Шрифт

Вознесение Господне. Избранные службы Цветной Триоди.

Час 9-й трипсалмный. По начале глаголет чтец Трисвятое, и до Недели 8-я во всяком церковном пении.

НА МАЛЕЙ ВЕЧЕРНИ

На Го́споди воззва́х: поставим стихиры 4, глас 6:

Госпо́дь вознесе́ся на небеса́, / да по́слет Уте́шителя ми́ру, / небеса́ угото́ваша престо́л Его́, / о́блацы восхожде́ние Его́. / А́нгели дивя́тся, Челове́ка зря́ще превы́ше себе́. / Отец ждет, Его́же в не́драх и́мать соприсносу́щна, / Дух же Святы́й вели́т всем а́нгелом Его́: / возьми́те врата́ кня́зи ва́ша, / вси язы́цы восплещи́те рука́ми, / я́ко взы́де Христо́с, иде́же бе пе́рвее.

Го́споди, Твоему́ вознесе́нию удиви́шася херуви́ми, / зря́ще Тебе́ Бо́га на о́блацех восходя́ща, на них седя́щаго, / и сла́вим Тя, я́ко бла́га ми́лость Твоя́, / сла́ва Тебе́.

На гора́х святы́х зря́ще Твое́ вознесе́ние Христе́, / сия́ние сла́вы О́тчи, / воспева́ем Твой светообра́зный лица́ зрак, / кла́няемся страсте́м Твои́м, / почита́ем воскресе́ние, / сла́вное вознесе́ние сла́вяще: / поми́луй нас.

Го́споди, смотре́ния соверши́в та́инство, / пои́м Твоя́ ученики́ на го́ру Елео́нскую, / возноси́лся еси́, / и се твердь небе́сную проше́л еси́, / мене́ ра́ди обнища́вый по мне, / и возше́д отону́дуже не разлучи́лся еси́, / Всесвята́го Твоего́ Ду́ха низпосли́, / просвеща́юща ду́ши на́ша.

Слава, и ныне, глас тойже: Го́споди, апо́столи я́ко ви́деша Тя, на о́блацех возноси́ма, / рыда́нием слез, Жизнода́вче Христе́, ско́рби исполня́еми, / рыда́юще глаго́лаху: / Влады́ко, не оста́ви нас си́рых, / и́хже за милосе́рдие возлюби́л еси́ рабы́ Твоя́, / я́ко благоутро́бен, / но посли́ я́коже обеща́л еси́ нам, / Пресвята́го Твоего́ Ду́ха, / просвеща́юща ду́ши на́ша.

Прокимен дне.

На стиховне стихиры, глас 1:

Возше́д на небеса́, отону́дуже и соше́л еси́, / не оста́ви нас си́рых, Го́споди, / да прии́дет Твой Дух, нося́ мир ми́рови, / покажи́ сыно́м челове́ческим дела́ си́лы Твоея́, / Го́споди Человеколю́бче.

Стих: Вси язы́цы, восплещи́те рука́ми, воскли́кните Бо́гу гла́сом ра́дования.

Возше́л еси́ Христе́ к Безнача́льному Отцу́ Твоему́, / неопи́санных Его́ недр не разлучи́выйся, / и прило́г си́лы хвале́ния трисвята́го не прия́ша, / но Еди́наго Сы́на и по вочелове́чении / позна́ша Тя, Го́споди, Единоро́дна Отцу́, / во мно́жестве щедро́т Твои́х поми́луй нас.

Стих: Взы́де Бог в воскликнове́нии, Госпо́дь во гла́се тру́бне.

А́нгели Твои́ Го́споди, апо́столом глаго́лаху: / му́жие галиле́йстии, что стоите́, зря́ще на не́бо? / Сей есть Христо́с Бог, вознесы́йся от вас на не́бо, / Той прии́дет па́ки, / и́мже о́бразом ви́десте Его́ иду́ща на не́бо, / послужи́те Ему́ в преподо́бии и пра́вде.

Слава, и ныне, глас 2: Роди́лся еси́, я́ко Сам восхоте́л еси́, / яви́лся еси́, я́ко Сам изво́лил еси́, / пострада́л еси́ пло́тию Бо́же наш, / из ме́ртвых воскре́сл еси́ попра́в смерть. / Возне́слся еси́ во сла́ве, вся́ческая исполня́яй, / и посла́л еси́ нам Ду́ха Боже́ственнаго, / е́же воспева́ти и сла́вити Твое́ Божество́.

Ны́не отпуща́еши: Трисвятое. По О́тче наш:

Отпустительный тропарь, глас 4:

Возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш, / ра́дость сотвори́вый ученико́м, / обетова́нием Свята́го Ду́ха, / извеще́нным им бы́вшим благослове́нием, / я́ко Ты еси́ Сын Бо́жий, Изба́витель ми́ра.

Таже ектениа малая. И отпуст.

НА ВЕЛИЦЕЙ ВЕЧЕРНИ

По предначинательном псалме кафисмы не глаголем.

На Го́споди воззва́х: поставим стихов 10.
И поем стихиры самогласны 5, повторяюще я.
Глас 6.

Госпо́дь вознесе́ся на небеса́, / да по́слет Уте́шителя ми́ру, / небеса́ угото́ваша престо́л Его́, / о́блацы восхожде́ние Его́. / А́нгели дивя́тся, Челове́ка зря́ще превы́ше себе́. / Отец ждет, Его́же в не́драх и́мать соприсносу́щна, / Дух же Святы́й вели́т всем а́нгелом Его́: / возьми́те врата́ кня́зи ва́ша, / вси язы́цы восплещи́те рука́ми, / я́ко взы́де Христо́с, иде́же бе пе́рвее. [Дважды.]

Го́споди, Твоему́ вознесе́нию удиви́шася херуви́ми, / зря́ще Тебе́, Бо́га, на о́блацех восходя́ща, на них седя́щаго, / и сла́вим Тя, я́ко бла́га ми́лость Твоя́, / сла́ва Тебе́. [Дважды.]

На гора́х святы́х зря́ще Твое́ вознесе́ние, Христе́, / сия́ние сла́вы О́тчи, / воспева́ем Твой светообра́зный лица́ зрак, / кла́няемся страсте́м Твои́м, / почита́ем воскресе́ние, / сла́вное вознесе́ние сла́вяще: / поми́луй нас. [Дважды.]

Го́споди, апо́столи я́ко ви́деша Тя, на о́блацех возноси́ма, / рыда́нием слез, Жизнода́вче Христе́, ско́рби исполня́еми, / рыда́юще глаго́лаху: / Влады́ко, не оста́ви нас си́рых, / и́хже за милосе́рдие возлюби́л еси́ рабы́ Твоя́, / я́ко благоутро́бен, / но посли́ я́коже обеща́л еси́ нам, / Пресвята́го Твоего́ Ду́ха, / просвеща́юща ду́ши на́ша. [Дважды.]

Го́споди, смотре́ния соверши́в та́инство, / пои́м Твоя́ ученики́ на го́ру Елео́нскую, / возноси́лся еси́, / и се твердь небе́сную проше́л еси́, / мене́ ра́ди обнища́вый по мне, / и возше́д отону́дуже не разлучи́лся еси́, / Всесвята́го Твоего́ Ду́ха низпосли́, / просвеща́юща ду́ши на́ша. [Дважды.]

