Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 15 апреля 2022 года

На 6-м часе: Ис. LXVI, 10–24. На веч.: Быт. XLIX, 33 – L, 26. Притч. XXXI, 8–32.

Проро́чества Иса́иина чте́ние. (Ис 66:10–24)

Весели́ся Иерусали́ме, и торжеству́йте в нем вси лю́бящии его́ и живу́щии в нем ра́дуйтеся вку́пе с ним ра́достию, вси ели́цы пла́касте о нем. Да ссе́те и насы́титеся от сосца́ утеше́ния его́, да сса́вше насладите́ся от вхо́да сла́вы его́. Я́ко сия́ глаго́лет Госпо́дь: се Аз уклоня́ю на ня, а́ки реку́ ми́ра, и а́ки пото́к наводня́емый, сла́ву язы́ков: де́ти их на ра́мена взя́ты бу́дут, и на коле́ну уте́шатся. Я́коже а́ще кого́ ма́ти утеша́ет, та́ко и Аз уте́шу вы, и во Иерусали́ме уте́шитеся. И у́зрите, и возра́дуется се́рдце ва́ше, и ко́сти ва́ша я́ко трава́ прозя́бнут: и позна́ется рука́ Госпо́дня боя́щимся Его́, и запрети́т непокаря́ющимся. Се бо Госпо́дь, я́ко огнь прии́дет, и я́ко бу́ря колесни́цы Его́, возда́ти я́ростию отмще́ние Свое́, и преще́ние во пла́мени о́гненне. Огне́м бо Госпо́дним суди́тися бу́дет вся земля́, и мече́м Его́ вся́ка плоть: мно́зи я́звени бу́дут от Го́спода. Очища́ющиися и освяща́ющиися в вертогра́дех, и в преддве́риих яду́щии мя́со свино́е, и ме́рзости, и мы́ши, вку́пе поги́бнут, рече́ Госпо́дь. И Аз дела́ их и помышле́ния их вем, и гряду́ собра́ти вся наро́ды и язы́ки, и прии́дут, и у́зрят сла́ву Мою́. И оста́влю на них зна́мение, и послю́ от них спасе́ных во язы́ки, в Фарси́с, и в Фуд, и в Луд, и в Мосо́х, и в Фове́ль, и во Елла́ду, и во о́стровы да́льныя, и́же не слы́шаша и́мене Моего́, ниже́ ви́деша сла́ву Мою́, и возвестя́т сла́ву Мою́ во язы́цех. И приведу́т бра́тию ва́шу от всех язы́к дар Го́сподеви, с ко́ньми и колесни́цами и с носи́лами мсков, под се́ньми во святы́й град Иерусали́м, рече́ Госпо́дь: а́ки бы принесли́ сы́нове Изра́илевы же́ртвы своя́ Мне со псалмы́ в дом Госпо́день. И от тех пойму́ Себе́ жерцы́ и леви́ты, рече́ Госпо́дь. Я́коже бо не́бо но́во, и земля́ нова́, я́же Аз творю́, пребыва́ют пре́до Мно́ю, глаго́лет Госпо́дь: та́ко ста́нет се́мя ва́ше, и и́мя ва́ше. И бу́дет ме́сяц от ме́сяца, и суббо́та от суббо́ты, прии́дет вся́ка плоть поклони́тися пре́до Мно́ю во Иерусали́м, рече́ Госпо́дь. И изы́дут, и у́зрят тру́пы челове́ков преступи́вших Мне, червь бо их не сконча́ется, и огнь их не уга́снет, и бу́дут в позо́р вся́кой пло́ти.

