Шрифт

КАФИСМА ОДИННАДЦАТАЯ

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́­гу на́­ше­му.

Разума Асафу, 77

1Внемли́те, лю́дие мои́, зако́ну моему́, приклони́те у́хо ва́ше во глаго́лы уст мои́х. 2Отве́рзу в при́тчах уста́ моя́, провеща́ю гана́ния испе́рва. 3Ели́ка слы́шахом и позна́хом я́, и отцы́ на́ши пове́даша нам: 4 не утаи́шася от чад их в род ин, возвеша́юще хвалы́ Госпо́дни и си́лы Его, и чудеса́ Его, я́же сотвори́. 5И воздви́же свиде́ние во Иа́кове, и зако́н положи́ во Изра́или: ели́ка запове́да отце́м на́шим, сказа́ти я́ сыново́м свои́м, 6я́ко да позна́ет род ин, сы́нове родя́щиися, и воста́нут и пове́дят я́ сыново́м свои́м: 7да положа́т на Бо́га упова́ние свое́, и не забу́дут дел Бо́жиих, и за́поведи Его взы́щут. 8Да не бу́дут я́коже отцы́ их, род стропти́в и преогорчева́яй, род и́же не испра́ви се́рдца своего́, и не уве́ри с Бо́гом ду́ха своего́. 9Сы́нове Ефре́мли наляца́юще и стреля́юше лу́ки, возврати́шася в день бра́ни: 10не сохрани́ша заве́та Бо́жия, и в зако́не Его не восхоте́ша ходи́ти. 11И забы́ша благодея́ния Его, и чудеса́ Его, я́же показа́ им 12пред отцы́ их, я́же сотвори́ чудеса́ в земли́ Еги́петстей: на по́ли Танео́се. 13Разве́рзе мо́ре, и проведе́ их, предста́ви во́ды я́ко мех. 14И наста́ви я́ о́блаком во дни, и всю нощь просвеще́нием огня́. 15Разве́рзе ка́мень в пусты́ни, и напои́ я́ я́ко в бе́здне мно́зе, 16и изведе́ во́ду из ка́мене, и низведе́ я́ко ре́ки во́ды. 17И приложи́ша еще́ согреша́ти Ему, преогорчи́ша Вы́шняго в безво́дней; 18и искуси́ша Бо́га в сердца́х свои́х, воспроси́ти бра́шна душа́м свои́м. 19И клевета́ша на Бо́га, и ре́ша: еда́ возмо́жет Бог угото́вати трапе́зу в пусты́ни? 20Поне́же порази́ ка́мень, и потеко́ша во́ды, и пото́цы наводни́шася: еда́ и хлеб мо́жет да́ти, или́ угото́вати трапе́зу лю́дем Свои́м? 21Сего́ ра́ди слы́ша Госпо́дь и презре́: и огнь возгоре́ся во Иа́кове, и гнев взы́де на Изра́иля, 22я́ко не ве́роваша Бо́гови, ниже́ упова́ша на спасе́ние Его. 23И запове́да облако́м свы́ше, и две́ри небесе́ отве́рзе, 24и одожди́ им ма́нну я́сти, и хлеб небе́сный даде́ им. 25Хлеб а́нгельский яде́ челове́к, бра́шно посла́ им до сы́тости. 26Воздви́же юг с небесе́, и наведе́ си́лою Свое́ю ли́ва, 27и одожди́ на ня я́ко прах пло́ти, и я́ко песо́к морски́й пти́цы перна́ты. 28И нападо́ша посреде́ ста́на их, о́крест жили́щ их. 29И ядо́ша и насы́тишася зело́, и жела́ние их принесе́ им. 30Не лиши́шася от жела́ния своего́: еще́ бра́шну су́щу во усте́х их: 31и гнев Бо́жий взы́де на ня, и уби́ мно́жайшая их, и избра́нным Изра́илевым запя́т. 32Во всех сих согреши́ша еще́, и не ве́роваша чудесе́м Его. 33И исчезо́ша в суете́ дни́е их, и ле́та их со тща́нием. 34Егда́ убива́ше я́, тогда́ взыска́ху Его, и обраща́хуся, и у́треневаху к Бо́гу: 35и помяну́ша, я́ко Бог Помо́щник им есть, и Бог Вы́шний Изба́витель им есть. 36И возлюби́ша Его усты́ свои́ми, и язы́ком свои́м солга́ша Ему: 37се́рдце же их не бе пра́во с Ним, ниже́ уве́ришася в заве́те Его. 38То́йже есть щедр, и очи́стит грехи́ их, и не растли́т, и умно́жит отврати́ти я́рость Свою́, и не разжже́т всего́ гне́ва Своего. 