Слава, и ныне, глас тойже: Недр Оте́ческих не разлу́чься, сладча́йший Иису́се, / и с земны́ми, я́ко Челове́к, пожи́в, / днесь от горы́ Елео́нския возне́слся еси́ во сла́ве, / и па́дшее естество́ на́ше ми́лостивно возне́с, / Отцу́ спосади́л еси́. / Те́мже небе́снии безпло́тных чи́нове, / чудеси́ удивля́ющеся, ужаса́хуся у́жасом, / и тре́петом содержи́ми, Твое́ человеколю́бие велича́ху. / С ни́миже и мы земни́и, / е́же к нам Твое́ снисхожде́ние, / и е́же от нас вознесе́ние славосло́вяще, / мо́лимся глаго́люще: / ученики́, и ро́ждшую Тя Богоро́дицу, / ра́дости безчи́сленныя испо́лнивый во Твое́ вознесе́ние, / и нас сподо́би избра́нных Твои́х ра́дости, моли́твами их, / вели́кия ра́ди Твоея́ ми́лости.

Вход. Прокимен дне. И чтения.

Пророчества Исаиина чтение.
[Глава 2.]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: бу́дет в после́дняя дни явле́на гора́ Госпо́дня, и дом Бо́жий на версе́х гор, и вознесе́тся превы́ше холмо́в, и прии́дут на ню вси язы́цы. И по́йдут лю́дие мно́зи, и реку́т: прииди́те взы́дем на го́ру Госпо́дню, и в дом Бо́га Иа́ковля, и возвести́т нам путь Свой, и по́йдем по нему́.

Пророчества Исаиина чтение.
[Глава 62.]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: поиди́те и вни́дите враты́ Мои́ми, угото́вите путь Мой, и путь твори́те лю́дем Мои́м, и ка́мения от пути́ размещи́те, вознеси́те зна́мение на язы́ки. Се бо Госпо́дь сотвори́ слы́шано да́же до после́дних земли́: рцы́те дще́ри Сио́нове, се Спаси́тель твой прихо́дит, име́я с Собо́ю мзду, и де́ло Его́ пред лице́м Его́. И прозове́т я́ лю́ди свя́ты, изба́влены от Го́спода: ты же нарече́шися взы́сканный град, и не оста́вленный. Кто Сей прише́дый из Едо́ма, оброще́ние риз Его́ от Восо́ра? Сей красе́н во оде́жди Свое́й, вопие́т с кре́постию ве́лиею: Аз глаго́лю пра́вду, и суд спасе́ния. Почто́ ти оброще́ны ри́зы, и оде́жды твоя́ я́ко от истопта́ния точи́ла испо́лнены истопта́ния? Точи́ло истопта́х еди́н, и от язы́к несть муж со Мно́ю. Ми́лость Госпо́дню помяну́х, доброде́тели Госпо́дни во всех, и́миже нам воздава́ет. Госпо́дь, судия́ благи́й до́му Изра́илеву, нано́сит нам по ми́лости Свое́й, и по мно́жеству пра́вды Своея́. И рече́: не лю́дие ли Мои́; ча́да не отве́ргут ли ся? И бысть им во спасе́ние от вся́кия ско́рби их. Не хода́тай, ниже́ А́нгел, но Сам Госпо́дь спасе́ их: за е́же люби́ти их, и щаде́ти их, Сам изба́ви их, и восприя́т их, и вознесе́ их во вся дни ве́ка.

Пророчества Захариина чтение.
[Глава 14.]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: се день гряде́т Госпо́день, и ста́нут но́зе Его́ в день о́ный на горе́ Елео́нстей, пря́мо Иерусали́ма, от восто́к со́лнца. И в день о́ный изы́дет вода́ жива́ из Иерусали́ма, пол ея́ в мо́ре пе́рвое, и пол ея́ в мо́ре после́днее: в жа́тву и в ве́сну бу́дет та́ко. И бу́дет Госпо́дь Царь по всей земли́, в день о́ный бу́дет Госпо́дь Еди́н. И́мя Его́ еди́но, окружа́ющее всю зе́млю и пусты́ню, от Га́вы да́же до Реммо́на, проти́ву хребту́ Иерусали́млю: и вознесе́тся, и на ме́сте пребу́дет, от врат Вениами́новых, да́же до ме́ста двере́й пе́рвых, да́же до врат уго́льных, и да́же до столпа́ Анамеи́лева, да́же до подточи́лий царе́вых, обита́ют в нем: и ана́фема не бу́дет ктому́, и всели́тся Иерусали́м наде́яйся.

На литии стихиры самогласны.
Глас 1:

Возше́д на небеса́, отону́дуже и соше́л еси́, / не оста́ви нас си́рых, Го́споди, / да прии́дет Твой Дух, нося́ мир ми́рови, / покажи́ сыно́м челове́ческим дела́ си́лы Твоея́, / Го́споди Человеколю́бче.

Возше́л еси́, Христе́, к Безнача́льному Отцу́ Твоему́, / неопи́санных Его́ недр не разлучи́выйся, / и прило́г си́лы хвале́ния трисвята́го не прия́ша, / но Еди́наго Сы́на и по вочелове́чении / позна́ша Тя, Го́споди, Единоро́дна Отцу́, / во мно́жестве щедро́т Твои́х поми́луй нас.

А́нгели Твои́, Го́споди, апо́столом глаго́лаху: / му́жие галиле́йстии, что стоите́, зря́ще на не́бо? / Сей есть Христо́с Бог, вознесы́йся от вас на не́бо, / Той прии́дет па́ки, / и́мже о́бразом ви́десте Его́ иду́ща на не́бо, / послужи́те Ему́ в преподо́бии и пра́вде.

Глас 4: Егда́ прише́л еси́ на го́ру, Христе́, Елео́нскую, / О́тчее соверши́ти благоволе́ние, / ужасо́шася небе́снии а́нгели, / и устраши́шася преиспо́днии. / Предста́ша же ученицы́ с ра́достию тре́петни, / я́ко глаго́лал еси́ им, / я́ко престо́л же готовля́шеся проти́в о́блак жду́щий, / врата́ же не́бо отве́рзшее добро́ту явля́ше, / и земля́ сокро́вища открыва́ет, / Ада́мову схожде́нию, я́ко позна́тися, и па́ки восхожде́нию. / Но стопы́ у́бо возвыша́хуся, я́коже ру́це, / уста́ же вельми́ благословля́ху, я́коже слы́шашеся, / о́блак подъе́мляше, и не́бо внутрь Тебе́ прия́т. / Де́ло сие́, Го́споди, соде́лал еси́ вели́кое и пресла́вное, / во спасе́ние душ на́ших.

Низше́дшее естество́ Ада́мово, / в до́льнейшия страны́ земли́, Бо́же, / новосотвори́вый Собо́ю превы́ше вся́каго нача́ла и вла́сти, возве́л еси́ днесь, / я́ко бо возлюби́в спосади́л еси́, / я́коже поми́ловав соедини́л еси́ Себе́, / я́ко соедини́вый спострада́л еси́, / я́ко безстра́стен пострада́в и спросла́вил еси́. / Но безпло́тнии, кто есть Сей, глаго́лаху, кра́сный Муж? / Но не челове́к то́чию, Бог же и Челове́к, / совокупле́нно и явля́емо. / Те́мже удивле́ни а́нгели, / во оде́ждах лета́юще о́крест ученико́в, / друзи́и же стоя́ще вопия́ху: / му́жие галиле́йстии, И́же от вас оты́де, / Сей есть Иису́с Челове́к Бог. / Бог Челове́к па́ки прии́дет, / Судия́ живы́х и ме́ртвых, / ве́рным же да́руяй / грехо́в проще́ние и ве́лию ми́лость.

