. Сей присту́пль к Пила́ту, проси́ телесе́ Иису́сова. Тогда́ Пила́т повеле́ да́ти те́ло. И прие́мь те́ло Ио́сиф, обви́т е́ плащани́цею чи́стою, и положи́ е́ в но́вем свое́м гро́бе, и́же изсече́ в ка́мени. И возвали́в ка́мень ве́лий над две́ри гро́ба, оти́де. Бе же ту Мари́я Магдали́на, и друга́я Мари́я, седя́ще пря́мо гро́ба.

На Утрени. (Погребение Плащаницы Спасителя)

Пророчества Иезекиилева чтение. [Глава 37, ст. 1 – 14.]

Бысть на мне рука́ Госпо́дня, и изведе́ мя в ду́се Госпо́дни, и поста́ви мя среде́ по́ля, се же бя́ше по́лно косте́й челове́ческих. И обведе́ мя о́крест их о́коло, и се мно́ги зело́ на лицы́ по́ля, и се су́хи зело́. И рече́ ко мне: сы́не челове́чь, оживу́т ли ко́сти сия́? И реко́х: Го́споди Бо́же, Ты ве́си сия́. И рече́ ко мне: сы́не челове́чь, прорцы́ на ко́сти сия́, и рече́ши им: ко́сти сухи́я, слы́шите сло́во Госпо́дне. Се глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь косте́м сим: ее Аз введу́ в вас дух живо́тен. И дам на вас жи́лы, и возведу́ на вас плоть, и простру́ по вам ко́жу, и дам дух Мой в вас, и оживете́, и уве́сте, я́ко Аз есмь Госпо́дь. И прореко́х, я́коже запове́да ми Госпо́дь. И бысть глас внегда́ ми проро́чествовати, и се трус, и совокупля́хуся ко́сти, кость к ко́сти, ка́яждо к соста́ву своему́. И ви́дех, и се бы́ша им жи́лы, и плоть растя́ше, и восхожда́ше, [и протяже́ся] им ко́жа верху́, ду́ха же не бя́ше в них. И рече́ ко мне: прорцы́ о ду́се, прорцы́ сы́не челове́чь, и рцы ду́хови: сия́ глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь, от четы́рех ве́тров прииди́ ду́ше, и вду́ни на ме́ртвыя сия́, и да оживу́т. И прореко́х, я́коже повеле́ ми: и вни́де в ня дух жи́зни, и ожи́ша, и ста́ша на нога́х свои́х, собо́р мног зело́. И рече́ Госпо́дь ко мне, глаго́ля: сы́не челове́чь, сия́ ко́сти весь дом Изра́илев есть, ти́и бо глаго́лют: су́хи бы́ша ко́сти на́ша, поги́бе наде́жда на́ша, убие́ни бы́хом. Того́ ра́ди прорцы́ [сы́не челове́чь], и рцы к ним, сия́ глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь: се Аз отве́рзу гро́бы ва́ша, и изведу́ вас от гроб ва́ших, лю́дие Мои́, и введу́ вы в зе́млю Изра́илеву. И уве́сте, я́ко Аз есмь Госпо́дь, внегда́ отве́рсти Ми гро́бы ва́ша, е́же возвести́ Ми вас от гробо́в ва́ших, лю́дие Мои́: и дам дух Мой в вас, и жи́ви бу́дете. И поста́влю вы на земли́ ва́шей, и уве́сте, я́ко Аз Госпо́дь: глаго́лах, и сотворю́, глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь.

Апостол к Коринфянам, зачало 133:

Бра́тие, мал квас все смеше́ние ква́сит. Очи́стите у́бо ве́тхий квас, да бу́дете но́во смеше́ние, я́коже есте́ безква́сни: и́бо Па́сха на́ша за ны пожре́н бысть, Христо́с. Те́мже да пра́зднуем, не в ква́се ве́тсе, ни в ква́се зло́бы и лука́вства, но в безква́сиих чистоты́ и и́стины. Христо́с ны искупи́л есть от кля́твы зако́нныя, быв по нас кля́тва. Пи́сано бо есть: про́клят всяк ви́сяй на дре́ве. Да в язы́цех благослове́ние Авраа́мле бу́дет о Христе́ Иису́се, да обетова́ние Ду́ха прии́мем ве́рою.

Евангелие от Матфеа, зачало 114:

Во у́трий день, и́же есть по пятце́, собра́шася архиере́е и фарисе́е к Пила́ту, глаго́люще: го́споди, помяну́хом, я́ко льстец он рече́, еще́ сый жив: по трие́х днех воста́ну. Повели́ у́бо утверди́ти гроб до тре́тияго дне, да не ка́ко прише́дше ученицы́ Его́ но́щию, укра́дут Его́, и реку́т лю́дем: воста́ от ме́ртвых, и бу́дет после́дняя лесть го́рша пе́рвыя. Рече́ же им Пила́т: и́мате кустоди́ю, иди́те, утверди́те, я́коже ве́сте. Они́ же ше́дше утверди́ша гроб, зна́менавше ка́мень с кустоди́ею.

Чтение ветхозаветных пророчеств, Апостола и Евангелия во Святую Великую Субботу Вечера (Канун Пасхи Христовой)

Бытия чтение. [Гл. 1, ст. 1 – 13]

В нача́ле сотвори́ Бог не́бо и зе́млю. Земля́ же бе неви́дима, и неустро́ена, и тьма верху́ бе́здны, и Дух Бо́жий ноша́шеся верху́ воды́. И рече́ Бог: да бу́дет свет. И бысть свет. И ви́де Бог свет, я́ко добро́, и разлучи́ Бог между́ све́том, и между́ тьмо́ю. И нарече́ Бог свет день, а тьму нарече́ нощь. И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день еди́н. И рече́ Бог: да бу́дет твердь посреде́ воды́, и да бу́дет разлуча́ющи посреде́ воды́ и воды́. И бысть та́ко. И сотвори́ Бог твердь, и разлучи́ Бог между́ водо́ю, я́же бе под тве́рдию, и между́ водо́ю, я́же бе над тве́рдию. И нарече́ Бог твердь не́бо. И ви́де Бог, я́ко добро́. И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день вторы́й. И рече́ Бог: да собере́тся вода́, я́же под небесе́м, в собра́ние еди́но, и да яви́тся су́ша. И бысть та́ко. И собра́ся вода́, я́же под небесе́м, в собра́ния своя́, и яви́ся су́ша. И нарече́ Бог су́шу, зе́млю, и собра́ния вод нарече́ моря́. И ви́де Бог, я́ко добро́. И рече́ Бог: да прорасти́т земля́ бы́лие травно́е, се́ющее се́мя по ро́ду и по подо́бию, и дре́во плодови́тое творя́щее плод, ему́же се́мя его́ в нем по ро́ду на земли́. И бысть та́ко. И изнесе́ земля́ бы́лие травно́е, се́ющее се́мя по ро́ду и по подо́бию, и дре́во плодови́тое творя́щее плод, ему́же се́мя его́ в нем по ро́ду на земли́. И ви́де Бог, я́ко добро́. И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день тре́тий.

