Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

22 марта 2021 года - Понедельник

Седмица 2-я Великого поста, глас 8

Святая Четыредесятница.

Сегодня Святая Церковь совершает память:

40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся: Кирио́на, Канди́да, До́мна, Иси́хия, Ира́клия, Смара́гда, Евно́ика, Уале́нта (Вале́нта), Вивиа́на, Кла́вдия, При́ска, Феоду́ла, Евти́хия, Иоа́нна, Кса́нфия, Илиа́на, Сиси́ния, А́нгия, Ае́тия, Фла́вия, Ака́кия, Екди́кия (Екди́та), Лисима́ха, Алекса́ндра, Или́я, Горго́ния, Фео́фила, Дометиа́на, Га́ия, Лео́нтия, Афана́сия, Кирилла, Сакердо́на, Никола́я, Уале́рия (Вале́рия), Филоктимо́на, Севериа́на, Худио́на, Мелито́на и Агла́ия (ок. 320).

Мч. Урпасиа́на Никомидийского (ок. 295); св. Кеса́рия Назианзина, брата свт. Григо́рия Богослова (ок. 369); прав. Тара́сия Ликаонийского.

Сщмчч. Михаи́ла Маслова, Алекси́я Смирнова, Дими́трия Гливенко, Се́ргия Лебедева, Се́ргия Цветкова, пресвитеров и Никола́я Горюнова, диакона, прмч. Иоаса́фа (Шахова), иеромонаха и прмцц. Ната́лии Ульяновой, послушницы и Алекса́ндры (Самойловой), инокини (1938).

Икона Божией Матери: «Слово плоть бысть» Албазинская (1666).

Молитвы Четыредесятницы

Молитва прп. Ефрема Сирина

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон земной.)

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. (Поклон земной.)

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (Поклон земной.)

Таже малых 12, глаголюще на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И паки последи молитву всю: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (И поклон един великий.)

40 мученикам Севастийским

Тропарь, глас 1:

Страстоте́рпцы всечестни́и,/ во́ини Христо́вы четы́редесяте,/ тве́рдии ору́жницы,/ сквозе́ бо огнь и во́ду проидо́сте/ и А́нгелом согра́ждане бы́сте,/ с ни́миже моли́теся Христу́ о и́же ве́рою хва́лящих вас./ Сла́ва Да́вшему вам кре́пость,/ слава Венча́вшему вас,// сла́ва Подава́ющему ва́ми всем исцеле́ния.

Тропарь, глас 3:

Стpастоте́pпцы Хpисто́вы четы́pедесяте,/ во гpа́де Севасти́йстем му́жественно постpада́вшии,/ чpез огнь и во́ду пpоше́дшии,/ в поко́й ве́чный вше́дшии,/ моли́теся о нас ко Го́споду/ да жизнь ми́pну сохpани́т// и ду́ши на́ша спасе́т, я́ко Человеколю́бец.

Кондак, глас 6:

Все во́инство ми́ра оста́вльше,/ на Небесе́х Влады́це прилепи́стеся,/ страстоте́рпцы Госпо́дни четы́редесять,/ сквозе́ огнь бо и во́ду проше́дше, блаже́ннии,/ досто́йно восприя́сте сла́ву с Небе́с// и венце́в мно́жество.

Молитва 40 мученикам Севастийским:

О, святи́и, сла́внии страстоте́рпцы Христо́вы, четы́редесяте, во гра́де Севасти́и Христа́ ра́ди му́жественно пострада́вшии, чрез огнь бо и во́ду проидо́сте, и я́ко дру́зи Христо́вы в поко́й Небе́снаго Ца́рствия вше́дше, и́мате ве́лие дерзнове́ние ко Пресвяте́й Тро́ице хода́тайствовати о ро́де христиа́нском: наипа́че же о почита́ющих святу́ю па́мять ва́шу, и с ве́рою и любо́вию вас призыва́ющих. Испроси́те у всеще́драго Бо́га проще́ние согреше́ний на́ших и жития́ на́шего исправле́ние, да в покая́нии и нелицеме́рной любви́ друг ко дру́гу пожи́вше, со дерзнове́нием предста́нем Стра́шному Суди́щу Христо́ву, и ва́шим предста́тельством одесну́ю Пра́веднаго Судии́ предста́нем. Ей, уго́дницы Бо́жии, бу́дите нам защи́тницы от всех враг ви́димых и неви́димых, да под кро́вом святы́х ва́ших моли́тв изба́вимся от всех бед, зол и напа́стей до после́дняго дне жи́зни на́шея, и та́ко просла́вим вели́кое и достопокланя́емое и́мя Вседе́тельныя Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Священномученику Сергию Лебедеву,

Тропарь, глас 4:

Во пресви́терстве Христу́ непоро́чно послужи́в,/ в терпе́нии ду́шу твою́ стяжа́л еси́, блаже́нне,/ ве́рою тве́рдою дре́вним му́чеником уподо́бився,/ я́ко же́ртва благоприя́тна, Бо́гови прине́слся еси́./ Ны́не же, на Небесе́х со А́нгелы ликовству́я,/ священному́чениче Се́ргие,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

Во оби́тели преподо́бнаго Се́ргия благода́тию укрепи́вся,/ ду́шу твою́ во искуше́ние угото́вал еси́,/ священному́чениче пресла́вне,/ те́мже, темни́чная заключе́ния и изгна́ния за Христа́ претерпе́в,/ мно́гими доброде́тельми ве́рныя облагоуха́л еси́/ и, крест на ра́мо взем,/ в черто́г Небе́сный вшел еси́./ Сего́ ра́ди яви́лся еси́ земли́ Моско́вския украше́ние,/ Новоде́вичия оби́тели Пречи́стыя Одиги́трии ве́рный засту́пник// и те́плый о нас к Бо́гу моли́твенник.

Молитва священномученику Сергию Лебедеву,:

О, па́стырю наш до́брый, священному́чениче Се́ргие, первопресто́льнаго гра́да похвало́ и оби́тели Новоде́вичия свети́льниче всесве́тлый! Ты, от ю́ности Христу́ после́дуя, во пресви́терстве непоро́чне послужи́л еси́ и, па́ству твою́ сло́вом Бо́жиим напита́в, да́нный ти тала́нт стори́цею умно́жил еси́. В годи́ну же гоне́ний ве́лия ско́рби, клеветы́, лише́ния и са́мую смерть от богобо́рцев му́жественне претерпе́в, мзду пра́ведных трудо́в твои́х на Небесе́х прия́л еси́. Сего́ ра́ди мы, мно́гими грехи́ обремене́ннии, к тебе́, я́ко ве́рному свиде́телю ве́чныя И́стины, прибега́ем и уми́льно вопие́м: сподо́би нас не то́кмо по́двиги твоя́ сла́вити, но и подража́тели доброде́телей твои́х бы́ти: ве́ру правосла́вную храни́ти, в ско́рбех и боле́знех упова́ние на Бо́га возлага́ти и непреста́нное благодаре́ние Тому́ Еди́ному возсыла́ти; кро́тость и смире́ние стяжа́ти, ю́ныя благоче́стию и целому́дрию науча́ти, с бли́жними в ми́ре и любви́ пребыва́ти, да тобо́ю наставля́еми, ве́чнаго блаже́нства дости́гнем, сла́вяще Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.