Шрифт

КАФИСМА ДВЕНАДЦАТАЯ

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́­гу на́­ше­му.

Молитва Давиду, 85

1Приклони́, Го́споди, у́хо Твое́, и услы́ши мя, я́ко нищ и убо́г есмь аз. 2Сохрани́ ду́шу мою, я́ко преподо́бен есмь: спаси́ раба́ Твоего́, Бо́же мой, упова́ющаго на Тя. 3Поми́луй мя, Го́споди, я́ко к Тебе́ воззову́ весь день. 4Возвесели́ ду́шу раба́ Твоего́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою. 5 Яко Ты, Го́споди, Благ и Кро́ток, и Многоми́лостив всем призыва́ющым Тя. 6Внуши́, Го́споди, моли́тву мою, и вонми́ гла́су моле́ния моего́. 7В день ско́рби моея́ воззва́х к Тебе́, я́ко услы́шал мя еси́. 8Несть подо́бен Тебе́ в бо́зех, Го́споди, и несть по дело́м Твои́м. 9Вси язы́цы, ели́ки сотвори́л еси́, прии́дут и покло́нятся пред Тобо́ю, Го́споди, и просла́вят и́мя Твое́, 10я́ко Ве́лий еси́ Ты, и творя́й чудеса́, Ты еси́ Бог еди́н. 11Наста́ви мя, Го́споди, на путь Твой, и пойду́ во и́стине Твое́й; да возвесели́тся се́рдце мое́ боя́тися и́мене Твоего́. 12Испове́мся Тебе́, Го́споди Бо́же мой, всем се́рдцем мои́м, и просла́влю и́мя Твое́ в век: 13я́ко ми́лость Твоя́ ве́лия на мне, и изба́вил еси́ ду́шу мою от а́да преиспо́днейшаго. 14Бо́же, законопресту́пницы воста́ша на мя, и сонм держа́вных взыска́ша ду́шу мою, и не предложи́ша Тебе́ пред собо́ю. 15И Ты, Го́споди Бо́же мой, Ще́дрый и Ми́лостивый, Долготерпели́вый, и Многоми́лостивый и и́стинный, 16при́зри на мя и поми́луй мя, даждь держа́ву Твою о́троку Твоему́, и спаси́ сы́на рабы́ Твоея́. 17Сотвори́ со мно́ю зна́мение во бла́го, и да ви́дят ненави́дящии мя, и постыдя́тся, я́ко Ты, Го́споди, помо́гл ми и уте́шил мя еси́.

1Сыном Кореовым, псалом песни, 86

2Основа́ния его на гора́х святы́х; лю́бит Госпо́дь врата́ Сио́ня па́че всех селе́ний Иа́ковлих. 3Пресла́вная глаго́лашася о тебе́, гра́де Божий. 4Помяну́ Раа́в и Вавило́на ве́дущым мя, и се иноплеме́нницы, и Тир, и лю́дие Ефио́пстии, си́и бы́ша та́мо. 5Ма́ти Сио́н рече́т: челове́к, и челове́к роди́ся в нем, и Той основа́ и́ Вы́шний. 6Госпо́дь пове́сть в писа́нии люде́й, и князе́й сих бы́вших в нем. 7Яко веселя́щихся всех жили́ще в тебе́.

1Песнь псалма сыном Кореовым, в коне́ц, о Маелефе е́же отвещати, ра́зума Еману Изра́ильтянину, 87

2Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. 3Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, 4я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. 5Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, 6в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. 7 Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. 8 На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. 9Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. 10Очи мои́ изнемого́сте от нище́ты, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. 11Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? 12Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою, и и́стину Твою в поги́бели? 13Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? 14И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. 15Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою, отвраща́еши лице́ Твое́ от мене́? 16 Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. 17На мне преидо́ша гне́ви Твои, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, 18обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. 19 Уда́лил еси́ от мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свято́­му Ду́ху.

Поко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: (имена их), и всех усопших правосла́вных христиа́н (поклон), и ели́ко в житии́ сем я́ко челове́цы согреши́ша, Ты же, я́ко Человеколю́бец Бог, прости́ их и поми́луй (поклон), ве́чныя му́ки изба́ви (поклон), Небе́сному Ца́рствию прича́стники учини́ (поклон) и душа́м на́шим поле́зная сотвори́ (поклон).

