Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

14 апреля 2021 года - Среда

Седмица 5-я Великого поста, глас 3

Святая Четыредесятница.

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Прп. Мари́и Египетской (522); прп. Евфи́мия, архимандрита Суздальского, чудотворца (1404); прп. Варсоно́фия Оптинского (1913).

Мч. Авраа́мия Болгарского, Владимирского чудотворца (1229); прп. Геро́нтия, канонарха Печерского, в Дальних пещерах (XIV); прп. Мака́рия, игумена Пеликитской обители (ок. 830); мчч. Геро́нтия и Васили́да (III); прав. Аха́за.

Сщмч. Се́ргия Заварина, пресвитера (1938).

Молитвы Четыредесятницы

Молитва прп. Ефрема Сирина

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон земной.)

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. (Поклон земной.)

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (Поклон земной.)

Таже малых 12, глаголюще на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И паки последи молитву всю: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (И поклон един великий.)

Преподобной Марии Египетской

Тропарь, глас 8:

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу,/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́/ и, де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́ ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мари́е, дух твой.

Кондак, глас 3:

Блуда́ми пе́рвее преиспо́лнена вся́ческими,/ Христо́ва неве́ста днесь покая́нием яви́ся,/ а́нгельское жи́тельство подража́ющи,/ де́мона креста́ ору́жием погубля́ет.// Сего́ ра́ди Ца́рствия неве́ста яви́лася еси́, Мари́е пресла́вная.

Молитва преподобной Марии Египетской:

О, вели́кая Христо́ва уго́днице преподо́бная Мари́е! На Небеси́ Престо́лу Бо́жию предстоя́щи, на земли́ же ду́хом любве́ с на́ми пребыва́ющи, име́ющи дерзнове́ние ко Го́споду, моли́ спасти́ рабы́ Его́, к тебе́ с любо́вию притека́ющыя. Испроси́ нам у Великоми́лостиваго Влады́ки и Го́спода ве́ры непоро́чное соблюде́ние, градо́в и ве́сей на́ших утвержде́ние, от гла́да и па́губы избавле́ние, скорбя́щым утеше́ние, неду́гующым — исцеле́ние, па́дшим — возста́ние, заблу́ждшим — укрепле́ние, в дела́х благи́х преспе́яние и благослове́ние, сирота́м и вдови́цам — заступле́ние и отше́дшим от сего́ жития́ — ве́чное упокое́ние, всем же нам в день Стра́шного Суда́ одесну́ю страны́ о́бщники бы́ти и блаже́нный глас Судии́ Моего́ услы́шати: прииди́те, благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное вам Ца́рствие от сложе́ния ми́ра, и та́мо пребыва́ния во ве́ки получи́ти. Ами́нь.

Преподобному Евфимию, архимандриту Суздальскому

Тропарь, глас 3:

Я́ко светоза́рная звезда́,/ прише́л еси́ от восто́ка на за́пад,/ оста́вив оте́чество твое́, Ни́жний Но́вград,/ и, доше́д Богоспаса́емаго гра́да Су́ждаля,/ в нем оби́тель сотвори́л еси́,/ и собра́л еси́ мона́хов мно́жества,/ и, прие́м дар чуде́с от Бо́га, о́тче Евфи́мие,/ был еси́ о Христе́ собесе́дник/ и спо́стник преподо́бному Се́ргию./ С ни́мже у Христа́ Бо́га испроси́ нам здра́вие, и спасе́ние,// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 2:

Волне́ний мно́жества невла́жно преходя́,/ безпло́тныя враги́ струя́ми слез твои́х погрузи́л еси́,/ Богому́дре Евфи́мие преподо́бне,/ тем и чуде́с дар прия́л еси́,// моли́ непреста́нно о всех нас.

