Шрифт

Чтения Священного Писания на каждый день от Пасхи до Пятидесятницы

Чтение Апостола и Евангелия в пятницу 3 седмицы по Пасхе

Апостол в Деяниих, зачало 21.

Во дни о́ны, Фили́пп обре́теся во Азо́те и проходя́ благовествова́ше градо́м всем, до́ндеже приити́ ему́ в Кесари́ю. Савл же, еще́ дыха́я преще́нием и уби́йством на ученики́ Госпо́дни, присту́пль ко архиере́ю, испроси́ от него́ посла́ния в Дама́ск к собо́рищем, я́ко да а́ще не́кия обря́щет того́ пути́ су́щыя, му́жы же и жены́, свя́заны приведе́т во Иерусали́м. Внегда́ же ити́, бысть ему́ прибли́житися к Дама́ску, и внеза́пу облиста́ его́ свет от небесе́, и пад на зе́млю, слы́ша глас глаго́лющь ему́: Са́вле, Са́вле, что Мя го́ниши? Рече́ же: кто еси́, Го́споди? Госпо́дь же рече́: Аз есмь Иису́с, Его́же ты го́ниши. Жестоко́ ти есть проти́ву рожну́ пра́ти. Трепе́ща же и ужаса́яся глаго́ла: Го́споди, что мя хо́щеши твори́ти? И Госпо́дь рече́ к нему́: воста́ни и вни́ди во град, и рече́тся ти, что ти подоба́ет твори́ти. Му́жие же иду́щии с ним стоя́ху чудя́щеся, слы́шаще у́бо глас, никого́же ви́дяще. Воста́в же Савл от земли́ и отве́рстыма очи́ма свои́ма ни еди́наго ви́дяше, веду́ще же его́ за ру́ку, введо́ша в Дама́ск, и бе дни три не ви́дя, и ни яде́, ниже́ пит. Бе же не́кто учени́к в Дама́сце, и́менем Ана́ниа, и рече́ к нему́ Госпо́дь в виде́нии: Ана́ние. Он же рече́: се аз, Го́споди. Госпо́дь же к нему́: воста́в поиди́ на сто́гну нарица́емую Пра́вую и взыщи́ в дому́ Иу́дове Са́вла и́менем, Тарсяни́на, се бо, моли́тву де́ет и ви́де в виде́нии му́жа, и́менем Ана́нию, вше́дша и возло́жша нань ру́ку, я́ко да про́зрит. Отвеща́ же Ана́ниа: Го́споди, слы́шах от мно́гих о му́жи сем, коли́ка зла сотвори́ святы́м Твои́м во Иерусали́ме: и зде и́мать власть от архиере́й связа́ти вся нарица́ющыя и́мя Твое́. Рече́ же к нему́ Госпо́дь: иди́, я́ко сосу́д избра́н Ми есть сей, пронести́ и́мя Мое́ пред язы́ки и царьми́ и сынми́ изра́илевыми. Аз бо скажу́ ему́, ели́ка подоба́ет ему́ о и́мени Мое́м пострада́ти. По́йде же Ана́ниа и вни́де в хра́мину, и возло́жь нань ру́це, рече́: Са́вле бра́те, Госпо́дь Иису́с явле́й ти ся на пути́, и́мже шел еси́, посла́ мя, я́ко да про́зриши и испо́лнишися Ду́ха Свя́та. И а́бие отпадо́ша от о́чию его́ я́ко чешуя́: прозре́ же а́бие, и воста́в крести́ся, и прие́м пи́щу, укрепи́ся.

Евангелие Иоанна, зачало 23.

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: Аз есмь хлеб живо́тный. Отцы́ ва́ши ядо́ша ма́нну в пусты́ни и умро́ша. Сей есть хлеб сходя́й с небесе́, да а́ще кто от него́ яст, не у́мрет. Аз есмь хлеб живо́тный, и́же сше́дый с небесе́, а́ще кто снесть от хле́ба сего́, жив бу́дет во ве́ки, и хлеб, его́же Аз дам, Плоть Моя́ есть, ю́же Аз дам за живо́т ми́ра. Пря́хуся же между́ собо́ю жи́дове, глаго́люще: ка́ко мо́жет Сей нам да́ти Плоть Свою́ я́сти? Рече́ же им Иису́с: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, а́ще не сне́сте Пло́ти Сы́на Челове́ческаго, ни пие́те Кро́ве Его́, живота́ не и́мате в себе́. Яды́й Мою́ Плоть и пия́й Мою́ Кровь и́мать живо́т ве́чный, и Аз воскрешу́ его́ в после́дний день.

Чтения Евангелия и Апостола в Пасхальный период