Егда́ возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же, / ученико́м зря́щим, / о́блацы подыма́ху Тя с пло́тию, / врата́ взя́шася небе́сная, / лик а́нгельский ра́довашеся с весе́лием, / го́рнейшия си́лы зовя́ху глаго́люще: / возьми́те врата́ кня́зи ва́ша, / и вни́дет Царь сла́вы. / Ученицы́ же дивя́щеся глаго́лаху: / не разлучи́ся нас Па́стырю до́брый, / но посли́ нам Ду́ха Твоего́ Пресвята́го, / наставля́юща и утвержда́юща, и просвеща́юща, / и освяща́юща ду́ши на́ша.

Слава, и ныне, глас тойже: Го́споди, та́инство е́же от веко́в сокрове́нное и от родо́в, / испо́лнив, я́ко Благ, / прише́л еси́ со ученики́ Твои́ми на го́ру Елео́нскую, / име́я Ро́ждшую Тя Творца́ и всех Соде́теля, / Той бо в стра́сти Твое́й ма́терски па́че всех боле́зновавшей, / подоба́ше и сла́вою пло́ти Твоея́, / премно́гия наслади́тися ра́дости. / Ея́же и мы причаща́ющеся, / е́же на небеса́ восхо́дом Твои́м, Влады́ко, / вели́кую Твою́ ми́лость на нас бы́вшую сла́вим.

На стиховне стихиры самогласны, глас 2:

Роди́лся еси́, я́ко Сам восхоте́л еси́, / яви́лся еси́, я́ко Сам изво́лил еси́, / пострада́л еси́ пло́тию, Бо́же наш, / из ме́ртвых воскре́сл еси́ попра́в смерть. / Возне́слся еси́ во сла́ве, вся́ческая исполня́яй, / и посла́л еси́ нам Ду́ха Боже́ственнаго, / е́же воспева́ти и сла́вити Твое́ Божество́.

Стих: Вси язы́цы, восплещи́те рука́ми, воскли́кните Бо́гу гла́сом ра́дования.

Восприе́млему Тебе́, Христе́, от горы́ Ма́сличныя, / си́лы зря́ще, друг дру́гу вопия́ху: / кто есть Сей? И глаго́лет к ним: / Сей есть держа́вный и си́льный, / Сей есть си́льный в бра́ни, / Сей есть вои́стинну Царь сла́вы. / И почто́ Ему́ червле́ны ри́зы? / Из Восо́ра прихо́дит, е́же есть пло́ти. / Ты же Сам, я́ко Бог, одесну́ю сед вели́чествия, / посла́л еси́ нам Ду́ха Свята́го, / да наста́вит и спасе́т ду́ши на́ша.

Стих: Взы́де Бог в воскликнове́нии, Госпо́дь во гла́се тру́бне.

Возне́слся еси́ во сла́ве на горе́ Ма́сличней, Христе́ Бо́же, / пред Твои́ми ученики́, / и сел еси́ одесну́ю Отца́, / вся́ческая исполня́яй Божество́м, / и посла́л еси́ им Ду́ха Свята́го, / просвеща́юща и утвержда́юща, / и освяща́юща ду́ши на́ша.

Слава, и ныне, глас 6: Взы́де Бог в воскликнове́нии, / Госпо́дь во гла́се тру́бне, / е́же вознести́ па́дший о́браз Ада́мов, / и посла́ти Ду́ха Уте́шителя, / е́же освяти́ти ду́ши на́ша.

Таже, Ны́не отпуща́еши: И Трисвятое.

На благословении хлебов,
тропарь праздника, глас 4:

Возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш, / ра́дость сотвори́вый ученико́м, / обетова́нием Свята́го Ду́ха, / извеще́нным им бы́вшим благослове́нием, / я́ко Ты еси́ Сын Бо́жий, Изба́витель ми́ра. Трижды.

И чтение великое в Деяниих святых Апостол.

А идеже несть всенощнаго: по Ны́не отпуща́еши: тропарь праздника единожды. На Повечерии по Досто́йно: кондак праздника.

Полунощницу поем по обычаю с кафисмою. По 1-м Трисвятом, вместо, Се Жени́х: глаголем тропарь праздника. По 2-м Трисвятом, вместо, Помяни́ Го́споди, я́ко Благ: глаголем кондак праздника. Таже, Го́споди поми́луй, 12. И отпуст. Молитвы, Помяни́ Го́споди, в наде́жди: не глаголем. Утрени начало по обычаю. И абие чтец глаголет: Прииди́те поклони́мся: трижды. и обычныя два псалма, 19 и 20. И шестопсалмие.

В ЧЕТВЕРТОК НА УТРЕНИ

На Бог Господь,
тропарь праздника трижды, глас 4:

Возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш, / ра́дость сотвори́вый ученико́м, / обетова́нием Свята́го Ду́ха, / извеще́нным им бы́вшим благослове́нием, / я́ко Ты еси́ Сын Бо́жий, Изба́витель ми́ра.

По 1-м стихословии седален, глас 1.
Подобен: Ка́мени запеча́тану:

А́нгелом, дивя́щимся восхо́да стра́нному, / и ученико́м, ужаса́ющимся стра́шному взы́тия, / возше́л еси́ со сла́вою, я́ко Бог, / и врата́ Тебе́ взя́шася, Спа́се. / Сего́ ра́ди си́лы небе́сныя дивля́хуся вопию́ще: / сла́ва снизхожде́нию Твоему́, Спа́се, / сла́ва ца́рствию Твоему́, / сла́ва вознесе́нию Твоему́, Еди́не Человеколю́бче. [Дважды.]

По 2-м стихословии седален, глас 3:
Подобен: Красоте́ де́вства:

Преве́чный Бог и безнача́льный, / е́же восприя́т естество́ челове́ческое, / обоготвори́в та́йно днесь вознесе́. / А́нгели предтеку́ще апо́столом пока́зоваху / Сего́ иду́ща на небеса́ со сла́вою мно́гою, / Тому́же поклони́вшеся глаго́лаху: / сла́ва Бо́гу возне́сшемуся. [Дважды.]

Величание:

Велича́ем Тя, / Живода́вче Христе́, / и почита́ем е́же на Небеса́ / с пречи́стою Твое́ю Пло́тию / Боже́ственное вознесе́ние.

Псалом избранный:

1 лик Вси язы́цы восплещи́те рука́ми, воскли́кните Бо́гу гла́сом рад́ования. 2 Я́ко Госпо́дь Вы́шний стра́шен, Царь ве́лий по всей земли́. 1 Покори́ лю́ди нам, и язы́ки под но́ги на́ша. 2 Взы́де Бог в воскликнове́нии, Госпо́дь во гла́се тру́бне. 1 И взы́де на херуви́мы и лете́. 2 И возлете́ на крилу́ ве́тренню. 1 Возьми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возьми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. 2 Госпо́дь на небеси́ угото́ва престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. 1 Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́: седи́ одесну́ю Мене́, до́ндеже положу́ враги́ Твоя́ подно́жие ног Твои́х. 2 Поклони́теся Ему́ вси а́нгели Его́. 2 Бог седи́т на престо́ле святе́м Свое́м. И Той су́дит вселе́нней в пра́вду. 1 Престо́л Твой, Бо́же, в век ве́ка. 2 Я́ко взя́тся великоле́пие Твое́ превы́ше небе́с. 1 Вознеси́ся на небеса́, Бо́же, и по всей земли́ сла́ва Твоя́. 2 Кто я́ко Госпо́дь Бог наш, на высо́ких живы́й. 1 Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́. 2 По́йте Бо́гу на́шему, по́йте, по́йте Царе́ви на́шему, по́йте.

Слава, и ныне: Аллилу́иа, трижды.

