Шрифт

Пятидесятница. День Святой Троицы. Избранные службы Цветной Триоди.

В СУББОТУ ВЕЧЕРА,
НА МАЛЕЙ ВЕЧЕРНИ

На Го́споди воззва́х, поставим стихи 4.
И поем стихиры, глас 1:

Пятдеся́тницу пра́зднуим, / и Ду́ха прише́ствие, / и предложе́ние обеща́ния, и наде́жди исполне́ние, / и та́инство ели́ко, я́ко вели́ко же и че́стно. / Те́мже вопие́м Ти: / Соде́телю всех, Го́споди, сла́ва Тебе́. [Дважды.]

Язы́ками иноро́дных, / обнови́л еси́, Христе́, Твоя́ ученики́, / да те́ми Тя пропове́дят безсме́ртнаго Сло́ва и Бо́га, / подаю́щаго душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Вся подае́т Дух Святы́й, / то́чит проро́чествия, свяще́нники соверша́ет, / некни́жныя му́дрости научи́, ры́бари богосло́вцы показа́, / весь собира́ет собо́р церко́вный. / Единосу́щне и сопресто́льне Отцу́ и Сы́ну, / Уте́шителю, сла́ва Тебе́.

Слава, и ныне, глас 8: Егда́ Ду́ха Твоего́ посла́л еси́, Го́споди, седя́щим апо́столом, / тогда́ евре́йския де́ти зря́ще ужаса́хуся у́жасом: / слы́шаху бо я́ веща́юща ины́ми стра́нными язы́ки, / я́коже Дух подава́ше им. / Неве́жди бо су́ще умудри́шася, / и язы́ки в ве́ру улови́вше, / боже́ственная вети́йствоваху. / Те́мже и мы вопие́м Ти: / И́же на земли́ явле́йся, и от пре́лести спасы́й нас, / Го́споди, сла́ва Тебе́.

На стиховне самогласны, глас 2:

Ви́дехом свет и́стинный, / прия́хом Ду́ха Небе́снаго, / обрето́хом ве́ру и́стинную, / неразде́льней Тро́ице покланя́емся, / Та бо нас спасла́ есть.

Стих: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, / и Дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Во проро́цех восвести́л еси́ нам путь спасе́ния, / и во апо́столех возсия́, Спа́се наш, благода́ть Ду́ха Твоего́. / Ты еси́ Бог пе́рвый, Ты и по сих, / и во ве́ки Ты еси́ Бог наш.

Стих: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ / и Ду́ха Твоего́ Свята́го не оты́ми от мене́.

Во дво́рех Твои́х воспою́ Тя, Спа́са ми́ра, / и прекло́нь коле́на, поклоню́ся Твое́й непобеди́мей си́ле, / ве́чер, и у́тро, и полу́дне, / и на вся́кое вре́мя благословлю́ Тя, Го́споди.

Слава, и ныне, глас тойже: Тро́ицу единосу́щную песносло́вим, / Отца́ и Сы́на, со Святы́м Ду́хом, / та́ко бо пропове́даша вси проро́цы, / и апо́столи с му́ченики.

Ны́не отпуща́еши: Трисвятое: Пресвята́я Тро́ице. О́тче наш: Я́ко Твое́ есть Ца́рство:

Отпустительный тропарь, глас 8:

Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш, / И́же прему́дры ловцы́ явле́й, / низпосла́в им Ду́ха Свята́го, / и те́ми уловле́й вселе́нную, / Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

И прочее обычно. И отпуст.

НА ВЕЛИЦЕЙ ВЕЧЕРНИ

Обычное стихословие. На Го́споди воззва́х: поставим стихов 10. И поем стихиры самогласны 3 первыя, повторяюще первую. Таже 5, втораго гласа, повторяюще первую.

Глас 1:

Пятдеся́тницу пра́зднуим, / и Ду́ха прише́ствие, / и предложе́ние обеща́ния, / и наде́жди исполне́ние, / и та́инство ели́ко, / я́ко вели́ко же и че́стно. / Те́мже вопие́м Ти: / Соде́телю всех, Го́споди, сла́ва Тебе́. [Дважды.]

Язы́ками иноро́дных / обнови́л еси́, Христе́, Твоя́ ученики́, / да те́ми Тя пропове́дят / безсме́ртнаго Сло́ва и Бо́га, / подаю́щаго душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Вся подае́т Дух Святы́й, / то́чит проро́чествия, свяще́нники соверша́ет, / некни́жныя му́дрости научи́, / ры́бари богосло́вцы показа́, / весь собира́ет собо́р церко́вный. / Единосу́щне и сопресто́льне Отцу́ и Сы́ну, / Уте́шителю, сла́ва Тебе́.

Глас 2:

Ви́дехом свет и́стинный, / прия́хом Ду́ха Небе́снаго, / обрето́хом ве́ру и́стинную, / неразде́льней Тро́ице покланя́емся, / Та бо нас спасла́ есть. [Дважды.]

Во проро́цех возвести́л еси́ нам путь спасе́ния, / и во апо́столех возсия́, Спа́се наш, благода́ть Ду́ха Твоего́, / Ты еси́ Бог пе́рвый, Ты и по сих, / и во ве́ки Ты еси́ Бог наш.

Во дво́рех Твои́х воспою́ Тя, Спа́са ми́ра, / и прекло́нь коле́на, поклоню́ся Твое́й непобеди́мей си́ле, / ве́чер, и у́тро, и полу́дне, / и на вся́кое вре́мя благословлю́ Тя, Го́споди.

Во дво́рех Твои́х, Го́споди, ве́рнии / коле́на душ и теле́с прекло́ньше, / воспева́ем Тя, безнача́льнаго Отца́, / и собезнача́льнаго Сы́на, / и соприсносу́щнаго и Пресвята́го Ду́ха, / просвеща́ющаго и освяща́ющаго ду́ши на́ша.

Тро́ицу единосу́щную песносло́вим, / Отца́ и Сы́на, со Святы́м Ду́хом, / та́ко бо пропове́даша вси проро́цы, / и апо́столи с му́ченики.

Слава, и ныне, глас 8. Творение Льва владыки.

Прииди́те лю́дие, / триипоста́сному Божеству́ поклони́мся, / Сы́ну во Отце́, со Святы́м Ду́хом, / Оте́ц бо безле́тно роди́ / Сы́на соприсносу́щна и сопресто́льна, / и Дух Святы́й бе во Отце́ с Сы́ном прославля́емь, / еди́на Си́ла, еди́но Существо́, еди́но Божество́. / Ему́же покланя́ющеся вси глаго́лем: / Святы́й Бо́же, вся соде́явый Сы́ном, соде́йством Свята́го Ду́ха, / Святы́й Кре́пкий, И́мже Отца́ позна́хом, / и Дух Святы́й прии́де в мир, / Святы́й Безсме́ртный, уте́шительный Ду́ше, / от Отца́ исходя́й, и в Сы́не почива́яй, / Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

Вход. Све́те ти́хий. Прокимен дне и чтения.

Числ чтение. [Глава 11.]

Рече Госпо́дь Моисе́ю: собери́ Ми се́дмьдесят муже́й от ста́рец изра́илевых, и́хже ты сам ве́си, я́ко си́и суть ста́рцы люде́й, и кни́жники их: и приведе́ши их в сень свиде́ния, и ста́нут ту с тобо́ю. И сни́ду, и возглаго́лю та́мо с тобо́ю, и отыму́ от Ду́ха су́щаго в тебе́, и возложу́ на них, и посо́бствуют с тобо́ю стремле́ния люде́й, и не пово́диши их ты еди́н. И собра́ Моисе́й се́дмьдесят муже́й от ста́рец люде́й, и поста́ви их о́крест се́ни. И сни́де Госпо́дь во о́блаце, и глаго́ла Моисе́ю, и взят от Ду́ха И́же в нем, и положи́ на седми́десяти муже́й ста́рец: а я́коже почи́ Дух на них, и прореко́ша в стану́, и ктому́ не приложи́ша. И оста́ша два му́жа в стану́, и́мя еди́ному Елда́д, и и́мя второ́му Мода́д, и почи́ на них Дух: и си́и бе́ша от напи́санных, и не приидо́ша в сень, и проро́чествоваста в стану́. И прите́к ю́ноша возвести́ Моисе́ю, и рече́ ему́, глаго́ля: Елда́д и Мода́д проро́чествуета в стану́. И отвеща́в Иису́с сын Нави́н, предстоя́й Моисе́ю, избра́нный его́, рече́: го́споди Моисе́е, возбрани́ и́ма. И рече́ ему́ Моисе́й: не ревну́еши ли ты мне? И кто даст всем лю́дем Госпо́дним бы́ти проро́ки, егда́ даст Госпо́дь Ду́ха Своего́ на них?

Пророчества Иоилева чтение.
[Глава 2.]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: ча́да Сио́нова ра́дуйтеся, и весели́теся о Го́споде Бо́зе ва́шем, я́ко даде́ вам бра́шна в пра́вду, и одожди́т вам дождь ра́нный и по́здный, я́коже пре́жде. И напо́лнятся гу́мна пшени́цы, и излию́тся точи́лия вина́ и еле́а. И вдам вам вме́сто лет, и́хже поядо́ша пру́зи и гу́сеницы, и ржа, и хру́стове, си́ла Моя́ вели́кая, ю́же посла́х на вы. И сне́сте яду́ще и насытите́ся, и похва́лите и́мя Го́спода Бо́га ва́шего, И́же сотвори́ свы́ше чудеса́: и не постыдя́тся лю́дие Мои́ в век. И разуме́ете, я́ко посреде́ Изра́иля Аз есмь, и Аз Госпо́дь Бог ваш, и несть ино́го, ра́зве Мене́: и не постыдя́тся ктому́ лю́дие Мои́ в век. И бу́дет по сих, излию́ от Ду́ха Моего́ на вся́кую плоть, и прореку́т сы́нове ва́ши и дще́ри ва́ша, и ста́рцы ва́ши со́ния ви́дят, и ю́ноши ва́ши виде́ния у́зрят. И́бо на рабы́ Моя́, и на рабы́ни Моя́ во дни о́ны излию́ от Ду́ха Моего́, и прореку́т. И дам чудеса́ на небеси́ горе́, и зна́мения на земли́ ни́зу, кровь и огнь, и куре́ние ды́ма. Со́лнце преложи́тся во тьму, и луна́ в кровь, пре́жде прише́ствия дне Госпо́дня вели́каго и стра́шнаго. И бу́дет всяк, и́же а́ще призове́т и́мя Госпо́дне, спасе́тся.

