Шрифт

Торжество Православия - молебен. Избранные службы Триоди Постной - богослужения Великого поста.

ПОСЛЕДОВАНИЕ НЕДЕЛИ ПРАВОСЛАВИЯ

По Литургии весь собор духовенства из алтаря исходит на середину храма. Иконы Спасителя и Богоматери полагают на аналое посреди церкви.

Диакон: Благослови́, влады́ко.

Иерей: Благослове́н Бог наш...

Певцы: Ами́нь. И поют: Царю́ Небе́сный: Чтец: Трисвятое по О́тче наш. Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: Чтец: Ами́нь. Го́споди, поми́луй (12). Сла́ва, и ны́не. Прииди́те, поклони́мся: (трижды).

Псалом 74-й:

Испове́мыся Тебе́, Бо́же, испове́мыся Тебе́, и призове́м и́мя Твое́; пове́м вся чудеса́ Твоя́. Егда́ прииму́ вре́мя, Аз правоты́ возсужду́. Раста́яся земля́ и вси живу́щии на ней, Аз утверди́х столпы́ ея́. Рех беззако́ннующым, не беззако́ннуйте: и согреша́ющым, не возноси́те ро́га, не воздвиза́йте на высоту́ ро́га ва́шего, и не глаго́лите на Бо́га непра́вду: я́ко ниже́ от исхо́д, ниже́ от за́пад, ниже́ от пусты́х гор. Я́ко Бог судия́ есть: сего́ смиря́ет, и сего́ возно́сит. Я́ко ча́ша в руце́ Госпо́дни, вина́ нерастворе́на, испо́лнь растворе́ния, и уклони́ от сея́ в сию́: оба́че дро́ждие Его́ не истощи́ся, испию́т вси гре́шнии земли́. Аз же возра́дуюся в век, воспою́ Бо́гу Иа́ковлю: и вся ро́ги гре́шных сломлю́, и вознесе́тся рог пра́веднаго.

Диакон произносит великую ектению и по прошении: О плавающих... прилагает следующие прошения:

О е́же ми́лостивым о́ком призре́ти на Святу́ю Свою́ Це́рковь, и соблюсти́ ю́ невреди́му и непреобори́му от ересе́й и суеве́рий, и ми́ром Свои́м огради́ти, Го́споду помо́лимся.

О е́же утиши́ти раздира́ния ея́ и си́лою Свята́го Ду́ха обрати́ти всех отступи́вших к позна́нию и́стины и сопричести́ ко избра́нному Своему́ ста́ду, Го́споду помо́лимся.

О е́же просвети́ти вся све́том Своего́ богоразу́мия, ве́рных же Свои́х укрепи́ти и непоколеби́мых в правове́рии соблюсти́, Го́споду помо́лимся.

О изба́витися нам... и прочее.

По возгласе певцы:

Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, / благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.

Стих 1: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Стих 2: Обыше́дше обыдо́ша мя и и́менем Госпо́дним противля́хся им.

Стих 3: Не умру́, но жив бу́ду и пове́м дела́ Госпо́дня.

Стих 4: Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бысть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть Сей и есть ди́вен во очесе́х на́ших.

Тропарь, глас 4-й:

Благода́рни су́ще недосто́йнии раби́ Твои́, Го́споди, / о Твои́х вели́ких благодея́ниих, на нас бы́вших, / сла́вяще Тя, хва́лим, благослови́м, благодари́м, пое́м и велича́ем Твое́ благоутро́бие, / и ра́бски любо́вию вопие́м Ти: / Благоде́телю, Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

Слава, глас 3-й: Твои́х благодея́ний и даро́в ту́не, / я́ко раби́ непотре́бнии, сподо́бльшеся, Влады́ко, / к Тебе́ усе́рдно притека́юще, / благодаре́ние по си́ле прино́сим / и Тебе́ я́ко Благоде́теля и Творца́ сла́вяще, вопие́м: / сла́ва Тебе́, Бо́же Преще́дрый.