39И помяну́, я́ко плоть суть, дух ходя́й и не обраща́яйся. 40Колькра́ты преогорчи́ша Его в пусты́ни, прогне́ваша Его в земли́ безво́дней? 41И обрати́шася, и искуси́ша Бо́га, и Свята́го Изра́илева раздражи́ша, 42и не помяну́ша руки́ Его в день, во́ньже изба́ви я́ из руки́ оскорбля́юшаго, 43я́коже положи́ во Еги́пте зна́мения Своя́, и чудеса́ Своя́ на по́ли Танео́се, 44и преложи́ в кровь ре́ки их, и исто́чники их, я́ко да не пию́т. 45Посла́ на ня пе́сия му́хи и поядо́ша я́: и жа́бы, и растли́ я́. 46И даде́ рже плоды́ их, и труды́ их пруго́м. 47Уби́ гра́дом виногра́ды их, и черни́чие их сла́ною, 48и предаде́ гра́ду скоты́ их, и име́ние их огню́. 49Посла́ на ня гнев я́рости Своея́, я́рость и гнев и скорбь, посла́ние а́нгелы лю́тыми. 50Путесотвори́ стезю́ гне́ву Своему́, и не пощаде́ от сме́рти душ их: и скоты́ их в сме́рти заключи́, 51и порази́ вся́кое перворо́дное в земли́ Еги́петстей, нача́ток вся́каго труда́ их в селе́ниих Ха́мовых. 52И воздви́же я́ко о́вцы лю́ди Своя́, и возведе́ я́ я́ко ста́до в пусты́ни, 53и наста́ви я́ на упова́ние, и не убоя́шася, и враги́ их покры́ мо́ре. 54И введе́ я́ в го́ру святы́ни Своея́, го́ру сию́, ю́же стяжа́ десни́ца Его. 55 И изгна́ от лица́ их язы́ки, и по жре́бию даде́ им [зе́млю] у́жем жребодая́ния, и всели́ в селе́ниих их коле́на Изра́илева. 56И искуси́ша и преогорчи́ша Бо́га Вы́шняго, и свиде́ний Его не сохрани́ша, 57и отврати́шася, и отверго́шася, я́коже и отцы́ их, преврати́шася в лук развраще́н, 58и прогне́ваша Его в хо́лмех свои́х и во истука́нных свои́х раздражи́ша Его. 59Слы́ша Бог и презре́, и уничижи́ зело́ Изра́иля, 60и отри́ну ски́нию Сило́мскую, селе́ние, е́же всели́ся в челове́цех. 61И предаде́ в плен кре́пость их, и добро́ту их в ру́ки враго́в, 62и затвори́ во ору́жии лю́ди Своя, и достоя́ние Свое презре́. 63 Ю́ношы их пояде́ огнь, и де́вы их не осе́тованы бы́ша; 64свяще́нницы их мече́м падо́ша, и вдови́цы их не опла́каны бу́дут. 65И воста́ я́ко спя́ Госпо́дь, я́ко си́лен и шу́мен от вина́, 66и порази́ враги́ Своя вспять, поноше́ние ве́чное даде́ им. 67И отри́ну селе́ние Ио́сифово, и коле́но Ефре́мово не избра́, 68и избра́ коле́но Иу́дово, го́ру Сио́ню, ю́же возлюби́, 69и созда́ я́ко единоро́га святи́лище Свое, на земли́ основа́ и́ в век. 70 И избра́ Дави́да раба́ Своего́, и восприя́т его от стад о́вчих. 71От дои́лиц поя́т его пасти́ Иа́кова раба́ Своего́ и Изра́иля достоя́ние Свое. 72И упасе́ я́ в незло́бии се́рдца своего́, и в ра́зумех руку́ свое́ю наста́вил я́ есть.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свято́­му Ду́ху.