Пророчества Иезекиилева чтение.
[Глава 36.]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: прииму́ вас от язы́к, и соберу́ вы от всех язы́к стра́нных, и введу́ вы в зе́млю ва́шу, и окроплю́ на вы чи́стую во́ду, и очи́ститеся от всех нечисто́т ва́ших, и от всех и́дол ва́ших, и очи́щу вы. И дам вам се́рдце но́вое, и дух но́вый дам вам, и отыму́ се́рдце ка́менное от пло́ти ва́шея, и дам вам се́рдце пло́тяное, и Дух Мой дам в вас. И сотворю́, да во оправда́ниих Мои́х хо́дите, и судьбы́ Моя́ сохраните́, и сотворите́. И вселите́ся в зе́млю, ю́же дах отце́м ва́шим, и бу́дете Ми в лю́ди, и Аз бу́ду вам в Бо́га.

На литии стихиры самогласны 3,
втораго гласа:

Во проро́цех возвести́л еси́ нам путь спасе́ния, / и во апо́столех возсия́, Спа́се наш, благода́ть Ду́ха Твоего́. / Ты еси́ Бог пе́рвый, Ты и по сих, / и во ве́ки Ты еси́ Бог наш.

Во дво́рех Твои́х воспою́ Тя, Спа́са ми́ра, / и прекло́нь коле́на, поклоню́ся Твое́й непобеди́мей си́ле, / ве́чер, и у́тро, и полу́дне, / и на вся́кое вре́мя благословлю́ Тя, Го́споди.

Во дво́рех Твои́х, Го́споди, ве́рнии / коле́на душ и теле́с прекло́ньше, / воспева́ем Тя безнача́льнаго Отца́, / и собезнача́льнаго Сы́на, / и соприсносу́щнаго, и Пресвята́го Ду́ха, / просвеща́ющаго и освяща́ющаго ду́ши на́ша.

Слава, и ныне, глас 8: Егда́ Ду́ха Твоего́ посла́л еси́, Го́споди, / седя́щим апо́столом, / тогда́ евре́йския де́ти зря́ще ужаса́хуся у́жасом: / слы́шаху бо я́ веща́юща / ины́ми стра́нными язы́ки, я́коже Дух подава́ше им. / Неве́жди бо су́ще умудри́шася, / и язы́ки в ве́ру улови́вше, / боже́ственная вети́йствоваху. / Те́мже и мы вопие́м Ти: / И́же на земли́ явле́йся, и от пре́лести спасы́й нас, / Го́споди, сла́ва Тебе́.

На стиховне стихиры самогласны,
глас 6:

Не разуме́юще язы́цы, Го́споди, Пресвята́го Ду́ха / на апо́столы Твоя́ бы́вшия си́лы, / измене́ние язы́к пия́нство бы́ти мня́ху. / Мы же утверди́вшеся от них, / непреста́нно си́це глаго́лем: / Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от нас, / мо́лим Ти ся, Человеколю́бче.

Стих: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, / и Дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Го́споди, Свята́го Ду́ха наше́ствие, / апо́столы Твоя́ испо́лнившее, / ины́ми язы́ки глаго́лати устро́и. / Те́мже пресла́вное, / неве́рным у́бо пия́нство мня́шеся, / ве́рным же хода́тайственно спасе́ния, / его́же сия́ния и нас сподо́би, / мо́лим Ти ся, Человеколю́бче.

Стих: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ / и Ду́ха Твоего́ Свята́го не оты́ми от мене́.

Царю́ Небе́сный, / Уте́шителю, Ду́ше и́стины, / И́же везде́ сый / и вся исполня́яй, / Сокро́вище благи́х / и жи́зни Пода́телю, / прииди́ и всели́ся в ны, / и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, / и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Слава, и ныне, глас 8: Язы́цы иногда́ размеси́шася, / де́рзости ра́ди столпотворе́ния, / язы́цы же ны́не умудри́шася, / сла́вы ра́ди богове́дения. / Та́мо осуди́ нечести́выя погреше́нием, / зде просвети́л есть Христо́с ры́бари Ду́хом. / Тогда́ упраздни́ся безгла́сие к муче́нию, / ны́не обновля́ется согла́сие / ко спасе́нию душ на́ших.

Отпустительный тропарь, глас 8:

Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш, / И́же прему́дры ловцы́ явле́й, / низпосла́в им Ду́ха Свята́го, / и те́ми уловле́й вселе́нную, / Человеколю́бче, сла́ва Тебе́. [Трижды]

Таже благословение хлебов. И чтение Деяний святых апостол.

Аще ли не будет бдения: По Ны́не отпуща́еши: тропарь праздника единожды.

На Повечерии по Досто́йно и по Трисвятом, кондак праздника. Полунощницу поем по обычаю. Канон глаголем Троичен во Октоихе, гласа.

НА УТРЕНИ

На Бог Господь:
тропарь праздника трижды, глас 8:

Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш, / И́же прему́дры ловцы́ явле́й, / низпосла́в им Ду́ха Свята́го, / и те́ми уловле́й вселе́нную, / Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

По 1-м стихословии седален, глас 4.
Подобен: Удиви́ся Ио́сиф:

Попра́зднственный ве́рнии, / и коне́чный пра́здник пра́зднуим све́тло, / сей есть Пятдеся́тница, / обеща́ния исполне́ние и предложе́ния, / в сей бо огнь Уте́шителев сни́де на зе́млю, я́ко в ви́де язы́к, / и ученики́ просвети́, и сия́ неботаи́нники показа́. / Свет прии́де Уте́шителя и мир просвети́. [Дважды.]

И бывает чтение в толковании Иоанна, слово 8: В после́дний день: надвое.

По 2-й кафисме седален,
глас и подобен тойже:

Ду́ха исто́чник прише́д на зе́млю, / во о́гненныя ре́ки разделя́яся мы́сленно, / апо́столы ороша́ше просвеща́я, / и бысть им о́блак ороша́яй, / огнь просвеща́яй тех, и одождя́яй пла́мень, / и́миже мы прия́хом благода́ть, огне́м же и водо́ю. / Свет прии́де Уте́шителя и мир просвети́. [Дважды.]

И чтение.

Величание

Велича́ем Тя, / Живода́вче Христе́, / и чтим Всесвята́го Ду́ха Твоего́, / Его́же от Отца́ посла́л еси́ / Боже́ственным ученико́м Твои́м.

Псалом избранный

1 лик Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. 2 Ду́хом уст Его́ вся си́ла их. 1 С небесе́ призре́ Госпо́дь, ви́де вся сы́ны челове́ческия. 2 Огнь пред Ним предъи́дет, и о́крест Его́ бу́ря зе́льна. 1 У́глие возгоре́ся от Него́, и приклони́ небеса́ и сни́де. 2 От облиста́ния пред Ним о́блацы проидо́ша. 1 Помяну́тся, и обратя́тся ко Го́споду все концы́ земли́. 2 И покло́нятся пред Ним вся оте́чествия язы́к. 1 Свиде́тельство Госпо́дне ве́рно, умудря́ющее младе́нцы. 2 Земля́ потрясе́ся, и́бо небеса́ ка́нуша от лица́ Бо́га Сина́ина. 1 Дождь во́лен отлучи́ши Бо́же, достоя́нию Твоему́. 2 Поста́виши их кня́зи по всей земли́. 1 Во всю зе́млю изы́де веща́ние их, и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. 2 По́слеши Ду́ха Твоего́, и сози́ждутся, и обнови́ши лице́ земли́. 1 Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. 2 Се́рдце чи́сто сози́жди во мне Бо́же, и Дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. 1 Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не оты́ми от мене́. 2 Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. 1 Госпо́дь даст глаго́л благовеству́ющим си́лою мно́гою. 2 Госпо́дь кре́пость лю́дем Свои́м даст, Госпо́дь благослови́т лю́ди Своя́ ми́ром.

Слава, и ныне: Аллилу́иа, трижды.

По полиелеи седален, глас 8.
Подобен: Повеле́нное та́йно:

По воста́нии, Христе́, е́же из гро́ба, / и е́же к высоте́ небе́сной боже́ственном вознесе́нии, / богови́дцем сла́ву Твою́ низпосла́л еси́, Ще́дре, / Ду́ха пра́ваго обнови́вый ученико́м. / Те́мже я́ко гусль мусики́йская, всем уясни́ся / боже́ственным бряца́лом та́йно, Спа́се, глаше́ния и смотре́ние Твое́. [Дважды.]

И чтение в Богослове.

Степенна, 1-й антифон 4-го гласа:

От ю́ности моея́ / мно́зи бо́рют мя стра́сти, / но Сам мя заступи́, / и спаси́, Спа́се мой.

Ненави́дящии Сио́на, / посрами́теся от Го́спода, / я́ко трава́ бо огне́м / бу́дете изсо́хше.

Слава: Святы́м Ду́хом / вся́ка душа́ живи́тся, / и чистото́ю возвыша́ется, / светле́ется Тро́ическим Еди́нством священнота́йне.

И ныне, тойже.

Прокимен, глас 4:

Дух Твой Благи́й / наста́вит мя на зе́млю пра́ву. Стих: Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́.

Таже другий прокимен: Вся́кое дыха́ние / да хва́лит Го́спода. Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́.

Евангелие Иоанна, зачало 65.
[Ин. 20, 19 – 23.]

Су́щу по́зде в день той, во еди́ну от суббо́т, и две́рем затворе́нным, иде́же бя́ху ученицы́ Его́ со́брани, стра́ха ра́ди иуде́йска, прии́де Иису́с и ста посреде́, и глаго́ла им: мир вам. И сие́ рек, показа́ им ру́це и но́зе и ре́бра Своя́. Возра́довашася же ученицы́, ви́девше Го́спода. Рече́ же им Иису́с па́ки: мир вам. Я́коже посла́ Мя Оте́ц, и Аз посыла́ю вы. И сие́ рек, ду́ну и глаго́ла им: приими́те Дух Свят. И́мже отпустите́ грехи́, отпу́стятся им: и и́мже держите́, держа́тся.

Воскресе́ние Христо́во, не глаголем, но абие псалом 50.

