Шрифт

Среда Четвертой седмицы по Пасхе, Преполовение Пятидесятницы. Избранные службы Цветной Триоди.

ВО ВТОРНИК 4 СЕДМИЦЫ ПО ПАСЦЕ,
НА ВЕЛИЦЕЙ ВЕЧЕРНИ

Начало по обычаю, и кафисма рядовая. На Го́споди воззва́х: поставим стихов 6, и поем стихиры настоящия 3, повторяюще я. Глас 4.

Подобен: Го́споди, возше́д на Крест:

Наста́ преполове́ние дней, / от спаси́тельнаго начина́емых воста́ния, / Пятдеся́тницею же Боже́ственною печа́таемое, / и све́тится све́тлости обою́ду иму́щее, и соединя́ющее обоя́, / и приити́ сла́ве предъявля́ющее, / Влады́чняго Вознесе́ния предпочита́ет.

Слы́ша и возвесели́ся Сио́н, / благовести́вшуся Христо́ву Воскресе́нию, / ве́рнии же его́ сы́нове возра́довашася Сего́ ви́девше, / и омыва́юща Ду́хом скве́рну христоуби́йства, / гото́вится торжеству́ющи, / обои́х весе́лое преполове́ние.

Прибли́жися Боже́ственнаго изоби́льное изли́тие на всех, / я́коже написа́ся, Ду́ха, предузаконе́ние пропове́дует преполови́вшееся, / по Христо́ве сме́рти и погребе́нии, и Воскресе́нии, / от Него́ да́нну су́щу ученико́м, нело́жному обеща́нию, / Уте́шителево показу́ющу явле́ние.

Слава, и ныне, глас 6: Пра́зднику преполовля́ющуся Твоего́, Христе́, Воскресе́ния, / и Боже́ственнаго прише́ствия Свята́го Твоего́ Ду́ха, / соше́дшеся чуде́с Твои́х воспева́ем та́инства, / во́ньже низпосли́ нам ве́лию ми́лость.

Вход. Прокимен дне. Чтения три:

Проро́чества Михе́ина чте́ние. [Глава 4.]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: от Сио́на изы́дет зако́н, и сло́во Госпо́дне из Иерусали́ма, и су́дит посреди́ люде́й мно́гих, и обличи́т язы́ки кре́пкия да́же на до́лзе, я́ко вси лю́дие по́йдут ки́йждо свои́м путе́м, мы же по́йдем и́менем Го́спода Бо́га на́шего в век. Та́ко глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель: услы́шите хо́лми суд Госпо́день, и де́бри основа́ния земли́, я́ко суд Го́сподеви к лю́дем Его́, и со Изра́илем сопри́тся, глаго́ля: лю́дие Мои́, что сотвори́х вам; или́ чим опеча́лих вас? Отвеща́йте Ми: зане́ возведо́х вы от земли́ Еги́петския, и из до́му рабо́ты изба́вих вас, и посла́х пред лице́м ва́шим Моисе́а и Ааро́на и Мариа́м. Лю́дие Мои́ [помяни́те у́бо], что совеща́ша на вас сопроти́внии; кто возвести́ тебе́? Возвести́х бо тебе́, челове́че, что добро́, или́ что Госпо́дь и́щет от тебе́, ра́зве твори́ти суд, и люби́ти ми́лость, и гото́ву бы́ти, е́же ходи́ти с Го́сподем Бо́гом твои́м; зане́ в кре́пости возвели́чится Госпо́дь, и упасе́т ста́до Свое́ в ми́ре, да́же до коне́ц земли́.