Пророчества Исаиина чтение. [Гл. 60, ст. 1 – 16]

Свети́ся, свети́ся, Иерусали́ме, прии́де бо твой свет, и сла́ва Госпо́дня на тебе́ возсия́. Се тьма покры́ет зе́млю, и мрак на язы́ки, на тебе́ же яви́тся Госпо́дь, и сла́ва Его́ на тебе́ у́зрится. И по́йдут ца́рие све́том твои́м, и язы́цы све́тлостию твое́ю. Возведи́ о́крест о́чи твои́, и виждь собра́ная ча́да твоя́: се приидо́ша вси сы́нове твои́ издале́ча, и дще́ри твои́ на ра́мех во́змутся. Тогда́ у́зриши, и возра́дуешися, и убои́шися, и ужа́снешися се́рдцем, я́ко преложи́тся к тебе́ бога́тство морско́е, и язы́ков и люде́й. И прии́дут к тебе́ стада́ вельблю́д, и покры́ют тя вельблю́ди Мадиа́мстии и Гефа́рстии: вси от Савы́ прии́дут, нося́ще зла́то, и лива́н принесу́т, и ка́мень че́стен, и спасе́ние Госпо́дне благовозвестя́т. И вся о́вцы Кида́рския соберу́тся тебе́, и овни́ Навео́фстии прии́дут к тебе́, и вознесу́тся прия́тная на же́ртвенник Мой, и дом моли́твы Моея́ просла́вится. Ки́и суть, и́же я́ко о́блацы, летя́т, и я́ко го́луби со птенцы́ ко Мне? Мене́ о́строви жда́ша, и корабли́ Фарси́йстии в пе́рвых, привести́ ча́да твоя́ издале́ча, и сребро́ и зла́то их с ни́ми, и́мене ра́ди Госпо́дня Свята́го, и за е́же Свято́му Изра́илеву сла́вну бы́ти. И созиждут сы́нове иноро́днии сте́ны твоя́, и ца́рие их предстоя́ти бу́дут тебе́: за гнев бо Мой порази́х тя, и за ми́лость Мою́ возлюби́х тя. И отве́рзутся врата́ твоя́ при́сно, день и нощь не затворя́тся, ввести́ к тебе́ си́лу язы́к, и цари́ их ведо́мыя. Язы́цы бо и ца́рие, и́же не порабо́тают ти, поги́бнут, и язы́цы запусте́нием запусте́ют. И сла́ва Лива́нова к тебе́ прии́дет, кипари́сом, и пе́вгом, и ке́дром, вку́пе просла́вити ме́сто свято́е Мое́, и ме́сто ног Мои́х просла́влю. И по́йдут к тебе́ боя́щеся сы́нове смири́вших тя, и раздражи́вших тя, и покло́нятся следа́м ног твои́х вси прогне́вавшии тя: и нарече́шися град Госпо́день, Сио́н Свята́го Изра́илева. За сие́, я́ко был еси́ оста́влен и возненави́ден, и не бе помога́ющаго ти, положу́ тя в ра́дость ве́чную, весе́лие родо́м родо́в. И иссе́ши млеко́ язы́ков, и бога́тство царе́й сне́си, и уразуме́еши, я́ко Аз Госпо́дь спаса́яй тя, и избавля́яй тя Бог Изра́илев.

Исхода чтение. [Гл. 12, ст. 1 – 11]

Рече́ Госпо́дь к Моисе́ю и Ааро́ну в земли́ Еги́петстей, глаго́ля: ме́сяц сей вам нача́ло ме́сяцей, пе́рвый бу́дет вам в ме́сяцех ле́та. Рцы ко всему́ со́нму сыно́в Изра́илевых, глаго́ля: в деся́тый ме́сяца сего́ да во́змет ки́йждо овча́ по домо́м оте́честв, ки́йждо овча́ по до́му. А́ще же ма́ло их есть в дому́, я́ко не дово́льным бы́ти на овча́, да во́змет с собо́ю сосе́да бли́жняго своего́ по числу́ душ, ки́йждо дово́льное себе́ сочте́т на овча́. Овча́ соверше́нно, му́жеск пол, непоро́чно и единоле́тно бу́дет вам, от а́гнец и от ко́злищ прии́мете. И бу́дет вам соблюде́но да́же до четвертагона́десять дне ме́сяца сего́: и зако́лют то все мно́жество собо́ра сыно́в Изра́илевых к ве́черу. И прии́мут от кро́ве, и пома́жут на обою́ подво́ю, и на пра́гах в доме́х, в ни́хже снедя́т то́е. И снедя́т мяса́ в нощи́ той пече́на огне́м и опресно́ки с го́рьким зе́лием снедя́т. Не сне́сте от них су́рово, ниже́ варе́но в воде́, но пече́ное огне́м главу́ с нога́ми и со утро́бою. Не оста́вите от него́ до у́трия, и ко́сти не сокруши́те от него́: оста́нки же от него́ до у́тра, огне́м сожже́те. Си́це же сне́сти е́: чресла́ ва́ша препоя́сана, и сапо́зи ва́ши на нога́х ва́ших, и жезлы́ ва́ши в рука́х ва́ших: и сне́сте е́ со тща́нием: па́сха есть Госпо́дня.

Пророчества Ионина чтение. [Гл. 1, ст. 1 – 16. Гл. 2, ст. 1 – 3]

Бысть сло́во Госпо́дне ко Ио́не сы́ну Амафи́ину, глаго́ля: воста́ни и иди́ в Ниневи́ю град вели́кий: и пропове́ждь в нем, я́ко взы́де вопль зло́бы его́ ко Мне. И воста́ Ио́на, е́же бежа́ти в Фарси́с от Лица́ Госпо́дня: и сни́де во Иоппи́ю, и обре́те кора́бль иду́щь в Фарси́с: и даде́ нае́м свой, и вни́де в онь плы́ти с ни́ми в Фарси́с от Лица́ Госпо́дня. И Госпо́дь воздви́же ветр ве́лий на мо́ри, и бысть бу́ря вели́кая в мо́ри, и кора́бль бе́дствоваше е́же сокруши́тися. И убоя́шася корабе́льницы, и возопи́ша ки́йждо к бо́гу своему́, и измета́ние сотвори́ша сосу́дов, и́же в корабли́, в мо́ре, е́же облегчи́тися от них: Ио́на же сни́де во дно корабля́, и спа́ше ту, и храпля́ше. И прии́де к нему́ ко́рмчий, и рече́ ему́: что ты хра́плеши? Воста́ни, и моли́ Бо́га твоего́, я́ко да спасе́т ны Бог, да не поги́бнем. И рече́ ки́йждо ко и́скреннему своему́: прииди́те ве́ржем жре́бия, и уразуме́ем, кого́ ра́ди есть зло сие́ на нас. И метну́ша жре́бия, и паде́ жре́бий на Ио́ну. И ре́ша к нему́: возвести́ нам, кого́ ра́ди сие́ зло на нас, и что твое́ де́лание есть, и отку́ду гряде́ши, и ка́мо и́деши, и от ко́ея страны́, и от ки́их люде́й еси́ ты? И рече́ к ним: раб Госпо́день есмь аз, и Го́спода Бо́га Небе́снаго аз чту, И́же сотвори́ мо́ре и су́шу. И убоя́шася му́жие стра́хом вели́ким, и ре́ша к нему́: что сие́ сотвори́л еси́? Зане́ разуме́ша му́жие, я́ко от Лица́ Госпо́дня бежа́ше, я́ко возвести́ им. И ре́ша к нему́: что тебе́ сотвори́м, и утоли́тся мо́ре от нас? Зане́ мо́ре восхожда́ше и воздвиза́ше па́че волне́ние. И рече́ к ним Ио́на: возми́те мя, и вве́рзите в мо́ре, и утоли́тся мо́ре от вас: поне́же позна́х аз, я́ко мене́ ра́ди волне́ние сие́ вели́кое на вы есть. И нужда́хуся му́жие возврати́тися к земли́, и не можа́ху, я́ко мо́ре восхожда́ше, и воздвиза́шеся па́че на них. И возопи́ша к Го́сподеви, и ре́ша: ника́коже Го́споди, да не поги́бнем души́ ра́ди челове́ка сего́, и не даждь на нас кро́ве пра́ведныя: зане́ Ты Го́споди, я́коже восхоте́л, сотвори́л еси́. И взя́ша Ио́ну, и вверго́ша его́ в мо́ре, и преста́ мо́ре от волне́ния своего́. И убоя́шася му́жие стра́хом вели́ким Го́спода, и пожро́ша же́ртву Го́сподеви, и помоли́шася моли́твами. И повеле́ Госпо́дь ки́ту вели́кому пожре́ти Ио́ну: и бе Ио́на во чре́ве ки́тове три дни и три но́щи. И помоли́ся Ио́на ко Го́споду Бо́гу своему́ от чре́ва ки́това, и рече́:

Молитва: [Гл. 2, ст. 4 – 11. Гл. 3, ст. 1 – 10. Гл. 4, ст. 1 – 14]

