Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 14 января 2022 года

Паримии на Обрезание Господне и память святителя Василия Великаго

1. Бытия́ чте́ние.

Яви́ся Госпо́дь Авра́му и рече́ ему́: Аз есмь Бог твой, благоугоди́ пре́до Мно́ю и бу́ди непоро́чен. И положу́ заве́т Мой между́ Мно́ю и между́ тобо́ю, и умно́жу тя зело́. И бу́деши оте́ц мно́гих язы́ков. И не нарече́тся ктому́ и́мя твое́ Авра́м, но бу́дет и́мя твое́ Авраа́м, я́ко отца́ мно́гих язы́ков положи́х тя. И возращу́ тя зело́ зело́, и положу́ тя в язы́ки, и ца́рие из тебе́ изы́дут. И положу́ заве́т Мой между́ Мно́ю и тобо́ю и между́ се́менем твои́м по тебе́ в ро́ды их, в заве́т ве́чный, и бу́ду им Бог. И паде́ Авраа́м на лице́ свое́м и поклони́ся Го́сподеви. И рече́ Бог ко Авраа́му: ты же заве́т Мой да соблюде́ши, ты и се́мя твое́ по тебе́ в ро́ды их. И сей заве́т, и́же соблюде́ши между́ Мно́ю и ва́ми и между́ се́менем твои́м по тебе́ в ро́ды их: обре́жите плоть ва́шу кра́йнюю, и бу́дет в зна́мение заве́та между́ Мно́ю и ва́ми и между́ се́менем твои́м по тебе́ в ро́ды их. И отроча́ осмодне́вно обре́жется вам, всяк му́жеск пол в ро́дех ва́ших. И му́жеский пол, и́же не обре́жет плоть кра́йнюю свою́ во осмы́й день, потреби́тся душа́ о́на от ро́да своего́, я́ко заве́т Мой разори́ла есть.

Быт 17:1–2, 4–7, 3, 9–12, 14

2. При́тчей чте́ние.

Госпо́дь созда́ мя нача́ло путе́й Свои́х в дела́ Своя́. Пре́жде век основа́ мя в нача́ле, пре́жде не́же зе́млю сотвори́ти, и пре́жде не́же бе́здны соде́лати, пре́жде не́же произы́ти исто́чником вод, пре́жде не́же гора́м водрузи́тися, пре́жде же всех холмо́в ражда́ет мя. Госпо́дь сотвори́ страны́, и пусты́ни, и концы́, населе́ны под небесе́м. Егда́ гото́вяше не́бо, с Ним бех, и егда́ отлуча́ше Себе́ Престо́л на ве́трех. Егда́ кре́пки творя́ше вы́шния о́блаки и я́ко тве́рды полага́ше исто́чники поднебе́сныя, внегда́ полага́ти мо́рю преде́л его́, и во́ды не мимои́дут уст Его́, и кре́пки творя́ше основа́ния земли́, бех к Нему́ подо́бна. Аз бех, о не́йже ра́довашеся, по вся же дни веселя́хся пред лице́м Его́ на вся́ко вре́мя.

Притч 8:22–30

3. При́тчей чте́ние.

Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость, язы́к же непра́веднаго поги́бнет. Устне́ муже́й пра́ведных ка́плют благода́ти, уста́ же нечести́вых развраща́ются. Ме́рила льсти́вая ме́рзость пред Го́сподем, вес же пра́ведный прия́тен Ему́. Иде́же а́ще вни́дет досажде́ние, та́мо и безче́стие, уста́ же смире́нных поуча́ются прему́дрости. Соверше́ние пра́вых наста́вит их и поползнове́ние отрица́ющихся упасе́т их. Не по́льзуют име́ния в день я́рости, пра́вда же изба́вит от сме́рти. У́мер пра́ведный, оста́ви раска́яние, нару́чна же быва́ет и посмея́тельна нечести́вых па́губа. Пра́вда непоро́чнаго исправля́ет пути́, в нече́стие же па́дает непра́вда. Пра́вда муже́й пра́вых изба́вит их, безсове́тием же пленя́ются беззако́ннии. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда, похвала́ же нечести́вых поги́бнет. Пра́ведник от ло́ва убе́гнет, вме́сто же его́ предае́тся нечести́вый. Во усте́х нечести́вых сеть гра́жданом, чу́вство же пра́ведных благоспе́шное. Во благи́х пра́ведных испра́вится град, и в поги́бели нечести́вых ра́дование. Во благослове́нии пра́вых возвы́сится град, усты́ же нечести́вых раскопа́ется. Руга́ется гра́жданом лише́нный ра́зума, муж же му́дрый безмо́лвие во́дит.

Притч 10:31 – 11:12

Утр. – Ин., 36 зач., X, 9–16. Лит. – Обрезания: Кол., 254 зач., II, 8–12. Лк., 6 зач., II, 20–21, 40–52. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

Евангелие от Иоанна, зачало 36

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: Аз есмь дверь, Мно́ю а́ще кто вни́дет, спасе́тся, и вни́дет, и изы́дет, и па́жить обря́щет. Тать не прихо́дит, ра́зве да укра́дет, и убие́т, и погуби́т, Аз приидо́х, да живо́т и́мут и ли́шше и́мут. Аз есмь па́стырь до́брый, па́стырь до́брый ду́шу свою́ полага́ет за о́вцы. А нае́мник, и́же несть па́стырь, ему́же не суть о́вцы своя́, ви́дит во́лка гряду́ща и оставля́ет о́вцы, и бе́гает, и волк расхи́тит их, и распу́дит о́вцы. А нае́мник бежи́т, я́ко нае́мник есть и неради́т о овца́х. Аз есмь па́стырь до́брый, и зна́ю Моя́, и зна́ют Мя Моя́. Я́коже зна́ет Мя Оте́ц, и Аз зна́ю Отца́, и ду́шу Мою́ полага́ю за о́вцы. И и́ны о́вцы и́мам, я́же не суть от двора́ сего́, и ты́я Ми подоба́ет привести́, и глас Мой услы́шат, и бу́дет еди́но ста́до, и еди́н Па́стырь.