Бытия́ чте́ние. (Быт 49:33 – 50:26)

Преста́ Иа́ков завеща́я сыно́м свои́м: и возложи́в Иа́ков но́зе свои́ на одр, у́мре, и приложи́ся к лю́дем свои́м. И припа́д Ио́сиф на лице́ отца́ своего́, пла́кася го́рько о нем, и облобыза́ его́. И повеле́ Ио́сиф рабо́м свои́м погреба́телем погребсти́ отца́ своего́: и погребо́ша погреба́тели Изра́иля. И испо́лнишася ему́ четы́редесять дней, та́ко бо исчисля́ются дни́е погребе́ния: и пла́кася его́ Еги́пет се́дмьдесят дней. Егда́ же преидо́ша дни́е пла́ча, глаго́ла Ио́сиф к вельмо́жам фарао́новым, глаголя: а́ще обрето́х благода́ть пред ва́ми, рцы́те о мне во у́ши фарао́ну, глаго́люще: оте́ц мой закля́ мя пре́жде сконча́ния своего́, глаго́ля: во гро́бе, его́же ископа́х себе́ в земли́ Ханаа́ни, та́мо мя погреби́ ны́не у́бо возше́д погребу́ отца́ моего́, и возвращу́ся. И реко́ша фарао́ну по словеси́ Ио́сифову. И рече́ фарао́н к Ио́сифу: взы́ди, погреби́ отца́ твоего́, я́коже закля́ тя. И взы́де Ио́сиф погребсти́ отца́ своего́: и совзыдо́ша с ним вси раби́ фарао́ни, и старе́йшины до́му его́, и вси старе́йшины земли́ Еги́петския. И весь дом Ио́сифов, и бра́тия его́, и весь дом отца́ его́, и сро́дницы его́: о́вцы же и волы́ оста́виша в земли́ Гесе́м. И совзыдо́ша с ним и колесни́цы и ко́нницы, и бысть полк вели́к зело́. И приидо́ша на гумно́ Ата́дово, е́же есть об он пол Иорда́на, и рыда́ша его́ рыда́нием ве́лиим и кре́пким зело́: и сотвори́ плачь отцу́ своему́ седмь дней. И ви́деша жи́тели земли́ Ханаа́нския плач на гумне́ Ата́дове, и ре́ша: плач вели́к сей есть еги́птяном: сего́ ра́ди нарече́ся и́мя ме́сту тому́, Плачь Еги́петск, е́же есть об он пол Иорда́на. И сотвори́ша ему́ та́ко сы́нове его́, я́коже запове́да им. И взя́ша его́ сы́нове его́, в зе́млю Ханаа́ню: и погребо́ша его́ в пеще́ре сугу́бей, ю́же стяжа́ Авраа́м, пеще́ру в стяжа́ние гро́ба от Ефро́на Хетте́анина, пря́мо Мамври́и. И возврати́ся Ио́сиф во Еги́пет, сам и бра́тия его́, и вси совозше́дшии погребсти́ отца́ его́. Ви́девше же бра́тия Ио́сифовы, я́ко у́мре оте́ц их, ре́ша: да не когда́ воспомяне́т зло́бу на́шу Ио́сиф, и воздая́нием возда́ст нам за вся зла́я, я́же показа́хом ему́. И прише́дше ко Ио́сифу, реко́ша: оте́ц твой закля́ пре́жде кончи́ны своея́, глаго́ля: Та́ко рцы́те Ио́сифу: оста́ви им непра́вду и грех их, я́ко лука́вая тебе́ показа́ша, и ны́не приими́ непра́вду рабо́в Бо́га отца́ твоего́. И пла́кася Ио́сиф, глаго́лющим им к нему́. И прише́дше к нему́ реко́ша: се мы тебе́ раби́. И рече́ к ним Ио́сиф: не бо́йтеся, Бо́жий бо есмь аз. Вы совеща́сте на мя зла́я, Бог же совеща́ о мне во блага́я, дабы́ бы́ло я́коже днесь, и препита́лися бы лю́дие мно́зи. И рече́ им: не бо́йтеся, аз препита́ю вас, и до́мы ва́ши. И уте́ши их, и глаго́ла им по се́рдцу их. И всели́ся Ио́сиф во Еги́пте сам и бра́тия его́, и весь дом отца́ его́: и поживе́ Ио́сиф лет сто де́сять. И ви́де Ио́сиф Ефре́мли де́ти до тре́тияго ро́да: и сы́нове Махи́ра сы́на Манасси́ина роди́шася при бе́дрех Ио́сифовых. И рече́ Ио́сиф бра́тии свое́й, глаго́ля: аз умира́ю, посеще́нием же посети́т вас Бог, и изведе́т вас от земли́ сея́ в зе́млю, о не́йже кля́тся Бог отце́м на́шим, Авраа́му, Исаа́ку, и Иа́кову. И закля́ Ио́сиф сы́ны Изра́илевы, глаго́ля: в посеще́нии, и́мже посети́т вас Бог, совознеси́те и ко́сти моя́ отсю́ду с ва́ми. И сконча́ся Ио́сиф сый лет ста десяти́, и погребо́ша его́, и положи́ша в ра́це во Еги́пте.