Поко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: (имена их), и всех усопших правосла́вных христиа́н (поклон), и ели́ко в житии́ сем я́ко челове́цы согреши́ша, Ты же, я́ко Человеколю́бец Бог, прости́ их и поми́луй (поклон), ве́чныя му́ки изба́ви (поклон), Небе́сному Ца́рствию прича́стники учини́ (поклон) и душа́м на́шим поле́зная сотвори́ (поклон).

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Псалом Асафу, 78

1Бо́же, приидо́ша язы́цы в достоя́ние Твое́, оскверни́ша храм святы́й Твой, 2положи́ша Иерусали́м я́ко ово́щное храни́лище, положи́ша тру́пия раб Твои́х бра́шно пти́цам небе́сным, пло́ти преподо́бных Твои́х звере́м земны́м. 3Пролия́ша кровь их я́ко во́ду о́крест Иерусали́ма, и не бе погреба́яй. 4Бы́хом поноше́ние сосе́дом на́шым, подражне́ние и поруга́ние су́щым о́крест нас. 5Доко́ле, Го́споди, прогне́ваешися до конца́? Разжже́тся я́ко огнь рве́ние Твое́? 6Проле́й гнев Твой на язы́ки не зна́ющыя Тебе́, и на ца́рствия, я́же и́мене Твоего́ не призва́ша, 7я́ко поядо́ша Иа́кова, и ме́сто его опустоши́ша. 8Не помяни́ на́ших беззако́ний пе́рвых: ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди, я́ко обнища́хом зело́. 9Помози́ нам, Бо́же, Спаси́телю наш, сла́вы ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, изба́ви ны, и очи́сти грехи́ на́шя и́мене ра́ди Твоего́. 10Да не когда́ реку́т язы́цы, где есть Бог их? И да уве́стся во язы́цех пред очи́ма на́шима отмще́ние кро́ве раб Твои́х пролиты́я. 11Да вни́дет пред Тя воздыха́ние окова́нных, по вели́чию мы́шцы Твоея́ снабди́ сы́ны умерщвле́нных. 12 Возда́ждь сосе́дом нашы́м седмери́цею в не́дро их поноше́ние их, и́мже поноси́ша Тя, Го́споди. 13Мы же, лю́дие Твои́ и о́вцы па́жити Твоея́, испове́мыся Тебе́, Бо́же, во век, в род и род возвести́м хвалу́ Твою.

В коне́ц, о изменшихся, свиде́ние Асафу, псалом 79

2Пасы́й Изра́иля вонми́: наставля́яй я́ко овча́ Ио́сифа, седя́й на Херуви́мех, яви́ся, 3пред Ефре́мом и Beниами́ном и Манасси́ем, воздви́гни си́лу Твою, и прииди́ во е́же спасти́ нас. 4Бо́же, обрати́ ны, и просвети́ лице́ Твое́, и спасе́мся. 5Го́споди Бо́же сил, доко́ле гне́ваешися на моли́тву раб Твои́х? 6Напита́еши нас хле́бом сле́зным, и напои́ши нас слеза́ми в ме́ру. 7Положи́л еси́ нас в пререка́ние сосе́дом на́шым, и врази́ на́ши подражни́ша ны. 8Го́споди Бо́же сил, обрати́ ны, и просвети́ лице́ Твое́, и спасе́мся. 9Виногра́д из Еги́пта прине́сл еси́, изгна́л еси́ язы́ки, и насади́л еси́ и́. 10Путесотвори́л еси́ пред ним, и насади́л еси́ коре́ния его́, и испо́лни зе́млю. 11 Покры́ го́ры сень его́, и ве́твия его ке́дры Бо́жия; 12простре́ ро́зги его́ до мо́ря, и да́же до рек о́трасли его. 13 Вску́ю низложи́л еси́ опло́т его, и объима́ют и́ вси мимоходя́щии путе́м? 14Озоба́ и вепрь от дубра́вы, и уедине́нный ди́вий пояде́ и́. 15Бо́же сил, обрати́ся у́бо, и при́зри с Небесе́ и виждь, и посети́ виногра́д сей, 16и соверши́ и́, его́же насади́ десни́ца Твоя́, и на сы́на челове́ческаго, его́же укрепи́л еси́ Себе́. 17Пожже́н огне́м и раско́пан, от запреще́ния лица́ Твоего́ поги́бнут. 18Да бу́дет рука́ Твоя́ на му́жа десни́цы Твоея́, и на сы́на челове́ческаго, его́же укрепи́л еси́ Себе́, 19и не отсту́пим от Тебе́; оживи́ши ны, и и́мя Твое́ призове́м. 20Го́споди Бо́же сил, обрати́ ны, и просвети́ лице́ Твое́, и спасе́мся.

