Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2020

7 февраля 2020 года - Пятница

Седмица 34-я по Пятидесятнице, глас 8

День постный

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Свт. Григо́рия Богослова, архиепископа Константинопольского (389); прп. Анато́лия I Оптинского (Зерцалова) (1894); сщмч. Влади́мира (Богоявленского), митрополита Киевского (1918).

Свт. Моисе́я, архиепископа Новгородского (1362); мц. Филица́ты Римской и сыновей ее, мчч. Ианнуа́рия, Фе́ликса, Фили́ппа, Сильва́на, Алекса́ндра, Вита́лия и Марциа́ла (ок. 164); прп. По́плия Сирийского (ок. 380); прп. Мара певца (ок. 430).

Сщмч. Петра (Зверева), архиепископа Воронежского (1929); сщмч. Васи́лия (Зеленцова), епископа Прилукского (1930); сщмч. Стефа́на Грачева, пресвитера, мч. Бори́са Заварина (1938).

Икона Божией Матери: «Утоли моя печали» (принесена в Москву в 1640 г.).

Святителю Григорию Богослову

Тропарь, глас 1:

Па́стырская свире́ль богосло́вия твоего́/ ри́торов победи́ трубы́,/ я́коже бо глубины́ ду́ха изыска́вшу,/ и добро́ты веща́ния приложи́шася тебе́./ Но моли́ Христа́ Бо́га, о́тче Григо́рие,// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 3:

Богосло́вным язы́ком твои́м сплете́ния ри́торская разруши́вый, сла́вне,/ Правосла́вия оде́ждею, свы́ше истка́нною, Це́рковь украси́л еси́,/ ю́же и нося́щи, с на́ми зове́т твои́ми ча́ды:// ра́дуйся, о́тче, богосло́вия у́ме кра́йнейший.

Молитва святителю Григорию Богослову

О, вели́кий и пресла́вный святи́телю Христо́в, всея́ Вселе́нския Це́ркве учи́телю богому́дрый, Правосла́вия тве́рдый испове́дниче и побо́рниче, преблаже́нне о́тче Григо́рие! При́зри от высо́т небе́сных на на́с, смире́нно к тебе́ припа́дающих, и умоли́ Го́спода Вседержи́теля, Его́же ве́рный на земли́ служи́тель бы́л еси́, да да́рует на́м ве́ры пра́выя тве́рдое и неизме́нное сохране́ние, Це́ркви Святе́й послуша́ние, жития́ на́шего исправле́ние, и во все́х ну́ждах, ско́рбех и искуше́ниих ско́рое поможе́ние, терпе́ние же и укрепле́ние. Пода́ждь на́м твое́ свято́е благослове́ние, да о́ным осеня́емии, сие́ но́вое ле́то, и во вся́ дни́ богоуго́дно, в ми́ре и покая́нии, поживе́м, и во Ца́рствии Небе́снем сподо́бимся ку́пно с тобо́ю и со все́ми святы́ми Живонача́льную Тро́ицу воспева́ти и сла́вити, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Священномученику Владимиру, митрополиту Киевскому

Тропарь, глас 2:

Ве́ры Правосла́вныя непоро́чный блюсти́телю/ и за́поведей Христо́вых усе́рдный исполни́телю,/ священному́чениче Влади́мире,/ Христа́ всем се́рдцем возлюби́в,/ па́ству твою́ до́бре упа́сл еси́,/ незло́биво му́ченическую смерть прия́л еси́./ Сего́ ра́ди в ве́чной сла́ве пребыва́я,// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Тропарь, глас 2:

Ве́ру Правосла́вную непоро́чно соблю́д,/ по́двигом до́брым во святи́тельстве подвиза́лся еси́,/ священному́чениче о́тче Влади́мире,/ и убива́ющим тя рекл еси́:/ Госпо́дь да прости́т вас./ Сего́ ра́ди угото́вася ти вене́ц пра́вды от Христа́, Бо́га на́шего,/ Его́же, я́ко име́яй дерзнове́ние, моли́,/ оправда́ние дарова́ти нам в День Су́дный.

Кондак, глас 2:

О́браз Христо́ва милосе́рдия явля́я,/ покро́в и защище́ние па́стве твое́й был еси́,/ святи́телю о́тче Влади́мире,/ в кро́тости страда́ния прие́мля, безбо́жных мучи́телей,/ благословля́я, прости́л еcи́.// Те́мже и нам испроси́ у Христа́ Бо́га дух ми́рен и ве́лию ми́лость.