Таже:

Слава: Моли́твами апо́стол, / Ми́лостиве, очи́сти / мно́жества согреше́ний на́ших.

И ныне: Моли́твами Богоро́дицы, / Ми́лостиве, очи́сти / мно́жества согреше́ний на́ших.

Таже стих, глас 6: Поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей ми́лости Твое́й / и по мно́жеству щедро́т Твои́х / очи́сти беззако́ние мое́.

Стихира, глас 6:

Царю́ Небе́сный, / Уте́шителю, Ду́ше и́стины, / И́же везде́ сый / и вся исполня́яй, / Сокро́вище благи́х / и жи́зни Пода́телю, / прииди́ и всели́ся в ны, / и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, / и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Канона праздника два. Ирмосы обою канонов по дважды, а тропари на 12. Последи же един лик, первый ирмос: и другий лик, другий ирмос.

Канон, [егоже краестрочие:
Пятдеся́тницу пра́зднуим.] Творение Космы монаха.
Глас 7. Песнь 1.

Ирмос: По́нтом покры́ / фарао́на с колесни́цами / сокруша́яй бра́ни мы́шцею высо́кою, / пои́м Ему́, я́ко просла́вися.

Де́лом, я́коже дре́вле ученико́м обеща́л еси́, / Уте́шителя Ду́ха посла́вый, Христе́, / возсия́л еси́ ми́ру свет, Человеколю́бче.

Зако́ном дре́вле пропове́данное и проро́ки, испо́лнися: / Боже́ственнаго бо Ду́ха днесь всем ве́рным благода́ть излия́ся.

Иный канон, иамвический,
творение кир Иоанна Арклийского. Глас 4.
Песнь 1.

Ирмос: Боже́ственным покрове́н / медленоязы́чный мра́ком, / извити́йствова богопи́санный зако́н, / ти́ну бо отря́с очесе́ у́мнаго, / ви́дит Су́щаго, / и науча́ется Ду́ха ра́зуму, / хваля́ Боже́ственными пе́сньми.

Реко́ша чи́стая и честна́я уста́: / разлуче́ния вам не бу́дет, о дру́зи! / Аз бо на О́тчем вы́шнем престо́ле соседя́, излию́ Ду́ха, / возсия́ти жела́ющим благода́ть незави́стную.

Преде́л преше́дшее и́стиннейшее, Сло́во, / тихообра́зно соверша́ет се́рдце, / де́ло бо сконча́в, возвесели́ дру́ги, / дыха́нием ну́жным и о́гненными язы́ки, / пода́в Ду́ха Христо́с, я́коже обеща́ся.

Катавасия: По́нтом покры́: Боже́ственным покрове́н:

Песнь 3.

Ирмос: С высоты́ си́лою, / ученико́м, Христе́, до́ндеже облеце́теся, рекл еси́, / седи́те во Иерусали́ме, / Аз же, я́ко Мене́, Уте́шителя ино́го, / Ду́ха Моего́ же и О́тча послю́, / в Не́мже утвердите́ся.

Боже́ственнаго Ду́ха наше́дшая си́ла, / разде́льшийся дре́вле глас, зле согласи́вшихся, / во еди́но прили́чие боже́ственне совокупи́, / ве́дением Тро́ицы вразумля́ющи ве́рныя, / в Не́йже утверди́хомся.


Ин. Ирмос: Разве́рзе утро́бы неча́дствовавшия у́зы, / доса́ду же неудоботерпи́му благоча́дствующия, / еди́на моли́тва проро́чицы дре́вле А́нны, / нося́щия дух сокруше́н, / к си́льному и Бо́гу ра́зумов.

Непостижи́ма есть Богонача́льнейшая, / вети́я бо изъяви́ безкни́жныя, / ры́бари прему́дрыя, зауша́ющия сло́вом, / и от глубо́кия но́щи изыма́ющия лю́ди безчи́сленны, блиста́нием Ду́ха.

Бя́ше исхо́ден от нерожде́нна Све́та, / всеси́льный сия́ющий Свет, / Его́же Сы́ном Оте́ческия вла́сти, / ны́не явля́ет сра́сленное озаре́ние, / о́гненный глас в Сио́не язы́ком.

Катавасия: С высоты́ си́лою: Разве́рзе утро́бы:

Таже, седален, глас 8.
Подобен: Повеле́нное та́йно:

Спа́совы рачи́телие ра́дости испо́лнишася, / и дерзнове́ние прия́ша, пре́жде боя́щиеся, / я́ко Дух Святы́й днесь свы́ше сни́де на дом учени́ческий, / и ин ина́я глаго́лаше к лю́дем. / Язы́цы бо разсе́яшася, ви́дими, я́ко огнь, / и сих не опали́, но па́че ороси́.

Слава, и ныне, тойже.

Песнь 4.

Ирмос: Смотря́яй проро́к / в после́дняя Твое́, Христе́, прише́ствие, вопия́ше: / Твою́ услы́шах, Го́споди, си́лу, / я́ко вся спасти́ пома́занныя Твоя́ прише́л еси́.

Во проро́цех глаго́лавый, / и зако́ном пропове́данный пе́рвее несоверше́нным, / Бог И́стинный Уте́шитель, / Сло́ва служи́телем и свиде́телем познава́ется днесь.

Зна́мение Божества́ нося́й, / апо́столом во огни́ Дух раздели́ся, / и стра́нными язы́ки явля́шеся, / я́ко Оте́ческая Боже́ственная си́ла гряду́щая есть, самоповели́тельная.


Ин. Ирмос: Царю́ царе́й, / яковы́й от якова́го еди́н Сло́ве произше́дый / от Отца́ безвино́внаго, / равномо́щнаго Твоего́ Ду́ха / апо́столом и́стинно посла́л еси́, / я́ко Благоде́теля пою́щим: / сла́ва держа́ве Твое́й, Го́споди.

Ба́ню Боже́ственную пакибытия́ сло́вом раствори́в, / ссложе́нное естество́, дождоточи́ши ми струю́ / от нетленнопрободе́ннаго Твоего́ ребра́, о Бо́жий Сло́ве, / запечатле́я теплото́ю Ду́ха.

Преклоня́ют вся Уте́шителю коле́на, / Сы́ну же О́тчу, Отцу́ сра́сленному, / в Ли́цех бо ви́деша трегу́бых Существо́ и́стинное, / неприкоснове́нное, безле́тное, еди́ное: / возсия́ бо свет благода́ть Ду́ха.

Да испо́лнятся вси Богонача́льнейшим, / ели́цы служи́телие Трисве́тлаго Существа́, / па́че естества́ бо соверша́ет, я́ко благоде́тель, / и огнесве́тит Христо́с во спасе́ние, / всю дая́ благода́ть Ду́ха.

Песнь 5.

Ирмос: Стра́ха ра́ди Твоего́ / зача́тый, Го́споди, во чре́ве проро́ков, / и рожде́нный на земли́ Дух спасе́ния, / апо́стольская сердца́ созида́ет чи́ста / и в ве́рных пра́вый обновля́ется, / свет бо и мир зане́ Твоя́ повеле́ния.

Наше́дшая си́ла днесь сия́, Дух Благи́й, / Дух прему́дрости Бо́жия, Дух от Отца́ исходя́й, / и Сы́ном ве́рным нам явле́йся подава́телен, / в ни́хже вселя́ется естество́м святы́ни, в не́йже зри́тся.


Иный. Ирмос: Реши́тельное очище́ние грехо́в, / огнедухнове́нную приими́те Ду́ха ро́су, / о ча́да светообра́зная церко́вная, / ны́не от Сио́на бо изы́де зако́н, / языкоогнеобра́зная Ду́ха благода́ть.

Я́коже благоволи́ самовла́стно, / необлада́нный исхо́дит Дух от Отца́, / умудря́я в язы́цех апо́столы, / печатле́я живоно́сное Сло́во, / Отчеси́льное, сообра́зное, Его́же Спас рече́.

Да исцели́т у́бо смы́слы от греха́, / и се устроя́ше апо́столов, Бог Сло́во всенача́льное, пречи́стый дом, / в не́мже единомо́щнаго же и ссу́щественнаго ны́не вселя́ется Ду́ха свет.

Песнь 6.

Ирмос: Пла́вающего в молве́ / жите́йских попече́ний / с корабле́м потопля́ема грехи́, / и душетле́нному зве́рю примета́ема, / я́ко Ио́на, Христе́, вопию́ Ти: / из смертоно́сныя глубины́ возведи́ мя.

От Ду́ха Твоего́ на плоть вся́кую, / я́коже рекл еси́, бога́тно излия́л еси́, / и испо́лнишася вся́ческая Твоего́ ве́дения, Го́споди, / я́ко из Отца́ Сын нетле́нно роди́лся еси́, / и Дух Неразде́льный изы́де.


Иный. Ирмос: Очище́ние нам, Христе́, / и спасе́ние, Влады́ко, / возсия́л еси́ от Де́вы, / да я́ко проро́ка / от зве́ря морска́го пе́рсей Ио́ну, / от тли исхити́ши, всего́ Ада́ма всеро́дна па́дшаго.

И́стинный нам пра́вый во утро́бах ве́чно прии́мшим Дух, / да обнови́ши Отчеисхо́дный и всесовокупле́нно, / вещества́ ненави́стнаго пали́тельный скверн, / ка́ла же смы́слов чисти́тельный, Вседержи́телю.

Жела́тельное достоя́ние апо́столом, / сио́няном ча́ющим Твоего́ прише́ствия, позна́ние / Дух Отчерожде́нна Сло́ва, / речь жесто́кую язы́ческих ласка́тельств ско́ро показа́в, / огнедохнове́нно утвержда́еши.

Катавасия: Пла́вающего в молве́: Очище́ние нам, Христе́:

Кондак, глас 8:

Егда́ снизше́д язы́ки слия́, / разделя́ше язы́ки Вы́шний, / егда́ же о́гненныя язы́ки раздая́ше, / в соедине́ние вся призва́, / и согла́сно сла́вим Всесвята́го Ду́ха.