По полиелеи седален, глас 5.
Подобен: Собезнача́льное Сло́во:

Соше́дый с небесе́ на земна́я, / и до́лу лежа́щии во а́дове стра́жи, / совоскреси́вый, я́ко Бог, Ада́мов зрак, / вознесе́нием Твои́м, Христе́, на небеса́ возве́д, / престо́лу Оте́ческому Твоему́ соседи́теля соде́лал еси́, / я́ко ми́лостив и Человеколю́бец. [Дважды.]

И чтение празднику: Похвальная словеса, творение кир Андреа, или прочих.

Степенна, глас 4. Антифон 1.
Ихже стихи повторяюще поем:

От ю́ности моея́ / мно́зи бо́рют мя стра́сти, / но Сам мя заступи́, / и спаси́, Спа́се мой.

Ненави́дящии Сио́на, / посрами́теся от Го́спода, / я́ко трава́ бо огне́м / бу́дете изсо́хше.

Слава: Святы́м Ду́хом / вся́ка душа́ живи́тся, / и чистото́ю возвыша́ется, / светле́ется Тро́ическим Еди́нством священнота́йне.

И ныне, тойже.

Прокимен, глас 4:

Взы́де Бог в воскликнове́нии, / Госпо́дь во гла́се тру́бне. Стих: Вси язы́цы восплещи́те рука́ми, воскли́кните Бо́гу гла́сом ра́дования.

Таже другий прокимен: Вся́кое дыха́ние / да хва́лит Го́спода. Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́.

Евангелие от Марка, зачало 71.
[Мк. 16, 9 – 20.]

Во вре́мя о́но воскре́с Иису́с зау́тра, в пе́рвую суббо́ту, яви́ся пре́жде Мари́и Магдали́ни, из нея́же изгна́ седмь бесо́в. Она́ же ше́дши возвести́ с Ним бы́вшим, пла́чущимся и рыда́ющим. И они́ слы́шавше, я́ко жив есть, и ви́ден бысть от нея́, не я́ша ве́ры. По сих же двема́ от них гряду́щема яви́ся ине́м о́бразом, иду́щема на село́. И та ше́дша возвести́ста про́чим: и ни те́ма ве́ры я́ша. Последи́ же возлежа́щим им единомуна́десяте яви́ся, и поноси́ неве́рствию их и жестосе́рдию, я́ко ви́девшим Его́ воста́вша не я́ша ве́ры. И рече́ им: ше́дше в мир весь, пропове́дите Ева́нгелие всей тва́ри. И́же ве́ру име́т и крести́тся, спасе́н бу́дет, а и́же не име́т ве́ры, осужде́н бу́дет. Зна́мения же ве́ровавшим сия́ после́дуют: и́менем Мои́м бе́сы иждену́т; язы́ки возглаго́лют но́вы; зми́я возму́т; а́ще и что сме́ртно испию́т, не вреди́т их; на неду́жныя ру́ки возложа́т, и здра́ви бу́дут. Госпо́дь же у́бо, по глаго́лании Его́ к ним, вознесе́ся на не́бо, и се́де одесну́ю Бо́га. Они́ же изше́дше пропове́даша всю́ду, Го́споду поспе́шствующу и сло́во утвержа́ющу после́дствующими зна́меньми. Ами́нь.

Таже глаголем единожды:

Воскресе́ние Христо́во ви́девше, / поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су, / еди́ному безгре́шному, / Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́, / и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим. / Ты бо еси́ Бог наш, / ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем, / и́мя Твое́ имену́ем. / Прииди́те вси ве́рнии, / поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию, / се бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ ми́ру. / Всегда́ благословя́ще Го́спода, / пое́м Воскресе́ние Его́: / распя́тие бо претерпе́в, / сме́ртию смерть разруши́.

Псалом 50. Сла́ва, глас 2: Моли́твами Апо́столов: И ны́не: Моли́твами Богоро́дицы: Таже, стих: Поми́луй мя Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й:

И поем настоящий самогласен, глас 6:

Днесь на небесе́х го́рния си́лы на́ше естество́ зря́ще, / дивя́щеся стра́ннаго о́браза восхо́ду, / недоумева́хуся друг ко дру́гу глаго́люще: / кто Сей прише́дый? / Ви́дяще же своего́ Влады́ку, / небе́сная врата́ взя́ти повелева́ху, / с ни́миже непреста́нно воспои́м / с пло́тию отону́ду па́ки Гряду́щаго, / я́ко Судию́ всех и Бо́га всеси́льна.

Каноны, глас пятый, со ирмосы на 8, и четвертый, на 6.

Канон, творение Иоанна монаха. Глас 5.
Песнь 1.

Ирмос: Спаси́телю Бо́гу / в мо́ри лю́ди немо́крыми нога́ми наста́вльшему, / и фарао́на со всево́инством пото́пльшему, / Тому́ Еди́ному пои́м, / я́ко просла́вися.

Воспои́м вси, лю́дие, / на ра́мех херуви́мских возне́сшуся со сла́вою Христу́, / и спосади́вшему нас одесну́ю Отца́, / песнь побе́дную, я́ко просла́вися.

Хода́тая Бо́гу и челове́ком Христа́, / ли́цы а́нгельстии ви́девше, с пло́тию в вы́шних удивля́хуся, / согла́сно же воспева́ху песнь побе́дную, я́ко просла́вися.

Я́вльшемуся Бо́гу на горе́ Сина́йстей, / и зако́н да́вшему богови́дцу Моисе́ю, / от горы́ Елео́нския возне́сшемуся пло́тию, / Тому́ вси воспои́м, я́ко просла́вися.

Богородичен: Пречи́стая Ма́ти Бо́жия, / Воплоще́ннаго от Тебе́, и от недр Роди́теля не отсту́пльшаго Бо́га / непреста́нно моли́, / от вся́каго обстоя́ния спасти́, я́же созда́.

Другий канон господина Иосифа,
егоже краестрочие по алфавиту.
Во осмой же и девятой песни:
Оди́ Ио́сиф, еже есть, песнь Ио́сифова, глас 4.
Песнь 1.

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́:

Воскре́сл еси́ тридне́вен, по естеству́ безсме́ртный, / и яви́лся еси́ единона́десятим и всем ученико́м, / и восте́кл еси́ Христе́ ко Отцу́, / о́блаком носи́мь, всех Тво́рче.

Вопие́т я́вственно поя́ Дави́д богодохнове́нный, / взы́де Госпо́дь к небе́сным, в воскликнове́нии и трубы́ шу́ме, / и к началосве́тному Отцу́ доспе́.

Слава: Состаре́вшийся, Го́споди, мир мно́гими грехми́, / обнови́в стра́стию Твое́ю и воста́нием Твои́м, / возше́л еси́ носи́мь о́блаком к пренебе́сным, / сла́ва сла́ве Твое́й.

И ныне, Богородичен: Влады́ку родила́ еси́ всех, всенепоро́чная Влады́чице, / страсть во́льную прии́мшаго, / и возше́дша к Своему́ Отцу́, / Его́же не оста́ви, а́ще и плоть взят.

Катавасия: Боже́ственным покрове́н, / медленоязы́чный мра́ком, / извити́йствова Богопи́санный зако́н, / ти́ну бо оттря́с очесе́ у́мнаго, / ви́дит Су́щаго, / и науча́ется Ду́ха ра́зуму, / хваля́ Боже́ственными пе́сньми.

Песнь 3.

Ирмос: Си́лою Креста́ Твоего́, Христе́, / утверди́ мое́ помышле́ние, / во е́же пе́ти и сла́вити / спаси́тельное Твое́ вознесе́ние.

Возше́л еси́, Жизнода́вче Христе́, ко Отцу́, / и возне́сл еси́ род наш, Человеколю́бче, / неизрече́нным благоутро́бием Твои́м.