Молитва преподобному Евфимию, архимандриту Суздальскому:

Преподо́бне и преблаже́нне о́тче наш Евфи́мие, вонми́ нам, к тебе́ смире́нно припа́дающим и твоего́ заступле́ния те́пле прося́щим. Ве́си не́мощи на́ша, ве́си грехи́ на́ша, но и усе́рдие на́ше не утаи́ся от тебе́. Умоли́ Ми́лостиваго Спаси́теля на́шего, Го́спода Иису́са Христа́, дарова́ти нам оставле́ние мно́гих согреше́ний на́ших и утверди́ти нас на пути́ де́лания за́поведей Его́. Огради́ нас твои́ми моли́твами от всех искуше́ний и бед, отврати́ належа́щия нам ско́рби и напа́сти, да́руй нам в здра́вии, ми́ре, тишине́ и благоугожде́нии Бо́гу провожда́ти дни жития́ на́шего, испроси́ нам вре́мя на покая́ние и отве́т благоприя́тен на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве, да с тобо́ю и со все́ми избра́нными сла́вим ве́чно Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Преподобному Варсонофию Оптинскому

Тропарь, глас 1:

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу прии́м бо крест после́довал еси́ Христу́, и де́я учи́л еси́ презира́ти у́бо пло́ть, прихо́дит бо: прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней: тем же и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бне Варсоно́фие, дух твой.

Кондак, глас 4:

И́стинный и нело́жный учи́тель был еси́:/ запове́данная бо Го́сподем сам сотвори́в,/ и́мже учи́л еси́ и наказа́л еси́ ко благоче́стию приходя́щая ча́да,/ неве́рныя вразумля́л еси́ позна́ти ве́ру и́стинную,/ просвеща́я их святы́м Креще́нием./ Сего́ ра́ди со апо́столы ра́дуешися,// прие́мля по́честь благове́стника Христо́ва.

Молитва преподобному Варсонофию Оптинскому:

О, свяще́нне во́ине и богому́дрый о́тче на́ш Варсоно́фие, О́птинскаго ста́рчества венцено́сный побо́рниче. Ты́ сла́ву ми́ра сего́ не возлюби́в, ниже́ по́чести и житие́ разсла́бленно, но во́инскую че́сть соблю́д до конца́ и земно́е три́знище оста́вив, вво́инился еси́ Царю́ Христу́ и со безпло́тными А́нгелы на де́моны ра́товал, и побе́ды по́чести прия́л еси́. Те́мже под твое́ предста́тельство, я́ко под кре́пкий щи́т, прибега́ем, и на лу́к моли́тв твои́х наде́ющеся, мо́лим тя́, о́тче преподо́бне, уте́ши ны́ я́ко оте́ц чадолюби́вый, и я́ко сыно́в на́с утверди́, облегча́я ско́рбь належа́щую, избавля́я от ну́жд души́ на́ша. Да́ждь на́м твоему́ житию́ после́довати и неукло́нно соблюсти́ преда́ния святы́х оте́ц, и́хже ты́ запове́дал еси́ блюсти́ да́же до сме́рти. Е́й, о́тче, бу́ди на́м побо́рник в мы́сленных бране́х на́ших, и́хже ведем со страстьми́ и духа́ми лука́выми, я́ко не́мощни есмы́ и неиску́сни. Ты́ же, я́ко иску́с послуша́ния проше́д и благода́ть ста́рчества унасле́довав, мо́жеши и на́м искуша́емым по́мощи. Да под кро́вом моли́тв твои́х храни́ми, воспое́м и просла́вим Подвигополо́жника на́шего Го́спода Иису́са Христа́ со Отце́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мученику Авраамию Болгарскому

Тропарь, глас 4:

Днесь, благове́рнии лю́дие, соше́дшеся,/ восхва́лим до́бляго сего́ му́ченика и страда́льца Авраа́мия,/ сей бо, укрепля́емь си́лою Бо́жиею,/ ду́шу свою́ положи́ за Христа́,/ мно́го пострада́в от злове́рных болга́р./ Сего́ ра́ди от Го́спода вене́ц прия́т/ и ны́не предстои́т Ему́/ и мо́лится о гра́де сем// и о всех нас, чту́щих па́мять его́.

Кондак, глас 8:

Я́ко многоце́нное сокро́вище,/ принесе́но бысть от Болга́рския страны́ во град Влади́мир/ пречестно́е те́ло твое́, му́чениче Авраа́мие,/ и́мже подае́ши всем чту́щим пресла́вную па́мять твою́ оби́лие исцеле́ний,/ предстоя́ на Небеси́ Христу́ Бо́гу// и моля́ Его́ о спасе́нии душ на́ших.