Икос: Ско́рое и изве́стное даждь утеше́ние рабо́м Твои́м, Иису́се, / внегда́ уныва́ти духо́м на́шим, / не разлуча́йся от душ на́ших в ско́рбех, / не удаля́йся от мы́слей на́ших во обстоя́ниих, / но при́сно нас предвари́. / Прибли́жися нам, прибли́жися везде́ Сый, / я́коже со апо́столы Твои́ми всегда́ еси́, / си́це и Тебе́ жела́ющим соедини́ Себе́, Ще́дре, / да совоку́плени Тебе́ пое́м, / и славосло́вим Всесвята́го Ду́ха Твоего́.

Синаксарий, в Неделю Святыя Пентикостии.

Песнь 7.

Ирмос: В пещь о́гненную / вве́ржени преподо́бнии о́троцы, / огнь в ро́су преложи́ша, / воспева́нием си́це вопию́ще: / благослове́н еси́ Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Вету́ющим Боже́ственная вели́чия апо́столом, / Ду́ха де́йство непщева́шеся пия́нство неве́рствующим, / и́мже Тро́ица познава́ется, еди́н Бог оте́ц на́ших.

Неразде́льное естество́ правосла́вно богосло́вим / Бо́га Отца́ Безнача́льнаго, / тоя́жде вла́сти Сло́ва и Ду́ха, / благослове́н еси́, зову́ще, Бо́же оте́ц на́ших.


Ин. Ирмос: Согла́сная возшуме́ орга́нская песнь, / почита́ти златосотворе́нный безду́шный истука́н, / Уте́шителева же светоно́сная благода́ть почеству́ет, / е́же вопи́ти: / Тро́ице Еди́ная, Равноси́льная, Безнача́льная, благослове́на еси́.

Гла́са пророковеща́тельнаго не разуме́вше, / глаго́лаху безу́мнии виносотворе́нное пия́нство, / ре́чи я́ко стра́нны слы́шаша апо́столов: / благочести́вии же Тебе́ вопие́м боже́ственно: / Богоде́телю всех, благослове́н еси́.

Боже́ственное уче́ние возгреме́ / ви́дяй виде́ния боже́ственный Ио́иль, / Богонача́льнейшаго, и́мже излию́, рек, я́коже Сло́ва, Ду́ха Моего́ свозопию́щим: / Естество́ Тривеща́нное Све́тлое, благослове́н еси́.

Тро́ичную у́бо раздели́ зря благода́ть, / я́ко да яви́т три Ипоста́си, почита́ти в простоте́ вла́сти, / но во еди́ном ны́не дни Госпо́дьском, / Сын, Оте́ц и Дух благослове́н.

Песнь 8.

Ирмос: Неопа́льная огню́ в / Сина́и прича́щшаяся / купина́, Бо́га яви́ / медленноязы́чному и гугни́вому Моисе́ови, / и о́троки ре́вность Бо́жия / три непреобори́мыя / во огни́ певцы́ показа́: / вся дела́, Госпо́дня Го́спода по́йте, / и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Живо́тну свы́ше бу́рну носи́му гласо́вне, / Ду́ха Всесвята́го дыха́нию рыбаре́м, / о́гненных ви́дом язы́к вели́чия Бо́жия вети́йствоваху: / вся дела́, Го́спода по́йте, и превозноси́те во вся ве́ки.

Я́ко на некаса́емую превосходя́ще го́ру, / не боя́щеся огня́ страша́ща, / прииди́те и ста́нем на горе́ Сио́нской, во гра́де Жива́го Бо́га, / духоно́сным ученико́м ны́не слику́юще: / вся дела́, Го́спода по́йте, и превозноси́те во вся ве́ки.


Ин. Ирмос: Разреша́ет у́зы и ороша́ет пла́мень / трисве́тлый богонача́лия о́браз, / пою́т о́троцы, / благослови́т же Еди́наго Спа́са и Вседе́теля, / я́ко Благоде́теля, / сотворе́нная вся́ческая тварь.

Па́мять Христо́с человекоспаси́тельных слове́с, / я́же от Отца́ слы́шав апо́столом рече́, / Дух устроя́ет языкоо́гненным виде́нием, / посажда́я благослове́нно усвое́нную, / учуже́нная же пое́т Тя тварь.

Спаси́тельно самовлады́чний Еди́н, Свет самосия́тельный, / и пода́тельный све́та сый, прише́л еси́ исполня́я апо́столы, / честны́й я́ко верх Твои́м рабо́м, / насыти́тельный же Дух подава́еши.

Поя́ху проро́к духонасыще́нная уста́, / Твое́ теле́сное, о Царю́, прише́ствие, / и Дух от недр О́тчих произше́дший, / несозда́нный, зданноде́телен, сопресто́лен Тебе́, / еди́наго вочелове́чения ве́рным честь.

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Катавасия: Неопа́льная огню́: Разреша́ет у́зы:

Честне́йшую: не поем, но поем припев праздника: Апо́столи, соше́ствие Уте́шителя зря́ще, удиви́шася, / ка́ко в ви́де о́гненных язы́к яви́ся Дух Святы́й.

Песнь 9.

Ирмос: Не тле́ния искуше́нием ро́ждшая, / и Всехитрецу́ Сло́ву плоть взаимода́вшая, / Ма́ти Неискусому́жная Де́во Богоро́дице, / прия́телище Нестерпи́маго, / село́ Невмести́маго Зижди́теля Твоего́, / Тя велича́ем.

На паля́щей дре́вле о́гненной колесни́це, / ревни́тель и огнедохнове́нный ра́дуяся носи́м, / е́же ны́не возсия́вшее дохнове́ние свы́ше апо́столом явля́ше, / от него́же освяти́вшеся, Тро́ицу всем сказа́ша.

Зако́на есте́ств кроме́, стра́нное слы́шашеся ученико́в, / еди́ному бо гла́су глася́щу Ду́ха благода́тию, / разли́чне оглаша́хуся лю́дие, племена́ и язы́ки боже́ственная вели́чия, / Тро́ицы ве́дению науча́юще.


Ин. Ирмос: Ра́дуйся, Цари́це, / матероде́вственная сла́во, / вся́ка бо удобообраща́тельная / благоглаго́ливая уста́ вити́йствовати не мо́гут, / Тебе́ пе́ти досто́йно, / изумева́ет же ум всяк Твое́ Рождество́ разуме́ти. / Те́мже Тя согла́сно сла́вим.

Пе́ти подоба́ше естественножи́зненную Отрокови́цу, / еди́на бо во чре́ве скры Сло́во, / тая́щееся неду́гующаго челове́ческаго естества́. / И́же в десны́х страна́х ны́не седя́й О́тчих, / посла́ благода́ть Ду́ха.

Ели́цем дхну богото́чная благода́ть, / светя́щеся, блиста́юще, / изменя́еми стра́нным измене́нием благоле́пнейшим, / равноси́льствующую несеко́мую уве́девше прему́дрость, / Трисве́тлое существо́ сла́вим.

Таже катавасия, оба ирмосы вкупе.

Ексапостиларий.
Подобен: Не́бо звезда́ми:

Всесвяты́й Ду́ше, исходя́й из Отца́, / и Сы́ном прише́дый к безкни́жным ученико́м, / Тебе́, Бо́га позна́вших, спаси́ и поми́луй всех. [Дважды.]

Слава, и ныне: другий подобен:

Свет Оте́ц, Свет Сло́во, Свет и Святы́й Дух, / И́же во язы́цех о́гненных апо́столом посла́ся, / и Тем весь мир просвеща́ется Тро́ицу почита́ти Святу́ю.

На хвалитех, Вся́кое дыха́ние:
поставим стихов 6, и поем настоящия самогласны,
глас 4, повторяюще я:

Пресла́вная днесь / ви́деша вси язы́цы во гра́де Дави́дове, / егда́ Дух сни́де Святы́й во о́гненных язы́цех, / я́коже богоглаго́ливый Лука́ повеству́ет, / глаго́лет бо: / со́бранным ученико́м Христо́вым, / бысть шум, я́коже носи́му дыха́нию бу́рну, / и испо́лни дом, иде́же бя́ху седя́ще, / и вси нача́ша глаго́лати стра́нными глаго́лы, / стра́нными уче́нии, / стра́нными повеле́нии Святы́я Тро́ицы. [Дважды.]

Дух Святы́й бе у́бо при́сно, и есть, и бу́дет, / ниже́ начина́емь, ниже́ престая́й, / но при́сно Отцу́ и Сы́ну счине́н и счисля́емь, / Живо́т и животворя́й, / Свет и све́та пода́тель, / самоблаги́й и исто́чник благосты́ни, / И́мже Оте́ц познава́ется и Сын прославля́ется, / и от всех познава́ется, / еди́на си́ла, еди́но счета́ние, / еди́но поклоне́ние Святы́я Тро́ицы. [Дважды.]

Дух Святы́й Свет и Живо́т, / и живы́й исто́чник у́мный, / Дух прему́дрости, Дух ра́зума, / благи́й, пра́вый, у́мный, облада́яй, / очища́яй прегреше́ния, / Бог и боготворяй, / Огнь от Огня́ происходя́й, / глаго́ляй, де́яй, разделя́яй дарова́ния, / И́мже проро́цы вси, / и боже́ственнии апо́столи с му́ченики венча́шася, / стра́нное слы́шание, / стра́нное виде́ние, / огнь разделя́яйся в подая́ние дарова́ний. [Дважды.]

Слава, и ныне, глас 6: Царю́ Небе́сный, / Уте́шителю, Ду́ше и́стины, / И́же везде́ сый / и вся исполня́яй, / Сокро́вище благи́х / и жи́зни Пода́телю, / прииди́ и всели́ся в ны, / и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, / и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Славословие великое. Отпустительный тропарь праздника. Таже, ектении.

И творит священник отпуст сице:

И́же в ви́дении о́гненных язы́к, с небесе́ низпосла́вый Пресвята́го Ду́ха на святы́я Своя́ ученики́ и апо́столы, Христо́с и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благи́й и Человеколю́бец.

И час 1. На 1-м часе тропарь праздника. По Трисвятом кондак праздника. И конечный отпуст.

НА ЛИТУРГИИ

Глаголем антифоны сия.
Антифон 1, псалом 18, глас 2.

Стих 1: Небеса́ пове́дают / сла́ву Бо́жию.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

И другий лик, тойже стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, / творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Стих 2: День дни отрыга́ет глаго́л, / и нощь но́щи возвеща́ет ра́зум.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Стих 3: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их, / и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Слава, и ныне: Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Антифон 2, псалом 19, глас тойже.