И ныне, глас 4-й: Я́коже вы́шния тве́рди благоле́пие, / и ни́жнюю споказа́л еси́ красоту́ свята́го селе́ния сла́вы Твоея́, Го́споди, / утверди́ сие́ во век ве́ка / и приими́ на́ша в нем непреста́нно приноси́мая Тебе́ моле́ния, Богоро́дицею, / всех Животе́ и Воскресе́ние.

Диакон: Во́нмем. Иерей: Мир всем. Чтец: И ду́хови твоему́. Диакон: Прему́дрость. Во́нмем.

Чтец: Прокимен, глас 4-й: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни, / во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т. Стих: Весели́теся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́.

Апостол к Римлянам, зачало 121 от полу.

Бра́тие, молю́ вы, блюди́теся от творя́щих ра́спри и раздо́ры, кроме́ уче́ния, ему́же вы научи́стеся, и уклони́теся от них. Такови́и бо Го́сподеви на́шему Иису́су Христу́ не рабо́тают, но своему́ чре́ву: и́же благи́ми словесы́ и благослове́нием прельща́ют сердца́ незло́бивых. Ва́ше бо послуша́ние ко всем дости́же. Ра́дуюся же е́же о вас. Хощу́ же вас му́дрым у́бо бы́ти во благо́е, просты́м же в зло́е. Бог же ми́ра да сокруши́т сатану́ под но́ги ва́ша вско́ре. Благода́ть Го́спода на́шего Иису́са Христа́ с ва́ми. Ами́нь.

Евангелие от Матфея, зачало 75.

Рече́ Госпо́дь: блюди́те, да не пре́зрите еди́наго (от) ма́лых сих: глаго́лю бо вам, я́ко а́нгели их на небесе́х вы́ну ви́дят лице́ Отца́ Моего́ Небе́снаго. Прии́де бо Сын Челове́ческий взыска́ти и, спасти́ поги́бшаго. Что вам мни́тся? А́ще бу́дет не́коему челове́ку сто ове́ц, и заблу́дит еди́на от них: не оста́вит ли де́вятьдесят и де́вять в гора́х, и шед и́щет заблу́ждшия? И а́ще бу́дет обрести́ ю, ами́нь глаго́лю вам, я́ко ра́дуется о ней па́че, не́же о девяти́десятих и девяти́ не заблу́ждших. Та́ко несть во́ля пред Отце́м ва́шим Небе́сным, да поги́бнет еди́н от ма́лых сих. А́ще же согреши́т к тебе́ брат твой, иди́ и обличи́ его́ между́ тобо́ю и тем еди́нем. А́ще тебе́ послу́шает, приобре́л еси́ бра́та твоего́. А́ще ли тебе́ не послу́шает, пойми́ с собо́ю па́ки еди́наго или́ два, да при усте́х двою́ или́ трие́х свиде́телей ста́нет всяк глаго́л. А́ще же не послу́шает их, пове́ждь це́ркви; а́ще же и це́рковь преслу́шает, бу́ди тебе́ я́коже язы́чник и мыта́рь. Ами́нь бо глаго́лю вам: ели́ка а́ще свя́жете на земли́, бу́дут свя́зана на Небеси́, и ели́ка а́ще разрешите́ на земли́, бу́дут разреше́на на Небесе́х.

На сугубой ектении, прибавляются прошения:

Не хотя́й сме́рти гре́шных, но ожида́яй обраще́ния и покая́ния, соедини́ всех во Святе́й Твое́й Це́ркви, мо́лим Ти ся, Милосе́рдый Го́споди, услы́ши и поми́луй.

Устро́ивый мир сей в сла́ву Твою́, сотвори́, я́ко да и́стинною ве́рою и благоче́стием Тебе́, Бо́га на́шего, просла́вят, мо́лим Ти ся, Всеси́льный Тво́рче, услы́ши и поми́луй.

Да́вый за́поведь Твою́ нам, е́же люби́ти Тебе́, Бо́га на́шего, и бли́жняго своего́, сотвори́, да не́нависти, вражды́, оби́ды и про́чия беззако́ния прекратя́тся, и́стинная же любо́вь да ца́рствует в сердца́х на́ших, мо́лим Ти ся, Спаси́телю наш, услы́ши и ми́лостивно поми́луй.