Молитва мученику Авраамию Болгарскому:

Святы́й му́чениче Авраа́мие, до́блий во́ине Христа́ Царя́ Небе́снаго, в ско́рбех и напа́стех пресла́вный наш помо́щниче и защи́тниче! Ничто́ же возмо́же отлучи́ти тя от любве́ ко Го́споду Иису́су, ни ле́стныя обеща́ния благ вре́менных, ни преще́ния, ни му́ки от злых враго́в святе́йшия Христо́вы ве́ры; ты, я́ко лев, изше́л еси́ на брань проти́ву волко́в мы́сленных, духо́в зло́бы, подви́гших на тя, ра́ди до́браго твоего́ испове́дания, единоплеме́нный тебе́ наро́д болга́рский, и, я́ко о́гненная стрела́, тех порази́л еси́ си́лою благода́ти Свята́го Ду́ха, и кре́пкия, я́ко смерть, любве́ твоея́ к Бо́гу. А́ще и пролия́л еси́ кровь твою́ за Христа́ Бо́га на́шего, погуби́в вре́менную жизнь, оба́че безсме́ртною душе́ю, я́ко оре́л, воспари́л еси́ в го́рния оби́тели Отца́ на́шего, насле́довав там ве́чную жизнь, сла́ву и блаже́нство неизрече́нное, и оста́вив нам нетле́нныя оста́нки твоя́, я́ко крин многоце́нный и благоуха́нный. Ве́руем, страстоте́рпче святы́й, я́ко предстоя́ со а́нгелы и все́ми святы́ми Престо́лу сла́вы Триипоста́снаго Бо́га, усе́рдныя и богоприя́тныя возно́сиши моли́твы не то́кмо о нас и о гра́де на́шем, но и о всей святе́й Христо́вой Це́ркви и о правосла́внем оте́честве Росси́йстем. Ве́руем, пресла́вный чудотво́рче, я́ко ты, си́лою всемогу́щаго Го́спода Иису́са Христа́, чрез святы́я мо́щи твоя́, источа́еши оби́льныя да́ры благода́тныя по́мощи во спасе́ние всем с ве́рою к тебе́ притека́ющим, наипа́че же испра́шиваеши и кончи́ну с покая́нием тебе́ чту́щим, и благосе́рдно помога́еши немощны́м младе́нцем, да вси от ма́ла до вели́ка единоду́шно прославля́ем неисповеди́мое вели́чие бла́гости Бо́жией. Тем же ве́рою и любо́вию ко святы́м моще́м твои́м припа́дающе и благогове́йно о́ныя лобыза́юще, умоля́ем тя, до́брый на Небеси́ наш моли́твенниче и засту́пниче, помога́й нам гре́шным и смире́нным, твои́ми моли́твами во всех ско́рбех, ну́ждах и обстоя́ниих на́ших, сохраня́й нас и град сей от вся́каго зла и вся́кия напа́сти, наипа́че же споспешеству́й ве́чному спасе́нию на́шему и всех прося́щих от тебе́ по́мощи и заступле́ния. Ей, смире́нно мо́лим тя, уго́дниче Бо́жий, моли́ Христа́ Бо́га на́шего, да даст Он мир и тишину́ всем правосла́вным христиа́ном и да отврати́т от нас вся́кий гнев, на ны дви́жимый, да изба́вит нас от сете́й вра́жиих, томле́ния во у́зах греха́ и муче́ний а́дских, и да сподо́бит нас недосто́йных одесну́ю Себе́ ста́ти на суде́ Свое́м пра́ведном и вни́ти в ве́чный поко́й святы́х Его́, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный и неизрече́нная сла́дость зря́щих добро́ту лица́ Его́; и та́ко возмо́жем с тобо́ю и все́ми святы́ми безконе́чно прославля́ти Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную и Неразде́льную. Ами́нь.

Преподобному Геронтию, канонарху Печерскому

Тропарь, глас 3:

Всечестны́й канона́рше Геро́нтие,/ правилонача́льный бы́вый в це́ркви/ и в пра́виле и́ночестем возсия́вший све́тло,/ моли́ Христа́ Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 1:

Канона́ршествуя, честны́й канона́рше Геро́нтие,/ и пе́ние церко́вное пою́щим предводи́тельствуя в це́ркви,/ уподо́бился вои́стинну А́нгелом,/ пою́щим Бо́га на Небеси́,/ и́хже и житию́ подража́я, и, с ни́ми лику́я,// помина́й ны, любо́вию хва́лящих тя.