Возопи́х в ско́рби мое́й ко Го́споду Бо́гу моему́, и услы́ша мя: из чре́ва а́дова вопль мой, услы́шал еси́ глас мой. Отве́ргл мя еси́ в глубины́ се́рдца морска́го, и ре́ки обыдо́ша мя: вся высоты́ Твоя́, и во́лны Твоя́ на мне преидо́ша. И аз рех: отри́нулся от о́чию Твое́ю: еда́ приложу́ призре́ти ми к хра́му свято́му Твоему́? Возлия́ся на мя вода́ до души́ моея́, бе́здна обы́де мя после́дняя, понре́ глава́ моя́ в разсе́лины гор. Снидо́х в зе́млю, ея́же вереи́ ея́ закле́пи ве́чнии: и да взы́дет из истле́ния живо́т мой к Тебе́, Го́споди Бо́же мой. Внегда́ скончава́тися от мене́ души́ мое́й, Го́спода помяну́х, и да прии́дет к Тебе́ моли́тва моя́ к хра́му свято́му Твоему́. Храня́щии су́етная и ло́жная, ми́лость свою́ оста́виша. Аз же со гла́сом хвале́ния и испове́дания пожру́ Тебе́, ели́ка обеща́х, возда́м Тебе́ во спасе́ние мое́ Го́сподеви. И повеле́ Госпо́дь ки́тови, и изве́рже Ио́ну на су́шу. И бысть сло́во Госпо́дне ко Ио́не втори́цею, глаго́ля: воста́ни, и иди́ в Ниневи́ю град вели́кий, и пропове́ждь в нем по про́поведи пре́ждней, ю́же Аз глаго́лах тебе́. И воста́ Ио́на, и и́де в Ниневи́ю, я́коже глаго́ла Госпо́дь: Ниневи́а же бя́ше град вели́к Бо́гу, я́ко ше́ствия пути́ трех дней. И нача́т Ио́на входи́ти во град, я́ко ше́ствие пути́ дне еди́наго, и пропове́да и рече́: еще́ три дни, и Ниневи́а преврати́тся. И ве́роваша му́жие Ниневи́йстии Бо́гови, и запове́даша пост, и облеко́шася во вре́тища от вели́ка их да́же до ма́ла их. И до́йде сло́во к царю́ Ниневи́йскому, и воста́ с престо́ла своего́, и све́рже ри́зы своя́ с себе́, и облече́ся во вре́тище, и се́де на пе́пеле. И пропове́дася, и рече́но бысть в Ниневи́и от царя́ и вельмо́ж его́, глаго́лющих: челове́цы и ско́ти, и воло́ве, и о́вцы да не вку́сят ничесо́же, ни да пасу́тся, ниже́ воды́ да пию́т. И облеко́шася во вре́тища челове́цы, и ско́ти, и возопи́ша приле́жно к Бо́гу: и возврати́ся ки́йждо от пути́ своего́ лука́ваго, и от непра́вды су́щия в рука́х их, глаго́люще: кто весть, а́ще раска́ется и умоле́н бу́дет Бог, и обрати́тся от гне́ва я́рости Своея́, и не поги́бнем? И ви́де Бог дела́ их, я́ко обрати́шася от путе́й свои́х лука́вых: и раска́яся Бог о зле, е́же глаго́лаше сотвори́ти им, и не сотвори́. И опеча́лися Ио́на печа́лию вели́кою, и смути́ся. И помоли́ся ко Го́споду, и рече́: о Го́споди, не сия́ ли у́бо словеса́ моя́, я́же глаго́лах, еще́ су́щу ми на земли́ мое́й? Сего́ ра́ди предвари́х бежа́ти в Фарси́с, зане́ разуме́х, я́ко ми́лостив Ты еси́ и щедр, долготерпели́в и многоми́лостив, и ка́яйся о зло́бах [челове́ческих]. И ны́не Влады́ко Го́споди, приими́ ду́шу мою́ от мене́, я́ко у́не ми умре́ти, не́жели жи́ти. И рече́ Госпо́дь ко Ио́не: а́ще зело́ опеча́лился еси́ ты? И изы́де Ио́на из гра́да, и се́де пря́мо гра́да, и сотвори́ себе́ ку́щу, и седя́ше под не́ю в се́ни, до́ндеже уви́дит, что бу́дет гра́ду. И повеле́ Госпо́дь Бог ты́кве, и возрасте́ над главо́ю Ио́ниною, да бу́дет сень над главо́ю его́, е́же осени́ти его́ от злых его́: и возра́довася Ио́на о ты́кве ра́достию вели́кою. И повеле́ Госпо́дь Бог че́рвию ра́ннему во у́трие, и подъяде́ ты́кву, и и́зсше. И бысть вку́пе внегда́ возсия́ти со́лнцу, и повеле́ Бог ве́тру зно́йну жегу́щу, и порази́ со́лнце на главу́ Ио́нину: и малоду́шствоваше, и отрица́шеся души́ своея́, и рече́: у́не ми умре́ти, не́жели жи́ти. И рече́ Госпо́дь Бог ко Ио́не: зело́ ли опеча́лился еси́ ты о ты́кве? И рече́ [Ио́на]: зело́ опеча́лихся аз да́же до сме́рти. И рече́ Госпо́дь: ты оскорби́лся еси́ о ты́кве, о не́йже не труди́лся еси́, ни воскорми́л еси́ ея́, я́же роди́ся обно́щь, и обно́щь поги́бе. Аз же не пощажду́ ли Ниневи́и гра́да вели́каго, в не́мже живу́т мно́жайшии, не́же двана́десять тем челове́к, и́же не позна́ша десни́цы своея́, ниже́ шу́йцы своея́, и ско́ти их мно́зи?

Иисуса Навина чтение. [Гл. 5, ст. 1 – 15]

Ополчи́шася сы́нове Изра́илевы в Галга́лех, и сотвори́ша па́сху в четвертыйна́десять день ме́сяца от ве́чера на за́паде на по́ли Иерихо́нском. И ядо́ша от пшени́цы земли́ о́ныя опресно́ки и но́вая. В той день преста́ ма́нна, повнегда́ ядо́ша от пшени́цы земли́, и ктому́ не бысть сыно́м Изра́илевым ма́нны, но ядо́ша от плодо́в земли́ Фини́ческия в ле́то о́ное. И бысть егда́ бя́ше Иису́с у Иерихо́на, и воззре́в очи́ма свои́ма, ви́де челове́ка стоя́ща пред ним, и меч его́ обнаже́н в руце́ его́. И приступи́в Иису́с рече́ ему́: наш ли еси́, или́ от супоста́т на́ших? Он же рече́ ему́: аз Архистрати́г си́лы Госпо́дни, ны́не приидо́х [се́мо]. И Иису́с паде́ лице́м свои́м на зе́млю, и поклони́ся ему́, и рече́: го́споди, что повелева́еши рабу́ твоему́? И рече́ Архистрати́г Госпо́день ко Иису́су: иззу́й сапо́г с ногу́ твое́ю, ме́сто бо на не́мже ты стои́ши свя́то есть. И сотвори́ Иису́с та́ко.

Исхода чтение. [Гл. 13, ст. 20 – 22. Гл. 14, ст. 1 – 32. Гл. 15, ст. 1 – 19]