Проро́чества Иса́иина чте́ние. [Глава 55.]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: жа́ждущии иди́те на во́ду, и ели́цы не и́мате сребра́, ше́дше купи́те, и яди́те, пи́йте без сребра́ и цены́, вино́ и тук. Я́ко та́ко глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель вам: лю́дие Мои́, почерпи́те во́ду с весе́лием от исто́чник спасе́ния. И рече́ши в день о́ный: воспо́йте Го́сподеви, призови́те и́мя Его́, возвести́те во язы́цех сла́вная Его́: помяни́те, я́ко вознесе́ся и́мя Его́. Лю́дие Мои́, услы́шите Мене́, и сне́сте блага́я, и наслади́тся во благи́х душа́ ва́ша. Внуши́те уши́ма ва́шима, и после́дуйте путе́м Мои́м. Услы́шите Мене́, и жива́ бу́дет во благи́х душа́ ва́ша, и завеща́ю вам заве́т ве́чный, и призови́те. Внегда́ же а́ще прибли́житеся Мне, да оста́вит нечести́вый пути́ своя́, и муж беззако́нный сове́ты своя́, и обрати́теся ко Мне, и поми́лую вас, и оста́влю грехи́ ва́ша. Не суть бо сове́ти Мои́, я́коже сове́ти ва́ши, ни я́коже путие́ ва́ши, путие́ Мои́, глаго́лет Госпо́дь. Но я́коже отстои́т не́бо от земли́, та́ко отстои́т путь Мой от путе́й ва́ших, и умышле́ния ва́ша от умышле́ния Моего́. Я́коже бо а́ще сни́дет дождь, или́ снег с небесе́, и не врати́тся отту́ду, до́ндеже упои́т зе́млю, и израсти́т, и прозя́бнет, и даст се́мя се́ющему, и хлеб в снедь: Си́це бу́дет глаго́л Мой, и́же а́ще изы́дет из уст Мои́х, не возврати́тся ко Мне тощ, до́ндеже сконча́ет вся, ели́ка восхоте́х, и испра́влю пути́ твоя́, и за́поведи Моя́. С весе́лием бо изы́дете, и с ра́достию научите́ся: го́ры бо и хо́лми ско́чат, ча́юще вас в ра́дости, и вся древа́ се́льная воспле́щут ве́твьми. И вме́сто дра́чия взы́дет кипари́с, вме́сто же кропи́вы взы́дет мирси́на: и бу́дет Госпо́дь во и́мя, и в зна́мение ве́чное, и не оскуде́ет, глаго́лет Госпо́дь Бог Святы́й Изра́илев.

При́тчей чте́ние. [Глава 9.]

Прему́дрость созда́ Себе́ дом и утверди́ столпо́в седмь. Закла́ Своя́ же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши Свое́й вино́, и угото́ва Свою́ трапе́зу. Посла́ Своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи: И́же есть безу́мен, да уклони́тся ко Мне. И тре́бующим ума́ рече́: Прииди́те, яди́те Мой хлеб, и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам. Оста́вите безу́мие и жи́ви бу́дете, и взыщи́те ра́зума, да поживете́, и испра́вите ра́зум в ве́дении. Наказу́яй злы́я прии́мет себе́ безче́стие, облича́яй же нечести́ваго опоро́чит себе́: обличе́ния бо нечести́вому ра́ны ему́. Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́. Облича́й прему́дра, и возлю́бит тя. Даждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет. Сказу́й пра́ведному, и приложи́т приима́ти. Нача́ло прему́дрости страх Госпо́день и сове́т святы́х ра́зум: разуме́ти бо зако́н по́мысла есть блага́го. Сим бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя, и приложа́тся тебе́ ле́та живота́.

Таже, ектениа: Рцем вси: и возглас. Таже: Сподо́би Го́споди: Посем: Испо́лним вече́рнюю:

На стиховне стихиры самогласны,
глас 1. Иоанна монаха:

Пятдеся́тницы наста́ дней преполове́ние, / в не́мже Христо́с обнажи́в малови́дно Боже́ственную си́лу, / разсла́бленнаго стягну́ сло́вом, / того́ от одра́ возста́вив, / и боголе́пно чудотворя́й в зда́нном те́ле, / челове́ком дарова́ ве́чный живо́т, / и ве́лию ми́лость.

Стих: Помяни́ сонм Твой, / его́же стяжа́л еси́ испе́рва.