Послание к колоссаем, зачало 254

Бра́тие, блюди́теся, да никто́же вас бу́дет прельща́я филосо́фиею и тще́тною ле́стию, по преда́нию челове́ческому, по стихи́ам ми́ра, а не по Христе́. Я́ко в том живе́т вся́ко исполне́ние Божества́ теле́сне. И да бу́дете в Нем испо́лнени, и́же есть глава́ вся́кому нача́лу и вла́сти; о Не́мже и обре́зани бы́сте обре́занием нерукотворе́нным, в совлече́нии те́ла грехо́внаго пло́ти, во обре́зании Христо́ве, спогре́бшеся Ему́ креще́нием; о Не́мже и совоста́сте ве́рою, де́йством Бо́га, воскреси́вшаго Его́ из ме́ртвых.

Евангелие от Луки, зачало 6

Во вре́мя о́но, возврати́шася па́стырие, сла́вяще и хва́ляще Бо́га о всех, я́же слы́шаша и ви́деша, я́коже глаго́лано бысть к ним. И егда́ испо́лнишася осмь дний, да обре́жут Его́, и нареко́ша и́мя Ему́ Иису́с, нарече́нное А́нгелом пре́жде да́же не зача́тся во чре́ве. Отроча́ же растя́ше, и крепля́шеся ду́хом, исполня́яся прему́дрости, и благода́ть Бо́жия бе на Нем. И хожда́ста роди́теля Его́ на вся́ко ле́то во Иерусали́м в пра́здник па́схи. И егда́ бысть двоюна́десяте ле́ту, восходя́щым им во Иерусали́м по обы́чаю пра́здника. И сконча́вшем дни, и возвраща́ющимся им, оста́ о́трок Иису́с во Иерусали́ме. И не разуме́ Ио́сиф и Ма́ти Его́. Мне́вша же Его́ во дружи́не су́ща, преидо́ста дне путь, и иска́ста Его́ во сро́дницех, и в зна́емых. И не обре́тша Его́, возврати́стася во Иерусали́м, взыска́юща Его́. И бысть, по трие́х днех, обрето́ста Его́ в це́ркви, седя́ща посреде́ учи́телей, и послу́шающа их, и вопроша́юща их. Ужаса́хуся же вси послу́шающии Его́ о ра́зуме и о отве́тех Его́. И ви́девша Его́, диви́стася, и к Нему́ Ма́ти Его́ рече́: Ча́до, что сотвори́ на́ма та́ко? Се, оте́ц Твой и Аз боля́ща иска́хома Тебе́. И рече́ к ни́ма: что я́ко иска́ста Мене́? Не ве́ста ли, я́ко в тех, я́же Отца́ Моего́, досто́ит бы́ти Ми? И та не разуме́ста глаго́ла, и́же глаго́ла и́ма. И сни́де с ни́ма, и прии́де в Назаре́т, и бе повину́яся и́ма. И Ма́ти Его́ соблюда́ше вся глаго́лы сия́ в се́рдцы Свое́м. И Иису́с преспева́ше прему́дростию и во́зрастом, и благода́тию у Бо́га и челове́к.

Послание ко евреем, зачало 318А

Бра́тие, тако́в нам подоба́ше Архиере́й, преподо́бен, незло́бив, безскве́рнен, отлуче́н от гре́шник и вы́шше Небе́с быв. И́же не и́мать по вся дни ну́жды, я́коже первосвяще́нницы, пре́жде о свои́х гресе́х же́ртвы приноси́ти, пото́м же о людски́х: сие́ бо сотвори́ еди́ною, Себе́ прине́с. Зако́н бо челове́ки поставля́ет первосвяще́нники, иму́щыя не́мощь, сло́во же кля́твенное, е́же по зако́не, Сы́на во ве́ки соверше́нна. Глава́ же о глаго́лемых, такова́ и́мамы Первосвяще́нника, и́же се́де одесну́ю Престо́ла Вели́чествия на Небесе́х, святы́м служи́тель и ски́нии и́стинней, ю́же водрузи́ Госпо́дь, а не челове́к.

Евангелие от Луки, зачало 24

Во вре́мя о́но, ста Иису́с на ме́сте ра́вне, и наро́д учени́к Его́, и мно́жество мно́го люде́й от всея́ Иуде́и и Иерусали́ма, и помо́рия Ти́рска и Сидо́нска, и́же приидо́ша послу́шати Его́ и исцели́тися от неду́г свои́х, и стра́ждущии от дух нечи́стых, и исцеля́хуся. И весь наро́д иска́ше прикаса́тися Ему́, я́ко си́ла от Него́ исхожда́ше, и исцеля́ше вся. И той возве́д о́чи свои́ на ученики́ своя́, глаго́лаше: блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко ва́ше есть Ца́рствие Бо́жие. Блаже́ни, а́лчущии ны́не, я́ко насы́титеся. Блаже́ни, пла́чущии ны́не, я́ко возсмее́теся. Блаже́ни бу́дете, егда́ возненави́дят вас челове́цы, и егда́ разлуча́т вы и поно́сят, и пронесу́т и́мя ва́ше я́ко зло, Сы́на Челове́ческаго ра́ди. Возра́дуйтеся в той день и взыгра́йте, се бо мзда ва́ша мно́га на небеси́.