В коне́ц, о точилех, псалом Асафу, 80

2Ра́дуйтеся Бо́гу, Помо́щнику на́шему, воскли́кните Богу Иа́ковлю, 3приими́те псало́м и дади́те тимпа́н, псалти́рь красе́н с гу́сльми, 4воструби́те в новоме́сячии трубо́ю, во благознамени́тый день пра́здника ва́шего, 5я́ко повеле́ние Изра́илеви есть, и судьба́ Бо́гу Иа́ковлю. 6Свиде́ние во Ио́сифе положи́ е́, внегда́ изы́ти ему́ от земли́ Еги́петския, язы́ка его́же не ве́дяше услы́ша. 7Отъя́т от бре́мене хребе́т его́, ру́це его в коши́ порабо́тасте. 8В ско́рби призва́л Мя еси́, и изба́вих тя, услы́шах тя в та́йне бу́рне, искуси́х тя на воде́ пререка́ния. 9Слы́шите, лю́дие мои́, и засвиде́тельствую вам, Изра́илю, а́ще послу́шаеши Мене́. 10Не бу́дет Тебе́ бог нов , ниже́ поклони́шися бо́гу чужде́му. 11Аз бо есмь Госпо́дь Бог твой, изведы́й тя от земли́ Еги́петския, разшири́ уста́ Твоя́, и испо́лню я́. 12И не послу́шаша лю́дие мои́ гла́са Моего́, и Изра́иль не внят Ми: 13и отпусти́х я́ по начина́нием серде́ц их, по́йдут в начина́ниих свои́х. 14Аще бы́ша лю́дие мои́ послу́шали Мене́, Изра́иль а́ще бы в пути́ Моя́ ходи́л, 15ни о чесо́м же у́бо враги́ его́ смири́л бых, и на оскорбля́юшыя их возложи́л бых ру́ку Мою́. 16Врази́ Госпо́дни солга́ша ему́, и бу́дет вре́мя их в век. 17И напита́ их от ту́ка пшени́чна, и от ка́мене ме́да насы́ти их.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху.

Поко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: (имена их), и всех усопших правосла́вных христиа́н (поклон), и ели́ко в житии́ сем я́ко челове́цы согреши́ша, Ты же, я́ко Человеколю́бец Бог, прости́ их и поми́луй (поклон), ве́чныя му́ки изба́ви (поклон), Небе́сному Ца́рствию прича́стники учини́ (поклон) и душа́м на́шим поле́зная сотвори́ (поклон).

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Псалом Асафу, 81

1Бог ста в со́нме бого́в, посреде́ же бо́ги разсу́дит. 2Доко́ле су́дите непра́вду, и ли́ца гре́шников прие́млете? 3Суди́те си́ру и убо́гу, смире́на и ни́ща оправда́йте. 4Изми́те ни́ща и убо́га, из руки́ гре́шничи изба́вите его. 5Не позна́ша, ниже́ уразуме́ша, во тьме хо́дят: да подви́жатся вся основа́ния земли́. 6Аз рех: бо́зи есте́, и сы́нове Вы́шняго вси. 7Вы же я́ко челове́цы умира́ете, и я́ко еди́н от князе́й па́даете. 8Воскресни́, Бо́же, суди́ земли́: я́ко Ты насле́диши во всех язы́цех.