Иерей – возглас: Услы́ши ны, Бо́же, Спаси́телю наш... Певцы: Ами́нь. Диакон: Го́споду помо́лимся. Певцы: Го́споди, поми́луй.

Иерей читает молитву:

Всевы́шний Бо́же, Влады́ко и Соде́телю всея́ тва́ри, наполня́яй вся вели́чеством Твои́м и содержа́й си́лою Твое́ю! Тебе́, Вседарови́тому Го́споду на́шему, мы, недосто́йнии, благодаре́ние прино́сим, я́ко не отвраща́ешися нас беззако́ний ра́ди на́ших, но па́че предваря́еши ны щедро́тами Твои́ми. Ты ко избавле́нию на́шему посла́л еси́ Единоро́днаго Твоего́ Сы́на, и благовести́л безме́рное Твое́ к ро́ду челове́ческому снизхожде́ние, я́ко хоте́нием хо́щеши и ожида́еши, е́же обрати́тися нам к Тебе́ и спасе́ным бы́ти. Ты, снизходя́ к не́мощи на́шего естества́, укрепля́еши нас всеси́льною Свята́го Твоего́ Ду́ха благода́тию, утеша́еши спаси́тельною ве́рою и соверше́нною наде́ждою ве́чных благ и, руково́дствуя избра́нных Твои́х в го́рний Сио́н, соблюда́еши, я́ко зе́ницу о́ка. Испове́дуем, Го́споди, вели́кое Твое́ и безприкла́дное человеколю́бие и милосе́рдие. Но ви́дяще мно́гих поползнове́ния, приле́жно Тя, Всеблаги́й Го́споди, мо́лим: при́зри на Це́рковь Твою́ и виждь, я́ко Твое́ спаси́тельное благове́стие, а́ще и ра́достно прия́хом, но те́рние суеты́ и страсте́й твори́т о́ное в не́киих малопло́дно, в не́киих же и безпло́дно, и по умноже́нию беззако́ний о́вии ересьми́, о́вии раско́лом проти́вящеся ева́нгельской Твое́й и́стине, отступа́ют от достоя́ния Твоего́, отрева́ют Твою́ благода́ть и поверга́ют себе́ суду́ Твоего́ Пресвята́го Сло́ва. Премилосе́рдый и Всеси́льный, не до конца́ гне́ваяйся, Го́споди! Бу́ди ми́лостив, мо́лит Тя Твоя́ Це́рковь, представля́ющи Тебе́ Нача́льника и Соверши́теля спасе́ния на́шего, Иису́са Христа́, бу́ди ми́лостив нам, укрепи́ нас в правове́рии си́лою Твое́ю, заблужда́ющим же просвети́ разу́мныя о́чи све́том Твои́м Боже́ственным, да уразуме́ют Твою́ и́стину; умягчи́ их ожесточе́ние и отве́рзи слух, да позна́ют глас Твой и обратя́тся к Тебе́, Спаси́телю на́шему. Испра́ви, Го́споди, ины́х развраще́ние и жизнь, несогла́сную христиа́нскому благоче́стию; сотвори́, да вси свя́то и непоро́чно поживе́м, и та́ко спаси́тельная ве́ра укорени́тся и плодоно́сна в сердца́х на́ших пребу́дет. Не отврати́ Лица́ Твоего́ от нас, Го́споди, возда́ждь нам ра́дость спасе́ния Твоего́; пода́ждь, Го́споди, и па́стырем Це́ркве Твоея́ святу́ю ре́вность, и о спасе́нии и обраще́нии заблужда́ющих попече́ние их, ду́хом ева́нгельским раствори́, да Тобо́ю вси руководи́ми, дости́гнем, иде́же соверше́ние ве́ры, исполне́ние наде́жды и и́стинная любо́вь, и та́мо с ли́ки чисте́йших Небе́сных Сил просла́вим Тебе́, Го́спода на́шего, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в.

