Шрифт

Чтения на каждый день Великого поста

Чтение ветхозаветных пророчеств в Понедельник седмицы Ваий (Шестая)

Проро́чества Иса́иина чте́ние. (Ис 48:17–22; 49:1–4)

Та́ко глаго́лет Госпо́дь, Изба́вивый тя Святы́й Изра́илев: Аз есмь Госпо́дь Бог твой, научи́х тя е́же обрести́ тебе́ путь, по нему́же по́йдеши. И а́ще бы еси́ послу́шал за́поведей Мои́х, то был бы у́бо а́ки река́ мир твой, и пра́вда твоя́ я́ко волна́ морска́я. И бы́ло бы я́ко песо́к се́мя твое́, и исча́дия чре́ва твоего́, я́ко персть земли́, ниже́ ны́не потреби́шися, ниже́ поги́бнет и́мя твое́ пре́до Мно́ю. Изы́ди от Вавило́на, бежа́й от халде́ев. Глас ра́дости возвести́те и да слы́шано бу́дет сие́, возвести́те да́же до после́дних земли́, глаго́лите: изба́ви Госпо́дь раба́ Своего́ Иа́кова. И а́ще вжа́ждут, пусты́нею проведе́т их и во́ду из ка́мене изведе́т им, разся́дется ка́мень и потече́т вода́, и испию́т лю́дие Мои́. Несть ра́доватися нечести́вым, глаго́лет Госпо́дь. Послу́шайте мене́, о́строви, и внемли́те, язы́цы, вре́менем мно́гим стоя́ти бу́дет, глаго́лет Госпо́дь. От чре́ва ма́тере моея́ нарече́ и́мя мое́. И положи́ уста́ моя́ я́ко меч остр, и под кро́вом руки́ Своея́ скры мя, положи́ мя, я́ко стрелу́ избра́нну, и в ту́ле Свое́м скры мя. И рече́ ми: раб Мой еси́ ты, Изра́илю, и в тебе́ просла́влюся. Аз же реко́х: вотще́ труди́хся, всу́е и ни во что дах кре́пость мою́, сего́ ра́ди суд мой пред Го́сподем, и труд мой пред Бо́гом мои́м.

Бытия́ чте́ние. (Быт 27:1–41)