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

1 Разума Ефама Израильтянина, псалом 88

2Ми́лости Твоя́, Го́споди, во век воспою́, в род и род возвещу́ и́стину Твою́ усты́ мои́ми. 3Зане́ рекл еси́: в век ми́лость сози́ждется, на Небесе́х угото́вится и́стина Твоя́. 4Завеща́х заве́т избра́нным мои́м, кля́хся Дави́ду рабу́ Моему́: 5до ве́ка угото́ваю се́мя твое́, и сози́жду в род и род престо́л твой. 6Испове́дят Небеса́ чудеса́ Твоя́, Го́споди, и́бо и́стину Твою в це́ркви святы́х. 7Яко кто во о́блацех уравни́тся Го́сподеви? Уподо́бится Го́сподеви в сыне́х Бо́жиих? 8Бог прославля́емь в сове́те святы́х, Ве́лий и Стра́шен есть над все́ми окре́стными Его. 9Го́споди Бо́же сил, кто подо́бен Тебе́? Си́лен еси́, Го́споди, и и́стина Твоя́ о́крест Тебе́. 10Ты влады́чествуеши держа́вою морско́ю: возмуще́ние же волн его Ты укроча́еши. 11Ты смири́л еси́ я́ко я́звена го́рдаго, мы́шцею си́лы Твоея́ расточи́л еси́ враги́ Твоя́. 12Твоя́ суть небеса́, и Твоя́ есть земля́, вселе́нную и исполне́ния ея́ Ты основа́л еси́. 13Се́вер и мо́ре Ты созда́л еси́, Фаво́р и Ермо́н о и́мени Твое́м возра́дуетася. 14Твоя́ мы́шца с си́лою: да укрепи́тся рука́ Твоя́, и вознесе́тся десни́ца Твоя́. 15Пра́вда и судьба́ угото́вание Престо́ла Твоего́: ми́лость и и́стина предъи́дет пред лице́м Твои́м. 16Блаже́ни лю́дие ве́дущии воскликнове́ние: Го́споди, во све́те лица́ Твоего́ по́йдут, 17и о и́мене Твое́м возра́дуются весь день, и пра́вдою Твое́ю вознесу́тся. 18Яко похвала́ си́лы их Ты еси́, и во благоволе́нии Твое́м вознесе́тся рог наш. 19Яко Госпо́дне есть заступле́ние, и Свята́го Изра́илева Царя́ на́шего. 20тогда́ глаго́лал еси́ в виде́нии сыново́м Твои́м, и рекл еси́: положи́х по́мощь на си́льнаго, вознесо́х избра́ннаго от люде́й мои́х, 21обрето́х Дави́да раба́ Moeró, еле́ем святы́м мои́м пома́зах его. 22И́бо рука́ Моя́ засту́пит его́, и мы́шца Моя́ укрепи́т его, 23ничто́же успе́ет враг на него́, и сын беззако́ния не приложи́т озло́бити его: 24и ссеку́ от лица́ его враги́ его, и ненави́дящыя его побежду́. 25И и́стина Моя́ и ми́лость Моя́ с ним, и о и́мени Мое́м вознесе́тся рог его, 26и положу́ на мо́ри ру́ку его, и на река́х десни́цу его. 27Той призове́т Мя: Оте́ц мой еси́ Ты, Бог мой и Засту́пник спасе́ния моего́. 28И Аз пе́рвенца положу́ его, высока́ па́че царе́й земны́х: 29в век сохраню́ ему ми́лость Мою, и заве́т Мой ве́рен ему, 30и положу́ в век ве́ка се́мя его, и престо́л его я́ко дни́е не́ба. 31Аще оста́вят сы́нове его зако́н Мой, и в судьба́х мои́х не по́йдут, 32а́ще оправда́ния Моя́ оскверня́т, и з́аповедей мои́х не сохраня́т, 33посещу́ жезло́м беззако́ния их, и ра́нами непра́вды их, 34ми́лость же Мою не разорю́ от них, ни преврежду́ во и́стине Мое́й, 35ниже́ оскверню́ заве́та Моего́, и исходя́щих от уст мои́х не отве́ргуся. 36Еди́ною кля́хся о святе́м Мое́м, а́ще Дави́ду солжу́? 37Се́мя его во век пребу́дет, и престо́л его, я́ко со́лнце предо́ Мно́ю, 38и я́ко луна́ соверше́на в век, и Свиде́тель на Небеси́ ве́рен. 39Ты же отри́нул еси́ и уничижи́л, негодова́л еси́ пома́заннаго Твоего́, 40разори́л еси́ заве́т раба́ Твоего́, оскверни́л еси́ на земли́ святы́ню его: 41разори́л еси́ вся опло́ты его, положи́л еси́ тве́рдая его страх. 42Расхища́ху его вси мимоходя́щии путе́м, бысть поноше́ние сосе́дом свои́м. 43Возвысил еси́ десни́цу стужа́ющих ему, возвесели́л еси́ вся враги́ его: 44отврати́л еси́ по́мощь меча́ его, и не заступи́л еси́ его во бра́ни. 45Разори́л еси́ от очище́ния его, престо́л его на зе́млю пове́ргл еси́, 46ума́лил еси́ дни вре́мене его, облия́л еси́ его студо́м. 47Доко́ле, Го́споди, отвраща́ешися в коне́ц? Разжже́тся я́ко огнь гнев Твой? 48 Помяни́, кий мой соста́в, еда́ бо всу́е созда́л еси́ вся сы́ны челове́ческия? 49Кто есть челове́к, и́же поживе́т и не у́зрит сме́рти, изба́вит ду́шу свою́ из руки́ а́довы? 50Где суть ми́лости Твоя́ дре́вния, Го́споди, и́миже кля́лся еси́ Давиду́ во и́стине Твое́й? 51Помяни́, Го́споди, поноше́ние раб Твои́х, е́же удержа́х в не́дре мое́м мно́гих язы́к, 52и́мже поноси́ша врази́ Твои, Го́споди, и́мже поноси́ша измене́нию христа́ Твоего́. 53Благослове́н Госпо́дь во век, бу́ди, бу́ди.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху.