Чи́ни а́нгельстии, Спа́се, / челове́ческое естество́ ви́девше совосходя́щее Тебе́, / непреста́нно удивля́еми воспева́ху Тя.

Ужаса́хуся а́нгельстии ли́цы, Христе́, / зря́ще Тя с телесе́м возне́сшася, / и воспева́ху свято́е Твое́ вознесе́ние.

Естество́ челове́ческое, Христе́, / тле́нием па́дшее возста́вил еси́, / и восхо́дом Твои́м возне́сл еси́, / и с Собо́ю нас просла́вил еси́.

Богородичен: Моли́ непреста́нно, Чи́стая, / Произше́дшаго от ложе́сн Твои́х, / изба́витися пре́лести диа́воли, / пою́щим Тя, Ма́терь Бо́жию.


Ин. Ирмос: Твоя́ песносло́вцы Богоро́дице:

Возьми́те врата́ небе́сная, / се прии́де Христо́с Царь тва́ри, / в те́ло обо́лкся земно́е, / го́рнейшим глаго́лаху си́лам до́льнейшия.

Взыска́в, Христе́, прельще́ннаго пре́лестию зми́евою Ада́ма, / я́ко в сего́ оболки́йся, / возше́л еси́ и сел еси́ одесну́ю, я́ко сопресто́лен Отцу́, / пою́щим а́нгелом Тебе́.

Слава: Земля́ пра́зднует и лику́ет, ра́дуется и не́бо, / вознесе́нием днесь Творца́ тва́ри, / предъявле́нно соедини́вшаго разстоя́щаяся хоте́нием.

И ныне, Богородичен: Сме́рти роди́вши Разруши́теля, / Еди́наго безсме́ртнаго Бо́га, / Де́во Ма́ти Всечи́стая, / Того́ при́сно умоли́, / умерщвля́ющия моя́ стра́сти умори́ти и спасти́ мя.

Катавасия: Разве́рзе утро́бы неча́дствовавшия у́зы, / доса́ду же неудоботерпи́му благоча́дствующия, / еди́на моли́тва проро́чицы дре́вле А́нны, / нося́щия дух сокруше́н, / к Си́льному и Бо́гу ра́зумов.

Седален, глас 8.
Подобен: Прему́дрости:

Всед на о́блаки небе́сныя, / оста́вив мир су́щим на земли́, / возше́л и сел еси́ одесну́ю Отца́, / я́ко Единосу́щен Сему́ сый и Ду́ху. / А́ще бо и во пло́ти яви́лся еси́, но непрело́жен пребы́л еси́, / те́мже ча́еши соверше́ния коне́ц, / суди́ти гряды́й на зе́млю ми́ру всему́. / Правосу́де Го́споди, пощади́ ду́ши на́ша, / прегреше́ний оставле́ние да́руя, / я́ко Бог ми́лостив, рабо́м Твои́м.

Слава, и ныне: тойже. И чтение праздника.

Песнь 4.

Ирмос: Услы́шах слух си́лы Креста́, / я́ко рай отве́рзеся им / и возопи́х: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Возне́слся еси́ во сла́ве, а́нгелов Царю́, / Уте́шителя нам от Отца́ посла́в. / Те́мже вопие́м: / сла́ва, Христе́, вознесе́нию Твоему́.

Я́ко взы́де Спас ко Отцу́ с пло́тию, / удиви́шася Ему́ а́нгельская во́инства, и возопи́ша: / сла́ва, Христе́, вознесе́нию Твоему́.

А́нгельския си́лы го́рнейшим вопия́ху: / врата́ возьми́те, Христу́ на́шему Царю́, / Его́же воспева́ем вку́пе со Отце́м и Ду́хом.

Богородичен: Де́ва роди́ и ма́терняя не позна́, / но Ма́ти у́бо есть, Де́вою же пребы́сть, / Ю́же воспева́юще, ра́дуйся, Богоро́дице, взыва́ем.


Ин. Ирмос: Седя́й в сла́ве:

Иису́с Жизнода́вец прии́м, и́хже возлюби́, / на Елео́нскую го́ру восхо́дит, / и сих благослови́, / и о́блаком носи́мь О́тчая не́дра доспе́, / я́же ника́коже оста́вил.

Мир весь пра́зднует ви́димый и неви́димый, / в ра́дости а́нгели лику́ют, / и челове́цы славосло́вяще непреста́нно вознесе́ние, / пло́тию Соедини́вшагося нам бла́гостию.

Слава: Разруши́вый держа́ву сме́рти, я́ко безсме́ртный, Го́споди, / безсме́ртие всем дарова́л еси́, Человеколю́бче, / и возне́слся еси́ во сла́ве, / зря́щим Тя честны́м ученико́м, Иису́се всеси́льне.

И ныне, Богородичен: Блаже́нно чре́во Твое́, Всенепоро́чная, бысть, / чре́во бо а́дово пресла́вно истощи́вшаго, / несказа́нно вмести́ти сподо́билася еси́, / Его́же моли́ спасти́ нас, пою́щих Тя.

Катавасия: Царю́ царе́й, / Яковы́й от Якова́го еди́н Сло́ве произше́дый, / от Отца́ безвино́внаго, / равномо́щнаго Твоего́ Ду́ха апо́столом и́стинно посла́л еси́, / я́ко Благоде́теля пою́щим: / сла́ва держа́ве Твое́й, Го́споди.

Песнь 5.

Ирмос: У́тренююще вопие́м Ти: / Го́споди, спаси́ ны, / Ты бо еси́ Бог наш, / ра́зве бо Тебе́ ино́го не зна́ем.

Испо́лнив весе́лия вся́ческая Ми́лостиве, / к го́рним си́лам с пло́тию прише́л еси́.

А́нгельския си́лы взе́млема Тебе́ ви́девше, / врата́, взыва́ху, Царю́ на́шему возьми́те.

Апо́столи ви́девше возвыша́ема Спа́са, / с тре́петом взыва́ху Царю́ на́шему: сла́ва Тебе́.

Богородичен: Де́ву по рождестве́ пое́м Тя, Богоро́дице, / Ты бо Бо́га Сло́ва пло́тию ми́рови родила́ еси́.


Ин. Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая:

Умертви́в смерть Твое́ю сме́ртию, Го́споди, / взем и́хже возлюби́л еси́, / возше́л еси́ на Ма́сличную го́ру святу́ю, / и отту́ду восте́кл еси́, Христе́, к Твоему́ Роди́телю, о́блаком носи́мь.

Стра́нно Твое́ рождество́, стра́нно Твое́ воскресе́ние, / стра́нно и стра́шно Твое́ Жизнода́вче, е́же от горы́ Боже́ственное вознесе́ние, / е́же изобразу́я Илиа́ четвероко́нный восхожда́ше, / воспева́я Тя, Человеколю́бче.

Слава: Зря́щим апо́столом веща́ху а́нгели: / му́жие галиле́йстии, что чудите́ся вознесе́нию Жизнода́вца Христа́, / Сей прии́дет па́ки на зе́млю / суди́ти ми́ру всему́, я́ко Судия́ пра́веднейший.

И ныне, Богородичен: Де́ву сохрани́в Тя по рождестве́ нетле́нну, / восхо́дит Христо́с ко Отцу́, Богороди́тельнице, Его́же не оста́ви, / а́ще и плоть прия́т из Тебе́, мы́сленную же и одушевле́нную, / за ми́лость неизрече́нную.

Катавасия: Реши́тельное очище́ние грехо́в, / огнедохнове́нную приими́те Ду́ха ро́су, / о ча́да светообра́зная церко́вная. / Ны́не от Сио́на бо изы́де зако́н, / языкоогнеобра́зная Ду́ха благода́ть.

