Шрифт

Чтения дня / Календарь 2024

Богослужебные чтения 16 апреля 2024 года

На 6-м часе: Ис. XL, 18–31. На веч.: Быт. XV, 1–15. Притч. XV, 7–19.

Проро́чества Иса́иина чте́ние. (Ис 40:18–31)

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: кому́ уподо́бисте Го́спода, и ко́ему подо́бию уподо́бисте Его́? Еда́ о́браз сотвори́ древоде́латель, или́ зла́тарь слия́в зла́то позлати́ его́, или́ подо́бием сотвори́ его́? Дре́во бо негнию́щее избира́ет древоде́латель, и му́дре и́щет, ка́ко поста́вит о́браз его́, и да не поколе́блется. Не разуме́сте ли, не слы́шасте ли, не возвести́ся ли вам испе́рва? Не разуме́сте ли основа́ния земли́? Содержа́й круг земли́ и живу́щия на ней, а́ки пру́ги, поста́вивый не́бо, я́ко кама́ру, и просте́р е́, я́ко ски́нию обита́ти. Дая́й кня́зи, а́ки ничто́же, владе́ти, и зе́млю, а́ки ничто́же сотвори́. Не насадя́т бо, ниже́ насе́ют, и не вкорени́тся в земли́ коре́ние их, дхне на них ветр и изсхо́ша, и бу́ря, а́ки сте́блие во́змет их. Ны́не у́бо кому́ Мя уподо́бисте, и вознесу́ся, рече́ Святы́й? Воззри́те на высоту́ очи́ма ва́шима и ви́дите, кто сотвори́ сия́ вся? Нося́й по числу́ у́тварь Свою́, и вся по и́мени прозове́т от мно́гия сла́вы, и в держа́ве кре́пости Своея́ ничто́же утаи́ся от тебе́. Еда́ бо рече́ши Иа́кове, и что глаго́лал еси́ Изра́илю? Утаи́ся путь мой от Бо́га, и Бог мой суд отъя́ и отступи́. И ны́не не уразуме́л ли еси́, ни ли слы́шал еси́? Бог ве́чный, Бог устро́ивый концы́ земли́, не вза́лчет, ниже́ утруди́тся, ниже́ есть изобре́тение прему́дрости Его́. Дая́й а́лчущим кре́пость и неболе́зненным печа́ль. Вза́лчут бо юне́йшии и утрудя́тся ю́ноты, и избра́ннии не кре́пцы бу́дут. Терпя́щии же Го́спода изменя́т кре́пость.

Бытия́ чте́ние. (Быт 15:1–15)

Бысть сло́во Госпо́дне ко Авра́му в виде́нии но́щию, глаго́ля: не бо́йся Авра́ме, Аз защища́ю тя, мзда твоя́ мно́га бу́дет зело́. Глаго́ла же Авра́м: Влады́ко Го́споди, что ми да́си? Аз же отпуща́юся безча́ден, сын же масе́к домоча́дицы моея́, сей Дама́ск Елие́зер. И рече́ Авра́м: поне́же мне не дал еси́ се́мене, домоча́дец же мой насле́дник мой бу́дет. И а́бие глас Госпо́день бысть к нему́, глаго́лющий: не бу́дет сей насле́дник твой, но и́же изы́дет из тебе́, той бу́дет насле́дник тебе́. Изведе́ же его́ вон и рече́ ему́: воззри́ на не́бо, и изочти́ зве́зды, а́ще возмо́жеши исчести́ я́. И рече́: та́ко бу́дет се́мя твое́. И ве́рова Авра́м Бо́гу, и вмени́ся ему́ в пра́вду. Рече́ же к нему́: Аз есмь Бог изведы́й тя от страны́ Халде́йския, я́ко да́ти тебе́ зе́млю сию́ насле́дствовати. И рече́: Влады́ко Го́споди, по чесому́ уразуме́ю, я́ко насле́дити ю́ и́мам? Рече́ же к нему́: возми́ Мне ю́ницу триле́тну, и ко́зу триле́тну, и овна́ триле́тна, и го́рлицу, и го́лубя. Взя же он вся сия́ и раздели́ я́ на по́лы, и положи́ я́ противоли́чна еди́на к друго́му, птиц же не раздели́. Слете́ша же пти́цы на телеса́ расте́саная их, и се́де бли́зу их Авра́м. Заходя́щу же со́лнцу, у́жас нападе́ на Авра́ма, и се страх те́мен ве́лий нападе́ нань. И рече́но бысть ко Авра́му: ве́дый уве́си, я́ко пресе́льно бу́дет се́мя твое́ в земли́ не свое́й, и порабо́тят я́, и озло́бят я́, и смиря́т я́ лет четы́реста. Язы́ку же, ему́же порабо́тают, сужду́ Аз; по сих же изы́дут се́мо со име́нием мно́гим. Ты же оты́деши ко отце́м твои́м в ми́ре, препита́н в ста́рости до́брей.

При́тчей чте́ние. (Притч 15:7–19)

Устне́ му́дрых связу́ются чу́вством, сердца́ же безу́мных не тве́рда. Же́ртвы нечести́вых ме́рзость Го́сподеви, обе́ты же правоходя́щих прия́тны Ему́. Ме́рзость Го́сподеви путие́ нечести́вых, гоня́щия же пра́вду лю́бит. Наказа́ние незло́биваго познава́ется от мимоходя́щих, ненави́дящии же обличе́ния скончава́ются сра́мно. Ад и па́губа я́вна пред Го́сподем, ка́ко не и сердца́ челове́ков? Не возлю́бит ненака́занный облича́ющих его́, с му́дрыми же не побесе́дует. Се́рдцу веселя́щуся, лице́ цвете́т, в печа́лех же су́щу, се́тует. Се́рдце пра́во и́щет чу́вства, уста́ же ненака́занных уразуме́ют зла́я. На вся́ко вре́мя о́чи злых прие́млют зла́я, до́брии же безмо́лвствуют при́сно. Лу́чше части́ца ма́лая со стра́хом Госпо́дним, не́жели сокро́вища ве́лия без боя́зни. Лу́чше учрежде́ние от зе́лий с любо́вию и благода́тию, не́жели представле́ние тельце́в со враждо́ю. Муж я́рый устроя́ет бра́ни, долготерпели́вый же и бу́дущую укроща́ет. Терпели́вый муж угаси́т суды́, нечести́вый же воздвиза́ет па́че. Путие́ пра́здных по́стлани те́рнием, му́жественных же угла́ждени.