Шрифт

Чтения дня / Календарь 2024

Богослужебные чтения 14 апреля 2024 года

Паримии на Преподобнаго Евфимия Суздальскаго.

1. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, и не прико́снется их му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти, и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их, и е́же от нас ше́ствие сокруше́ние, они же суть в ми́ре. И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут, упова́ние их безсме́ртия испо́лнено. И вма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут, я́ко Бог искуси́ я́ и обре́те их досто́йны Себе́. Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я́. И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т. Су́дят язы́ком, и облада́ют людьми́, и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки. Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину, и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́. Я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́, и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прем 3:1–9

2. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

Пра́ведницы во ве́ки живу́т, и в Го́споде мзда их, и попече́ние их у Вы́шняго. Сего́ ра́ди прии́мут Ца́рствие благоле́пия и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни, зане́ десни́цею покры́ет я́ и мы́шцею защити́т их. Прии́мет всеору́жие рве́ние Свое́ и вооружи́т тварь в месть враго́м. Облече́тся в броня́ пра́вды и возложи́т шлем, суд нелицеме́рен. Прии́мет щит непобеди́мый, преподо́бие. Поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие; спобо́рет же с ним мир на безу́мныя. По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины и, я́ко от благокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение полетя́т. И от каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́т гра́ды, вознегоду́ет на них вода́ морска́я, ре́ки же потопя́т я́ на́гло. Сопроти́в ста́нет им дух си́лы и, я́ко ви́хор, разве́ет их и опустоши́т всю зе́млю беззако́ние, и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных. Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте, навы́кните судии́ конце́в земли́. Внуши́те, держа́щии мно́жества и гордя́щиися о наро́дех язы́ков, я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам и си́ла от Вы́шняго.

Прем 5:15–24; 6:1–3

3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет: ста́рость бо честна́ не многоле́тна, ниже́ в числе́ лет исчита́ется. Седи́на же есть му́дрость челове́ком, и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рно. Благоуго́ден Бо́гу быв, возлю́блен бысть, и живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть, восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́. Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив. Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга, уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия. Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше, ниже́ положи́вше в помышле́нии таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́ и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прем 4:7–15

Утр. – Ев. 1-е, Мф., 116 зач., XXVIII, 16–20. Лит. – Евр., 314 зач., VI, 13–20. Мк., 40 зач., IX, 17–31. Прп.: Еф., 229 зач., V, 8–19. Мф., 10 зач., IV, 25 – V, 12.

На Утрени Евангелие Воскресное

Евангелие от Матфеа, зачало 116

Во вре́мя о́но, единиина́десять ученицы́ идо́ша в Галиле́ю, в го́ру, а́може повеле́ им Иису́с. И ви́девше Его́, поклони́шася Ему́, о́ви же усумне́шася. И присту́пль Иису́с, рече́ им, глаго́ля: даде́ся Ми вся́ка власть на небеси́ и на земли́. Ше́дше научи́те вся язы́ки, крестя́ще их во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, уча́ще их блюсти́ вся, ели́ка запове́дах вам. И се, Аз с ва́ми есмь во вся дни, до сконча́ния ве́ка. Ами́нь.

Апостол дне, ко Евреем, зачало 314.

Бра́тие, Авраа́му обетова́я Бог, поне́же ни eди́нем имя́ше бо́льшим кля́тися, кля́тся Собо́ю, глаго́ля: вои́стинну благосло́вствуя благословлю́ тя, и мно́жя умно́жу тя. И та́ко долготерпе́в, получи́ обетова́ние. Челове́цы у́бо бо́льшим клену́тся, и вся́кому их прекосло́вию кончи́на во извеще́ние, кля́тва eсть. В не́мже ли́шше хотя́ Бог показа́ти насле́дником обетова́ния непрело́жное сове́та Своего́, хода́тайствова кля́твою. Я́ко да двема́ ве́щма непрело́жныма, в не́юже не возмо́жно солга́ти Бо́гу, кре́пкое утеше́ние и́мамы прибе́гшии, я́тися за предлежа́щее упова́ние. Éже а́ки ко́тву и́мамы души́, тве́рду же и изве́стну, и входя́щую во вну́треннее заве́сы. Иде́же предте́ча о нас вни́де Иису́с, по чи́ну Мелхиседе́кову, Первосвяще́нник быв во ве́ки.

И другий, преподобнаго, ко Ефесеем, зачало 229.