Певцы: Ами́нь.

Затем диакон, став на уготованном месте, возглашает:

Кто Бог ве́лий, я́ко Бог наш? / Ты еси́ Бог, творя́й чудеса́ Еди́н.

Потом высшим гласом: Кто Бог ве́лий, я́ко Бог наш...

И паки высочайшим гласом: Кто Бог ве́лий, я́ко Бог наш...

И продолжает диакон:

Правосла́вия день пра́зднующе, правосла́внии лю́дие, наипа́че просла́вим Вино́вника всех благ Бо́га, И́же Сый благослове́н во ве́ки. Сей Бог наш, промышля́я и утвержда́я возлю́бленное Свое́ достоя́ние – Святу́ю Це́рковь, пра́отцев, преступле́нием отпа́дших, утеша́я нело́жным Свои́м сло́вом, еще́ в раи́ основа́ние ей положи́. Сей Бог наш, руково́дствуя ко о́ному спаси́тельному обетова́нию, не прикрове́нна Себе́ оста́ви, но хотя́щее бы́ти спасе́ние провозвести́ пе́рвее чрез отце́в и проро́ков, живописа́ разли́чными о́бразы. Сей Бог наш, многоча́стне и многообра́зне дре́вле глаго́лавый отце́м во проро́цех, в после́док дний сих глаго́ла нам в Сы́не, И́мже и ве́ки сотвори́, И́же возвести́ О́тчее о нас благоволе́ние, откры́ та́инства Небе́сная, уве́ри си́лою Свята́го Ду́ха о и́стине благове́стия, посла́ апо́столы во весь мир пропове́дати Ева́нгелие Ца́рствия, утверди́ о́ное разли́чными си́лами и чудесы́. Сему́ спаси́тельному открове́нию после́дующе, сего́ благове́стия держа́щеся.

Ве́руем во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щего, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дуем еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ем воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Сия́ ве́ра апо́стольская, сия́ ве́ра оте́ческая, сия́ ве́ра правосла́вная, сия́ ве́ра вселе́нную утверди́.

Еще́ же Собо́ры святы́х оте́ц и их преда́ния и писа́ния, Боже́ственному Открове́нию согла́сная, прие́млем и утвержда́ем.

Всем же о Правосла́вии подвиза́вшимся словесы́, писа́нии, уче́нии, страда́нии и богоуго́дным житие́м, я́ко защи́тникам и посо́бникам о́наго, Христо́ва Це́рковь, ны́нешнее воспомина́ние творя́щи, восклица́ет:

Святе́йшим правосла́вным Патриа́рхом Константинопо́льским, Александри́йским, Антиохи́йским, Иерусали́мским и Всеросси́йским и про́чим Преосвяще́нным митрополи́том, архиепи́скопом и епи́скопом правосла́вным, ве́чная па́мять.

Певцы зде и далее поют: Ве́чная па́мять. трижды.

Святы́м равноапо́стольным царю́ Константи́ну и ма́тери его́ Еле́не, ве́чная па́мять.

Благове́рному равноапо́стольному вели́кому кня́зю Влади́миру и благове́рной вели́кой княги́не О́льге, ве́чная па́мять.

Пострада́вшим и убие́нным в разли́чных похо́дех за правосла́вную ве́ру и Оте́чество, вожде́м и во́ином, и всем правосла́вным христиа́ном, в и́стинней ве́ре и благоче́стии и в наде́жди воскресе́ния сконча́вшимся, ве́чная па́мять.

Правосла́вная Христо́ва Це́рковь, торже́ственно воспомина́ющи подвиза́вшихся во благоче́стии и сие́ всем свои́м христоимени́тым ча́дом к подража́нию представля́ющи, восхваля́ет по́двиги сих, и́же и ны́не, спаси́тельною ве́рою и доброде́телию приуготовля́юще себе́ к ве́чному блаже́нству, утвержда́ют Правосла́вие.

Затем диакон возглашает:

Вели́кому господи́ну и отцу́ на́шему (имярек) Святе́йшему Патриа́рху Моско́вскому и все́я Руси́, мно́гая ле́та.

