Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 13 января 2022 года

Евр. 10:35 – 11:7 (зач. 326). Мк. 11:27–33 (зач. 52).

Послание ко евреем, зачало 326

Бра́тие, не отлага́йте дерзнове́ния ва́шего, е́же и́мать мздовоздая́ние вели́ко. Терпе́ния бо и́мате потре́бу, да во́лю Бо́жию сотво́рше, прии́мете обетова́ние. И еще́ бо ма́ло ели́ко ели́ко, Гряды́й прии́дет и не укосни́т. А пра́ведный от ве́ры жив бу́дет, и а́ще обине́тся, не благоволи́т душа́ Моя́ о нем. Мы же бра́тие не́смы обинове́ния в поги́бель, но ве́ры в снабде́ние души́. Есть же ве́ра упова́емых извеще́ние, веще́й обличе́ние неви́димых. В сей бо свиде́тельствовани бы́ша дре́внии. Ве́рою разумева́ем соверши́тися веко́м глаго́лом Бо́жиим, во е́же от неявля́емых ви́димым бы́ти. Ве́рою множа́йшую же́ртву А́вель па́че Ка́ина принесе́ Бо́гу, е́юже свиде́тельствован бысть бы́ти пра́ведник, свиде́тельствующу о да́рех его́ Бо́гу, и то́ю уме́рый еще́ глаго́лет. Ве́рою Ено́х преложе́н бысть не ви́дети сме́рти, и не обрета́шеся, зане́ преложи́ его́ Бог, пре́жде бо преложе́ния его́ свиде́тельствован бысть, я́ко угоди́ Бо́гу. Без ве́ры же невозмо́жно угоди́ти Бо́гу, ве́ровати же подоба́ет приходя́щему к Бо́гу, я́ко есть, и взыска́ющым Его́ мздовозда́тель быва́ет. Ве́рою отве́т прии́м Но́е, о ни́хже не у бе ви́дев, и убоя́вся, сотвори́ ковче́г во спасе́ние до́му своего́, е́юже осуди́ весь мир, и я́же по ве́ре пра́вды бысть насле́дник.

Евангелие от Марка, зачало 52

Во вре́мя о́но, прии́де Иису́с во Иерусали́м. И в це́ркви ходя́щу Ему́, приидо́ша к Нему́ архиере́е, и кни́жницы, и ста́рцы. И глаго́лаша Ему́: ко́ею о́бластию сия́ твори́ши? И кто Ти о́бласть сию́ даде́, да сия́ твори́ши? Иису́с же отвеща́в рече́ им: вопрошу́ вы и Аз сло́во еди́но, и отвеща́йте Ми, и реку́ вам, ко́ею о́бластию сия́ творю́. Креще́ние Иоа́нново с небесе́ ли бе, или́ от челове́к? Отвеща́йте Ми. И мы́сляху в себе́, глаго́люще: а́ще рече́м, с небесе́, рече́т: почто́ у́бо не ве́ровасте ему́? Но а́ще рече́м, от челове́к: боя́хуся люде́й, вси бо име́яху Иоа́нна, я́ко вои́стинну проро́к бе. И отвеща́вше глаго́лаша Иису́сови: не ве́мы. И отвеща́в Иису́с глаго́ла им: ни Аз глаго́лю вам, ко́ею о́бластию сия́ творю́.