Бра́тие, я́ко ча́да све́та ходи́те: [Плод бо Духо́вный eсть во вся́кой благосты́ни и пра́вде и и́стине:] Искуша́юще, что eсть благоуго́дно Бо́гови. И не приoбща́йтеся к дело́м непло́дным тмы, па́че же и облича́йте. Быва́eмая бо отай от них, сра́мно eсть и глаго́лати. Вся же облича́eмая, от све́та явля́ются: все бо явля́емое свет eсть. Сего́ ра́ди глаго́лет: воста́ни, спяй, и воскресни́ от ме́ртвых, и освети́т тя Христо́с. Блюди́те у́бо, ка́ко опа́сно хо́дите, не я́коже нему́дри, но я́коже прему́дри, искупу́юще вре́мя, я́ко дни́е лука́ви суть. Сего́ ра́ди не быва́йте несмы́сленни, но разумева́юще, что eсть во́ля Бо́жия. И не упива́йтеся вино́м, в не́мже eсть блуд, но па́че исполня́йтеся Ду́хом, глаго́люще себе́ во псалме́х и пе́ниих, и пе́снех духо́вных, воспева́юще и пою́ще в сердца́х ва́ших Го́сподеви.

Евангелие от Марка, зачало 40.

Во вре́мя о́но, челове́к не́кий прии́де ко Иису́сови, кла́няяся Ему́, и глаго́ля: Учи́телю, приведо́х сы́на моего́ к Тебе́, иму́ща ду́ха не́ма. И иде́же коли́ждо и́мет eго́, разбива́ет eго́, и пе́ны тещи́т, и скреже́щет зубы́ свои́ми, и оцепенева́ет, и рех ученико́м Твои́м, да изжену́т eго́, и не возмого́ша. Oн же отвеща́в eму́, глаго́ла: о, ро́де неве́рен, доко́ле в вас бу́ду; доко́ле терплю́ вы? Приведи́те eго́ ко Мне. И приведо́ша eго́ к Нему́. И ви́дев Eго́, а́бие дух стрясе́ eго́: и пад на земли́, валя́шеся, пе́ны тещя́. И вопроси́ oтца́ eго́: коли́ко лет eсть, отне́леже сие́ бысть eму́? Oн же рече́: изде́тска. И мно́гажды во oгнь вве́рже eго́, и в во́ды, да погуби́т eго́, но а́ще что мо́жеши, помози́ нам, милосе́рдовав о нас. Иису́с же рече́ eму́: éже а́ще что мо́жеши ве́ровати, вся возмо́жна ве́рующему. И а́бие возопи́в oте́ц oтроча́те со слезами, глаго́лаше: ве́рую, Го́споди, помози́ моему́ неве́рию. Ви́дев же Иису́с, я́ко сри́щется наро́д, запрети́ ду́ху нечи́стому, глаго́ля eму́: ду́ше немы́й и глухи́й, Аз ти повелева́ю, изы́ди из него́, и ктому́ не вни́де в него́. И возопи́в, и мно́го пружа́вся, изы́де: и бысть я́ко мертв, я́коже мно́зем глаго́лати, я́ко у́мре. Иису́с же eмь eго́ за ру́ку, воздви́же eго́: и воста́. И вше́дшу Eму́ в дом, ученицы́ Eго́ вопроша́ху Eго́ eди́наго: я́ко мы не возмого́хом изгна́ти eго́? И рече́ им: сей род ничи́мже мо́жет изы́ти, то́кмо моли́твою и посто́м. И отту́ду изше́дше, идя́ху сквозе́ Галиле́ю: и не хотя́ше, да кто уве́сть. Уча́ше бо ученики́ Своя́, и глаго́лаше им, я́ко Сын Челове́ческий пре́дан бу́дет в ру́це челове́чeсте, и убию́т Eго́: и убие́н быв, в тре́тий день воскре́снет.

И преподобнаго, от Матфеа, зачало 10.

Во вре́мя о́но, по Иису́се идо́ша наро́ди мно́зи от Галиле́и и десяти́ град, и от Иерусали́ма и Иуде́и, и со óнаго по́лу Иoрда́на. Узре́в же наро́ды, взы́де на гору́: и се́дшу Eму́, приступи́ша к Нему́ ученицы́ Eго́. И отверз уста́ Своя́, уча́ше их, глаго́ля: блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех eсть Ца́рствие Небе́сное. Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся. Блаже́ни кро́тцыи, я́ко ти́и насле́дят зе́млю. Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся. Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут. Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят. Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся. Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех eсть Ца́рствие Небе́сное. Блаже́ни eсте́, eгда́ поно́сят вам, и иждену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы лжу́ще, Менé ра́ди. Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на небесе́х.