Молитва священномученику Владимиру, митрополиту Киевскому

О, священному́чениче и испове́дниче Христо́в Влади́мире! Услы́ши сле́зныя моли́твы ча́д твои́х и воздыха́ния, се́рдцем сокруше́нным и смире́нным приноси́мая. Се́ бо беззако́нии омрачи́хомся и того́ ра́ди беда́ми, я́ко ту́чами, обложи́хомся. Но ты́, свя́те Влади́мире, понеси, я́ко си́льный, не́мощи на́ша, не отлуча́йся от на́с ду́хом, да не разлучи́мся в коне́ц от любве́ Бо́жия. При́зри ми́лостивно на предстоя́щия и моля́щияся пред свято́ю ико́ною твое́ю и вся́ проше́ния и́х во благо́е испо́лни. Ве́руем бо, я́ко твои́х страда́ний ра́ди за оте́чество и лю́ди росси́йския ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду и́маши. Его́же умоли́, да укрепи́т ны́ в Правосла́вии и единомы́слии, и непоколеби́мом да́же до сме́рти испове́дании ве́ры Христо́вы, страну́ на́шу да спасе́т от междоусо́бныя бра́ни, па́стырем на́шим да пода́ст духо́вное трезве́ние и ре́вность о спасе́нии пасо́мых, прави́телем же су́д и пра́вду, оби́димым заступле́ние, неду́гующим ду́ш и теле́с исцеле́ние. Мы́ же, гре́шнии, твои́м предста́тельством укрепля́еми, восхва́лим Го́спода Иису́са Христа́, Ему́же сла́ва подоба́ет, че́сть и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святителю Моисею, архиепископу Новгородскому

Тропарь, глас 8:

Чистоты́ ра́ди жития́ твоего́,/ поще́ния же и моли́тв и трудо́в,/ сосу́д благопотре́бен был еси́ Влады́це Христу́,/ И́же дарова́ тя ста́ду твоему́,/ я́ко сокро́вище неотъе́млемо, чудесы́ всех обогаща́юща./ Тем и мы, соше́дшеся к ра́це моще́й твои́х,/ ве́рою и любо́вию вопие́м:// моли́ о нас, пречестны́й архиере́ю, Моисе́е о́тче наш.

Кондак, глас 3:

Я́ко венце́м пресве́тлым украси́вся днесь, вели́кий Но́вград/ лику́ет в па́мять па́стыря своего́ и учи́теля,/ и, я́ко диади́му ца́рскую возложи́вши,/ честна́я о́на оби́тель све́тло ра́дуется,/ просла́ви бо тя Бог, уго́дника Своего́,/ и прояви́ после́днему ро́ду на́шему цельбоно́сныя мо́щи твоя́,/ святи́телю Моисе́е,/ Це́рковь же Бо́жия весели́тся,/ созыва́ющи и́нок сосло́вие велегла́сно вопи́ти:/ ра́дуйся, гра́ду твоему́ и оби́тели похвало́// и всея́ Росси́йския страны́ пресве́тлый свети́льниче.

Молитва святителю Моисею, архиепископу Новгородскому

О, свяще́ннейший о́тче, святи́телю Христо́в Моисе́е, па́стырю и учи́телю наш, не отри́ни нас, с ве́рою притека́ющих к моще́м твои́м и тво­ему́ заступле́нию и те́плою моли́твою тя призыва́ющих, но ско́ро потщи́ся помоли́тися Царю́ ца́рствующих и Го́споду госпо́дствующих, да изба́вит ста́до Свое́ от волко́в, гу́бящих е́, и вся́кую страну́ христиа́нскую огради́ и сохрани́ святы́ми твои́ми моли́твами от мирска́го мяте́жа и тру́са, наше́ствия иноплеме́нник и междоусо́бныя бра́ни, от гла́да же и губи́тельства, пото́па, и меча́, и огня́, и напра́сныя сме́рти, и, я́коже поми́ловал еси́ гряду́щаго ку́плю де́яти от потопле́­ния и от разбо́йников, спасл еси́ святу́ю оби́тель твою́, та́ко поми́луй и нас, умо́м, сло́вом и де́лом во тьме грехо́вней су́щих, и изба́ви нас гне́ва Бо́жия и ве́чныя ка́зни, я́ко да твои́м хода́тайством и по́мощию, Свои́м же милосе́рдием и благода́тию, Христо́с Бог ти́хое и безгре́шное житие́ даст нам пожи́ти в ве́це сем и изба́вит нас шу́ияго стоя́ния, сподо́бит же десна́го со все́ми святы́ми. Ами́нь.

