Шрифт

Чтения Священного Писания на каждый день от Пасхи до Пятидесятницы

Чтение Апостола и Евангелия в пятницу 2 седмицы по Пасхе

Апостол в Деяниих, зачало 13.

Во дни о́ны, муж же не́кий, Ана́ниа и́менем, с Сапфи́рою жено́ю свое́ю, прода́ста село́ и утаи́ от цены́, све́дущей и жене́ его́, и прине́с часть не́кую, пред нога́ми Апо́стол положи́. Рече́ же Петр: Ана́ние, почто́ испо́лни сатана́ се́рдце твое́ солга́ти Ду́ху Свято́му и утаи́ти от цены́ села́? Су́щее тебе́ не твое́ ли бе, и прода́ное не в твое́й ли вла́сти бя́ше? Что я́ко положи́л еси́ в се́рдце твое́м вещь сию́? Не челове́ком солга́л еси́, но Бо́гу. Слы́шав же Ана́ниа словеса́ сия́, пад и́здше. И бысть страх вели́к на всех слы́шащих сия́. Вста́вше же ю́ноши взя́ша его́ и изне́сше погребо́ша. Бысть же я́ко трем часо́м мину́вшым, и жена́ его́ не ве́дущи бы́вшаго вни́де. Отвеща́в же ей Петр: рцы ми, а́ще на толи́це село́ отда́ста? Она́ же рече́: ей, на толи́це. Петр же рече́ к ней: что я́ко согласи́стася искуси́ти Ду́ха Госпо́дня? Се, но́ги погре́бших му́жа твоего́ при две́рех, и изнесу́т тя. Паде́ же а́бие пред нога́ма его́ и и́здше, вше́дше же ю́ноши обрето́ша ю́ ме́ртву и изне́сше погребо́ша близ му́жа ея́. И бысть страх вели́к на всей це́ркви и на всех слы́шаших сия́.

Евангелие от Иоанна, зачало 17.

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: я́коже слы́шу, сужду́, и суд Мой пра́веден есть, я́ко не ищу́ во́ли Моея́, но во́ли посла́вшаго Мя Отца́. А́ще Аз свиде́тельствую о Мне, свиде́тельство Мое́ несть и́стинно. Ин есть свиде́тельствуяй о Мне, и вем, я́ко и́стинно есть свиде́тельство, е́же свиде́тельствует о Мне. Вы посла́сте ко Иоа́нну, и свиде́тельствова о и́стине. Аз же не от челове́ка свиде́тельства прие́млю, но сия́ глаго́лю, да вы спасе́ни бу́дете. Он бе свети́льник горя́ и светя́, вы же хоте́сте возра́доватися в час свете́ния его́. Аз же и́мам свиде́тельство бо́ле Иоа́ннова, дела́ бо, я́же даде́ Мне Оте́ц, да совершу́ я́, та дела́, я́же Аз творю́, свиде́тельствуют о Мне, я́ко Оте́ц Мя посла́. И посла́вый Мя Оте́ц Той свиде́тельствова о Мне. Ни гла́са Его́ нигде́же слы́шасте, ни виде́ния Его́ ви́десте, и словесе́ Его́ не и́мате пребыва́юща в вас, зане́, Его́же Той посла́, Сему́ вы ве́ру не е́млете. Испыта́йте Писа́ния, я́ко вы мните́ в них име́ти живо́т ве́чный, и та суть свиде́тельствующая о Мне. И не хо́щете приити́ ко Мне, да живо́т и́мате. Сла́вы от челове́к не прие́млю, но разуме́х вы, я́ко любве́ Бо́жия не и́мате в себе́. Аз приидо́х во и́мя Отца́ Моего́, и не прие́млете Мене́, а́ще ин прии́дет во и́мя свое́, того́ прие́млете. Ка́ко вы мо́жете ве́ровати, сла́вы друг от дру́га прие́млюще, и сла́вы, я́же от Еди́наго Бо́га, не и́щете? Не мните́, я́ко Аз на вы реку́ ко Отцу́, есть, и́же на вы глаго́лет, Моисе́й, на́ньже вы упова́ете. А́ще бо бы́сте ве́ровали Моисе́ови, ве́ровали бы́сте у́бо и Мне, о Мне бо той писа́. А́ще ли того́ писа́нием не ве́руете, ка́ко Мои́м глаго́лом ве́ру и́мете? По сих и́де Иису́с на он пол мо́ря Галиле́и Тивериа́дска, и по Нем идя́ше наро́д мног, я́ко ви́дяху зна́мения Его́, я́же творя́ше на неду́жных.

Чтения Евангелия и Апостола в Пасхальный период