Воздви́гшеся сы́нове Изра́илевы от Сокхо́фа, ополчи́шася во Офо́ме при пусты́ни. Бог же вожда́ше их, в день у́бо столпо́м о́блачным, показа́ти им путь, но́щию же столпо́м о́гненным, свети́ти им. И неоскуде́ столп о́блачный во дни, и столп о́гненный но́щию, пред все́ми людьми́. И рече́ Госпо́дь к Моисе́ю, глаго́ля: рцы сыно́м Изра́илевым, и обрати́вшеся да ополча́тся пря́мо придво́рию, между́ Магдо́лом и между́ мо́рем, пря́мо Веельсенфо́ну: пред ни́ми ополчи́шися при мо́ри. И рече́т фарао́н лю́дем свои́м о сыне́х Изра́илевых: заблужда́ют си́и по земли́, затвори́ бо их пусты́ня. Аз же ожесточу́ се́рдце фарао́ново, и пожене́т созади́ их: и просла́влюся в фарао́не и во всем во́инстве его́, и уразуме́ют вси еги́птяне, я́ко Аз есмь Госпо́дь. И сотвори́ша та́ко. И возвеще́но бысть царю́ еги́петскому, я́ко бежа́ша лю́дие. И преврати́ся се́рдце фарао́ново, и рабо́в его́ на лю́ди, и реко́ша: что сие́ сотвори́хом, отпусти́вше сы́ны Изра́илевы, да не рабо́тают нам? Впряже́ у́бо фарао́н колесни́цы своя́, и вся лю́ди своя́ собра́ с собо́ю. И поя́т шесть сот колесни́ц избра́нных, и вся ко́ни еги́петския, и триста́ты над все́ми. И ожесточи́ Госпо́дь се́рдце фарао́на царя́ еги́петскаго, и рабо́в его́, и погна́ созади́ сыно́в Изра́илевых: сы́нове же Изра́илевы исхожда́ху руко́ю высо́кою. И погна́ша еги́птяне в след их, и обрето́ша их ополчи́вшихся при мо́ри: и вси ко́ни и колесни́цы фарао́новы, и ко́нницы, и во́инство его́ пря́мо придво́рию, проти́ву Веельсепфо́на. И фарао́н приближа́шеся. Воззре́вше же сы́нове Изра́илевы очи́ма, ви́деша: и се еги́птяне ополчи́шася в след их, и убоя́шася зело́. И возопи́ша сы́нове Изра́илевы ко Го́споду, и реко́ша к Моисе́ю: за е́же не бы́ти гробо́м во Еги́пте, изве́л еси́ нас умертви́ти в пусты́ни; что сие́ сотвори́л еси́ нам, извед нас из Еги́пта? Не сей ли бя́ше глаго́л, его́же реко́хом к тебе́ во Еги́пте, глаго́люще: оста́ви нас, да рабо́таем еги́птяном; лу́чше бо бя́ше нам рабо́тати еги́птяном, не́жели умре́ти в пусты́ни сей. Рече́ же Моисе́й к лю́дем: дерза́йте, сто́йте, и зри́те спасе́ние е́же от Го́спода, е́же сотвори́т нам днесь. И́мже бо о́бразом ви́десте еги́птян днесь, не приложите́ ктому́ ви́дети их в ве́чное вре́мя. Госпо́дь побо́рет по вас, вы же умо́лкните. И рече́ Госпо́дь к Моисе́ю: что вопие́ши ко Мне? Рцы сыно́м Изра́илевым, и да путеше́ствуют. Ты же возми́ жезл твой, и простри́ ру́ку твою́ на мо́ре, и расто́ргни е́: и да вни́дут сы́нове Изра́илевы посреде́ мо́ря по су́ху. И се Аз ожесточу́ се́рдце фарао́ново, и всех еги́птян, и вни́дут в след их, и просла́влюся в фарао́не, и во всем во́инстве его́, и в колесни́цах, и в ко́нех его́. И уве́дят вси еги́птяне, я́ко Аз есмь Госпо́дь, егда́ просла́влюся в фарао́не, и в колесни́цах, и в ко́нех его́. Взя́тся же А́нгел Бо́жий ходя́й пред полко́м сыно́в Изра́илевых, и по́йде созади́ их: взя́тся же и столп о́блачный от лица́ их, и ста созади́ их. И вни́де посреде́ полка́ еги́петска, и посреде́ полка́ сыно́в Изра́илевых, и ста: и бысть тьма и мрак, и прии́де нощь, и не смеси́шася друг с дру́гом во всю нощь. Простре́ же Моисе́й ру́ку на мо́ре: и возгна́ Госпо́дь мо́ре ве́тром ю́жным си́льным всю нощь, и сотвори́ мо́ре су́шу, и разступи́ся вода́. И внидо́ша сы́нове Изра́илевы посреде́ мо́ря по су́ху: и вода́ им стена́ бысть одесну́ю, и стена́ ошу́юю. Погна́ша же еги́птяне, и внидо́ша в след их, и всяк конь фарао́нов, и колесни́цы, и вса́дники посреде́ мо́ря. Бысть же в стра́жу у́треннюю, и воззре́ Госпо́дь на полк еги́петский в столпе́ о́гненнем и о́блачном, и смяте́ полк еги́петский. И связа́ о́си колесни́ц их, и ведя́ше их с ну́ждею. И реко́ша еги́птяне: бежи́м от лица́ Изра́илева, Госпо́дь бо побора́ет по них на еги́птяны. И рече́ Госпо́дь к Моисе́ю: простри́ ру́ку твою́ на мо́ре, и да совокупи́тся вода́, и да покры́ет еги́птяны, колесни́цы же и вса́дники. Простре́ же Моисе́й ру́ку на мо́ре, и устро́ися вода́ ко дню на ме́сто: еги́птяне же бежа́ша под водо́ю: и истрясе́ Госпо́дь еги́птяны посреде́ мо́ря. И обрати́вшися вода́, покры́ колесни́цы и вса́дники, и всю си́лу фарао́нову, вше́дши в след их в мо́ре, и не оста́ от них ни еди́н. Сы́нове же Изра́илевы проидо́ша по су́ху посреде́ мо́ря: вода́ же им стена́ [бысть] одесну́ю и стена́ ошу́юю. И изба́ви Госпо́дь Изра́иля в день он из руки́ еги́петския: и ви́деша сы́нове Изра́илевы еги́птян изме́рших, при краи́ мо́ря. Ви́де же Изра́иль ру́ку вели́кую, я́же сотвори́ Госпо́дь еги́птяном: и убоя́шася лю́дие Го́спода, и ве́роваша Бо́гу, и Моисе́ю уго́днику Его́. Тогда́ воспе́ Моисе́й, и сы́нове Изра́илевы песнь сию́ Го́сподеви, и реко́ша глаго́люще: Пои́м Го́сподеви: Сла́вно бо просла́вися.

Пророчества Софониева чтение. [Гл. 3, ст. 8 – 15]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: потерпи́ Мене́ в день воскресе́ния Моего́ во свиде́тельство: зане́ суд Мой в со́нмища язы́ков е́же прия́ти царе́й, е́же излия́ти на ня гнев Мой, весь гнев я́рости Моея́: зане́ огне́м рве́ния Моего́ пояде́на бу́дет вся земля́. Я́ко тогда́ обращу́ к лю́дем язы́к в род его́, е́же призыва́ти всем и́мя Госпо́дне, рабо́тати ему́ под и́гом еди́нем. От коне́ц рек Ефио́пских, прииму́ моля́щия Мя, в разсе́янных Мои́х принесу́т же́ртвы Мне. В день он не и́маши постыди́тися от всех начина́ний твои́х, и́миже нече́ствовал еси́ в Мя: я́ко тогда́ отыму́ от тебе́ укори́зны досажде́ния твоего́, и ктому́ не и́маши приложи́ти велича́тися на горе́ святе́й Мое́й. И оста́влю в тебе́ лю́ди кро́тки и смире́нны, и бу́дут благогове́ти о и́мени Госпо́дни. Оста́нцы Изра́илевы, и не сотворя́т непра́вды, и не возглаго́лют су́етных, и не обря́щется во усте́х их язы́к льстив: зане́ ти́и пожиру́ют, и угнездя́тся, и не бу́дет устраша́яй их. Ра́дуйся дщи Сио́нова зело́, пропове́дуй дщи Иерусали́мова, весели́ся и преукраша́йся от всего́ се́рдца твоего́, дщи Иерусали́мля! Отъя́т Госпо́дь непра́вды твоя́, изба́вил тя есть из руки́ враг твои́х: воцари́тся Госпо́дь посреде́ тебе́, и не у́зриши зла ктому́.

Царств третиих чтение. [Гл. 17, ст. 8 – 23]