Стих 1: Услы́шит тя Госпо́дь / в день печа́ли.

Спаси́ ны, Уте́шителю Благи́й, / пою́щия Ти: аллилу́иа.

Другая страна тойже стих: Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, / защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля.

Спаси́ ны, Уте́шителю Благи́й, / пою́щия Ти: аллилу́иа.

Стих 2: По́слет ти по́мощь от Свята́го, / и от Сио́на засту́пит тя.

Спаси́ ны, Уте́шителю Благи́й, / пою́щия Ти: аллилу́иа.

Стих 3: Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́, / и весь сове́т твой испо́лнит.

Спаси́ ны, Уте́шителю Благи́й, / пою́щия Ти: аллилу́иа.

Слава, и ныне: Единоро́дный Сы́не:

Антифон 3, псалом 20, глас 8.

Стих 1: Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь.

Тропарь, глас тойже:

Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш, / И́же прему́дры ловцы́ явле́й, / низпосла́в им Ду́ха Свята́го, / и те́ми уловле́й вселе́нную, / Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

Другий лик, тойже стих: Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь, / и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́.

Тропарь: Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш:

Стих 2: Жела́ние се́рдца его́ дал еси́ ему́, / и хоте́ния устну́ его́ не́си лиши́л его́.

Тропарь: Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш:

Стих 3: Я́ко предвари́л еси́ его́ благослове́нием благосты́нным, / положи́л еси́ на главе́ его́ вене́ц от ка́мене че́стна.

Тропарь: Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш:

Входное:

Вознеси́ся Го́споди си́лою Твое́ю, / воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Таже, тропарь, глас 8:

Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш, / И́же прему́дры ловцы́ явле́й, / низпосла́в им Ду́ха Свята́го, / и те́ми уловле́й вселе́нную, / Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

Слава, и ныне, кондак, глас тойже:

Егда́ снизше́д язы́ки слия́, / разделя́ше язы́ки Вы́шний, / егда́ же о́гненныя язы́ки раздая́ше, / в соедине́ние вся призва́, / и согла́сно сла́вим Всесвята́го Ду́ха.

Вместо же Трисвятаго:

Ели́цы во Христа́ крести́стеся, / во Христа́ облеко́стеся, / аллилу́иа.

Прокимен, глас 8:

Во всю зе́млю изы́де веща́ние их, / и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. [И до отдания.]

Апостол в Деяниих, зачало 3.
[Деян. 2, 1 – 11.]

Во дни о́ны, егда́ скончава́шася дни́е Пятдеся́тницы, бе́ша вси апо́столи единоду́шно вку́пе. И бысть внеза́пу с небесе́ шум, я́ко носи́му дыха́нию бу́рну, и испо́лни весь дом, иде́же бя́ху седя́ще: и яви́шася им разделе́ни язы́цы я́ко о́гненни, се́де же на еди́ном ко́емждо их. И испо́лнишася вси Ду́ха Свя́та и нача́ша глаго́лати ины́ми язы́ки, я́коже Дух дая́ше им провещава́ти. Бя́ху же во Иерусали́ме живу́щии иуде́и, му́жие благогове́йнии, от всего́ язы́ка, и́же под небесе́м. Бы́вшу же гла́су сему́, сни́деся наро́д и смяте́ся, я́ко слы́шаху еди́н ко́йждо их свои́м язы́ком глаго́лющих их. Дивля́хуся же вси и чудя́хуся, глаго́люще друг ко дру́гу: не се ли, вси сии суть глаго́лющии галиле́ане? И ка́ко мы слы́шим ко́йждо свой язы́к наш, в не́мже роди́хомся, па́рфяне и ми́дяне и елами́те, и живу́щии в Месопота́мии, во Иуде́и же и Каппадоки́и, в По́нте и во Аси́и, во Фриги́и же и Памфили́и, во Еги́пте и страна́х Ливи́и, я́же при Кирини́и, и приходя́щии ри́мляне, иуде́е же и прише́льцы, кри́тяне и ара́вляне, слы́шим глаго́лющих их на́шими язы́ки вели́чия Бо́жия.

Аллилуиа, глас 1:

Стих: Сло́вом Госпо́дним небеса́ утверди́шася, и Ду́хом уст Его́ вся си́ла их. Стих: С небесе́ призре́ Госпо́дь, ви́де вся сы́ны челове́ческия.

Евангелие от Иоанна, зачало 27.
[Ин. 7, 37 – 52; 8, 12.]

В после́дний день вели́кий пра́здника стоя́ше Иису́с и зва́ше, глаго́ля: а́ще кто жа́ждет, да прии́дет ко Мне и пие́т. Ве́руяй в Мя, я́коже рече́ Писа́ние, ре́ки от чре́ва его́ истеку́т воды́ жи́вы. Сие́ же рече́ о Ду́се, Его́же хотя́ху приима́ти ве́рующии во и́мя Его́: не у бо бе Дух Святы́й, я́ко Иису́с не у бе просла́влен. Мно́зи же от наро́да слы́шавше сло́во, глаго́лаху: Сей есть вои́стинну проро́к. Друзи́и глаго́лаху: Сей есть Христо́с. О́вии же глаго́лаху: еда́ от Галиле́и Христо́с прихо́дит? Не Писа́ние ли рече́, я́ко от се́мене Дави́дова и от Вифлее́мския ве́си, иде́же бе Дави́д, Христо́с прии́дет? Ра́спря у́бо бысть в наро́де Его́ ра́ди. Не́цыи же от них хотя́ху я́ти Его́, но никто́же возложи́ Нань ру́це. Приидо́ша же слуги́ ко архиере́ом и фарисе́ом, и ре́ша им ти́и: почто́ не приведо́сте Его́? Отвеща́ша слуги́: николи́же та́ко есть глаго́лал челове́к, я́ко Сей Челове́к. Отвеща́ша у́бо им фарисе́е: еда́ и вы прельще́ни бы́сте? Еда́ кто от князь ве́рова вонь, или́ от фарисе́й? Но наро́д сей, и́же не весть зако́на, про́кляти суть. Глаго́ла Никоди́м к ним, и́же прише́дый к Нему́ но́щию, еди́н сый от них: Еда́ зако́н наш су́дит челове́ку, а́ще не слы́шит от него́ пре́жде и разуме́ет, что твори́т? Отвеща́ша и реко́ша ему́: еда́ и ты от Галиле́и еси́? Испыта́й и виждь, я́ко проро́к от Галиле́и не прихо́дит. Па́ки же им Иису́с рече́ глаго́ля: Аз есмь свет ми́ру, ходя́й по Мне не и́мать ходи́ти во тьме, но и́мать свет живо́тный.

За Достойно: поем и до отдания:

Апо́столи, соше́ствие Уте́шителя зря́ще, удиви́шася, / ка́ко в ви́де о́гненных язы́к яви́ся Дух Святы́й.

Ирмос, глас 4: Ра́дуйся, Цари́це, / матероде́вственная сла́во, / вся́ка бо удобообраща́тельная / благоглаго́ливая уста́ вити́йствовати не мо́гут, / Тебе́ пе́ти досто́йно, / изумева́ет же ум всяк Твое́ Рождество́ разуме́ти. / Те́мже Тя согла́сно сла́вим.

Причастный:

Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. / Аллилу́иа, трижды.

И по отпусте на Литургии глаголется 9-й час по обычаю.


В НЕДЕЛЮ ВЕЧЕРА
СВЯТЫЯ ПЯТДЕСЯТНИЦЫ
НА ВЕЛИЦЕЙ ВЕЧЕРНИ

Знаменает последования ради коленопреклонения.

Начинает иерей: Благослове́н Бог наш: И глаголет учиненный чтец: Царю́ Небе́сный: и предначинательный псалом.

Таже диакон, аще есть, аще же ни,
священник глаголет ектению великую:

Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших Го́споду помо́лимся.

О ми́ре все́го ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех Го́споду помо́лимся.

О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь Го́споду помо́лимся.

О вели́ком господи́не и отце́ на́шем, Святе́йшем Патриа́рхе (имя рек), и о господи́не на́шем Преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епи́скопе) (имя рек), честне́м пресви́терстве, и е́же во Христе́ диа́констве и о всем при́чте и лю́дех Го́споду помо́лимся.

О богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.

О граде́ сем (или о ве́си сей, или о святе́й оби́тели сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них Го́споду помо́лимся.

О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных Го́споду помо́лимся.

О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их Го́споду помо́лимся.

О предстоя́щих лю́дех и ожида́ющих благода́ти Свята́го Ду́ха, Го́споду помо́лимся.

О приклоня́ющих сердца́ своя́ пред Го́сподем и коле́на, Го́споду помо́лимся.

О е́же укрепи́тися нам к соверше́нию богоуго́дне, Го́споду помо́лимся.

О е́же низпосла́тися бога́тым ми́лостем Его́ на ны, Го́споду помо́лимся.

О е́же прия́ти коленоприклоне́ния на́ша я́ко фимиа́м пред Ним, Го́споду помо́лимся.

О тре́бующих от Него́ по́мощи, Го́споду помо́лимся.

О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды Го́споду помо́лимся.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю Благода́тию.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Таже священник возглас: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Таже поем: Го́споди воззва́х: и поставим стихов 6.
И поем стихиры самогласны, глас 4,
повторяюще я:

Пресла́вная днесь / ви́деша вси язы́цы во гра́де Дави́дове, / егда́ Дух сни́де Святы́й во о́гненных язы́цех, / я́коже богоглаго́ливый Лука́ повеству́ет, / глаго́лет бо: / со́бранным ученико́м Христо́вым, / бысть шум, я́коже носи́му дыха́нию бу́рну, / и испо́лни дом, иде́же бя́ху седя́ще, / и вси нача́ша глаго́лати стра́нными глаго́лы, / стра́нными уче́нии, / стра́нными повеле́нии Святы́я Тро́ицы. [Дважды.]

Дух Святы́й бе у́бо при́сно, и есть, и бу́дет, / ниже́ начина́емь, ниже́ престая́й, / но при́сно Отцу́ и Сы́ну счине́н и счисля́емь, / Живо́т, и животворя́й, / Свет, и све́та пода́тель, / самоблаги́й и исто́чник благосты́ни, / И́мже Оте́ц познава́ется, и Сын прославля́ется, / и от всех познава́ется, / еди́на си́ла, еди́но счета́ние, / еди́но поклоне́ние Святы́я Тро́ицы. [Дважды.]