Песнь 6.

Ирмос: Обы́де мя бе́здна, / гроб мне кит бысть, / аз же возопи́х к Тебе́, Человеколю́бцу, / и спасе́ мя десни́ца Твоя́, Го́споди.

Взыгра́шася апо́столи, / зря́ще на высоту́ днесь Зижди́теля взе́млема, / упова́нием Ду́ха, / и стра́хом зовя́ху: сла́ва восхо́ду Твоему́.

Предста́ша а́нгели, / вопию́ще, Христе́, ученико́м Твои́м: / и́мже о́бразом ви́десте Христа́ восходя́ща с пло́тию, / па́ки прии́дет Пра́ведный всех Судия́.

Я́ко ви́деша Тя, Спа́се наш, небе́сныя си́лы, / на высоту́ взе́млема с те́лом, взыва́ху, глаго́люще: / вели́ко, Влады́ко, человеколю́бие Твое́.

Богородичен: Купину́ Тя неопали́мую и го́ру, / и ле́ствицу одушевле́нную, и дверь небе́сную / досто́йно сла́вим, Мари́е сла́вная, правосла́вных похвало́.


Ин. Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е:

Да ка́плют нам свы́ше о́блацы весе́лие ве́чное, / Христо́с бо о́блаком, я́ко херуви́мы, носи́мый, / к Своему́ Отцу́ восхо́дит днесь.

Пло́ти яви́вся подо́бием, / пре́жде разстоя́щаяся собра́л еси́ во еди́но, Человеколю́бче, / и возне́слся еси́, Ще́дре, в небе́сная, / зря́щим Тя ученико́м Твои́м.

Слава: Что червле́ны ри́зы пло́ти соедини́вшагося дебельству́? / Святи́и а́нгели Христа́ зря́ще веща́ху, / стра́сти честны́я Боже́ственныя нося́ща о́бразы.

И ныне, Богородичен: Пое́м Отрокови́це зача́тие, / пое́м Твое́ неизрече́нное рождество́, / и́мже изба́вихомся, Чи́стая, тли и озлобле́ния, / и мра́чнаго а́дова затворе́ния.

Катавасия: Очище́ние нам, Христе́, / и спасе́ние, Влады́ко, / возсия́л еси́ от Де́вы, / да я́ко проро́ка / от зве́ря морска́го пе́рсей Ио́ну, / от тли исхити́ши всего́ Ада́ма всеро́дна па́дшаго.

Кондак самогласен, глас 6:

Е́же о нас испо́лнив смотре́ние, / и я́же на земли́ соедини́в Небе́сным, / возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш, / ника́коже отлуча́яся, / но пребыва́я неотсту́пный, / и вопия́ лю́бящим Тя: / Аз есмь с ва́ми, и никто́же на вы.

Икос: Я́же земли́ на земли́ оста́вившии, / я́же пе́пельная пе́рсти уступа́ющии, прииди́те воспря́нем, / и на высоту́ возведе́м о́чи и мы́сли, / впери́м ви́ды, вку́пе и чу́вства, на небе́сная врата́, сме́ртнии, / непщу́им бы́ти в Ма́сличной горе́, / и взира́ти на Избавля́ющаго на о́блацех носи́ма. / Отону́ду бо Госпо́дь на небеса́ востече́, / и та́мо даролюбе́зны да́ры раздая́ апо́столом Свои́м, / уте́шив я́, я́ко Оте́ц, и утверди́в я́, / наста́вив, я́ко сыно́в, и рече́ к ним: не разлуча́юся вас, / Аз есмь с ва́ми, и никто́же на вы.

Синаксарь.

Песнь 7.

Ирмос: В пещи́ о́гненней / песносло́вцы спасы́й о́троки, / благослове́н Бог оте́ц на́ших.

На о́блацех све́та вознесы́йся и спасы́й мир, / благослове́н Бог оте́ц на́ших.

На ра́му, Спа́се, заблу́ждшее взем естество́, возне́сся, / Бо́гу и Отцу́ приве́л еси́.

Возше́дый во пло́ти к безпло́тному Отцу́, / благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Умерщвле́ное на́ше грехо́м естество́ взем, / Твоему́ сво́йственному Отцу́, Спа́се, приве́л еси́.

Богородичен: От Де́вы ро́ждься, Ю́же Богоро́дицу соде́лал еси́, / благослове́н Бог оте́ц на́ших.


Ин. Ирмос: Не послужи́ша тва́ри:

Све́тлый Тя Свет су́ща, подъя́т о́блак, Го́споди, / от земли́ па́че ума́ восприе́млема / и небе́снии собо́ри восхвали́ша со апо́столы, глаго́люще: / Бо́же, благослове́н еси́.

Рука́ма вси ра́дующеся воспле́щим, вознесе́нием Христо́вым, и воскли́кнем: / взы́де Бог во гла́се тру́бне, и се́де одесну́ю, / я́ко сопресто́лен Отцу́ во ве́ки.

Слава: Поя́ дре́вле Моисе́й вели́кий, взыва́ше: / да покло́нятся восходя́щу Христу́ небе́снии а́нгели, я́ко всех Царю́, / ему́же зове́м: отце́в Го́споди и Бо́же, благослове́н еси́.

И ныне, Богородичен: О чуде́с пресла́вных! / Ка́ко вмести́ла еси́ / Бо́га невмести́маго Богора́дованная, пло́тию обнища́вшаго, / и со сла́вою мно́гою в небе́сная возне́сшагося днесь, / и оживи́вшаго челове́ки?

Катавасия: Согла́сная возшуме́ орга́нская песнь, / почита́ти златосотворе́нный безду́шный истука́н: / Уте́шителева же светоно́сная благода́ть почеству́ет, / е́же вопи́ти: / Тро́ице Еди́ная, равноси́льная, безнача́льная, благослове́на еси́.

Песнь 8.

Ирмос: Из Отца́ пре́жде век рожде́ннаго Сы́на и Бо́га, / и в после́дняя ле́та воплоще́ннаго от Де́вы Ма́тере, / свяще́нницы, по́йте, / лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Во двою́ существу́ возлете́вшаго Жизнода́вца Христа́ на небеса́ со сла́вою, / и Отцу́ соседя́щаго, / свяще́нницы, по́йте, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

От рабо́ты и́дольския тварь изба́вившаго, / и предста́вившаго ту свобо́дну Твоему́ Отцу́, / Тебе́, Спа́се, пое́м, / и Тебе́ превозно́сим во вся ве́ки.

Свои́м схожде́нием низложи́вшаго супоста́та, / и Свои́м возше́ствием возне́сшаго челове́ки, / свяще́нницы, по́йте, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Богородичен: Херуви́мов превы́шшая яви́лася еси́, Богоро́дице Чи́стая, / во чре́ве Твое́м си́ми Носи́маго носи́вшая, / Его́же со безпло́тными, челове́цы, славосло́вим во вся ве́ки.


Ин. Ирмос: О́троки благочести́выя:

Яви́шася у́мове апо́столом в вознесе́нии и веща́ху, / что взира́юще стоите́ дивя́щеся? / Сей восходя́й в небе́сная, / прии́дет и па́ки суди́ти и́же на земли́ челове́ком, / Судия́ сый Еди́н.