1Песнь псалма Асафу, 82

2Бо́же, кто уподо́бится Тебе́? Не премолчи́ ниже́ укроти́, Бо́же. 3Яко се врази́ Твои́ возшуме́ша, и ненави́дяшии Тя воздвиго́ша главу́. 4На лю́ди Твоя́ лука́вноваша во́лею, и совеща́ша на святы́я Твоя́. 5Ре́ша: прииди́те и потреби́м я́ от язы́к, и не помяне́тся и́мя Изра́илево ктому́. 6Яко совеща́ша единомышле́нием вку́пе, на Тя заве́т завеща́ша: 7селе́ния Идуме́йска, и Исма́илите, Моа́в и Ага́ряне: 8Гева́л и Аммо́н и Амали́к, иноплеме́нницы с живу́щими в Ти́ре, 9и́бо и Ассу́р прии́де с ни́ми, бы́ша в заступле́ние сыново́м Ло́товым. 10Сотвори́ им я́ко Мадиа́му и Сиса́ре, я́ко Иави́му в пото́це Ки́ссове. 11Потреби́шася во Аендо́ре, бы́ша я́ко гной земны́й. 12Положи́ кня́зи их, я́ко Ори́ва и Зи́ва, и Зеве́а и Салма́на, вся кня́зи их, 13и́же ре́ша: да насле́дим себе́ святи́лише Бо́жие. 14Бо́же мой, положи́ я́ я́ко ко́ло, я́ко трость пред лице́м ве́тра. 15Яко огнь попаля́яй дубра́вы, я́ко пла́мень пожига́яй го́ры, 16та́ко пожене́ши я́ бу́рею Твое́ю, и гне́вом Твои́м смяте́ши я́. 17Испо́лни ли́ца их безче́стия, и взы́щут и́мене Твоего́, Го́споди. 18Да постыдя́тся и смяту́тся в век ве́ка, и посра́мятся и поги́бнут. 19И да позна́ют, я́ко и́мя Тебе́ Госпо́дь, Ты еди́н Вы́шний по всей земли́.

1В коне́ц, о точилех, сыном Кореовым, псалом 83

2Коль возлю́бленна селе́ния Твоя́, Го́споди сил! 3Жела́ет и скончава́ется душа́ моя́ во дворы́ Госпо́дни, се́рдце мое́ и плоть моя́ возра́довастася о Бо́зе жи́ве. 4И́бо пти́ца обре́те себе́ хра́мину, и го́рлица гнездо́ себе́, иде́же положи́т птенцы́ своя́, олтари́ Твоя́, Го́споди сил, Царю́ мой и Бо́же мой. 5Блаже́ни живу́щии в дому́ Твое́м, в ве́ки веко́в восхва́лят Тя. 6Блаже́н муж, ему́же есть заступле́ние его у Тебе́; восхожде́ния в се́рдце свое́м положи́, 7во юдо́ль плаче́вную, в ме́сто е́же положи́, и́бо благослове́ние даст законополага́яй. 8По́йдут от си́лы в си́лу: яви́тся Бог бого́в в Сио́не. 9Го́споди Бо́же сил, услы́ши моли́тву мою, внуши́, Бо́же Иа́ковль. 10Защи́тниче наш, виждь, Бо́же, и при́зри на лице́ христа́ Твоего́. 11Яко лу́чше день еди́н во дво́рех Твои́х па́че ты́сящ: изво́лих примета́тися в дому́ Бо́га моего́ па́че, не́же жи́ти ми в селе́ниих гре́шничих. 12Яко ми́лость и и́стину лю́бит Госпо́дь, Бог благода́ть и сла́ву даст, Госпо́дь не лиши́т благи́х ходя́щих незло́бием. 13Го́споди Бо́же сил, Блаже́н челове́к упова́яй на Тя.