Поко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: (имена их), и всех усопших правосла́вных христиа́н (поклон), и ели́ко в житии́ сем я́ко челове́цы согреши́ша, Ты же, я́ко Человеколю́бец Бог, прости́ их и поми́луй (поклон), ве́чныя му́ки изба́ви (поклон), Небе́сному Ца́рствию прича́стники учини́ (поклон) и душа́м на́шим поле́зная сотвори́ (поклон).

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

1Молитва Мои́сеа челове́ка Божия, 89

2Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. 3Пре́жде да́же гора́м не бы́ти и созда́тися земли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́. 4Не отврати́ челове́ка во смире́ние, и рекл еси́: обрати́теся, сы́нове челове́честии. 5Яко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, я́ко день вчера́шний, и́же мимои́де, и стра́жа нощна́я. 6Уничиже́ния их ле́та бу́дут. Утро я́ко трава́ мимои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т ожесте́ет и и́зсхнет. 7Яко исче́зохом гне́вом Твои́м, и я́ростию Твое́ю смути́хомся. 8Положи́л еси́ беззако́ния на́ша пред Тобо́ю: век наш в просвеще́ние лица́ Твоего́. 9Яко вси дни́е на́ши оскуде́ша, и гне́вом Твои́м исчезо́хом, 10ле́та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся. Дни́е лет на́ших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на ны, и нака́жемся. 11Кто весть держа́ву гне́ва Твоего́, и от стра́ха Твоего́, я́рость Твою исчести́? 12Десни́цу Твою та́ко скажи́ ми, и окова́нныя се́рдцем в му́дрости. 13Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н бу́ди на рабы́ Твоя́. 14Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся, 15во вся дни на́шя возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. 16И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их. 17И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви.

