Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 15 января 2022 года

Утр. – Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. – Субботы пред Богоявлением: 1 Тим., 284 зач., III, 14 – IV, 5. Мф., 5 зач., III, 1–11. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

Евангелие от Матфеа, зачало 43

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: вся Мне предана́ суть Oтце́м Мои́м, и никто́же зна́ет Сы́на, то́кмо Oте́ц, ни Oтца́ кто зна́ет, то́кмо Сын, и ему́же а́ще во́лит Сын откры́ти. Прииди́те ко Мне вси тружда́ющиися и обремене́ннии, и Аз упоко́ю вы. Возми́те и́го Мое́ на себе́, и научи́теся от Мене́, я́ко кро́ток есмь и смире́н се́рдцем, и обря́щете поко́й душа́м ва́шим. И́го бо Мое́ бла́го, и бре́мя Мое́ легко́ есть.

Послание к Тимофею первое, зачало 284

Ча́до Тимофе́е, сия́ пишу́ тебе́, упова́я приити́ к тебе́ ско́ро, а́ще же заме́длю, да уве́си, ка́ко подоба́ет в дому́ Бо́жии жи́ти, я́же есть Це́рковь Бо́га жи́ва, столп и утвержде́ние и́стины. И испове́дуемо ве́лия есть благоче́стия та́йна: Бог яви́ся во пло́ти, оправда́ся в Ду́се показа́ся А́нгелом, пропове́дан бысть во язы́цех, ве́ровася в ми́ре, вознесе́ся во сла́ве. Дух же я́вственне глаго́лет, я́ко в после́дняя времена́ отсту́пят не́цыи от ве́ры, вне́млюще духово́м ле́стьчым и уче́нием бесо́вским, в лицеме́рии лжеслове́сник, сожже́нных свое́ю со́вестию, возбраня́ющих жени́тися, удаля́тися от бра́шен, я́же Бог сотвори́ в снеде́ние со благодаре́нием ве́рным и позна́вшым и́стину. Зане́ вся́кое созда́ние Бо́жие добро́, и ничто́же отме́тно, со благодаре́нием прие́млемо, освяща́ется бо сло́вом Бо́жиим и моли́твою.

Евангелие от Матфеа, зачало 5

Во вре́мя о́но, прии́де Иоа́нн Крести́тель, пропове́дуя в пусты́ни Иуде́йстей и глаго́ля: пока́йтеся, прибли́жи бо ся Ца́рство Небе́сное. Сей бо есть рече́нный Иса́ием проро́ком, глаго́лющим: глас вопию́щаго в пусты́ни, угото́вайте путь Госпо́день, пра́вы твори́те стези́ Его́. Сам же Иоа́нн имя́ше ри́зу свою́ от влас вельблу́ждь и по́яс усме́н о чресле́х свои́х, снедь же его́ бе пру́жие и мед ди́вий. Тогда́ исхожда́ше к нему́ Иерусали́ма и вся Иуде́я, и вся страна́ Иорда́нская. И креща́хуся во Иорда́не от него́, испове́дающе грехи́ своя́. Ви́дев же Иоа́нн мно́ги фарисе́и и саддуке́и, гряду́ща на Креще́ние его́, рече́ им: рожде́ния ехи́днова, кто сказа́ вам бежа́ти от бу́дущаго гне́ва? Сотвори́те у́бо плод, досто́ин покая́ния. И не начина́йте глаго́лати в себе́: отца́ и́мамы Авраа́ма. Глаго́лю бо вам, я́ко мо́жет Бог от ка́мения сего́ воздви́гнути ча́да Авраа́му. Уже́ бо и секи́ра при ко́рени дре́ва лежи́т: вся́ко у́бо дре́во, е́же не твори́т плода́ добра́, посека́емо быва́ет и во огнь вмета́емо. Аз у́бо креща́ю вы водо́ю в покая́ние, Гряды́й же по мне, кре́плий мене́ есть, Ему́же несмь досто́ин сапоги́ понести́, Той вы крести́т Ду́хом Святы́м и огне́м.

Послание к галатом, зачало 213

Бра́тие, плод духо́вный есть любы́, ра́дость, мир, долготерпе́ние, бла́гость, милосе́рдие, ве́ра, кро́тость, воздержа́ние: на таковы́х несть зако́на. А и́же Христо́вы суть, плоть распя́ша со страстьми́ и похотьми́. А́ще живе́м ду́хом, ду́хом и да хо́дим. Не быва́им тщесла́вни, друг дру́га раздража́юще, друг дру́гу зави́дяще. Бра́тие, а́ще и впаде́т челове́к в не́кое прегреше́ние, вы духо́внии исправля́йте такова́го ду́хом кро́тости: блюды́й себе́, да не и ты искуше́н бу́деши. Друг дру́га тяготы́ носи́те, и та́ко испо́лните зако́н Христо́в.

Евангелие от Луки, зачало 24

Во вре́мя о́но, ста Иису́с на ме́сте ра́вне, и наро́д учени́к Его́, и мно́жество мно́го люде́й от всея́ Иуде́и и Иерусали́ма, и помо́рия Ти́рска и Сидо́нска, и́же приидо́ша послу́шати Его́ и исцели́тися от неду́г свои́х, и стра́ждущии от дух нечи́стых, и исцеля́хуся. И весь наро́д иска́ше прикаса́тися Ему́, я́ко си́ла от Него́ исхожда́ше, и исцеля́ше вся. И той возве́д о́чи свои́ на ученики́ своя́, глаго́лаше: блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко ва́ше есть Ца́рствие Бо́жие. Блаже́ни, а́лчущии ны́не, я́ко насы́титеся. Блаже́ни, пла́чущии ны́не, я́ко возсмее́теся. Блаже́ни бу́дете, егда́ возненави́дят вас челове́цы, и егда́ разлуча́т вы и поно́сят, и пронесу́т и́мя ва́ше я́ко зло, Сы́на Челове́ческаго ра́ди. Возра́дуйтеся в той день и взыгра́йте, се бо мзда ва́ша мно́га на небеси́.