Дади́м Бо́гу вели́чие, / хвалы́ согла́сие воскли́кнем, / воспои́м, лику́им, рука́ми же воспле́щим: / взы́де Бог наш на небеса́ от земли́, / а́нгелом, арха́нгелом пою́щим Сего́, / я́ко Влады́ку и Творца́ всех.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Взя́тся превы́ше А́нгел естество́ на́ше, дре́вле отпа́дшее, / и на престо́ле посажде́но бысть Боже́ственне, па́че смы́сла. / Прииди́те, торжеству́им и воззове́м: / Го́спода по́йте дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Се Сын Твой, Богоро́дице, / плени́в Кресто́м Свои́м смерть, воскре́се тридне́вен, / и ученико́м Свои́м я́влься, востече́ к небе́сным, / с ни́миже Тебе́ покланя́ющеся / пое́м и славосло́вим во вся ве́ки.

Таже, Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Катавасия: Разреша́ет у́зы, / и ороша́ет пла́мень, / трисве́тлый Богонача́лия О́браз, / пою́т о́троцы, / благослови́т же Еди́наго Спа́са и Вседе́теля, / я́ко Благоде́теля / сотворе́нная вся́ческая тварь.

Честне́йшую: не поем, но поем припев: Велича́й душе́ моя́, / возне́сшагося от земли́ на не́бо, / Христа́ Жизнода́вца.

Песнь 9.

Ирмос: Тя па́че ума́ и словесе́, Ма́терь Бо́жию, / в ле́то Безле́тнаго неизрече́нно ро́ждшую, / ве́рнии, единому́дренно велича́ем.

Тебе́, Изба́вителя ми́ра, Христа́ Бо́га, / апо́столи ви́дяще Боже́ственно возвыша́ема, / со стра́хом игра́юще велича́ху.

Твою́ обожи́вшуюся плоть / зря́ще, Христе́, на высоте́ а́нгели, / друг ко дру́гу глаго́лаху: / вои́стинну Сей есть Бог наш.

Тебе́ безпло́тных чи́нове, Христе́ Бо́же, / на о́блацех взе́млема ви́дяще, взыва́ху: / сла́вы Царю́, врата́ возьми́те.

Тебе́ соше́дшаго да́же до после́дних земли́, / и челове́ка спа́сшаго, / и восхожде́нием Твои́м возвы́сившаго, сего́ велича́ем.

Богородичен: Ра́дуйся, Богоро́дице Ма́ти Христа́ Бо́га, / Его́же родила́ еси́, / днесь от земли́ возноси́ма / со апо́столы зря́щи, возвелича́ла еси́.


Вторый припев: А́нгели восхожде́ние Влады́ки зря́ще, ужаса́хуся, / ка́ко со сла́вою взя́тся от земли́ на го́рняя.

Ин. Ирмос: Всяк земноро́дный:

О даро́в па́че постиже́ния! / О та́инства стра́шнаго! / Все́ми бо влады́чествуяй, от земли́ отходя́ к небе́сным, / ученико́м посла́ Ду́ха Свята́го, / просвети́вшаго сих смысл, / и о́гненны сотвори́вшаго благода́тию.

Полцы́ учени́честии, Госпо́дь рече́, вы седи́те во Иерусали́ме, / и Аз низпослю́ вам Уте́шителя друга́го, / Отцу́ сопресто́льна и Мне равноче́стна, / Его́же ви́дите взима́ема и о́блаком све́тлым носи́ма.

Слава: Взя́тся я́ве великоле́пие вы́ше небе́с, пло́тию обнища́вшаго, / и соседе́нием Отца́ почте́ся естество́ на́ше отпа́дшее, / торжеству́им и согла́сно вси воскли́кнем, / и воспле́щим рука́ми ра́дующеся.

И ныне, Богородичен: Свет от Све́та возсия́вый, Всенепоро́чная, из Тебе́ возсия́, / и че́рность безбо́жия всю разруши́, / и в нощи́ спя́щих просвети́. / Сего́ ра́ди вси по до́лгу Тя во ве́ки при́сно ублажа́ем.

Катавасия: Ра́дуйся, Цари́це, / Матероде́вственная сла́во, / вся́ка бо удобообраща́тельная благоглаго́ливая уста́ / вити́йствовати не мо́гут, / Тебе́ пе́ти досто́йно, / низумева́ет же ум всяк, Твое́ Рождество́ разуме́ти. / Те́мже Тя согла́сно сла́вим.

Ексапостиларий самогласен:

Ученико́м зря́щим Тя, / возне́слся еси́, Христе́, ко Отцу́ соседя́, / а́нгели предтеку́ще зовя́ху: / возьми́те врата́, возьми́те, / Царь бо взы́де к нача́льному Све́ту сла́вы. [Трижды.]

На хвалитех, Вся́кое дыха́ние:
поставим стихи 4 и поем стихиры, глас 1.
Подобен: Небе́сных чино́в:

А́нгельски, и́же в ми́ре, торжеству́им, / на престо́ле сла́вы Бо́гу носи́мому, / взыва́юще пе́ние: / Свят еси́, О́тче небе́сный, / Соприсносу́щный Сло́ве, / Свят еси́ и Ду́ше Всесвяты́й. [Дважды.]

Нача́льницы а́нгелов смотря́юще, Спа́се, восхожде́ния стра́нное, / недоумева́хуся друг ко дру́гу: / что виде́ние сие́? / Челове́к у́бо зра́ком ви́димый, / я́коже Бог, превы́ше небе́с / с пло́тию восхо́дит.

Галиле́ане зря́ще Тя вознесе́нна, / от Ма́сличныя горы́ с те́лом, Сло́ве, / слы́шаху а́нгелов вопию́щим им: / что стоите́ зря́ще? / Сей прии́дет па́ки с пло́тию, / и́мже о́бразом ви́десте.

Слава, и ныне, глас 2: Роди́лся еси́, я́ко Сам восхоте́л еси́, / яви́лся еси́, я́ко Сам изво́лил еси́, / пострада́л еси́ пло́тию, Бо́же наш, / из ме́ртвых воскре́сл еси́ попра́в смерть. / Возне́слся еси́ во сла́ве, вся́ческая исполня́яй, / и посла́л еси́ нам Ду́ха Боже́ственнаго, / е́же воспева́ти и сла́вити Твое́ Божество́.

Славословие великое. Дается и святый елей братии. И поучение Студитово.

Отпуст:

И́же во сла́ве вознесы́йся от нас на не́бо, и одесну́ю се́дый Бо́га и Отца́, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами пречи́стыя Своея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

И час 1-й в притворе. И совершенный отпуст.

НА ЛИТУРГИИ

Поем настоящия антифоны, псалом 46, глас 2.

Стих 1: Вси язы́цы восплещи́те рука́ми, / воскли́кните Бо́гу гла́сом рад́ования.

Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се, спаси́ нас.

Стих 2: Я́ко Госпо́дь Вы́шний стра́шен, / Царь ве́лий по всей земли́.

Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се, спаси́ нас.

Стих 3: Покори́ лю́ди нам / и язы́ки под но́ги на́ша.

Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се, спаси́ нас.

Стих 4: Взы́де Бог в воскликнове́нии, / Госпо́дь во гла́се тру́бне.

Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се, спаси́ нас.

Слава, и ныне: Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се, спаси́ нас.

Антифон 2, псалом 47, глас 2.

Стих 1: Ве́лий Госпо́дь и хва́лен зело́, / во гра́де Бо́га на́шего, в горе́ святе́й Его́.

Спаси́ нас, Сы́не Бо́жий, / вознесы́йся во сла́ве, пою́щия Ти: / Аллилу́иа.

Стих 2: Го́ры Сио́нския, ре́бра Се́верова, / град Царя́ вели́каго.

Спаси́ нас, Сы́не Бо́жий, / вознесы́йся во сла́ве, пою́щия Ти: / Аллилу́иа.

Стих 3: Бог в тя́жестех Его́ зна́емь есть, / егда́ заступа́ет и́.

Спаси́ нас, Сы́не Бо́жий, / вознесы́йся во сла́ве, пою́щия Ти: / Аллилу́иа.