Бысть же, повнегда́ состаре́тися Исаа́кови, и притупи́шася о́чи его́ е́же ви́дети, и призва́ Иса́ва, сы́на своего́ старе́йшаго, и рече́ ему́: сы́не мой. И рече́: се аз. И рече́ Исаа́к: се состаре́хся, и не вем дне сконча́ния моего́. Ны́не у́бо возми́ ору́дие твое́, тул же и лук, и изы́ди на по́ле, и улови́ ми лов, и сотвори́ ми сне́ди, я́коже люблю́ аз, и принеси́ ми, да ям, я́ко да благослови́т тя душа́ моя́, пре́жде да́же не умру́. Реве́кка же слы́ша глаго́люща Исаа́ка ко Иса́ву, сы́ну своему́. Изы́де же Иса́в на по́ле улови́ти лов отцу́ своему́. Реве́кка же рече́ ко Иа́кову, сы́ну своему́ ме́ньшему: се, аз слы́шах отца́ твоего́ бесе́дующа ко Иса́ву, бра́ту твоему́, глаго́люща: принеси́ ми лов, и сотвори́ ми сне́ди, да яды́й благословлю́ тя пред Го́сподем, пре́жде не́же умре́ти ми. Ны́не у́бо, сы́не мой, послу́шай мене́, я́коже аз запове́даю ти. И шед во о́вцы, пойми́ мне отту́ду два ко́злища мя́гка и добра́, и сотворю́ я́ сне́ди отцу́ твоему́, я́коже лю́бит, и внесе́ши отцу́ твоему́, и бу́дет я́сти, я́ко да благослови́т тя оте́ц твой, пре́жде да́же не у́мрет. Рече́ же Иа́ков к Реве́кце, ма́тери свое́й: Иса́в, брат мой, есть муж косма́т, аз же муж гла́дкий, да не ка́ко ося́жет мя оте́ц мой, и бу́ду пред ним я́ко презира́яй, и наведу́ на себе́ кля́тву, а не благослове́ние. Рече́ же ему́ ма́ти: на мне кля́тва твоя́, ча́до, то́чию послу́шай гла́са моего́, и шед принеси́ ми. Шед же взя, и принесе́ ма́тери, и сотвори́ ма́ти его́ сне́ди, я́коже любля́ше оте́ц его́. И взе́мши Реве́кка оде́жду Иса́ва, сы́на своего́ старе́йшаго, до́брую, я́же бысть у нея́ в дому́, облече́ о́ною Иа́кова, сы́на своего́ ме́ньшаго. И ко́жицами козля́чими обложи́ мы́шцы его́, и наго́е вы́и его́. И даде́ сне́ди и хле́бы, я́же сотвори́, в ру́це Иа́кову, сы́ну своему́. И внесе́ отцу́ своему́ и рече́: о́тче. Он же рече́: се аз. Кто еси́ ты, ча́до? И рече́ Иа́ков отцу́: аз Иса́в, пе́рвенец твой, сотвори́х, я́коже рекл ми еси́, воста́в ся́ди и яждь от ло́ва моего́, я́ко да благослови́т мя душа́ твоя́. Рече́ же Исаа́к сы́ну своему́: что сие́, е́же ско́ро обре́л еси́, о ча́до? Он же рече́: е́же даде́ Госпо́дь Бог твой пре́до мно́ю. Рече́ же Исаа́к Иа́кову: прибли́жися ко мне и осяжу́ тя, ча́до, а́ще ты еси́ сын мой Иса́в, или́ ни? Прибли́жися же Иа́ков ко Исаа́ку, отцу́ своему́, и осяза́ его́, и рече́: глас у́бо, глас Иа́ковль, ру́це же, ру́це Иса́вове. И не позна́ его́, бе́сте бо ру́це его́, я́ко ру́це Иса́ва, бра́та его́, косма́те, и благослови́ его́. И рече́: ты ли еси́ сын мой Иса́в? Он же рече́: аз. И рече́: принеси́ ми и ям от ло́ва твоего́, ча́до, да благослови́т тя душа́ моя́. И принесе́ ему́ и яде́, и принесе́ ему́ вино́, и пи. И рече́ ему́ Исаа́к, оте́ц его́: прибли́жися ко мне и облобыза́й мя, ча́до. И прибли́жився лобыза́ его́, и обоня́ воню́ риз его́, и благослови́ его́, и рече́: се воня́ сы́на моего́, я́ко воня́ ни́вы испо́лнены, ю́же благослови́ Госпо́дь. И да даст тебе́ Бог от росы́ небе́сныя и от ту́ка земли́, и мно́жество пшени́цы и вина́. И да порабо́тают тебе́ язы́цы, и да покло́нятся тебе́ кня́зи, и бу́ди господи́н бра́ту твоему́, и покло́нятся тебе́ сы́нове отца́ твоего́. Проклина́яй тя, про́клят, благословля́яй же тя, благослове́н. И бысть по е́же преста́ти Исаа́ку благословля́ющу Иа́кова, сы́на своего́, и бысть, егда́ изы́де Иа́ков от лица́ Исаа́ка, отца́ своего́, и Иса́в, брат его́, прии́де с лови́твы. Сотвори́ же и той сне́ди, и принесе́ отцу́ своему́, и рече́ отцу́: да воста́нет оте́ц мой, и да яст от ло́ва сы́на своего́, я́ко да благослови́т мя душа́ твоя́. И рече́ ему́ Исаа́к, оте́ц его́: кто еси́ ты? Он же рече́: аз есмь сын твой, пе́рвенец Иса́в. Ужасе́ся же Исаа́к у́жасом ве́лиим зело́, и рече́: кто у́бо улови́вый мне лов, и принесы́й ми, и ядо́х от всех, пре́жде не́же приити́ тебе́? И благослови́х его́, и благослове́н бу́дет. Бысть же, егда́ услы́ша Иса́в глаго́лы отца́ своего́ Исаа́ка, возопи́ гла́сом ве́лиим и го́рьким зело́, и рече́: благослови́ у́бо и мене́, о́тче. Рече́ же ему́: прише́д брат твой с ле́стию, взя благослове́ние твое́. И рече́ Иса́в: пра́ведно нарече́ся и́мя ему́ Иа́ков, запя́ бо мя се уже́ втори́цею и пе́рвенство мое́ взя, и ны́не взя благослове́ние мое́. И рече́ Иса́в отцу́ своему́: не оста́вил ли еси́ и мне благослове́ния, о́тче? Отвеща́в же Исаа́к, рече́ Иса́ву: а́ще господи́на его́ сотвори́х тебе́, и всю бра́тию его́ сотвори́х рабы́ ему́, пшени́цею и вино́м утверди́х его́, тебе́ же что сотворю́, ча́до? Рече́ же Иса́в ко отцу́ своему́: еда́ еди́но есть благослове́ние у тебе́, о́тче? Благослови́ у́бо и мене́, о́тче. Умили́вшуся же Исаа́ку, возопи́ гла́сом ве́лиим Иса́в и воспла́кася. Отвеща́в же Исаа́к, оте́ц его́, рече́ ему́: се от ту́ка земли́ бу́дет вселе́ние твое́, и от росы́ небе́сныя свы́ше, и мече́м твои́м жи́ти бу́деши, и бра́ту твоему́ порабо́таеши, бу́дет же вре́мя егда́ низложи́ши и отреши́ши яре́м его́ от вы́и твоея́. И враждова́ше Иса́в на Иа́кова о благослове́нии, и́мже благослови́ его́ оте́ц его́.

При́тчей чте́ние. (Притч 19:16–25)

И́же храни́т за́поведи, соблюда́ет свою́ ду́шу, а нерадя́й о свои́х путе́х, поги́бнет. Ми́луяй ни́ща, взаи́м дае́т Бо́гови, по дая́нию же его́ возда́стся ему́. Наказу́й сы́на твоего́, та́ко бо бу́дет благонаде́жен, в досажде́ние же не взе́млися душе́ю твое́ю. Злоу́мен муж мно́го отщети́тся, а́ще же губи́тель есть, и ду́шу свою́ приложи́т. Слуша́й сы́не отца́ твоего́ наказа́ния, да мудр бу́деши в после́дняя твоя́. Мно́ги мы́сли в се́рдцы му́жа, сове́т же Госпо́день во век пребыва́ет. Плод му́жеви, ми́лостыня, лу́чше же нищ пра́ведный, не́жели бога́т лжив. Страх Госпо́день в живо́т му́жеви, а безстра́шный водвори́тся на ме́стех, иде́же не наблюда́ется ра́зум. Скрыва́яй в не́дрех ру́це свои́ непра́ведно, ниже́ ко усто́м свои́м принесе́т я́. Губи́телю ра́ны прие́млющу, безу́мный кова́рнее бу́дет, а́ще же облича́еши му́жа разу́мна, уразуме́ет чу́вство.

Чтения великого поста