Бысть глаго́л Госпо́день ко Илии́, глаго́ля: воста́ни, и иди́ в Саре́пту Сидо́нскую, и пребу́ди та́мо: се бо запове́дах та́мо жене́ вдови́це препита́ти тя. И воста́, и и́де в Саре́пту Сидо́нскую, и прии́де ко врато́м гра́да: и се та́мо жена́ вдова́ собира́ше дрова́. И возопи́ Илия́ вслед ея́, и рече́ ей: принеси́ ны́не ми ма́ло воды́ в сосу́де, и испию́. И и́де взя́ти. И возопи́ вслед ея́ Илия́, и рече́ ей: приими́ у́бо мне и укру́х хле́ба в руце́ свое́й, да ям. И рече́ жена́: жив Госпо́дь Бог твой, а́ще есть у мене́ опресно́к, но то́кмо горсть муки́ в водоно́се, и ма́ло еле́а в чва́нце: и се аз соберу́ два поле́нца, и вни́ду, и сотворю́ е́ себе́ и де́тем мои́м, и сне́мы е́, и у́мрем. И рече́ к ней Илия́: дерза́й, вни́ди, и сотвори́ по глаго́лу твоему́, но сотвори́ ми отту́ду опресно́к мал пре́жде, и принеси́ ми: себе́ же и ча́дом свои́м да сотвориши послежде. Я́ко та́ко глаго́лет Госпо́дь Бог Изра́илев: водоно́с муки́ не оскуде́ет, и чва́нец еле́а не ума́лится до дне, до́ндеже даст Госпо́дь дождь на зе́млю. И и́де жена́, и сотвори́ по глаго́лу Илиину́, и даде́ ему́, и яде́ той и та, и ча́да ея́. И от того́ дне водоно́с муки́ не оскуде́, и чва́нец еле́а не ума́лися, по глаго́лу Госпо́дню, его́же глаго́ла руко́ю Илиино́ю. И бысть по сих, и разболе́ся сын жены́ госпожи́ до́му, и бе боле́знь его́ крепка́ зело́, до́ндеже не оста́ся в нем дух его́. И рече́ ко Илии́: что мне, и тебе́, челове́че Бо́жий? Вшел еси́ ко мне воспомяну́ти непра́вды моя́, и умори́ти сы́на моего́? И рече́ Илия́ к жене́: даждь ми сы́на твоего́. И взят его́ от не́дра ея́, и вознесе́ его́ в го́рницу, иде́же сам почива́ше, и положи́ его́ на одре́ свое́м. И возопи́ Илия́ ко Го́споду, и рече́: увы́ мне Го́споди, свиде́телю вдовы́, у нея́же аз ны́не пребыва́ю, Ты озло́бил еси́ е́же умори́ти сы́на ея́. И ду́ну на о́трочища три́жды, и призва́ Го́спода, и рече́: Го́споди Бо́же мой, да возврати́тся у́бо душа́ о́трочища сего́ в онь, и бысть та́ко. И возопи́ о́трочищ, и сведе́ его́ с го́рницы в дом, и даде́ его́ ма́тери его́. И рече́ Илия́: виждь, жив есть сын твой. И рече́ жена́ ко Илии́: се уразуме́х, я́ко челове́к Бо́жий еси́ ты, и глаго́л Госпо́день во усте́х твои́х и́стинен.

Пророчества Исаиина чтение. [Гл. 61, ст. 10 – 11. Гл. 62, ст. 1 – 5]

Да возра́дуется душа́ моя́ о Го́споде: облече́ бо мя в ри́зу спасе́ния, и оде́ждою весе́лия [оде́я мя]: я́ко на жениха́ возложи́ на мя вене́ц, и я́ко неве́сту украси́ мя красото́ю. И я́ко земля́ растя́щая цвет свой, и я́ко вертогра́д се́мена своя́ прозяба́ет: та́ко возрасти́т Госпо́дь Госпо́дь пра́вду, и весе́лие пред все́ми язы́ки. Сио́на ра́ди не умолчу́, и Иерусали́ма ра́ди не попущу́, до́ндеже изы́дет я́ко свет пра́вда моя́, и спасе́ние мое́ я́ко свети́ло разжже́тся. И у́зрят язы́цы пра́вду твою́, и ца́рие сла́ву твою́, и прозову́т тя и́менем но́вым, и́мже Госпо́дь наимену́ет е́. И бу́деши вене́ц добро́ты в руце́ Госпо́дни, и диади́ма ца́рствия в руце́ Бо́га твоего́. И не прозове́шися ктому́ оста́влен, и земля́ твоя́ ктому́ не нарече́тся пуста́: тебе́ бо прозове́тся во́ля моя́, и земля́ твоя́ вселе́нная: я́ко благоволи́ Госпо́дь в тебе́, и земля́ твоя́ вку́пе насели́тся. И я́коже живя́й ю́ноша с де́вою, та́ко поживу́т сы́нове твои́ с тобо́ю: и бу́дет я́коже ра́дуется жени́х о неве́сте, та́ко возра́дуется Госпо́дь о тебе́.

Бытия чтение. [Гл. 22, ст. 1 – 18]

Бысть по глаго́лех сих, Бог искуша́ше Авраа́ма, и рече́ ему́: Авраа́ме, Авраа́ме. И рече́: се аз. И рече́: пойми́ сы́на твоего́ возлю́бленнаго, его́же возлюби́л еси́ Исаа́ка, и иди́ на зе́млю высо́ку, и вознеси́ его́ та́мо во всесожже́ние, на еди́ну от гор, и́хже ти реку́. Воста́в же Авраа́м у́тро, оседла́ осля́ свое́, поя́т же с собо́ю два о́трочища, и Исаа́ка сы́на своего́, и растни́в дрова́ во всесожже́ние, воста́в и́де, и прии́де на ме́сто, е́же рече́ ему́ Бог, в тре́тий день. И воззре́в Авраа́м очи́ма свои́ма, ви́де ме́сто издале́че. И рече́ Авраа́м отроко́м свои́м: ся́дите зде со осля́тем: аз же и де́тищ по́йдем до о́нде, и поклони́вшеся возврати́мся к вам. Взя же Авраа́м дрова́ всесожже́ния, и возложи́ на Исаа́ка сы́на своего́: взя же в ру́ки и огнь, и нож, и идо́ста о́ба вку́пе. Рече́ же Исаа́к ко Авраа́му отцу́ своему́: о́тче. Он же рече́: что есть, ча́до? Рече́ же: се огнь и дрова́, где есть овча́ е́же во всесожже́ние? Рече́ же Авраа́м: Бог у́зрит Себе́ овча́ во всесожже́ние, ча́до. Ше́дше же о́ба вку́пе, приидо́ста на ме́сто, е́же рече́ ему́ Бог: и созда́ та́мо Авраа́м же́ртвенник, и возложи́ дрова́: и связа́в Исаа́ка сы́на своего́, возложи́ его́ на же́ртвенник верху́ дров. И простре́ Авраа́м ру́ку свою́ взя́ти нож, закла́ти сы́на своего́. И воззва́ и́ А́нгел Госпо́день с небесе́, и рече́: Авраа́ме, Авраа́ме. Он же рече́: се аз. И рече́: да не возложи́ши руки́ твоея́ на о́трочища, ниже́ да сотвори́ши ему́ что: ны́не бо позна́х, я́ко бои́шися ты Бо́га, и не пощаде́л еси́ сы́на твоего́ возлю́бленнаго Мене́ ра́ди. И воззре́в Авраа́м очи́ма свои́ма ви́де, и се ове́н еди́н держи́мый рога́ма в са́де саве́к: и и́де Авраа́м, и взя овна́, и вознесе́ его́ во всесожже́ние вме́сто Исаа́ка сы́на своего́. И нарече́ Авраа́м и́мя ме́сту тому́, Госпо́дь ви́де: да реку́т днесь, на горе́ Госпо́дь яви́ся. И воззва́ А́нгел Госпо́день Авраа́ма втори́цею с небесе́, глаго́ля: Мно́ю Саме́м кля́хся, глаго́лет Госпо́дь, его́же ра́ди сотвори́л еси́ глаго́л сей, и не пощаде́л еси́ сы́на твоего́ возлю́бленнаго Мене́ ра́ди: вои́стинну благословя́ благословлю́ тя, и умножа́я умно́жу се́мя твое́, я́ко зве́зды небе́сныя, и я́ко песо́к вскрай мо́ря: и насле́дит се́мя твое́ гра́ды супоста́тов. И благословя́тся о се́мени твое́м вси язы́цы земни́и, зане́же послу́шал еси́ гла́са Моего́.

Пророчества Исаиина чтение. [Гл. 61, ст. 1 – 9]

Дух Госпо́день на Мне, его́же ра́ди пома́за Мя, благовести́ти ни́щим, посла́ Мя, исцели́ти сокруше́нныя се́рдцем, пропове́дати пле́нником отпуще́ние, и слепы́м прозре́ние. Нарещи́ ле́то Госпо́дне прия́тно, и день воздая́ния, уте́шити вся пла́чущия. Да́ти пла́чущим Сио́на сла́ву вме́сто пе́пела, пома́зание весе́лия пла́чущим, украше́ние сла́вы вме́сто ду́ха уны́ния, и нареку́тся ро́дове пра́вды, насажде́ние Госпо́дне в сла́ву. И сози́ждут пусты́ни ве́чныя, запусте́вшия пре́жде воздви́гнут, и обновя́т гра́ды пусты́я, опустоше́нныя в ро́ды. И прии́дут иноро́днии, пасу́щии о́вцы твоя́, и иноплеме́нницы ора́тели, и виногра́дари ва́ши. Вы же свяще́нницы Госпо́дни нарече́теся, служи́телие Бо́га ва́шего, рече́тся вам: кре́пость язы́к сне́сте, и в бога́тстве их чу́дни бу́дете. Си́це зе́млю свою́ втори́цею насле́дят, и весе́лие ве́чное над главо́ю их. Аз бо есмь Госпо́дь любя́й пра́вду, и ненави́дяй грабле́ния от непра́вды: и дам труд их пра́ведником, и заве́т ве́чен завеща́ю им. И позна́ется во язы́цех се́мя их, и вну́цы их посреди́ люде́й: всяк ви́дяй я́ позна́ет я́, я́ко си́и суть се́мя благослове́нное от Бо́га и ра́достию возра́дуются о Го́споде.