Священномученику Петру (Звереву), архиепископу Воронежскому

Тропарь, глас 4:

Ве́рою пла́менною апо́столу Петру́ подо́бяся,/ та́же и трикра́тным слы́шанием воззва́ния Христо́ва,/ ду́шу твою́ за Того́ положи́л еси́, святи́телю о́тче Пе́тре,/ ка́меню тве́рдый Це́ркве Правосла́вныя:/ свети́льниче во мра́це беззако́ний доброде́тельми сия́яй,/ ра́достию страда́ния за Христа́ претерпе́ти изво́лил еси́,/ со испове́дники и страстоте́рпцы Росси́йскими./ Моли́ся с ни́ми о нас, архиере́ю Бо́жий,// священному́чениче Солове́цкий.

Кондак, глас 8:

Во святи́тельстве твое́м до́бре подвиза́лся еси́, богому́дре,/ и му́ченичества венце́м све́тло украси́лся еси́,/ преще́ния враго́в Христо́вых не устраши́вся,/ кровьми́ твои́ми зе́млю во ото́це А́нзерстем освяти́л еси́:/ сего́ ра́ди си́лы небе́сныя удиви́шася терпе́нию твоему́,/ мы же с ве́рою и любо́вию притека́ем ко святы́м моще́м твои́м, досточу́дне./ Ны́не со все́ми новому́ченики Росси́йскими моли́ о нас Христа́ Бо́га, всеблаже́нне Пе́тре, да зове́м ти:// Ра́дуйся, о́тче приснопа́мятне.

Священномученику Василию (Зеленцову), епископу Прилукскому

Тропарь, глас 1:

Свято́е житие́ твое́/ украси́в венце́м муче́ния,/ возше́л еси́, ра́дуяся,/ к небе́сным оби́телем./ И ны́не, предстоя́ Святе́й Тро́ице,/ священному́чениче Васи́лие,/ моли́ за гра́д Тво́й,/ и вся́ лю́ди, соверша́ющия па́мять Твою́.

Кондак, глас 4:

Еле́ем ми́лости Христо́вой вся́ку ду́шу уврачева́в,/ и растерза́в я́ко паучи́ну ко́зни велиа́ровы,/ копие́м Сло́ва Бо́жия диа́вола умертви́л еси́, свя́те,/ и просла́вился еси́ в Ца́рствии Небе́снем,/ о́тче свяще́ннейший.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Утоли моя печали»

Тропарь, глас 5:

Утоли́ боле́зни/ многовоздыха́ющия души́ моея́,/ Утоли́вшая вся́ку слезу́ от лица́ земли́,/ Ты бо челове́ков боле́зни отго́ниши/ и гре́шных ско́рби разруша́еши,/ Тебе́ бо вси стяжа́хом наде́жду и утвержде́ние,// Пресвята́я Ма́ти Де́во.

Кондак, глас 6:

Не вве́ри мя челове́ческому предста́тельству,/ Пресвята́я Влады́чице,/ но приими́ моле́ние раба́ Твоего́,/ скорбь бо обдержи́т мя,/ терпе́ти не могу́ де́монскаго стреля́ния,/ покро́ва не и́мам,/ ниже́ где прибе́гну окая́нный/ всегда́ побежда́емь,/ и утеше́ния не и́мам, ра́зве Тебе́, Влады́чице ми́ра,/ упова́ние и предста́тельство ве́рных,/ не пре́зри моле́ние мое́,// поле́зно сотвори́.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Утоли моя печали»

Наде́ждо всех конце́в земли́, Пречи́стая Де́во, Госпоже́ Богоро́дице, утеше́ние на́ше! Не гнуша́йся нac, гре́шных, на Твою́ бо ми́лость упова́ем. Угаси́ в нас пла́мень грехо́вный и покая́нием ороси́ изсо́хшая сердца́ на́ша, очи́сти ум наш от грехо́вных по́мыслов; приими́ воздыха́ние от души́ и се́рдца мольбу́ Ти принося́щих. Бу́ди о нас Хода́таица к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу, и укроти́ я́рость Его́ пра́ведную Ма́терними Твои́ми моли́твами. Душе́вныя и теле́сныя я́звы исцели́, Госпоже́ Богоро́дице, утоли́ боле́зни душ и теле́с, ути́ши бу́рю злых нападе́ний вра́жеских; отъими́ бре́мя грехо́в на́ших и не оста́ви нас до конца́ поги́бнути. Ты бо еси́ возведе́ние челове́ческому ро́ду, в печа́ли ско́рая Помо́щница. Ма́ти и́стинная Христа́ Бо́га на́шего, помога́й нам, гре́шным раба́м Твои́м всегда́, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.