Во святи́лище прише́л еси́, Прему́дросте Бо́жия, преполовля́ющуся пра́зднику, / уча́ и облича́я непокори́выя иуде́и, фарисе́и и кни́жники, / и вопия́ со дерзнове́нием к ним: / жа́ждай да гряде́т ко Мне, / и пие́т во́ду живо́тную, и не вжа́ждет во век, / ве́руяй Мое́й бла́гости, / ре́ки потеку́т из чре́ва его́ жи́зни ве́чныя. / О бла́гости и благоутро́бия Твоего́, / Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́!

Стих: Бог же, Царь наш пре́жде ве́ка, / соде́ла спасе́ние посреде́ земли́.

Глас 2: Егда́ преполове́ние пра́здника наста́, / взы́де Иису́с во святи́лище, / и уча́ше непокори́выя иуде́и, глаго́ля: / жа́ждай да гряде́т ко Мне, / и пие́т во́ду живо́тную, ве́чную, и не вжа́ждется во век. / Ве́руяй в Мя, ре́ки потеку́т из чре́ва его́, / и име́ти бу́дет свет живо́тный.

Слава, и ныне, глас 8: Преполови́вшуся пра́зднику, / уча́щу Ти, Спа́се, глаго́лаху иуде́е: / ка́ко Сей весть пи́смена, не учи́вся? / Не разуме́юще, я́ко Ты еси́ / Прему́дрость устро́ившая мир, сла́ва Тебе́.

По Ны́не отпуща́еши: и по О́тче наш:

Тропарь, глас 8:

Преполови́вшуся пра́зднику, / жа́ждущую ду́шу мою́ благоче́стия напо́й вода́ми, / я́ко всем, Спа́се, возопи́л еси́: / жа́ждай да гряде́т ко Мне и да пие́т. / Исто́чниче жи́зни на́шея, Христе́ Бо́же, сла́ва Тебе́.

Таже иерей: Прему́дрость. И отпуст по обычаю.

На Повечерии святаго рядоваго поем стихиры, и канон. Кондак праздника. На Полунощнице по 1-м Трисвятом тропарь праздника. По 2-м Трисвятом кондак праздника. Таже, Го́споди поми́луй, 12. И отпуст. Молитвы заупокойныя: Помяни́ Го́споди в наде́жди: не глаголем.

В СРЕДУ ПРЕПОЛОВЕНИЯ,
НА УТРЕНИ

На Бог Господь: тропарь праздника, глас 8:

Преполови́вшуся пра́зднику, / жа́ждущую ду́шу мою́ благоче́стия напо́й вода́ми, / я́ко всем, Спа́се, возопи́л еси́: / жа́ждай да гряде́т ко Мне и да пие́т. / Исто́чниче жи́зни на́шея, Христе́ Бо́же, сла́ва Тебе́. Трижды.

По 1-м стихословии седален, глас 4.
Подобен: Ско́ро предвари́:

Всех серде́ц помышле́ния ве́дый, / посреде́ святи́лища став, / взыва́ше лжи́вым, глаго́ля и́стину: / что и́щете уби́ти Мя, Животода́вца, / пра́зднику преполовля́ющуся, вопия́ де́рзостно? / Не на лица́ зря́ще суд суди́те, законопресту́пницы.

Слава, и ныне: тойже.

И чтение в толковании Евангелиа Иоанна.

По 2-м стихословии седален, глас 5.
Подобен: Собезнача́льное Сло́во:

Влады́ка всех во хра́ме стоя́, / пра́зднику преполови́вшуся Пятдеся́тницы честны́я, евре́ем бесе́дуя, / облича́ше я́ве в дерзнове́нии мно́зе, я́ко Царь сый и Бог, мучи́тельство тех де́рзостное: / нам же всем да́рует за благоутро́бие ве́лию ми́лость.

Слава, и ныне: тойже.

Таже глаголем единожды:

Воскресе́ние Христо́во ви́девше, / поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су, / еди́ному безгре́шному, / Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́, / и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим. / Ты бо еси́ Бог наш, / ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем, / и́мя Твое́ имену́ем. / Прииди́те вси ве́рнии, / поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию, / се бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ ми́ру. / Всегда́ благословя́ще Го́спода, / пое́м Воскресе́ние Его́: / распя́тие бо претерпе́в, / сме́ртию смерть разруши́.

