Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

6 февраля 2021 года - Суббота

Седмица 35-я по Пятидесятнице, глас 1

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Прп. Ксении (в миру Евсе́вии) Миласской, диаконисы (V); блж. Ксении Петербургской (XIX).

Свт. Гера́сима, епископа Великопермского, Устьвымского (1441); мч. Иоа́нна Казанского (1529); мчч. Вави́лы Сицилийского, пресвитера, и учеников его, Тимофе́я и Ага́пия (III); прп. Македо́ния, сирийского пустынника (ок. 420); перенесение мощей прмч. Анаста́сия Пе́рсянина (VII).

Преподобной Ксении Миласской

Тропарь, глас 8:

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу:/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́,/ и, де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Ксе́ние, дух твой.

Кондак, глас 2:

Твою́ страннонра́вную, Ксе́ние, па́мять соверша́юще,/ любо́вию почита́ющии тя, пое́м Христа́,/ во всех тебе́ подаю́щаго кре́пость исцеле́ний,// Ему́же всегда́ моли́ся о всех нас.

Блаженной Ксении Петербургской

Тропарь, глас 7:

Нищету́ Христо́ву возлюби́вши,/ безсме́ртныя трапе́зы ны́не наслажда́ешися,/ безу́мием мни́мым безу́мие ми́ра обличи́вши,/ смире́нием кре́стным си́лу Бо́жию восприя́ла еси́./ Сего́ ра́ди дар чудоде́йственныя по́мощи стяжа́вшая,/ Ксе́ние блаже́нная, моли́ Христа́ Бо́га// изба́витися нам от вся́каго зла покая́нием.

Тропарь, глас 4:

Суеты́ земна́го ми́ра отве́ргшися, кре́ст жития́ бездо́мнаго во стра́нничестве прия́ла еси́, скорбе́й, лише́ний, людска́го осмея́ния не убоя́лася еси́, любо́вь же Христо́ву позна́ла еси́, е́юже ны́не на Небеси́ услажда́ешися, Ксе́ние блаже́нная Богому́драя, моли́ся о спасе́нии ду́ш на́ших.

Кондак, глас 3:

Днесь све́тло лику́ет град свята́го Петра́,/ я́ко мно́жество скорбя́щих обрета́ют утеше́ние,/ на твоя́ моли́твы наде́ющеся,/ Ксе́ние всеблаже́нная,// ты бо еси́ гра́ду сему́ похвало́ и утвержде́ние.

Молитва Ксении Петербургской

О свята́я блаже́нная ма́ти Ксе́ние! Под кро́вом Всевы́шняго жи́вшая, ведо́мая и укрепля́емая Богома́терию, глад и жа́жду, хлад и зной, поноше́ния и гоне́ния претерпе́вшая, дар прозо́рливости и чудотворе́ния от Бо́га получи́вшая и под се́нью Всемогу́щего упоко́ившаяся, днесь же, от сла́внаго тысящеле́тия Креще́ния Руси́, Це́рковь Ру́сская, прославля́ет тя, я́ко благоуха́нный цвет. Предстоя́ще на ме́сте твоего́ погребе́ния, пред о́бразом твои́м святы́м, я́ко живе́й ти, су́щей с на́ми, мо́лимся ти: приими́ проше́ния на́ша и принеси́ я́ ко Престо́лу милосе́рднаго Отца́ Небе́снаго, я́ко дерзнове́ние к Нему́ иму́щая; испроси́ притека́ющим к тебе́ ве́чное спасе́ние, на блага́я дела́ и начина́ния на́ша ще́дрое благослове́ние, от вся́ких бед и скорбе́й избавле́ние. Предста́ни святы́ми твои́ми моли́твами пред Всеми́лостивым Спаси́телем на́шим о нас, недосто́йных и гре́шных. Помози́, свята́я блаже́нная ма́ти Ксе́ние, младе́нцы све́том свята́го Креще́ния озари́ти и печа́тию да́ра Ду́ха Свята́го запечатле́ти, ю́ныя в ве́ре, че́стности, богобоя́зненности и целому́дрии воспита́ти и успе́хи в уче́нии им стяжа́ти. Боля́щия и неду́гующия исцели́, супру́гом любо́вь и согла́сие ниспосли́, мона́шествующих по́двигом до́брым подвиза́тися помози́ и от поноше́ния огради́, па́стыри в кре́пости ду́ха утверди́, Це́рковь и страну́ на́шу сохрани́, и всех боголюби́вых чад в предсме́ртный час причаще́ния Святы́х Христо́вых Та́ин сподо́би, ты бо еси́ на́ше ско́рое услы́шание и избавле́ние, тебе́ благодаре́ние воссыла́ем и с тобо́ю сла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святителю Герасиму, епископу Великопермскому

