Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

11 февраля 2021 года - Четверг

Седмица 36-я по Пятидесятнице, глас 2

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Перенесение мощей сщмч. Игна́тия Богоносца, епископа (107).

Свт. Лавре́нтия, затворника Печерского, епископа Туровского, в Ближних пещерах (1194); свтт. Гера́сима (1441–1467), Питири́ма (1455) и Ио́ны (1470), епископов Великопермских, Устьвымских; Собор Коми святых; мчч. Романа, Иа́кова, Филофе́я, Ипери́хия, Ави́ва, Иулиа́на и Париго́рия (297); мчч. Сильва́на, епископа, Луки́, диакона, и Мо́кия, чтеца (312); Собор Екатеринбургских святых.

Сщмчч. Иоа́нна Гранитова и Лео́нтия Клименко, пресвитеров, Константина Зверева, диакона, и с ними 5-ти мучеников (1920).

Священномученику Игнатию Богоносцу

Тропарь, глас 4:

Апо́стольских нpа́вов подpажа́телю/ и пpесто́ла их сонасле́дниче,/ архиеpе́ев удобpе́ние и му́чеников сла́во, Богодухнове́нне,/ на огнь, и меч, и зве́pи деpзну́л еси́, ве́pы pа́ди/ и, слово и́стины испpавля́я,/ до кpо́ве постpада́л еси́,/ священному́чениче Игна́тие,/ моли́ Хpиста́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 3:

Све́тлых по́двиг твои́х светоно́сный день/ предпропове́дует всем в верте́пе рожде́наго:/ сего́ бо жажда́я от любве́ наслади́тися,/ потща́лся еси́ от звере́й снеде́н бы́ти;// сего́ ра́ди и Богоно́сец наре́клся еси, Игна́тие всему́дре.

Молитва священномученику Игнатию Богоносцу:

О, вели́кий святи́телю Богоно́сный Игна́тие! К тебе́ припа́даем и мо́лим тя, при́зри на ны гре́шныя, прибега́ющия к твоему́ заступле́нию! Умоли́ Го́спода, да прости́т нам вся согреше́ния на́ша: ты му́ченически ду́шу твою́ за ве́ру положи́л еси́, да́руй и нам му́жество во всем подража́ти тебе́. Ничто́ в жи́зни не возмогло́ отлучи́ти тя от любве́ ко Го́споду, ни ле́стныя обеща́ния, ни преще́ния, ни угро́зы, ниже́ са́мыя му́ки: ты с ра́достию предста́л пред зверьми́ на смерть лю́тую и, я́ко а́нгел, возлете́л еси́ во оби́тели Отца́ на́шего Небе́снаго; и моли́тва твоя́ мно́го мо́жет пред Го́сподем. Бу́ди же, святы́й уго́дниче, предста́телем у Го́спода: за ны, недосто́йнии рабы́ твоя́; помога́й и всем правосла́вным христиа́ном святы́ми твои́ми моли́твами ко всемогу́щему Бо́гу, да изба́вит ны от гла́да, тру́са, гра́да, бездо́ждия и смертоно́сных боле́зней, и да да́рует нам здр́авие и спасе́ние. Бу́ди же нам помо́щник ско́рый во вся́кой ско́рби, наипа́че в час кончи́ны на́шея яви́ся нам све́тлым защи́тником и хода́таем и умоли́ Го́спода сподо́битися всем нам, тебе́ ны́не те́пле моля́щимся, получи́ти по христиа́нской кончи́не Небе́сное Ца́рствие, иде́же вси святи́и вку́пе с тобо́ю ве́чно сла́вят Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Преподобному Елисею Лавришевскому и святителю Лаврентию, затворнику Печерскому

Тропарь, глас 3:

Преподо́бне о́тче наш Елиссе́е,/ с Лавре́нтием чу́дным подвиза́лся еси́, учи́телю своему́ подража́я,/ земну́ю сла́ву и честь стопа́м Христа́ пове́ргли есте́,/ те́мже Госпо́дь увенча́ вас// нетле́нным венце́м сла́вы Своея́.

Кондак, глас 2:

Ве́чная па́мять ва́ша, преподо́бнии Елиссе́е и Лавре́нтие,/ те́мже помина́йте чту́щих свя́то ю́// и испроси́те земли́ на́шей благоче́стие и душа́м спасе́ние.

Святителям Герасиму, Питириму и Ионе, епископам Великопермским

Тропарь, глас 8:

Равноапо́стольному святи́телю Стефа́ну насле́довавшии/ и Правосла́вия све́том страну́ Зыря́нскую озари́вшии,/ святи́телие Христо́вы Гера́симе, Питири́ме и Ио́но,/ престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы ны́не предстоя́ще,/ моли́теся па́стве ва́шей от враго́в ненаве́тованней бы́ти// и всем правосла́вным лю́дем в ми́ре спасти́ся.

Кондак, глас 4:

Во святи́телех благоче́стно пожи́вше/ и Пе́рмския лю́ди к Богоразу́мию наста́вивше,/ до́бре Бо́гу угоди́сте./ Сего́ ра́ди Устьвы́мь и земля́ Зыря́нская хва́лятся,/ име́юще мо́щи ва́ша,/ я́ко исто́чник исцеле́ний/ всем, с ве́рою притека́ющим к вам,/ вы бо чудесы́ просла́вистеся,// я́ко ученицы́ Бо́жия благода́ти.