Дух Святы́й Свет и Живо́т, / и живы́й исто́чник у́мный, / Дух прему́дрости, Дух ра́зума, / благи́й, пра́вый, у́мный, облада́яй, / очища́яй прегреше́ния, / Бог и боготвор́яй, / Огнь и от Огня́ происходя́й, / глаго́ляй, де́яй, разделя́яй дарова́ния, / И́мже проро́цы вси, / и боже́ственнии апо́столи с му́ченики венча́шася, / стра́нное слы́шание, / стра́нное виде́ние, / огнь разделя́яйся в подая́ние дарова́ний. [Дважды.]

Слава, и ныне, глас 6: Царю́ Небе́сный, / Уте́шителю, Ду́ше и́стины, / И́же везде́ сый / и вся исполня́яй, / Сокро́вище благи́х / и жи́зни Пода́телю, / прииди́ и всели́ся в ны, / и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, / и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Вход с кадилом.

Лик: Све́те ти́хий святы́я сла́вы, / Безсме́ртнаго, Отца́ Небе́снаго, / Свята́го Блаже́ннаго, Иису́се Христе́. / Прише́дше на за́пад со́лнца, / ви́девше свет вече́рний, / пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. / Досто́ин еси́ во вся времена́ / пе́т бы́ти гла́сы преподо́бными, / Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й, / те́мже мiр Тя сла́вит.

Прокимен, глас 7:

Кто Бог ве́лий, я́ко Бог наш? / Ты еси́ Бог, творя́й чудеса́.

Стих 1: Сказа́л еси́ в лю́дех си́лу Твою́.

Стих 2: И рех: ны́не нача́х, сия́ изме́на десни́цы Вы́шняго.

Стих 3: Помяну́х дела́ Госпо́дня, я́ко помяну́ от нача́ла чудеса́ Твоя́.

И паки: Кто Бог ве́лий:


Таже возглашает священник, или диакон: Па́ки и па́ки, прикло́ньше коле́на, Го́споду помо́лимся.

Мы же, Го́споди поми́луй, трижды.

Нам же приклоншим колена на земли, и непокровенным сущим, чтет иерей молитвы во олтаре велегласно на люди:

Пречи́сте, нескве́рне, безнача́льне, неви́диме непостижи́ме, неизсле́диме, непреме́нне, непобеди́ме, неизче́тне, незло́биве Го́споди, еди́н име́яй безсме́ртие, во све́те живы́й непристу́пном, сотвори́вый не́бо и зе́млю, и мо́ре, и вся созда́нная на них, пре́жде е́же проси́ти, всем проше́ния подава́яй, Тебе́ мо́лимся, и Тебе́ про́сим, Влады́ко Человеколю́бче, Отца́ Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, нас ра́ди челове́ков, и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с, и воплоти́вшагося от Ду́ха Свята́го и Мари́и Присноде́вы, и Пресла́вныя Богоро́дицы, И́же пе́рвее у́бо словесы́ уча́, последи́ же и де́лы показу́я, егда́ спаси́тельную страсть претерпе́, подаде́ нам подписа́ние смире́нным, и гре́шным, и недосто́йным рабо́м Твои́м, мольбы́ приноси́ти Тебе́, в вы́и и коле́н преклоне́ниих, о свои́х гресе́х, и о людски́х неве́дениих. Сам Многоми́лостиве и Человеколю́бче, услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя, изря́днее же в день сей пятдеся́тный, во́ньже по Вознесе́нии Го́спода на́шего Иису́са Христа́ на небеса́, и седе́нии одесну́ю Тебе́ Бо́га и Отца́, низпосла́ Свята́го Ду́ха на святы́я Своя́ ученики́ и апо́столы, И́же и се́де на еди́ном коего́ждо их, и испо́лнишася вси неистощи́мыя благода́ти Его́, и глаго́лаша язы́ки ины́ми вели́чия Твоя́, и прореко́ша. Ны́не у́бо моля́щихся Тебе́, услы́ши нас, и помяни́ нас, смире́нных и осужде́нных, и возврати́ плене́ние душ на́ших, Твое́ ми́лование име́я о нас моля́щееся. Приими́ нас, припа́дающих Тебе́, и вопию́щих: согреши́хом, к Тебе́ приве́ржени есмы́ от утро́бы, от чре́ва ма́тере на́шея, Ты еси́ Бог наш. Но я́ко исчезо́ша в суете́ дни́е на́ши, обнажи́хомся Твоея́ по́мощи, лиши́хомся вся́каго отве́та, но дерза́юще на щедро́ты Твоя́, зове́м: грехи́ ю́ности на́шея и неве́дения не помяни́, и от та́йных на́ших очи́сти нас, и не отри́ни нас во вре́мя ста́рости, внегда́ оскуде́ти кре́пости на́шей, не оста́ви нас, пре́жде да́же нам в зе́млю не возврати́тися, сподо́би к Тебе́ возврати́тися, и вонми́ нам благоприя́тием и благода́тию. Возме́ри беззако́ния на́ша щедро́тами Твои́ми, сопроти́в поста́ви бе́здну щедро́т Твои́х мно́жеству согреше́ний на́ших. При́зри с высоты́ святы́я Твоея́ Го́споди, на предстоя́щия лю́ди Твоя́, и ча́ющия е́же от Тебе́ бога́тыя ми́лости. Посети́ нас бла́гостию Твое́ю, изба́ви нас от наси́льства диа́воля, утверди́ живо́т наш святы́ми Твои́ми и свяще́нными зако́ны. А́нгела, ве́рна храни́теля приста́ви лю́дем Твои́м, всех собери́ в Твое́ Ца́рствие. Даждь проще́ние упова́ющим на Тя, оста́ви им и нам грехи́. Очи́сти нас де́йством Свята́го Твоего́ Ду́ха, разруши́ я́же на нас ко́зни вра́жия.

Присовокупляет же и сию молитву:

Благослове́н еси́ Го́споди Влады́ко Вседержи́телю, просвети́вый день све́том со́лнечным, и нощь уясни́вый заря́ми о́гненными, долготу́ дневну́ю преити́ нам сподо́бивый, и прибли́житися нача́тком но́щи, услы́ши моле́ния на́ша, и всех люде́й Твои́х, и всем нам прости́в во́льныя и нево́льныя грехи́. Приими́ вече́рняя на́ша моле́ния, и низпосли́ мно́жество ми́лости Твоея́, и щедро́ты Твоя́ на достоя́ние Твое́. Остени́ нас святы́ми а́нгелы Твои́ми, вооружи́ нас ору́жием пра́вды Твоея́, огради́ нас и́стиною Твое́ю, соблюди́ нас си́лою Твое́ю, изба́ви нас от вся́каго обстоя́ния, вся́каго наве́та сопротиволежа́щаго. Пода́ждь же нам и настоя́щий ве́чер, с приходя́щею но́щию, соверше́н, свят ми́рен, безгре́шен, безсобла́знен, безмечта́нен, и вся дни живота́ на́шего, моли́твами святы́я Богоро́дицы, и всех святы́х от ве́ка Тебе́ благоугоди́вших.


Абие же глаголет диакон: Заступи́, спаси́, поми́луй, возста́ви и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

И лик: Го́споди поми́луй, единожды.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Таже иерей возглас: Твое́ бо есть, е́же ми́ловати, и спаса́ти нас, Го́споди Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Посем иерей, или диакон глаголет сия:

Рцем вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего рцем.

Лик: Го́споди поми́луй.

Го́споди Вседержи́телю Бо́же оте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Лик: Го́споди поми́луй.

Поми́луй нас Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Лик: Го́споди поми́луй. Трижды.

Еще мо́лимся о вели́ком господи́не и отце́ на́шем, Святе́йшем Патриа́рхе (имя рек), и о господи́не на́шем Преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епи́скопе) (имя рек), и о всей во Христе́ бра́тии на́шей.

Лик: Го́споди поми́луй. Трижды.

Еще́ мо́лимся о богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х, и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

Лик: Го́споди поми́луй. Трижды.

Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех святы́я оби́тели сея́.

Лик: Го́споди поми́луй. Трижды.

Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии, и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих бра́тии святы́я оби́тели сея́.

Лик: Го́споди поми́луй, трижды.

Еще́ мо́лимся о плодонося́щих, и доброде́ющих, во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих, и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.

Лик: Го́споди поми́луй, трижды.

Таже священник, возглас: Я́ко ми́лостив и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Абие же диакон глаголет:

Па́ки и па́ки прикло́нше коле́на, Го́споду помо́лимся.

Мы же: Го́споди поми́луй. Трижды.

И приклоняем колена по предписанному.

Чтет иерей 2-ю молитву во услышание всех:

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, мир Твой пода́вый челове́ком, и Пресвята́го Ду́ха дар, еще́ в житии́ и с на́ми сый, в насле́дие неотъе́млемое ве́рным при́сно подава́яй, явле́ннейше же сию́ благода́ть Твои́м ученико́м и апо́столом днесь низпосла́вый, и сих устне́ о́гненными утверди́вый язы́ки, и́миже весь род челове́ческий богове́дение свои́м язы́ком в слух у́ха прии́мше, све́том Ду́ха просвети́хомся, и пре́лести я́коже тмы измени́хомся, и чу́вственных и о́гненных язы́к раздая́нием, и преесте́ственным де́йством, е́же в Тя ве́ры научи́хомся, и Тебе́ богосло́вити со Отце́м и Святы́м Ду́хом, во еди́ном Божестве́, и си́ле, и вла́сти озари́хомся. Ты у́бо О́тчее сия́ние, существа́ и естества́ Его́ неизме́нное и недви́жимое начерта́ние, исто́чниче прему́дрости и благода́ти, отве́рзи и мне гре́шному устне́, и научи́ мя, ка́ко досто́ит, и о и́хже потре́ба моли́тися, Ты бо еси́ ве́дый мно́гое грехо́в мои́х мно́жество, но Твое́ благоутро́бие победи́т сих безме́рное. Се бо стра́хом предстою́ Ти, в пучи́ну ми́лости Твоея́ отча́яние души́ моея́ пове́рг, окорми́ живо́т мой сло́вом всю тварь неизрече́нною прему́дрости си́лою управля́яй, ти́хое обурева́емых приста́нище, и скажи́ ми путь, во́ньже пойду́. Дух прему́дрости Твоея́ мои́м пода́ждь помышле́нием, Дух ра́зума безу́мию моему́ да́руяй, Ду́хом стра́ха Твоего́ моя́ осени́ дела́, и Дух Пра́вый обнови́ во утро́бе мое́й, и Ду́хом Влады́чним мы́слей мои́х поползнове́ние утверди́, да на всяк день Ду́хом Твои́м Благи́м к поле́зному наставля́емь, сподо́блюся твори́ти за́поведи Твоя́, и Твое́ при́сно па́мятствовати сла́вное прише́ствие, и истяза́тельное соде́янных на́ми. И да не пре́зриши мя тле́нными сопрельща́тися ми́ра сего́ кра́сными, но бу́дущих восприя́тия жела́ти укрепи́ сокро́вищ. Ты бо рекл еси́, Влады́ко, я́ко ели́ка а́ще кто про́сит о Твое́м и́мени, невозбра́нно прие́млет от Твоего́ присносу́щнаго Бо́га и Отца́. Те́мже и аз гре́шный в прише́ствии Свята́го Твоего́ Ду́ха, Твою́ молю́ бла́гость, ели́ка проси́х, возда́ждь ми во спасе́ние. Ей Го́споди, вся́каго благодея́ния бога́тый да́телю, и пода́телю Благи́й, я́ко Ты еси́ подава́яй преизоби́льно и́хже про́сим, Ты еси́ сострада́телен и ми́лостивый, И́же безгре́шно быв пло́ти на́шея о́бщник, и приклоня́ющим к Тебе́ коле́на, приклоня́яйся любоблагоутро́бне, очище́ние же быв грехо́в на́ших. Даждь у́бо Го́споди, лю́дем Твои́м щедро́ты Твоя́, услы́ши нас с небесе́ свята́го Твоего́, освяти́ нас си́лою спаси́тельныя десни́цы Твоея́, покры́й нас кро́вом крилу́ Твое́ю, да не пре́зриши дел руку́ Твое́ю. Тебе́ еди́ному согреша́ем, но и Тебе́ еди́ному слу́жим. Не ве́мы кла́нятися бо́гу чужде́му, ниже́ простира́ти ру́ки на́ша, Влады́ко, к бо́гу ино́му. Оста́ви нам согреше́ния, и прии́м на́ша коленопокло́нная моле́ния, простри́ всем нам ру́ку по́мощи, приими́ моли́тву всех я́ко кади́ло прия́тное, восприе́млемое пред Твои́м преблаги́м Ца́рством.

Присовокупляет же и сию:

Го́споди, Го́споди, избавле́й нас от вся́кия стрелы́ летя́щия во дни. Изба́ви нас и от вся́кия ве́щи во тьме преходя́щия. Приими́ же́ртву вече́рнюю рук на́ших воздея́ния. Сподо́би же нас и нощно́е по́прище без поро́ка прейти́ неискуше́ны от злых. И изба́ви нас от вся́каго смуще́ния и боя́зни, я́же от диа́вола нам прибыва́ющия. Да́руй душа́м на́шим умиле́ние, и помысло́м на́шим попече́ние, е́же на стра́шнем и пра́веднем Твое́м суде́ испыта́ния. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша, и умертви́ у́ды на́ша су́щия на земли́. Да и со́нным безмо́лвием просвети́мся, зре́нием суде́б Твои́х. Отыми́ же от нас вся́кое мечта́ние неподо́бное и по́хоть вре́дну. Возста́ви же нас во вре́мя моли́твы утвержде́ны в ве́ре, и преспева́ющия в за́поведех Твои́х.

Диакон же глаголет:

Заступи́, спаси́, поми́луй, возста́ви и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

И лик: Го́споди поми́луй, единожды.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Иерей возглас молитве: Благоволе́нием и бла́гостию единоро́днаго Сы́на Твоего́, с Ни́мже благослове́н еси́, с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Таже лик: Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам. / Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, / и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь. / Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. / Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. / Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. / Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми. / Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. / Тебе́ подоба́ет хвала́. Тебе́ подоба́ет пе́ние, / Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, / ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Посем же глаголет диакон: Па́ки и па́ки прикло́нше коле́на, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди поми́луй, трижды.

И нам такожде колена приклоншим,
иерей чтет третию молитву:

Приснотеку́щий, живо́тный, и просвети́тельный исто́чниче, соприсносу́щная Отцу́ соде́тельная си́ло, все смотре́ние за спасе́ние челове́ческое прекра́сне испо́лнивый, Христе́ Бо́же наш, сме́рти у́зы неразреши́мыя, и закле́пы а́довы расто́ргнувый, лука́вых же духо́в мно́жество попра́вый. Приведы́й Себе́ о нас непоро́чное заколе́ние, и те́ло да́вый пречи́стое в же́ртву, вся́каго греха́ неприкоснове́нное же и непрохо́дное, и стра́шным сим, и неисповеди́мым священноде́йствием живо́т нам ве́чный дарова́вый, во ад сше́дый, и вереи́ ве́чныя сокруши́вый, и во тме седя́щим восхо́д показа́вый, началозло́бнаго же и глуби́ннаго зми́я богому́дростным льще́нием улови́вый, и вери́гами мра́ка связа́вый в та́ртаре и огни́ негаси́мом, и во тме кроме́шней неисчетноси́льною Твое́ю затверди́вый кре́постию, великоимени́тая Прему́дросте О́тчая, напа́ствуемым вели́кий помо́щник яви́выйся, и просвети́вый седя́щия во тме и се́ни сме́ртней. Ты сла́вы присносу́щныя Го́споди, и Отца́ Вы́шняго Сы́не возлю́бленный, присносу́щный Све́те от присносу́щнаго Све́та, Со́лнце пра́вды, услы́ши нас, моля́щихся Тебе́, и упоко́й ду́ши рабо́в Твои́х, пре́жде усо́пших оте́ц и бра́тий на́ших, и про́чиих сро́дник по пло́ти, и всех свои́х в ве́ре, о ни́хже и па́мять твори́м ны́не, я́ко в Тебе́ всех держа́ва, и в руце́ Твое́й содержи́ши вся концы́ земли́. Влады́ко Вседержи́телю, Бо́же оте́ц и Го́споди ми́лости, ро́да сме́ртнаго же и безсме́ртнаго, и вся́каго естества́ челове́ческаго Соде́телю, составля́емаго же, и па́ки разреша́емаго, живота́ же и сконча́ния, е́же зде пребыва́ния, и е́же та́мо преложе́ния, ле́та измеря́яй живы́м, и времена́ уставля́яй сме́рти, низводя́й во ад и возводя́й, связу́яй в не́мощи, и отпуща́яй в си́ле, настоя́щая потре́бне стро́яй, и бу́дущая поле́зно управля́яй, сме́ртным жа́лом уя́звенных воскресе́ния наде́ждами веселя́яй. Сам у́бо Влады́ко всех, Бо́же Спаси́телю наш, наде́жде всех конце́в земли́, и су́щих в мо́ри дале́че, И́же и в сей после́дний и вели́кий спаси́тельный день Пятдеся́тницы пра́здника, та́йну Святы́я и Единосу́щныя, и соприсносу́щныя, и нераздели́мыя, и неслия́нныя Тро́ицы показа́вый нам, и наи́тие и прише́ствие Свята́го и Животворя́щаго Твоего́ Ду́ха, в ви́де о́гненных язы́ков на святы́я Твоя́ апо́столы излия́вый, и благове́стники тех поста́вивый, благочести́выя на́шея ве́ры, и испове́дники и пропове́дники и́стиннаго богосло́вия показа́вый. И́же и в сей всесоверше́нный и спаси́тельный пра́здник, очище́ния у́бо моли́твенная, о и́же во а́де держи́мых сподо́бивый приима́ти, вели́кия же подава́яй нам наде́жды ослабле́ния содержи́мым от содержа́щих я́ скверн, и утеше́нию Тобо́ю низпосла́тися. Услы́ши нас, смире́нных, и Твои́х раб моля́щихся Ти, и упоко́й ду́ши рабо́в Твои́х, пре́жде усо́пших, на ме́сте све́тле, на ме́сте зла́чне, на ме́сте прохлажде́ния, отону́дуже отбеже́ вся́кая боле́знь, печа́ль и воздыха́ние и учини́ ду́хи их в селе́ниях пра́ведных, и ми́ра и ослабле́ния сподо́би их, я́ко не ме́ртвии восхва́лят Тя, Го́споди, ниже́ су́щии во а́де испове́дание дерзну́т принести́ Тебе́, но мы, живи́и, благослови́м Тя и мо́лим, и очисти́тельныя моли́твы и же́ртвы прино́сим Тебе́ о душа́х их.

Присовокупляет и сию молитву:

Бо́же вели́кий, и ве́чный, Святы́й, человеколюби́вый, сподо́бивый нас в сей час ста́ти пред непристу́пною Твое́ю сла́вою, на пе́ние и хвалу́ чуде́с Твои́х, очи́сти ны недосто́йныя рабы́ Твоя́, и пода́ждь благода́ть е́же сокруше́нным се́рдцем, невозноси́тельно приноси́ти Тебе́ Трисвято́е славосло́вие, и благодаре́ние вели́ких Твои́х даро́в, я́же сотвори́л еси́ к нам, и твори́ши всегда́ в нас. Помяни́ Го́споди не́мощь на́шу, и да не погуби́ши нас со беззако́нии на́шими, но сотвори́ вели́кую ми́лость со смире́нием на́шим, да грехо́вныя тмы избежа́вше, во дни пра́вды ходи́ти бу́дем, и оде́явшеся ору́жием све́та, ненаве́тно пребу́дем от вся́кия ко́зни лука́ваго, и со дерзнове́нием просла́вим о всех, Тебе́ еди́наго и́стиннаго и Человеколю́бца Бо́га. Твое́ бо я́ко вои́стинну и вели́кое вре́сноту та́инство, Влады́ко всех, и Тво́рче, вре́менное реше́ние Твои́х тва́рей, и е́же по сих совокупле́ние, и упокое́ние е́же во ве́ки. Тебе́ благода́ть о всех испове́дуем, о вхо́дех на́ших, я́же в мир сей, и исхо́дех, наде́жды нам воскресе́ния, и жизни нетле́нныя, Твои́м нело́жным обеща́нием предобруча́ют, я́же прии́мем в бу́дущем второ́м прише́ствии Твое́м. Ты бо еси́ и воскресе́ния на́шего Нача́льник, и пожи́вших неумы́тный и человеколюби́вый Судия́, и мздовоздая́ния Влады́ка и Госпо́дь, И́же и приобщи́выйся нам прии́скренно пло́ти и кро́ве, снизхожде́ния ра́ди кра́йняго, и на́ша стра́сти неотме́тныя, внегда́ во́лею во иску́с поста́вити, прии́м за милосе́рдие щедро́т, и в не́мже пострада́л еси́ Сам искуси́вся, искуша́емым нам быв самообеща́нный помо́щник, те́мже и совозве́л еси́ нас в Твое́ безстра́стие. Приими́ у́бо Влады́ко, мольбы́ и моле́ния на́ша, и упоко́й вся отцы́ коего́ждо, и ма́тери, и ча́да, и бра́тию, и сестры́ единоро́дныя, и купноро́дныя, и вся пре́жде почи́вшия ду́ши, в наде́жди воскресе́ния жи́зни ве́чныя учини́ ду́хи их, и имена́ в кни́зе живо́тней, в не́дрех Авраа́ма, и Исаа́ка, и Иа́кова, в стране́ живы́х, в Ца́рствии Небе́снем, в раи́ сла́дости, све́тлыми а́нгелы Твои́ми, вводя́ вся во святы́я Твоя́ оби́тели, совоздвиза́яй и телеса́ на́ша в день, во́ньже определи́л еси́ по святы́м Твои́м и нело́жным обетова́нием. Несть у́бо Го́споди, рабо́м Твои́м смерть, исходя́щим нам от те́ла, и к Тебе́ Бо́гу на́шему приходя́щим, но преставле́ние от печа́льнейших на поле́знейшая, и сла́достнейшая, и на упокое́ние и ра́дость. А́ще же и что согреши́хом к Тебе́, ми́лостив бу́ди нам же и тем, зане́ ниеди́н есть чист пред Тобо́ю от скверн, ниже́ а́ще еди́н день живота́ его́ есть, ра́зве Ты то́чию еди́н, на земли́ яви́выйся безгре́шный Госпо́дь наш Иису́с Христо́с, И́мже вси упова́ем ми́лость получи́ти, и оставле́ние грехо́в. Сего́ ра́ди нам же и о́нем, я́ко Благ и Человеколю́бец Бог, осла́би, оста́ви, прости́ грехопаде́ния на́ша, во́льная и нево́льная, я́же в ве́дении и не в ве́дении, предъявле́нная и забыва́емая, я́же в дея́нии, я́же в помышле́нии, я́же в словеси́, я́же во всех на́ших жития́х и движе́ниих. И отше́дшим у́бо свобо́ду и осла́бу да́руй, нас же су́щих зде благослови́, коне́ц благи́й и ми́рный да́руя нам же и всем лю́дем Твои́м, и ми́лости и человеколю́бия утро́бу отверза́яй нам, на стра́шном и ужа́сном Твое́м прише́ствии, и Ца́рствия Твоего́ досто́йных нас сотвори́.

Присовокупляет и сию молитву:

Бо́же вели́кий и вы́шний, еди́не име́яй безсме́ртие, во све́те живы́й непристу́пном, всю тварь му́дростию созда́вый, раздели́вый посреде́ све́та, и посреде́ тмы. И со́лнце у́бо положи́вый во о́бласть дне, луну́ же и зве́зды во о́бласть но́щи. Сподо́бивый нас, гре́шных, и в настоя́щий день предвари́ти лице́ Твое́ во испове́дании, и вече́рнюю Тебе́ слу́жбу принести́. Сам Челове́колю́бче Го́споди, испра́ви моли́тву на́шу, я́ко кади́ло пред Тобо́ю, и приими́ ю́ в воню́ благоуха́ния. Пода́ждь же нам настоя́щий ве́чер и приходя́щую нощь ми́рну, облецы́ ны ору́жием све́та, изба́ви нас от стра́ха нощна́го, и от вся́кия ве́щи во тме преходя́щия. И да́руй нам сон, и́же во упокое́ние не́мощи на́шей дарова́л еси́, от вся́каго диа́вольскаго мечта́ния измене́н. Ей Влады́ко, всех благи́х пода́телю, я́ко да и на ло́жах на́ших умиля́ющеся воспомя́нем и в нощи́ пресвято́е и́мя Твое́. И поуче́нием Твои́х за́поведей озаря́еми, в ра́дости душе́вной воста́нем к славосло́вию Твоея́ бла́гости, моли́твы и моле́ния Твоему́ благоутро́бию принося́ще о свои́х гресе́х, и о всех лю́дех Твои́х, и́хже моли́твами Пресвяты́я Богоро́дицы, в ми́лости посети́.

Диакон глаголет:

Заступи́, спаси́, поми́луй, возста́ви и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

И лик: Го́споди поми́луй, единожды.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Иерей возглашает: Ты бо еси́ упокое́ние душ и теле́с на́ших, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.


Таже диакон: Испо́лним вече́рнюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Ве́чера всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

До́брых и поле́зных душа́м нашим, и ми́ра мiрови у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на стра́шнем суди́щи Христо́ве про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Пресвяту́ю, пречи́стую, преблагослове́нную, сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Иерей возглашает: Я́ко благ и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Людие: Ами́нь.

Иерей: Мир всем.

Людие: И ду́хови твоему́.

Диакон: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Иерей глаголет молитву обычную втай:

Го́споди Бо́же наш, приклони́вый небеса́, и сше́дый на спасе́ние ро́да челове́ческаго, при́зри на рабы́ Твоя́, и на достоя́ние Твое́! Тебе́ бо стра́шному и Человеколю́бцу Судии́, Твои́ раби́ своя́ приклони́ша главы́ и своя́ покори́ша вы́и не от челове́к ожида́юще по́мощи, но Твоея́ ожида́юще ми́лости, и Твоего́ ча́юще спасе́ния, я́же сохрани́ на вся́кое вре́мя, и в настоя́щем часе́ же и ве́чере и в приходя́щую нощь, от вся́каго врага́, от вся́каго сопротиволежа́щаго де́йства диа́вольскаго, помышле́ний су́етных, и воспомина́ний лука́вых.

Таже возглашает: Бу́ди держа́ва Ца́рствия Твоего́ благослове́на и препросла́влена, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

И посем сошедшеся оба лика,
поем на стиховне стихиры самогласны,
глас 3:

Ны́не в зна́мение всем я́ве язы́цы бы́ша, / иуде́и бо от ни́хже по пло́ти Христо́с, / неве́рием неду́говавше, Бо́жия благода́ти отпадо́ша, / и Боже́ственнаго све́та / су́щии от язы́ков сподо́бихомся, / утверди́вшеся словесы́ ученико́в, / веща́ющих сла́ву Благоде́теля всех Бо́га, / с ни́миже сердца́ с коле́нами прикло́нше, / ве́рою поклони́мся Свято́му Ду́ху, / утверди́вшеся Спаси́телем душ на́ших.

Стих: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне Бо́же, и Дух Прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Ны́не Уте́шительный Дух на вся́кую плоть излия́ся, / от апо́стольских бо лико́в наче́нший, / от тех по прича́стию ве́рным благода́ть простре́, / и уверя́ет Свое́ держа́вное наи́тие во о́гненном ви́де, / ученико́м раздая́й язы́ки в песнопе́ние и сла́ву Бо́жию. / Те́мже сердцы́ у́мно просвеща́еми, / в ве́ре утверди́вшеся Святы́м Ду́хом, мо́лимся / спасти́ся душа́м на́шим.

Стих: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Ны́не облача́тся держа́вою Христо́вою с высоты́ апо́столи, / обновля́ет бо их Уте́шитель, / в них обновля́яся та́инственным обновле́нием ра́зума, / и́же стра́нными гла́сы и высокоглаго́ливыми пропове́дающе / присносу́щное Естество́ же и про́стое, / триипоста́сное почита́ти, / Благоде́теля всех Бо́га. / Те́мже просвети́вшеся о́ных уче́ньми, / Отцу́ поклони́мся с Сы́ном и Ду́хом, / моля́щеся спасти́ся душа́м на́шим.

Слава, и ныне, глас 8: Прииди́те лю́дие, / триипоста́сному Божеству́ поклони́мся, / Сы́ну во Отце́, со Святы́м Ду́хом, / Оте́ц бо безле́тно роди́ / Сы́на соприсносу́щна и сопресто́льна, / и Дух Святы́й бе во Отце́ с Сы́ном прославля́емь, / еди́на Си́ла, еди́но Существо́, еди́но Божество́. / Ему́же покланя́ющеся вси глаго́лем: / Святы́й Бо́же, вся соде́явый Сы́ном, / соде́йством Свята́го Ду́ха, / Святы́й Кре́пкий, И́мже Отца́ позна́хом, / и Дух Святы́й прии́де в мир, / Святы́й Безсме́ртный, уте́шительный Ду́ше, / от Отца́ исходя́й и в Сы́не почива́яй, / Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

Лик: Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, / по глаго́лу Твоему́ с ми́ром; / я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, / е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, / свет во открове́ние язы́ков, / и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Таже чтец, Трисвятое. По О́тче наш:

Возглашает священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Тропарь, глас 8:

Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш, / И́же прему́дры ловцы́ явле́й, / низпосла́в им Ду́ха Свята́го, / и те́ми уловле́й вселе́нную, / Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

Таже священник творит отпуст сице:

И́же от О́тчих и Боже́ственных недр истощи́вый Себе́, и с небесе́ на зе́млю соше́дый, и на́ше все восприе́мый естество́, и обожи́вый е́, по сих же на небеса́ па́ки возше́дый и одесну́ю се́дый Бо́га и Отца́, Боже́ственнаго же и Свята́го и единосу́щнаго, и единоси́льнаго, и единосла́внаго, и соприсносу́щнаго Ду́ха низпосла́вый на святы́я Своя́ ученики́ и апо́столы, и Сим просвети́вый у́бо их, те́ми же всю вселе́нную, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя и Пренепоро́чныя святы́я Своея́ Ма́тере, святы́х сла́вных, прехва́льных, богопропове́дников, и духоно́сных апо́столов, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Лик: Ами́нь.