Тропарь, глас 3:

Боже́ственныя ве́ры пропове́данием/ зе́млю Зыря́нскую озари́л еси́/ и ко Христу́ лю́ди мно́гия приве́л еси́./ Возопие́т же с тобо́ю и А́вель ко Го́споду/ и Заха́риина кровь пра́ведная,/ о́тче Гера́симе, моли́ Христа́ Бо́га/ па́стве твое́й и всем, любо́вию па́мять твою́ соверша́ющим,// дарова́ти ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 8:

Я́ко свяще́нника превели́ка/ и апо́столов и му́чеников совесе́льника,/ Це́рковь Ру́сская почита́ет тя, святи́телю Гера́симе./ Сию́ твои́ми моли́твами соблюда́й, блаже́нне,/ непобеди́му, и необурева́ему, и нескве́р­ну,// и всем нам испроси́ у Бо́га мир и ве́лию ми́лость.

Молитва Герасиму, Питириму и Ионе, епископам Великопермским

О, святи́телие Христо́вы, Гера́симе, Питири́ме и Ио́но! К вам я́ко ча́до ко отце́м, в смире́нии се́рдца с ве́рою и любо́вию вси притека́ем и умиле́нно мо́лимся: предста́тельством ва́шим со равноапо́стольным Стефа́ном испроси́те у Го́спода нам покая́ние и проще́ние всех во́льных и нево́льных согреше́ний на́ших, да, преуспева́юще в и́стинней ве́ре и благоче́стии, яви́мся досто́йни ми́лости Его́ неизрече́нныя. Бу́дите, святи́телие Христо́вы, те́плии о нас пред Бо́гом засту́пницы, да умири́т и укрепи́т Госпо́дь Святу́ю Це́рковь Свою́, да просвети́т лю́ди, седя́­щия во тьме и се́ни сме́ртней. Огражда́йте хода́тайствы ва́­шими зе́млю Росси́йскую, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м в ве́це сем, христиа́нскую кончи́ну и до́брый отве́т на Стра́шнем суде́ Бо́жи­ем полу́чим и насле́дницы бу́дем Небе́снаго Его́ Ца́рствия во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мученику Иоанну Казанскому

Тропарь, глас 2:

Страстоте́рпче святы́й Иоа́нне,/ блаже́нна земля́, напи́вшаяся кро́ве твоея́,/ Христа́ бо со дерзнове́нием пропове́дав,/ мно́гия му́ки от неве́рных ага́рян прия́л еси́,/ страда́ньми свои́ми проти́вных де́рзости низложи́в,/ Тро́ицы побо́рник яви́лся еси́,// Ю́же и моли́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 2:

Звезда́ светла́ среди́ неве́рных яви́лся еси́,/ многострада́льне Иоа́нне,/ заря́ми тво́ими Со́лнце – Христа́ возвеща́ющи,/ пре́лесть ага́рянскую посрами́л еси́/ и нам подае́ши свет,// моля́ непреста́нно Христа́ Бо́га о всех нас.

Молитва мученику Иоанну Казанскому

Ди́вный во страда́льцех, страстоте́рпче Госпо́день Иоа́нне! К тебе́, ско́рому помо́щнику и те́плому моли́твеннику, недосто́йнии, прибега́ем, смире́нное моле́ние принося́ще: не пре́зри ны, немощны́я, по вся дни и часы́ в беззако́ния впада́ющия. Ей, свя́тче Бо́жий, не оста́ви ны, твоея́ ми́лости прося́щия, ве́лие бо и́маши дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу на́шему, я́ко мно́ги му́ки и страда́ния за Него́ и главы́ усече́ние от неве́рных ага́рян прия́л еси́, и ны́не со А́нгелы Престо́лу Бо́жию предстоя́, умоли́ Го́спода Бо́га изба́вити ны от вся́кия ско́рби и боле́зни и вся́каго зла, наипа́че же от нахожде́ния врага́ те́мнаго, Це́ркве Правосла́вней благоде́нствие да́руй; град Каза́нь, в не́мже страда́ния прия́л еси́, и всю зе́млю Ру́сскую ми́ром огради́, от вся́каго зла́го обстоя́ния изба́ви и вся к животу́ вре́менному поле́зныя и ко спасе́нию ве́чному приводя́щия дарова́ти нам у Го́спода Бо́га на́шего испроси́, да моли́твами твои́ми христиа́нскую кончи́ну получи́ти вси сподо́бимся и ко́зней диа́вольских и му́ки ве́чныя изба́вльшеся, бесконе́чнаго блаже́ннаго Ца́рствия прича́стницы бу́дем, сла́вяще Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.