1В коне́ц, сыном Кореовым, псалом 84

2Благоволи́л еси́, Го́споди, зе́млю Твою́, возврати́л еси́ плен Иа́ковль: 3оста́вил еси́ беззако́ния люде́й Твои́х, покры́л еси́ вся грехи́ их. 4Укроти́л еси́ весь гнев Твой, возврати́лся еси́ от гне́ва я́рости Твоея́. 5Возврати́ нас, Бо́же спасе́ний на́ших, и отврати́ я́рость Твою́ от нас. 6Еда́ во ве́ки прогне́ваешися на ны? Или́ простре́ши гнев Твой от ро́да в род? 7Бо́же, Ты обра́щься оживи́ши ны, и лю́дие Твои́ возвеселя́тся о Тебе́. 8Яви́ нам, Го́споди, ми́лость Твою, и спасе́ние Твое́ даждь нам. 9Услы́шу, что рече́т о мне Госпо́дь Бог: я́ко рече́т мир на лю́ди Своя́, и на преподо́бныя Своя́, и на обраща́ющыя сердца́ к Нему́. 10Оба́че близ боя́щихся Его́ спасе́ние Его, всели́ти сла́ву в зе́млю на́шу. 11Ми́лость и и́стина срето́стеся, пра́вда и мир облобыза́стася. 12 И́стина от земли́ возсия́, и пра́вда с Небесе́ прини́че, 13и́бо Госпо́дь даст бла́гость, и земля́ на́ша даст плод свой. 14Пра́вда пред Ним предъи́дет, и положи́т в путь стопы́ своя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́­му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (три́жды)

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Пре­свя­та́я Тро́­ице, по­ми́­луй нас; Го́с­по­ди, очи́с­ти гре­хи́ на́­ша; Вла­ды́­ко, прости́ без­за­ко́­ния на́­ша; Свя­ты́й, посети́ и ис­це­ли́ не́­мо­щи на́­ша, и́ме­не Тво­его́ ра́­ди.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

О́т­че наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рст­вие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на не­бе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́­ви нам долги́ на́­ша, я́ко­же и мы оставля́ем должнико́м на́­шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но из­ба́­ви нас от лу­ка́­ва­го.

Поко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: (имена их), и всех усопших правосла́вных христиа́н (поклон), и ели́ко в житии́ сем я́ко челове́цы согреши́ша, Ты же, я́ко Человеколю́бец Бог, прости́ их и поми́луй (поклон), ве́чныя му́ки изба́ви (поклон), Небе́сному Ца́рствию прича́стники учини́ (поклон) и душа́м на́шим поле́зная сотвори́ (поклон).

Таже тропари, глас 7:

Иму́щи, душе́ моя́, врачевство́ покая́ния, приступи́ слезя́щи, воздыха́нием вопию́щи: Врачу́ душ и теле́с, свободи́ мя, Человеколю́бче, от мно́гих согреше́ний, сопричти́ мя блудни́це, и разбо́йнику, и мытарю́, и да́руй ми, Бо́же, беззако́ний мои́х проще́ние, и спаси́ мя.

Слава: Мытаре́ву покая́нию не поревнова́х, и блудни́цы слез не стяжа́х: недоуме́юся бо от ослепле́ния о таково́м исправле́нии, но Твои́м благоутро́бием спаси́ мя, Христе́ Бо́же, я́ко Человеколю́бец.

И ныне: Богоро́дице Де́во Нескве́рная, Сы́на Твоего́ моли́ с го́рними си́лами, проще́ние прегреше́ний нам пре́жде конца́ дарова́ти и ве́лию ми́лость.

Го́споди, Поми́луй (40) и молитва:

Возсия́й в сердца́х на́ших, Человеколю́бче Го́споди, Твоего́ Богове́дения нетле́нный свет, и мы́сленная на́ша отве́рзи о́чи, во ева́нгельских Твои́х пропове́даний разуме́ние, вложи́ в нас и блаже́нных Твои́х за́поведей страх, да плотски́я по́хоти вся попра́вше, духо́вное жи́тельство про́идем, вся, я́же ко благоугожде́нию Твоему́ и му́дрствующе и де́юще. Ты бо еси́ просве́щение душ и теле́с на́ших, Христе́ Бо́же, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отцем и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ныне и при́сно, и во ве́ки веко́в, аминь.

Поминовение усопших