Стих 4: Я́ко се ца́рие зе́мстии собра́шася, / снидо́шася вку́пе.

Спаси́ нас, Сы́не Бо́жий, / вознесы́йся во сла́ве, пою́щия Ти: / Аллилу́иа.

Слава, и ныне: Единоро́дный Сы́не:

Антифон 3, псалом 48, глас 4.

Стих 1: Услы́шите сия́, вси язы́цы, / внуши́те вси, живу́щии по вселе́нней.

Тропарь, глас 4:

Возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш, / ра́дость сотвори́вый ученико́м, / обетова́нием Свята́го Ду́ха, / извеще́нным им бы́вшим благослове́нием, / я́ко Ты еси́ Сын Бо́жий, Изба́витель ми́ра.

Стих 2: Земноро́днии же и сы́нове челове́честии, / вку́пе бога́т и убо́г.

Тропарь: Возне́слся еси́ во сла́ве:

Стих 3: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость, / и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум.

Тропарь: Возне́слся еси́ во сла́ве:

Стих 4: Приклоню́ в при́тчу у́хо мое́, / отве́рзу во псалти́ри гана́ние мое́.

Тропарь: Возне́слся еси́:

Входный:

Взы́де Бог в воскликнове́нии, / Госпо́дь во гла́се тру́бне.

Тропарь, глас 4:

Возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш, / ра́дость сотвори́вый ученико́м, / обетова́нием Свята́го Ду́ха, / извеще́нным им бы́вшим благослове́нием, / я́ко Ты еси́ Сын Бо́жий, Изба́витель ми́ра.

Слава, и ныне, кондак самогласен, глас 6:

Е́же о нас испо́лнив смотре́ние, / и я́же на земли́ соедини́в Небе́сным, / возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш, / ника́коже отлуча́яся, / но пребыва́я неотсту́пный, / и вопия́ лю́бящим Тя: / Аз есмь с ва́ми, и никто́же на вы.

Таже Трисвятое.

Прокимен, глас 7:

Вознеси́ся на небеса́, Бо́же, / и по всей земли́ сла́ва Твоя́. Стих: Гото́во се́рдце мое́, Бо́же, гото́во се́рдце мое́, воспою́ и пою́ во сла́ве мое́й.

Апостол в Деяниих, зачало 1.
[Деян. 1, 1 – 12.]

Пе́рвое у́бо сло́во сотвори́х о всех, о Фео́филе, я́же нача́т Иису́с твори́ти же и учи́ти да́же до дне, во́ньже, запове́дав апо́столом Ду́хом Святы́м, и́хже избра́, вознесе́ся. Пред ни́миже и поста́ви Себе́ жи́ва по страда́нии Свое́м во мно́зех и́стинных зна́мениих, де́ньми четы́редесятьми явля́яся им и глаго́ля я́же о Ца́рствии Бо́жии: С ни́миже и яды́й, повеле́ им от Иерусали́ма не отлуча́тися, но жда́ти обетова́ния О́тча, е́же слы́шасте от Мене́: Я́ко Иоа́нн у́бо крести́л есть водо́ю, вы же и́мате крести́тися Ду́хом Святы́м не по мно́зех сих днех. Они́ же у́бо соше́дшеся, вопроша́ху Его́, глаго́люще: Го́споди, а́ще в ле́то сие́ устроя́еши ца́рствие Изра́илево? Рече́ же к ним: несть ва́ше разуме́ти времена́ и ле́та, я́же Оте́ц положи́ во Свое́й вла́сти. Но прии́мете си́лу, наше́дшу Свято́му Ду́ху на вы, и бу́дете Ми свиде́телие во Иерусали́ме же и во всей Иуде́и и Самари́и, и да́же до после́дних земли́. И сия́ рек, зря́щим им, взя́тся, и о́блак подъя́т Его́ от о́чию их. И я́ко взира́юще бя́ху на не́бо, иду́щу Ему́, и се му́жа два ста́ста пред ни́ми во оде́жди беле́. Я́же и реко́ста: му́жие Галиле́йстии, что стоите́ зря́ще на не́бо? Сей Иису́с, вознесы́йся от вас на не́бо, та́кожде прии́дет, и́мже о́бразом ви́десте Его́ иду́ща на не́бо. Тогда́ возврати́шася во Иерусали́м от горы́ нарица́емыя Елео́н, я́же есть близ Иерусали́ма, суббо́ты иму́щия путь.

Аллилуиа, глас 2: Взы́де Бог в воскликнове́нии, Госпо́дь во гла́се тру́бне. Стих: Вси язы́цы, восплещи́те рука́ми, воскли́кните Бо́гу гла́сом ра́дования.

Евангелие от Луки, зачало 114.
[Лк. 24, 36 – 53.]

Во вре́мя о́но, воскре́с Иису́с от ме́ртвых, и ста посреде́ учени́к Свои́х, и глаго́ла им: мир вам. Убоя́вшеся же и пристра́шни бы́вше, мня́ху дух ви́дяще. И рече́ им: что смуще́ни есте́; и почто́ помышле́ния вхо́дят в сердца́ ва́ша? Ви́дите ру́це Мои́ и но́зе Мои́, я́ко Сам Аз есмь. Осяжи́те Мя и ви́дите, я́ко дух пло́ти и ко́сти не и́мать, я́коже Мене́ ви́дите иму́ща. И сие́ рек, показа́ им ру́це и но́зе. Еще́ же не ве́рующим им от ра́дости и чудя́щимся, рече́ им: и́мате ли что сне́дно зде? Они́ же да́ша Ему́ ры́бы печены́ часть, и от пчел сот. И взем, пред ни́ми яде́. Рече́ же им: сия́ суть словеса́, я́же глаго́лах к вам еще́ сый с ва́ми, я́ко подоба́ет сконча́тися всем напи́санным в зако́не Моисе́ове и проро́цех и псалме́х о Мне. Тогда́ отве́рзе им ум разуме́ти Писа́ния. И рече́ им: я́ко та́ко пи́сано есть, и та́ко подоба́ше пострада́ти Христу́, и воскре́снути от ме́ртвых в тре́тий день, и пропове́датися во и́мя Его́ покая́нию и отпуще́нию грехо́в во всех язы́цех, наче́нше от Иерусали́ма. Вы же есте́ свиде́телие сим. И се, Аз послю́ обетова́ние Отца́ Моего́ на вы: вы же седи́те во гра́де Иерусали́мсте, до́ндеже облече́теся си́лою свы́ше. Изве́д же их вон до Вифа́нии, и воздви́г ру́це Свои́, и благослови́ их. И бысть егда́ благословля́ше их, отступи́ от них и возноша́шеся на не́бо. И ти́и поклони́шася Ему́ и возврати́шася во Иерусали́м с ра́достию вели́кою: И бя́ху вы́ну в це́ркви, хва́ляще и благословя́ще Бо́га. Ами́нь.

Вместо же Достойно:

Велича́й душе́ моя́, / возне́сшагося от земли́ на не́бо, / Христа́ Жизнода́вца.

Ирмос, глас 5: Тя па́че ума́ и словесе́, Ма́терь Бо́жию, / в ле́то Безле́тнаго неизрече́нно ро́ждшую, / ве́рнии, единому́дренно велича́ем.

Вместо Ви́дехом Свет И́стинный: поется тропарь Вознесения: Возне́слся еси́ во сла́ве:

Сице поeм и до отдания прaздника.

Причастный:

Взы́де Бог в воскликнове́нии, / Госпо́дь во гла́се тру́бне. / Аллилу́иа, трижды.

На трапезе велие утешение братии.