Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

19 марта 2021 года - Пятница

Седмица 1-я Великого поста, глас 7

Святая Четыредесятница.

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Мчч. 42-х во Амморее: Константи́на, Ае́тия, Фео́фила, Фео́дора, Мелиссе́на, Ка́ллиста, Васо́я и прочих с ними (ок. 845); прп. И́ова, в схиме Иису́са, Анзерского (1720).

Св. равноап. царицы Еле́ны, обретение ею во Иерусалиме Честно́го Креста и гвоздей (326); прмчч. Ко́нона Иконийского и сына его Ко́нона (270–275); прп. Арка́дия Кипрского (ок. 361); прп. Фридоли́на Зекингенского (540).

Икон Божией Матери: «Благодатное Небо» (XIV); Ченстоховская; Шестоковская (XVIII).

Молитвы Четыредесятницы

Молитва прп. Ефрема Сирина

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон земной.)

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. (Поклон земной.)

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (Поклон земной.)

Таже малых 12, глаголюще на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И паки последи молитву всю: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (И поклон един великий.)

Преподобному Иову, в схиме Иисусу, Анзерскому

Тропарь, глас 5:

Показа́вый о́браз доброде́телей, ве́сь стра́ха Бо́жия и Ду́ха Свя́та испо́лнен бы́сть, Преподо́бне о́тче И́ове, безмо́лвия и́стинный рачи́тель яви́лся еси́, страсте́м Госпо́дним покланя́яся, и́мже и оби́тель воздви́гл еси́ во ото́це А́нзерстем. Пустынножи́телей наста́вниче, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Любо́вь Христо́ву в се́рдце стяжа́, ея́же ра́ди мно́ги ско́рби претерпе́вый, приста́нище обре́л еси́ в морсте́м ото́це, Преподо́бнаго Елеаза́ра заве́тов ве́рный прее́мник яви́лся еси́, покро́вом Бо́жия Ма́тере осеня́емый: достоблаже́нне о́тче И́ове, помина́й на́с, чту́щих святу́ю па́мять твою́.

Равноапостольным царю Константину Великому и матери его, царице Елене

Тропарь, глас 8:

Кpеста́ Твоего́ о́бpаз на Небеси́ ви́дев/ и, я́коже Па́вел, зва́ние не от челове́к пpие́м,/ в цаpе́х апо́стол Твой, Го́споди,/ Ца́pствующий гpад в pуце́ Твое́й положи́,/ его́же спаса́й всегда́ в ми́pе моли́твами Богоpо́дицы,// Еди́не Человеколю́бче.

Кондак, глас 3:

Константи́н днесь с ма́терию Еле́ною/ Крест явля́ют, всечестно́е дре́во,/ всех у́бо иуде́ев посрамле́ние су́ще,/ ору́жие же на проти́вныя ве́рных люде́й:// нас бо ра́ди яви́ся зна́мение ве́лие// и во бране́х гро́зное.

Молитва равноапостольным царю Константину Великому и матери его, царице Елене:

О, преди́внии и всехва́льнии ца́рие, святи́и равноапо́стольнии Константи́не и Еле́но! К вам, те́плым засту́пником, возно́сим на́ши недосто́йныя моли́твы, я́ко ве́лие и́мате дерзнове́ние ко Го́споду. Испроси́те у Него́ мир Це́ркви и всему́ ми́ру благоде́нствие. Нача́льником му́дрость, па́стырем попече́ние о па́стве, пасо́мым смире́ние, ста́рцем жела́нное упокое́ние, муже́м кре́пость, жена́м благоле́пие, де́вственником чистоту́, де́тем послуша́ние, младе́нцем христиа́нское воспита́ние, больны́м исцеле́ние, вражду́ющим примире́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим страх Бо́жий. Приходя́щим в храм сей и моля́щимся в нем свято́е благослове́ние и всем вся по коего́ждо проше́нию поле́зная, да хва́лим и пое́м Благоде́теля всех Бо́га в Тро́ице сла́вимаго Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Благодатное Небо»

Тропарь, глас 6:

Что Тя нарече́м, о, Благода́тная?/ Не́бо? – я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды;/ рай? – я́ко прозябла́ еси́ Цвет нетле́ния;/ Де́ву? – я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна;/ Чи́стую Ма́терь? – я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га.// Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 6:

Не и́мамы ины́я по́мощи,/ не и́мамы ины́я наде́жды,/ ра́зве Тебе́, Влады́чице,/ Ты нам помози́,/ на Тебе́ наде́емся/ и Тобо́ю хва́лимся,/ Твои́ бо есмы́ раби́,// да не постыди́мся.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Благодатное Небо»:

Что Тя нарече́м, о, Благода́тная Богома́ти Богоотрокови́це, Пренепоро́чная Мари́е? Ки́ими песнопе́нии возвели́чим Тя, возвели́ченную Не́бом и земле́ю, А́нгелами и челове́ки? Яви́ся бо на Тебе́ неслы́шанное от ве́ка на земли́ и несве́домое А́нгелами на Небеси́ та́инство, па́че ума́ и сло́ва, вочелове́чения Бо́га Сло́ва, рожде́ннаго съискони́ от Безнача́льнаго Отца́ без ма́тери и воплоще́ннаго в Твое́й утро́бе и с нетле́нною печа́тию де́вства Твоего́ роди́вшагося. О, чу́до всех дре́вних и но́вых чуде́с! Непрело́жное сло́во Сама́го Бо́га о победоно́сном се́мени жены́ и испо́лнися и соверши́ся в Безму́жней Де́ве. О, неизмери́мая глубина́ прему́дрости и вели́чия Бо́жия! Ки́ими имены́ нарече́м Тя, о Неве́сто Неневе́стная? Заре́ю ли нарече́м Тя восходя́щаго на не́бе со́лнца? Но Ты – са́мое Не́бо, из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце Пра́вды – Христо́с Бог наш, Спаси́тель гре́шных. Имену́ем ли Тя врата́ми, вводя́щими в поте́рянный прароди́телями рай, оби́ловавший все́ми блага́ми? Но Ты Сама́ еси́ благода́тный рай, произрасти́вшая Цвет нетле́ния, врачу́ющий и отгоня́ющий смерде́ние греха́ и злово́ние прароди́тельскаго тле́ния. Нарече́м ли Тя ю́ною Непоро́чною Де́вою, не позна́вшей бра́ка? Но Ты и до ста́рости пребыла́ Неискусобра́чною и де́вственною до рожде́ния, и в рожде́нии, и по рожде́нии Сы́на пребыла́ еси́. Наимену́ем ли Тя Чи́стою и Свято́ю Мари́ею, превозше́дшею Свое́ю чистото́ю всех ма́терей и прама́терей? Но Ты не то́кмо родила́ Того́ Младе́нца Христа́, но и носи́ла Его́ при Свои́х пе́рсех, и пита́ла Твои́м матероде́вственным млеко́м, Того́, И́же пита́ет вся́кое созда́ние, Ему́же со стра́хом и тре́петом предстоя́т Небе́сныя си́лы и Его́ же хва́лит вся́кое дыха́ние и тварь. О, вои́стину Ты ди́вная еси́ в жена́х, чу́дная в де́вах, неподража́емая в ма́терех! К Тебе́ пред Твои́м Боже́ственным ли́ком припа́даем и пред Твои́ми святы́ми стопа́ми поверга́ем и слага́ем все на́ши мы́сли, жела́ния, наме́рения и чу́вства. Освяти́ их Твои́м Богома́терним призре́нием и вознеси́ их, я́ко же́ртву на́шего смире́ннаго се́рдца, я́ко малоце́нную ле́пту на́шей духо́вной нищеты́, к Престо́лу Сы́на Твоего́, Спаси́теля на́шего, да и́миже весть судьба́ми упра́вит наш путь ко спасе́нию и насле́дию Ца́рствия Его́, не иму́щаго конца́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Ченстоховской»

Тропарь, глас 4:

Непобеди́мая Побе́до, Влады́чице Ченстохо́вская: дре́вняго и́же о на́с благоволе́ния Самозри́тельнице, бу́дущаго спасе́ния Храни́тельнице: покая́нием соде́лай ны́ но́выя но́вому Царю́.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Ченстоховской»:

О, Всеми́лостивая Госпоже́, Цари́це Богоро́дице, от все́х родо́в избра́нная и все́ми ро́ды небе́сными и земны́ми ублажа́емая! Воззри́ ми́лостивно на предстоя́щия пред свято́ю ико́ною Твое́ю лю́ди сия́, усе́рдно моля́щиеся Тебе́ и сотвори́ предста́тельством Твои́м и заступле́нием у Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да никто́же оты́дет от ме́ста сего́ упова́ния своего́ то́щ и посра́млен в наде́жде свое́й; но да прии́мет ки́йждо от Тебе́ вся́ по благо́му изволе́нию се́рдца своего́, по ну́жди и потре́бе свое́й, во спасе́ние души́ и во здра́вие те́лу. Моли́, Милосе́рдая Влады́чице, пренебе́снаго Бо́га, да при́сно це́рковь свою́ святу́ю соблюде́т, вы́шним свои́м благослове́нием архиере́ев на́ших правосла́вных укрепи́т, ми́ром огради́т и святе́й свое́й це́ркви це́лых, здра́вых, честны́х, долгоде́нствующих и пра́во пра́вящих сло́во своея́ и́стины да́рует, от все́х же ви́димых и неви́димых враго́в со все́ми правосла́вными христиа́ны ми́лостивно изба́вит и во Правосла́вии и тве́рдей ве́ре до конца́ веко́в неотсту́пно и неизме́нно сохрани́т. Призира́й благосе́рдием, Всепе́тая, и призре́нием ми́лостиваго Твоего́ заступле́ния на все́ ца́рство на́ше Всеросси́йское, ца́рствующия гра́ды на́ша, гра́д се́й и свято́й хра́м се́й, и изле́й на ня́ бога́тыя Твоя́ ми́лости, Ты́ бо еси́ всеси́льная Помо́щница и Засту́пница все́х на́с. Приклони́ся к моли́твам и все́х ра́б Твои́х, притека́ющих зде́ ко святе́й ико́не Твое́й се́й, услы́ши воздыха́ния и гла́сы, и́ми же раби́ Твои́ мо́лятся во святе́м хра́ме се́м. А́ще же и инове́рный, и иноплеме́нник, идя́ и проходя́ зде́, помо́лится, услы́ши, чадолюби́вая Госпоже́, и сего́ человеколю́бие и ми́лостивно соде́лай, я́же к по́мощи ему́ и ко спасе́нию. Ожесточе́нныя же и разсе́янныя се́рдцы свои́ми во страна́х на́ших на пу́ть и́стины наста́ви. Отпа́дшия от благочести́выя ве́ры обрати́ и па́ки сопричти́ святе́й Твое́й Правосла́вней кафоли́ческой це́ркви. В семе́йствах люде́й все́х и во бра́тии на́шей ми́р огради́ и соблюди́, в ю́ных бра́тство и смиренному́дрие утверди́, ста́рость поддержи́, о́трочество наста́ви, му́жество умудри́, си́рыя и вдови́цы заступи́, утесне́нныя и в ско́рбех су́щия уте́ши и охрани́, младе́нцы воспита́й, боля́щия уврачу́й, плене́нныя свободи́, огражда́я ны́ вы́ну от вся́каго зла́ бла́гостию Твое́ю и уте́ши ми́лостивным Твои́м посеще́нием и все́х благоде́ющих на́м. Да́руй же, Блага́я, земли́ плодоно́сие, возду́ху благорастворе́ние и вся́, я́же на по́льзу на́шу, да́ры благовре́менныя и благопотре́бныя, всемо́щным свои́м предста́тельством пред Всесвято́ю Живонача́льною Тро́ицею, ку́пно со святы́ми избра́нными угодниками Ея́ Кири́ллом и Мефо́дием. Пре́жде отше́дшия отцы́ и ма́тери, бра́тия и сестры́ на́ша, и вся́ от ле́т дре́вних припа́давшия ко святе́й ико́не Твое́й се́й упоко́й в селе́ниях святы́х, в ме́сте све́тле, в ме́сте зла́чне, в ме́сте поко́йне, иде́же не́сть печа́ль и воздыха́ние. Егда́ же приспе́ет и на́ше от жития́ сего́ отше́ствие и к ве́чной жи́зни преселе́ние, предста́ни на́м, Преблагослове́нная Де́во, и да́руй христиа́нскую кончи́ну живота́ на́шего безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну и Святы́х Та́йн прича́стну, да и в бу́дущем ве́це сподо́бимся вси́, ку́пно со все́ми святы́ми, безконе́чныя блаже́нныя жи́зни во ца́рствии возлю́бленнаго Сы́на Твоего́, Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.