Царств четвертых чтение. [Гл. 4, ст. 8 – 37]

Бысть во еди́н день, и пре́йде Елиссе́й в Сома́н, и ту жена́ ве́лия, и удержа́ его́ сне́сти хле́ба. И бысть ему́ входи́ти, и исходи́ти мно́жицею, и уклоня́шеся та́мо я́сти хле́ба. И рече́ жена́ к му́жу своему́: се ны́не разуме́х, я́ко челове́к Бо́жий свят сей, мимохо́дит нас при́сно. Сотвори́м у́бо ему́ го́рницу, ме́сто ма́ло, и поста́вим ему́ та́мо одр, и трапе́зу, и престо́л, и све́щник, и бу́дет внегда́ входи́ти ему́ к нам, и уклоня́ется та́мо. И бысть во еди́н день, и вни́де та́мо, и уклони́ся в го́рницу, и спа та́мо. И рече́ ко Гиези́ю, о́трочищу своему́: призови́ ми сомани́тяныню сию́. И призва́ ю́, и ста пред ним. И рече́ ему́: рцы у́бо ей, се удиви́ла еси́ нас всем попече́нием сим: что подоба́ет сотвори́ти тебе́? А́ще есть тебе́ сло́во к царю́, или́ ко кня́зю си́лы? Она́ же рече́: несть, посреде́ люде́й мои́х аз есмь живу́щи. И рече́ ко Гиези́ю: что подоба́ет сотвори́ти ей? И рече́ Гиези́й о́трочищ его́: вои́стинну сы́на несть у нея́, и муж ея́ стар. И рече́: призови́ ю́. И призва́ ю́, и ста при две́рех. И рече́ Елиссе́й к ней: во вре́мя сие́, я́коже час сей живу́щи, ты зачне́ши сы́на. Она́ же рече́: ни, господи́не, не солжи́ рабе́ твое́й. И зача́т во чре́ве жена́, и роди́ сы́на во вре́мя сие́, я́коже час сей живу́щи, я́коже глаго́ла к ней Елиссе́й. И возмужа́ о́трочищ, и бысть, егда́ изы́де ко отцу́ своему́, к жну́щим, и рече́ ко отцу́ своему́: глава́ моя́, глава́ моя́ боли́т. И рече́ ко о́троку: неси́ его́ к ма́тери его́. И несе́ его́ к ма́тери его́. И лежа́ше на коле́ну ея́ до полу́дне, и у́мре. И вознесе́ его́, и положи́ его́ на одре́ челове́ка Бо́жия, и затвори́ его́, и изы́де, и призва́ му́жа своего́, и рече́ ему́: посли́ ми у́бо еди́наго от о́трок, и еди́но от осля́т, и теку́ до челове́ка Бо́жия и возвращу́ся. И рече́: что я́ко ты и́деши к нему́ днесь? Не нов ме́сяц, ниже́ суббо́та. Она́ же рече́: мир. И оседла́ осля́, и рече́ ко о́трочищу своему́: веди́, и иди́, да не удержи́ши мене́, е́же все́сти, я́коже реку́ тебе́: гряди́, и иди́, и прииди́ к челове́ку Бо́жию в го́ру Карми́льскую. И и́де, и прии́де до челове́ка Бо́жия в го́ру Карми́льскую. И бысть, я́ко ви́де ю́ Елиссе́й гряду́щую, и рече́ к Гиези́ю, о́трочищу своему́: се у́бо сомани́тяныня о́ная. Ны́не тецы́ в сре́тение ея́, и рече́ши ей: мир ли тебе́? И тече́ во сре́тение ей и рече́ ей: мир ли тебе́? Мир ли му́жу твоему́? Мир ли о́трочищу твоему́? Она́ же рече́: мир. И прии́де к Елиссе́ю на го́ру, и я́тся за но́зе его́. И прибли́жися Гиези́й отри́нути ю́. И рече́ Елиссе́й: оста́ви ю́, я́ко душа́ ея́ боле́зненна в ней, и Госпо́дь укры́ от мене́ и не возвести́ ми. Она́ же рече́: егда́ проси́х сы́на у господи́на моего́? Я́ко реко́х: не прельсти́ мене́. И рече́ Елиссе́й ко Гиези́ю: препоя́ши чре́сла твоя́, и возми́ жезл мой в ру́це твои́, и иди́, я́ко а́ще обря́щеши му́жа, да не благослови́ши его́, и а́ще благослови́т тя муж, не отвеща́й ему́, и возложи́ жезл мой на лице́ о́трочища. И рече́ ма́ти о́трочища: жив Госпо́дь, и жива́ душа́ твоя́, а́ще оста́влю тебе́. И воста́ Елиссе́й и и́де вслед ея́, и Гиези́й и́де пред не́ю. И наложи́ жезл на лице́ о́трочища, и не бе гла́са, и не бе слы́шания. И возврати́ся в сре́тение его́, и пове́да ему́, глаго́ля: не воста́ о́трочищ. И вни́де Елиссе́й в хра́мину. И се о́трочищ уме́рый положе́н на одре́ его́. И вни́де Елиссе́й в дом, и затвори́ дверь за двою́ собо́ю, и помоли́ся Го́споду. И взы́де, и ля́же на о́трочищи. И положи́ уста́ своя́ на усте́х его́, и о́чи свои́ на о́чи его́, и ру́це свои́ на ру́це его́, и плесне́ свои́ на плесну́ его́, и сляче́ся над ним, и ду́ну на него́, и согре́яся плоть о́трочища. И обрати́ся и походи́ в хра́мине сю́ду и сю́ду; и взы́де, и сляче́ся над о́трочищем седми́жды, и отве́рзе о́трочищ о́чи свои́. И возопи́ Елиссе́й ко Гиези́ю, и рече́: призови́ ми сомани́тяныню сию́. И призва́ ю́. И вни́де к нему́. И рече́ Елиссе́й: приими́ сы́на твоего́. И вни́де жена́, и паде́ на но́гу его́ и поклони́ся ему́ до земли́, и прия́т сы́на своего́, и изы́де.

Пророчества Исаиина чтение. [Гл. 63, ст. 11 – 19. Гл. 64, ст. 1 – 5]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: где возведы́й от земли́ па́стыря ове́ц свои́х? Где есть вложи́вый в них Ду́ха Свята́го? Возве́дшая десни́цею Моисе́а, мы́шца сла́вы Его́ раздели́ во́ду пред Лице́м Его́, сотвори́ти Ему́ и́мя ве́чно. Проведе́ их сквозе́ бе́здну, я́коже коня́ сквозе́ пусты́ню, и не утруди́шася, и я́ко скоты́ по по́лю, и сни́де Дух от Го́спода, и наста́ви их. Та́ко прове́л еси́ лю́ди Твоя́, сотвори́ти Тебе́ Самому́ и́мя сла́вно. Обрати́ся, Го́споди, от небесе́, и виждь от до́му свята́го Твоего́ и сла́вы Твоея́: где есть ре́вность Твоя́ и кре́пость Твоя́? Где есть мно́жество ми́лости Твоея́, и щедро́т Твои́х, я́ко терпе́л еси́ нам? Ты бо еси́ Оте́ц наш, поне́же Авраа́м не уве́де нас, и Изра́иль не позна́ нас, но Ты Го́споди, Оте́ц наш, изба́ви ны, испе́рва и́мя Твое́ на нас есть. Что уклони́л еси́ нас, Го́споди, от пути́ Твоего́, и ожесточи́л еси́ сердца́ на́ша е́же не боя́тися Тебе́? Обрати́ся ра́ди раб Твои́х, ра́ди племе́н достоя́ния Твоего́, да [поне́] ма́ло насле́дим горы́ святы́я Твоея́. Проти́вницы на́ши попра́ша святы́ню Твою́. Бы́хом я́ко испе́рва, егда́ не владе́л еси́ на́ми, ниже́ бе нарече́нное и́мя Твое́ на нас. А́ще отве́рзеши не́бо, тре́пет прии́мут от Тебе́ го́ры, и раста́ют. Я́ко та́ет воск от лица́ огня́ и попали́т огнь супоста́ты, и явле́но бу́дет и́мя Твое́ в сопроти́вных Твои́х: от Лица́ Твоего́ язы́цы возмяту́тся. Егда́ сотвори́ши сла́вная, тре́пет прии́мут от Тебе́ го́ры. От ве́ка не слы́шах, ниже́ о́чи на́ши ви́деша Бо́га, разве Тебе́, и дела́ Твоя́, я́же сотвори́ши жду́щим ми́лости. Ми́лость бо сря́щет творя́щих пра́вду, и пути́ Твоя́ помя́нутся.