При́тчей чте́ние. (Притч 31:8–31)

Сы́не, отверза́й уста́ твоя́ сло́ву Бо́жию, и суди́ вся здра́во. Отверза́й уста́ твоя́, и суди́ пра́ведно, разсужда́й же убо́га и не́мощна. Жену́ до́блю кто обря́щет, дража́йши есть ка́мения многоце́ннаго такова́я. Дерза́ет на ню се́рдце му́жа ея́: такова́я до́брых коры́стей не лиши́тся. Де́лает бо му́жу своему́ блага́я во все житие́. Обре́тши во́лну и лен, сотвори́ благопотре́бное рука́ма свои́ма. Бысть я́ко кора́бль ку́плю де́ющий, издале́ча собира́ет себе́ бога́тство. И востае́т из но́щи, и даде́ бра́шна до́му, и дела́ рабы́ням. Узре́вши село́ купи́: от плодо́в же рук свои́х насади́ стяжа́ние. Препоя́савши кре́пко чре́сла своя́, утверди́т мы́шцы своя́ на де́ло. И вкуси́, я́ко добро́ есть де́лати, и не угаса́ет свети́льник ея́ всю нощь. Ла́кти своя́ простира́ет на поле́зная, ру́це же свои́ утвержда́ет на вретено́. И ру́це свои́ отверза́ет убо́гому, длань же простре́ ни́щу. Не пече́тся о су́щих в дому́ муж ея́, егда́ где заме́длит: вси бо у нея́ оде́яни суть. Сугу́ба одея́ния сотвори́ му́жу своему́, от виссо́на же и порфи́ры себе́ одея́ния. Сла́вен быва́ет во врате́х муж ея́, внегда́ а́ще ся́дет в со́нмищи со старе́йшины жи́тельми земли́. Плащани́цы сотвори́, и продаде́ финики́аном, опоя́сания же ханане́ом. Уста́ своя́ отве́рзе внима́тельно и зако́нно, и чин запове́да язы́ку своему́. Кре́постию и ле́потою облече́ся, и возвесели́ся во дни после́дния. Те́сны стези́ до́му ея́: бра́шна же ле́ностнаго не яде́. Уста́ своя́ отве́рзе му́дро и зако́нно. Ми́лостыня же ея́ возста́ви ча́да ея́, и обогати́шася: и муж ея́ похвали́ ю́. Мно́ги дще́ри стяжа́ша бога́тство, мно́ги сотвори́ша си́лу: ты же предуспе́ла и превознесла́ся еси́ над все́ми. Ло́жнаго угожде́ния, и су́етныя добро́ты же́нския несть в тебе́: жена́ бо разу́мная благослове́на есть. Страх же Госпо́день сия́ да хвали́т. Дади́те ей от плодо́в усте́н ея́, и да хвали́мь бу́дет во врате́х муж ея́.