Хвала песни Давидовы, не надписан у еврей, 90

1Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. 2Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. 3Яко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна, 4плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его. 5Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, 6от ве́щи во тме преходя́шия, от сря́ща, и бе́са полу́деннаго. 7Паде́т от страны́ Твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю Тебе́, к Тебе́ же не прибли́жится, 8оба́че очи́ма Твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. 9Яко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище Твое́. 10Не прии́дет к Тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ Твоему́, 11я́ко Ангелом Свои́м запове́сть о Тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. 12На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, 13на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. 14Яко на Мя упова́, и изба́влю и́: покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. 15Воззове́т ко Мне, и услы́шу его: с ним есмь в ско́рби, изму́ его, и просла́влю его, 16долгото́ю дний испо́лню его, и явлю́ ему спасе́ние Мое́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́­му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (три́жды)

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Пре­свя­та́я Тро́­ице, по­ми́­луй нас; Го́с­по­ди, очи́с­ти гре­хи́ на́­ша; Вла­ды́­ко, прости́ без­за­ко́­ния на́­ша; Свя­ты́й, посети́ и ис­це­ли́ не́­мо­щи на́­ша, и́ме­не Тво­его́ ра́­ди.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

О́т­че наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рст­вие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на не­бе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́­ви нам долги́ на́­ша, я́ко­же и мы оставля́ем должнико́м на́­шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но из­ба́­ви нас от лу­ка́­ва­го.

Поко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: (имена их), и всех усопших правосла́вных христиа́н (поклон), и ели́ко в житии́ сем я́ко челове́цы согреши́ша, Ты же, я́ко Человеколю́бец Бог, прости́ их и поми́луй (поклон), ве́чныя му́ки изба́ви (поклон), Небе́сному Ца́рствию прича́стники учини́ (поклон) и душа́м на́шим поле́зная сотвори́ (поклон).

Таже тропари, глас 7:

Блудни́цы сле́зы и Петро́вы прие́мый, Го́споди, и мытаря́ оправда́вый из глубины́ воздохну́вша, и мене́ во умиле́нии припа́дающа уще́дри, Спа́се, и поми́луй мя.

Слава: Приими́ я́ко мытаря́, Го́споди, я́ко блудни́цу очи́сти мя, Влады́ко, я́ко ханане́ю поми́луй, по вели́цей Твое́й ми́лости.

И ныне: Ма́ти све́та Благослове́нная Богоро́дице, моли́ся Христу́ Богу совозсия́ти у́тро, и ве́лию ми́лость душа́м на́шым.

Го́споди, Поми́луй (40) и молитва:

Го́споди Бо́же мой, Еди́н Благи́й и Человеколюби́вый, Еди́н Ми́лостивый и Кро́ткий, Еди́н И́стинный и Пра́ведный, Еди́н Ще́дрый и Ми́лостивый Бо́же наш: да прии́дет си́ла Твоя́ на мя, гре́шнаго и непотре́бнаго раба́ Твоего́, и да укрепи́т мой храм Ева́нгелием Боже́ственнаго уче́ния Твоего́, Влады́ко и Человеколю́бче, Любобла́же, Любоблагоутро́бне, просвети́ моя́ утро́бы и вся у́ды Твое́ю во́лею. Очи́сти мя от вся́кия зло́бы и греха́: соблюди́ мя нескве́рна и непоро́чна от вся́каго наи́тия и де́йства диа́вола, и да́руй ми по Твое́й бла́гости, Твоя́ разуме́ти, Твоя́ му́дрствовати, и в Твои́х хоте́ниих жи́ти, Твоего́ стра́ха страши́тися, е́же твори́ти Тебе́ благоуго́дная до после́дняго моего́ издыха́ния, я́ко да по неисповеди́мой Твое́й ми́лости соблюде́ши мое́ те́ло и ду́шу, ум же и мы́сли, не искуше́н вся́кия сопротиволежа́щия се́ти храм. Го́споди мой, Го́споди, покры́й мя Твои́м благоутро́бием, и не оста́ви мя, гре́шнаго, и нечи́стаго, и недосто́йнаго раба́ Твоего́: я́ко Ты еси́ Защи́титель мой, Го́споди, и о Тебе́ пе́ние мое́ вы́ну, и Тебе́ сла́ву возсы́лаем, Отцу и Сыну и Свято́му Духу, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, аминь.

Поминовение усопших