И псалом 50.

Канона праздника два со ирмосы на 14. Первый со ирмосы на 8, вторый на 6. Последи же Катавасия, ирмос втораго канона, оба лика вкупе.

Канон господина Феофана, глас 4,
[егоже краестрочие сие:
Преполове́ние пра́здников превели́ких похвалю́.]
Песнь 1.

Ирмос: Мо́ря чермну́ю пучи́ну, / невла́жными стопа́ми, / дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, / крестообра́зными Моисе́овыма рука́ма, / Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.

Ве́лия я́же па́че ума́, Влады́ко, / Боже́ственнаго Твоего́ воплоще́ния, благодея́ния сия́ют нам, / да́рове же и благода́ти, и Боже́ственныя све́тлости, / благода́тно истека́ющия.

Прише́л еси́, Христе́, све́тлости Божества́ испуща́я, / пра́здника посреде́ явле́нно, / пра́здник бо ра́достный спаса́емых еси́, / и спасе́ния на́шего хода́тай.

Прему́дрость, пра́вда, Го́споди, / и избавле́ние у Бо́га Ты был еси́ нам, / от земли́ к небе́сной преводя́ высоте́, / и Дух Боже́ственный да́руя.

Плоть Твоя́ истле́ния во гро́бе не ви́де, Влады́ко, / но я́ко соста́вися кроме́ се́мене, тле́ния не прия́т, / после́дованию естества́, пресу́щественно не рабо́тавшая.

Другий канон, творение господина Андреа Критскаго, глас 8.
Песнь 1.

Ирмос: Мо́ре огусти́л еси́:

Язы́цы восплещи́те, евре́и воспла́чите, / животода́вец бо Христо́с, у́зы а́довы расто́рже, / и ме́ртвыя воскреси́, и неду́ги исцели́ сло́вом, / Сей есть Бог наш, да́вый жизнь ве́рующим во и́мя Его́.

Чу́до показа́л еси́, во́ду в вино́ преше́дшую, / во Еги́пте ре́ки преложи́вый, Влады́ко, в кровь, / и ме́ртвыя воскреси́л еси́, зна́мение сие́ второ́е сконча́в. / Сла́ва, Спа́се, несказа́нному Твоему́ сове́ту: / сла́ва истоща́нию Твоему́, и́мже обнови́л еси́ нас.

Струя́ приснотеку́щая сый, Го́споди, жи́зни и́стинныя, / Ты еси́ воскресе́ние на́ше, / хотя́ труди́лся еси́, Спа́се мой, / и во́лею вжа́ждался еси́, зако́ном естества́ повину́яся, / и в Сиха́рь шед пло́тию, воды́ проси́л еси́ у самаряны́ни пи́ти.

Хле́бы благослови́л еси́, ры́бы умно́жил еси́, непостижи́мый Бо́же, / и лю́ди насы́тил еси́ незави́стно, / и исто́чник приснотеку́щий, прему́дрость, жа́ждущим обеща́л еси́. / Ты еси́ Спас Бог наш, / да́вый живо́т ве́рующим во и́мя Твое́.

Слава, Троичен: Три собезнача́льны сла́влю и сопресто́льны, / Отца́ безнача́льна Бо́га, и Сы́на собезнача́льна, и Ду́ха соприсносу́щна Сы́ну, / еди́но триипоста́сное Существо́, / еди́но нача́ло пребезнача́льное пою́, / безнача́льнаго Божества́ и Существа́ чту.

И ныне, Богородичен: Еди́на вмести́ла еси́ Зижди́теля Твоего́, Богороди́тельнице, во чре́ве, / и пло́тию родила́ еси́ неизрече́нно, / и Де́ва пребыла́ еси́, ничто́же де́вству оскверни́вшуся. / Сего́, Чи́стая, я́ко Сы́на Твоего́ и Бо́га непреста́нно моли́ о ста́де Твое́м при́сно.