Певцы здесь и далее поют: Мно́гая ле́та (трижды).

Святе́йшим правосла́вным Патриа́рхом Константинопо́льскому, Александри́йскому, Антиохи́йскому, Иерусали́мскому и про́чим Святе́йшим правосла́вным Предстоя́телем, мно́гая ле́та.

Господи́ну на́шему преосвяще́ннейшему (имярек), митрополи́ту (или: архиепи́скопу, или: епи́скопу, егоже есть область), мно́гая ле́та.

Преосвяще́нным правосла́вным митрополи́том, архиепи́скопом и епи́скопом и всему́ освяще́нному при́чту, мно́гая ле́та.

Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́м и во́инству ея́, мно́гая ле́та.

Всем правосла́вным христиа́ном, пра́во содержа́щим спаси́тельную ве́ру и повину́ющимся Христо́вей Це́ркви, пода́ждь, Го́споди, мир, благоде́нствие, изоби́лие плодо́в земны́х и мно́гая ле́та.

Иерей читает молитву:

Свята́я Тро́ице, сих просла́ви и утверди́ да́же до конца́ в правове́рии, отвраща́ющия же ся святы́я и спаси́тельныя правосла́вныя ве́ры и Христо́вы Це́ркве обрати́ и сотвори́, да вси прии́дут в позна́ние ве́чныя Твоея́ и́стины, моли́твами Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и и всех святы́х.

Певцы: Ами́нь.

Затем иерей произносит: Сла́ва Тебе́, Бо́гу, Благода́телю на́шему, во ве́ки веко́в.

Певцы: Ами́нь.

И поют песнь святаго Амвросия Медиоланского:

Тебе́, Бо́га, хва́лим, / Тебе́ Го́спода испове́дуем, / Тебе́ Преве́чнаго Отца́ вся земля́ велича́ет; / Тебе́ вси А́нгели, / Тебе́ Небеса́ и вся Си́лы, / Тебе́ Херуви́ми и Серафи́ми непреста́нными гла́сы взыва́ют: / Свят, Свят, Свят Госпо́дь Бог Савао́ф, / по́лны суть Небеса́ и земля́ вели́чества сла́вы Твоея́. / Тебе́ пресла́вный апо́стольский лик, / Тебе́ проро́ческое хвале́бное число́, / Тебе́ хва́лит пресве́тлое му́ченическое во́инство. / Тебе́ по всей вселе́нней испове́дует Свята́я Це́рковь, / Отца́ непостижи́маго вели́чества, / покланя́емаго Твоего́ и́стиннаго и Единоро́днаго Сы́на, / и Свята́го Уте́шителя Ду́ха. / Ты, Царю́ сла́вы, Христе́, / Ты Отца́ Присносу́щный Сын еси́. / Ты, ко избавле́нию прие́мля челове́ка, / не возгнуша́лся еси́ Деви́ческаго чре́ва. / Ты, одоле́в сме́рти жа́ло, / отве́рзл еси́ ве́рующим Ца́рство Небе́сное. / Ты одесну́ю Бо́га седи́ши во сла́ве О́тчей, / Судия́ приити́ ве́ришися. / Тебе́ у́бо про́сим: / помози́ рабо́м Твои́м, / и́хже честно́ю Кро́вию искупи́л еси́. / Сподо́би со святы́ми Твои́ми в ве́чной сла́ве Твое́й ца́рствовати. / Спаси́ лю́ди Твоя́, Го́споди, / и благослови́ достоя́ние Твое́, / испра́ви я́, и вознеси́ их во ве́ки: / во вся дни благослови́м Тебе́, / и восхва́лим и́мя Твое́ во век, и во век ве́ка. / Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. / Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас, / бу́ди ми́лость Твоя́, Го́споди, на нас, / я́коже упова́хом на Тя. / На Тя, Го́споди, упова́хом, / да не постыди́мся во ве́ки. Ами́нь.

Во время пения весь освященный собор целует святые иконы на аналоях, и бывает отпуст.