Молитва святителям Герасиму, Питириму и Ионе

О, святи́телие Христо́вы, Гера́симе, Питири́ме и Ио́но! К вам я́ко ча́до ко отце́м, в смире́нии се́рдца с ве́рою и любо́вию вси притека́ем и умиле́нно мо́лимся: предста́тельством ва́шим со равноапо́стольным Стефа́ном испроси́те у Го́спода нам покая́ние и проще́ние всех во́льных и нево́льных согреше́ний на́ших, да, преуспева́юще в и́стинней ве́ре и благоче́стии, яви́мся досто́йни ми́лости Его́ неизрече́нныя. Бу́дите, святи́телие Христо́вы, те́плии о нас пред Бо́гом засту́пницы, да умири́т и укрепи́т Госпо́дь Святу́ю Це́рковь Свою́, да просвети́т лю́ди, седя́­щия во тьме и се́ни сме́ртней. Огражда́йте хода́тайствы ва́­шими зе́млю Росси́йскую, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м в ве́це сем, христиа́нскую кончи́ну и до́брый отве́т на Стра́шнем суде́ Бо́жи­ем полу́чим и насле́дницы бу́дем Небе́снаго Его́ Ца́рствия во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Собору Екатеринбургских святых

Тропарь, глас 4:

Украша́ется дне́сь Свята́я Це́рковь, торжеству́ющи собо́р святы́х земли́ Екатеринбу́ржския, и я́ко заря́ми просвеща́ется све́тло в па́мяти и́х, вся́ призыва́ющи стезя́ми и́х честна́го жи́тельства ше́ствовати, и в терпе́нии спасе́ние свое́ соде́ловати; те́мже притека́юще к ни́м ве́рою, возопии́м: моли́теся ко Го́споду, ми́р дарова́ти ми́рови, и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 3:

Дне́сь святы́х честны́й собо́р предстои́т в Це́ркви и неви́димо за ны́ мо́лится Бо́гу, страстоте́рпцы с преподо́бными покланя́ются, испове́дницы и пра́ведницы со блаже́нными ликовству́ют, и вси́ святи́и Це́ркве Бо́жия торжеству́ют, па́ства же земли́ Екатеринбу́ржския весели́тся: мо́лят бо вси́ ку́пно Преве́чнаго Бо́га.

Молитва Собору Екатеринбургских святых

О, преди́внии чудотво́рцы и вели́цыи уго́дницы Бо́жии, вси́ святи́и, в земли́ Екатеринбу́ржстей сла́вно просия́вшии! Предстоя́ще престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы, при́зрите ми́лостивным свои́м о́ком на ны́ и на вся́ лю́ди, к заступле́нию ва́шему притека́ющия. Услы́шите на́с, моля́щихся ва́м и чту́щих всечестну́ю па́мять ва́шу. Простри́те ру́це свои́ ко Влады́це небеси́ и земли́, я́ко да соблюде́т в ми́ре и благоде́нствии страну́ на́шу, Це́рковь да сохрани́т от гоне́ний, ересе́й и раско́лов; умоли́те ми́лостиваго Бо́га на́шего, отврати́ти от на́с вся́кий гне́в пра́ведный, на ны́ от Него́ подви́гшийся, гре́х ра́ди на́ших. Сохрани́те не то́чию Екатеринбу́ржскую зе́млю, но и вся́ гра́ды и ве́си Оте́чества на́шего, и вся́ страны́ христиа́нския, и лю́ди в ни́х живу́щия, от гра́да и гла́да, от тру́са и пото́па, от зно́я и мра́за, от огня́ и меча́, от нахожде́ния иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни, от смертоно́сныя я́звы и от вся́каго зла́. Исхода́тайствуйте, си́льным ва́шим пред Бо́гом предста́тельством, па́стырем Це́ркве на́шея му́дрость духо́вную и ре́вность свяще́нную о спасе́нии пасо́мых; градонача́льником и судия́м стра́х Бо́жий, правдолю́бие и безкоры́стие; во́ином терпе́ние, му́жество и на враги́ одоле́ние; супру́гом любо́вь, ве́рность и согла́сие; ку́плю де́ющим праводу́шие, земледе́льцем трудолю́бие; си́рым призре́ние, оби́димым заступле́ние, оклеве́тываемым оправда́ние; все́м же на́м дарова́ти вся́ я́же в жи́зни вре́менней потре́бная и к ве́чному спасе́нию поле́зная. Е́й, святи́и Бо́жий, помози́те на́м избежа́ти па́губных сете́й диа́вольских, препобеди́ти собла́зны ми́ра сего́, проти́ву спасе́ния на́шего ополча́ющагося, наста́вите ны́ тве́рдо в ве́ре правосла́вней подвиза́тися. Потщи́теся благоприя́тным ва́шим хода́тайством умоли́ти Го́спода, да низпо́слет на́м ти́хое и Богоуго́дное житие́, уврачу́ет Свое́ю благода́тию на́ша неду́ги душе́вныя и теле́сныя, согре́ет сердца́ на́ша любо́вию дру́г ко дру́гу и сотвори́т ны́ братолю́бны и единомы́сленны. Да да́рует на́м Госпо́дь ва́шим предста́тельством во искуше́ниих му́жество, в злострада́ниих терпе́ние, в моли́твах постоя́нство; егда́ же прии́дет ча́с кончи́ны на́шея, да утверди́т О́н ми́р Сво́й в душа́х на́ших, да и мы́ в и́стиннем покая́нии и чи́стым све́дением со́вести на́шея, предста́нем ко Го́споду, и сподо́бимся десна́го стоя́ния, и со все́ми святы́ми воспое́м сла́ву Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху во ве́ки веко́в. Ами́нь.