Пророчества Иеремиина чтение. [Гл. 31, ст. 31 – 34]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: се дни́е гряду́т, и завеща́ю до́му Изра́илеву и до́му Иу́дину заве́т нов. Не по заве́ту, его́же завеща́х отце́м их, в день, во́ньже е́мшу Ми за ру́ку их, извести́ я́ от земли́ Еги́петския: я́ко ти́и не пребы́ша в заве́те Мое́м, и Аз небрего́х их, глаго́лет Госпо́дь. Я́ко сей заве́т, его́же завеща́ю до́му Изра́илеву по днех о́нех, глаго́лет Госпо́дь: дая́ зако́ны Моя́ в мы́сли их, и на сердца́х их напишу́ я́, и бу́ду им в Бо́га, и ти́и бу́дут Ми в лю́ди. И не научи́т ки́йждо бли́жняго своего́, и ки́йждо бра́та своего́, глаго́ля: позна́й Го́спода: я́ко вси позна́ют Мя от ма́ла да́же и до вели́каго их: я́ко ми́лостив бу́ду непра́вдам их, и грехо́в их не помяну́ ктому́.

Пророчества Даниилова чтение. [Гл. 3, ст. 1 – 88]

В ле́то осмонадеся́тое Навуходоно́сор царь сотвори́ те́ло зла́то, высота́ его́ лакте́й шести́десяти, и широта́ его́ лакте́й шести́: и поста́ви е́ на по́ли Деи́ре, во стране́ Вавило́нстей. И посла́ [Навуходоно́сор царь] собра́ти ипа́ты, и воево́ды, и местонача́льники, вожди́ же и мучи́тели, и су́щия на власте́х, и вся кня́зи стран, приити́ на обновле́ние куми́ра, его́же поста́ви Навуходоно́сор царь. И собра́шася местонача́льницы, ипа́ты, воево́ды, вожди́, мучи́тели вели́цыи, и́же над властьми́, и вси нача́льницы стран на обновле́ние те́ла, е́же поста́ви Навуходоно́сор царь: и ста́ша пред те́лом, е́же поста́ви Навуходоно́сор царь. И пропове́дник вопия́ше с кре́постию: вам глаго́лется, наро́ди, лю́дие, племена́, язы́цы. Во́ньже час а́ще услы́шите глас трубы́, свире́ли же и гу́сли, самви́ки же и псалти́ри, и согла́сия, и вся́каго ро́да мусики́йска, па́дающе покланя́йтеся те́лу злато́му, е́же поста́ви Навуходоно́сор царь. И и́же а́ще не пад покло́нится, в той час вве́ржен бу́дет в пещь огне́м горя́щую. И бысть егда́ услы́шаша лю́дие глас трубы́, свире́ли же и гу́сли, самви́ки же и псалти́ри, и согла́сия, и вся́каго ро́да мусики́йскаго, па́дающе вси лю́дие, племена́, язы́цы, покланя́хуся те́лу злато́му, е́же поста́ви Навуходоно́сор царь. Тогда́ приступи́ша му́жие халде́йстии и оболга́ша иуде́ев, отвеща́вше ре́ша Навуходоно́сору царе́ви: царю́, во ве́ки живи́. Ты, царю́, положи́л еси́ повеле́ние, да всяк челове́к, и́же а́ще услы́шит глас трубы́, свире́ли же и гу́сли, самви́ки же и псалти́ри, и согла́сия, и вся́каго ро́да мусики́йска, и не пад покло́нится те́лу злато́му, вве́ржен бу́дет в пещь огне́м горя́щую. Суть у́бо му́жи Иуде́е, и́хже поста́вил еси́ над де́лы страны́ Вавило́нския, Седра́х, Миса́х и Авденаго́, и́же не послу́шаша за́поведи твоея́, царю́, и бого́м твои́м не слу́жат, и те́лу злато́му, е́же поста́вил еси́, не покланя́ются. Тогда́ Навуходоно́сор в я́рости и гне́ве рече́ привести́ Седра́ха, Миса́ха и Авденаго́: и приведе́ни бы́ша пред царя́. И отвеща́ Навуходоно́сор, и рече́ им: а́ще вои́стинну, Седра́х, Миса́х и Авденаго́, бого́м мои́м не слу́жите, и те́лу злато́му, е́же поста́вих, не покланя́етеся? Ны́не у́бо, а́ще есте́ гото́ви, да егда́ услы́шите глас трубы́, свире́ли же и гу́сли, самви́ки же и псалти́ри, и согла́сия, и вся́каго ро́да мусики́йскаго, па́дше поклони́теся те́лу злато́му, е́же сотвори́х: а́ще же не поклоните́ся, в той час вве́ржени бу́дете в пещь огне́м горя́щую: и кто есть бог, и́же и́змет вы из руки́ моея́? И отвеща́ша Седра́х, Миса́х и Авденаго́, глаго́люще царю́ Навуходоно́сору: не тре́бе нам о глаго́ле сем отвеща́ти тебе́. Есть бо Бог наш на Небесе́х, Ему́же мы слу́жим, си́лен изъя́ти нас от пе́щи огне́м горя́щия и от руку́ твое́ю изба́вити нас, царю́. А́ще ли ни, ве́домо да бу́дет тебе́, царю́, я́ко бого́м твои́м не слу́жим, и те́лу злато́му, е́же поста́вил еси́, не кла́няемся. Тогда́ Навуходоно́сор испо́лнися я́рости, и зрак лица́ его́ измени́ся на Седра́ха, Миса́ха и Авденаго́, и рече́: разжжи́те пещь седмери́цею, до́ндеже до конца́ разгори́тся. И муже́м си́льным кре́постию рече́: окова́вше Седра́ха, Миса́ха и Авденаго́, вве́рзите в пещь огне́м горя́щую. Тогда́ му́жие о́нии окова́ни бы́ша с га́щами свои́ми, и покрыва́лы, и сапогми́, и со оде́ждами свои́ми, и вве́ржени бы́ша посреде́ пе́щи огне́м горя́щия. Поне́же глаго́л царе́в превозмо́же, и пещь разжже́на бысть преизли́шше: и муже́й о́ных, и́же вверго́ша Седра́ха, Миса́ха и Авденаго́, уби́ пла́мень о́гненный. И му́жие ти́и трие́, Седра́х, Миса́х и Авденаго́, падо́ша посреде́ пе́щи огне́м горя́щия око́вани, и хожда́ху посреде́ пла́мене пою́ще Бо́га, и благословя́ще Го́спода. И став с ни́ми Аза́риа помоли́ся си́це, и отве́рз уста́ своя́ посреде́ огня́, и рече́: Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Я́ко пра́веден еси́ о всех, я́же сотвори́л еси́ нам, и вся дела́ Твоя́ и́стинна, и пра́ви путие́ Твои́, и вси суди́ Твои́ и́стинни. И судьбы́ и́стинны сотвори́л еси́ по всем, я́же наве́л еси́ на ны, и на град святы́й оте́ц на́ших Иерусали́м: я́ко и́стиною и судо́м наве́л еси́ сия́ вся на ны грех ра́ди на́ших. Я́ко согреши́хом и беззако́нновахом отступи́вше от Тебе́, и прегреши́хом во всех. И за́поведей Твои́х не послу́шахом, ниже́ соблюдо́хом, ниже́ сотвори́хом, я́коже запове́дал еси́ нам, да бла́го нам бу́дет. И вся, ели́ка сотвори́л еси́ нам, и вся, ели́ка наве́л еси́ на ны, и́стинным судо́м сотвори́л еси́. И преда́л еси́ нас в ру́ки враго́в беззако́нных, ме́рзких отсту́пников, и царю́ непра́ведну, и лука́внейшу па́че всея́ земли́. И ны́не несть нам отве́рзсти уст, студ и поноше́ние бы́хом рабо́м Твои́м, и чту́щим Тя. Не преда́ждь у́бо нас до конца́ и́мене Твоего́ ра́ди, и не разори́ заве́та Твоего́. И не отста́ви ми́лости Твоея́ от нас, Авраа́ма ра́ди возлю́бленнаго от Тебе́, и за Исаа́ка раба́ Твоего́, и Изра́иля свята́го Твоего́, и́мже глаго́лал еси́ умно́жити се́мя их, я́ко зве́зды небе́сныя, и я́ко песо́к вскрай мо́ря. Я́ко Влады́ко, ума́лихомся па́че всех язы́к, и есмы́ смире́ни по всей земли́ днесь грех ра́ди на́ших. И несть во вре́мя сие́ кня́зя, и проро́ка, и вожда́, ниже́ всесожже́ния, ниже́ же́ртвы, ниже́ приноше́ния, ниже́ кади́ла, ни ме́ста, е́же пожре́ти пред Тобо́ю и обрести́ ми́лость, но душе́ю сокруше́нною, и ду́хом смире́нным, да прия́ты бу́дем. Я́ко во всесожже́ниих о́вних и ю́нчих, и я́ко во тмах а́гнец ту́чных, та́ко да бу́дет же́ртва на́ша пред Тобо́ю днесь, и да соверши́тся по Тебе́, я́ко несть студа́ упова́ющим на Тя. И ны́не возсле́дуем всем се́рдцем, и бои́мся Тебе́, и и́щем Лица́ Твоего́. Не посрами́ нас, но сотвори́ с на́ми по кро́тости Твое́й, и по мно́жеству ми́лости Твоея́. И изми́ нас по чудесе́м Твои́м, и даждь сла́ву и́мени Твоему́, Го́споди. И да посра́мятся вси явля́ющии рабо́м Твои́м зла́я, и да постыдя́тся от вся́кия си́лы, и кре́пость их да сокруши́тся. И да разуме́ют, я́ко Ты еси́ Госпо́дь Бог Еди́н, и сла́вен по всей вселе́нной. И не преста́ша, вве́ргшии их, слуги́ царе́вы жгу́ще пещь на́ффою, и смоло́ю, и изгре́бми, и хвра́стием. И разлива́шеся пла́мень над пе́щию на ла́кти четы́редесять де́вять. И обы́де и пожже́, и́хже обре́те о́крест пе́щи халде́йския. А́нгел же Госпо́день сни́де ку́пно с су́щими со Аза́риею в пещь. И отрясе́ пла́мень о́гненный от пе́щи, и сотвори́ сре́днее пе́щи я́ко дух росы́ шумя́щь: и не прикосну́ся их отню́дь огнь, и не оскорби́, ниже́ стужи́ им. Тогда́ ти́и трие́ я́ко еди́ными усты́ поя́ху, и благословля́ху, и сла́вляху Бо́га в пещи́, глаго́люще: Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и препе́тый и превозноси́мый во ве́ки; и благослове́но и́мя сла́вы Твоея́ свято́е, и препе́тое и превозноси́мое во ве́ки. Благослове́н еси́ в хра́ме святы́я сла́вы Твоея́, и препе́тый и превозноси́мый во ве́ки. Благослове́н еси́ ви́дяй бе́здны, седя́й на Херуви́мех, и препе́тый и превозноси́мый во ве́ки. Благослове́н еси́ на престо́ле сла́вы Ца́рствия Твоего́, и препе́тый и превозноси́мый во ве́ки. Благослове́н еси́ на тве́рди небе́сней, и препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

