Шрифт

Чтения Священного Писания на каждый день от Пасхи до Пятидесятницы

Чтение Апостола и Евангелия во вторник 1 седмицы по Пятидесятнице.

Послание к Римляном,зачало 79.

Па́вел, раб Иису́с Христо́в, зван Апо́стол, избра́н в благове́стие Бо́жие, е́же пре́жде обеща́ проро́ки Свои́ми в писа́ниих святы́х, о Сы́не Свое́м, бы́вшем от се́мене Дави́дова по пло́ти, нарече́ннем Сы́не Бо́жии в си́ле, по ду́ху святы́ни, из воскресе́ния от ме́ртвых, Иису́са Христа́ Го́спода на́шего, И́мже прия́хом благода́ть и апо́стольство в послуша́ние ве́ры во всех язы́цех, о и́мени Его́. В ни́хже есте́ и вы, зва́ни Иису́су Христу́. Всем су́щым в Ри́ме возлю́бленным Бо́гу, зва́нным святы́м. Благода́ть вам и мир от Бо́га Отца́ на́шего, и Го́спода Иису́са Христа́. Не хощу́ же не ве́дети вам, бра́тие, я́ко мно́жицею восхоте́х приити́ к вам, и возбране́н бых досе́ле, да не́кий плод име́ю и в вас, я́коже и в про́чих язы́цех. Е́ллином же и ва́рваром, му́дрым же и неразу́мным до́лжен есмь. Та́ко есть, е́же по моему́ усе́рдию и вам су́щым в Ри́ме благовести́ти. Не стыжу́ся бо благовествова́нием Христо́вым: си́ла бо Бо́жия есть во спасе́ние вся́кому ве́рующему, Иуде́ови же пре́жде и Е́ллину. Пра́вда бо Бо́жия в нем явля́ется от ве́ры в ве́ру, я́коже есть пи́сано: пра́ведный же от ве́ры жив бу́дет.

Евангелие от Матфеа, зачало 10.

Во вре́мя о́но, по Иису́се идо́ша наро́ди мно́зи от Галиле́и и десяти́ град, и от Иерусали́ма и Иуде́и, и со о́наго по́лу Иорда́на. Узре́в же наро́ды, взы́де на гору́, и се́дшу Ему́, приступи́ша к Нему́ ученицы́ Его́. И отве́рз уста́ Своя́, уча́ше их, глаго́ля: блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рствие Небе́сное. Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся. Блаже́ни кро́тцыи, я́ко ти́и насле́дят зе́млю. Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся. Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут. Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят. Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся. Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рствие Небе́сное. Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и иждену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы лжу́ще, Мене́ ра́ди. Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на небесе́х, та́ко бо изгна́ша проро́ки, и́же бе́ша пре́жде вас. Вы есте́ соль земли́, а́ще же соль обуя́ет, чим осоли́тся? Ни во что́же бу́дет ктому́, то́чию да изсы́пана бу́дет вон и попира́ема челове́ки.

Чтения Евангелия и Апостола в Пасхальный период