Апостол к Римлянам, зачало 91:

Бра́тие, ели́цы во Христа́ Иису́са крести́хомся, в смерть Его́ крести́хомся. Спогребо́хомся у́бо Ему́ креще́нием в смерть: да я́коже воста́ Христо́с от ме́ртвых сла́вою О́тчею, та́ко и мы во обновле́нии жи́зни ходи́ти на́чнем. А́ще бо сообра́зни бы́хом подо́бию сме́рти Его́, то и воскресе́нию бу́дем. Сие́ ве́дяще, я́ко ве́тхий наш челове́к с Ним распя́тся, да упраздни́тся те́ло грехо́вное, я́ко ктому́ не рабо́тати нам греху́. Уме́рый бо, оправди́ся от греха́. А́ще ли умро́хом со Христо́м, ве́руем, я́ко и жи́ви бу́дем с Ним: Ве́дяще, я́ко Христо́с воста́ от ме́ртвых, ктому́ уже́ не умира́ет, смерть Ему́ ктому́ не облада́ет. Е́же бо у́мре, греху́ у́мре еди́ною, а е́же живе́т, Бо́гови живе́т. Та́кожде и вы помышля́йте себе́: ме́ртвым у́бо бы́ти греху́, живы́м же Бо́гови, о Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем.

Евангелие от Матфеа, зачало 115:

В ве́чер суббо́тный, свита́ющи во еди́ну от суббо́т, прии́де Мари́я Магдали́на, и друга́я Мари́я, ви́дети гроб. И се трус бысть ве́лий: А́нгел бо Госпо́день сшед с небесе́, присту́пль отвали́ ка́мень от две́рий гро́ба, и седя́ше на нем. Бе же зрак его́ я́ко мо́лния, и одея́ние его́ бело́ я́ко снег. От стра́ха же его́ сотрясо́шася стрегу́щии, и бы́ша я́ко ме́ртви. Отвеща́в же А́нгел, рече́ жена́м: не бо́йтеся вы, вем бо я́ко Иису́са распя́таго и́щете. Несть зде: воста́ бо, я́коже рече́. Прииди́те, ви́дите ме́сто, иде́же лежа́ Госпо́дь. И ско́ро ше́дше рцы́те ученико́м Его́, я́ко воста́ от ме́ртвых; и се варя́ет вы в галиле́и: та́мо Его́ у́зрите: се рех вам. И изше́дше ско́ро от гро́ба, со стра́хом и ра́достию ве́лиею, теко́сте возвести́ти ученико́м Его́. Я́коже идя́сте возвести́ти ученико́м Его́, и се Иису́с сре́те я́, глаго́ля: ра́дуйтеся. Оне́ же присту́пльше, я́стеся за но́зе Его́, и поклони́стеся Ему́. Тогда́ глаго́ла и́ма Иису́с: не бо́йтеся, иди́те, возвести́те бра́тии мое́й, да и́дут в галиле́ю, и ту мя ви́дят. Иду́щема же и́ма, се не́цыи от кусто́диа прише́дше во град, возвести́ша архиере́ом вся бы́вшая. И собра́вшеся со ста́рцы, сове́т сотвори́ша, сре́бреники дово́льны да́ша во́ином, глаго́люще: рцы́те, я́ко ученицы́ Его́ но́щию прише́дше украдо́ша Его́, нам спя́щим. И а́ще сие́ услы́шано бу́дет у иге́мона, мы утоли́м его́, и вас безпеча́льны сотвори́м. Они́ же прие́мше сре́бреники, сотвори́ша, я́коже науче́ни бы́ша. И промче́ся сло́во сие́ во иуде́ех, да́же до сего́ дне. Еди́нии же на́десяте ученицы́ идо́ша в Галиле́ю, в го́ру, а́може повеле́ им Иису́с. И ви́девше Его́ поклони́шася Ему́: о́ви же усумне́шася. И присту́пль Иису́с, рече́ им, глаго́ля: даде́ся Ми вся́ка власть на небеси́ и на земли́. Ше́дше научи́те вся язы́ки, крестя́ще их во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, уча́ще их блюсти́ вся, ели́ка запове́дах вам. И се Аз с ва́ми есмь во вся дни, до сконча́ния ве́ка, ами́нь.