Катавасия: Мо́ре огусти́л еси́, / погрузи́вый со ору́жием го́рдаго фарао́на, / и лю́ди спасл еси́ немо́кренно Го́споди, / и ввел еси́ я́ в го́ру святы́ни, вопию́щия: / пои́м Тебе́, Бо́гу на́шему, песнь побе́дную, я́ко просла́вися.

Песнь 3.

Ирмос: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: / Ты моя́ кре́пость Го́споди, / и прибе́жище, и утвержде́ние.

Вод животво́рных исто́чники отве́рзл еси́ Це́ркви, / а́ще кто жа́ждет, усе́рдно да прихо́дит и пие́т, вопия́, Бла́же.

От земли́ у́бо на не́бо вознести́ся, проявле́нно глаго́лал еси́: / с небесе́ же Ду́ха посла́ти обеща́л еси́ Свята́го.

Естество́м животворя́й и от Де́вы роди́выйся Госпо́дь, / всем ве́рным дарова́ безсме́ртие, я́ко Благоутро́бен.


Ин. Ирмос: Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде:

Не и́же на лице́ суд суди́те, иуде́е, уча́ глаго́лаше Влады́ка, / егда́ прии́де во святи́лище, я́коже пи́сано есть, / преполови́вшуся зако́нному пра́зднику.

Не и́же на лице́ суд суди́те, иуде́е: / Христо́с бо прии́де, / Его́же нарица́ху проро́цы от Сио́на гряду́ща и мир взыва́юща.

А́ще и словесе́м не ве́руете, иуде́е, дело́м ве́руйте Влады́ки. / Что прельща́етеся, отмета́ющеся Свята́го, / Его́же написа́ в зако́не Моисе́й?

А́ще месси́и вся́ко подоба́ет приити́, иуде́е, / Христо́с же прии́де ны́не Месси́а. / Что прельща́етеся, отмета́ющеся Пра́веднаго, / Его́же написа́ в зако́не Моисе́й?

Слава, Троичен: Тебе́ покланя́емся, О́тче, безнача́льный Существо́м, / пое́м безнача́льнаго Сы́на Твоего́, / и Ду́ха благоче́стно Всесвята́го, / я́ко еди́наго три, естество́м Бо́га.

И ныне, Богородичен: Еди́н от Тро́ицы сый быв, плоть ви́делся еси́, / не прело́жь, Го́споди, существа́, / ниже́ опали́в Ро́ждшия нетле́нное чре́во, / Бог сый весь и огнь.

Катавасия: Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде, / вознесе́ся рог мой в Бо́зе мое́м, / разшири́шася на враги́ моя́ уста́ моя́, / возвесели́хся о спасе́нии Твое́м.

Седален, глас 8.
Подобен: Прему́дрости Сло́ва:

Стоя́ посреде́ святи́лища, преполовля́ющуся боже́ственно пра́зднику, / жа́ждай, взыва́л еси́, да гряде́т ко Мне и пие́т, / пия́й бо от сея́ Боже́ственныя Моея́ воды́, / ре́ки из чре́ва источи́т веле́ний Мои́х, / а и́же ве́рует в Мя, по́сланнаго от Боже́ственнаго Роди́теля, со Мно́ю просла́вится. / Сего́ ра́ди вопие́м Ти: / сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, / я́ко бога́тно излия́л еси́ во́ды Твоего́ человеколю́бия рабо́м Твои́м.

Слава, и ныне: Подобен: Прему́дрости во́ду и жи́зни, источа́я ми́рови, / всех, Спа́се, призыва́еши почерпсти́ спасе́ния во́ды, / Боже́ственный бо зако́н Твой прии́м челове́к, / в себе́ угаша́ет пре́лести у́глие, / отону́дуже во ве́ки не вжа́ждет, / ни преста́нет насыще́ния Твоего́, Влады́ко Царю́ Пренебе́сный. / Сего́ ра́ди сла́вим держа́ву Твою́, Христе́ Бо́же, / прегреше́ний оставле́ние прося́ще низпосла́ти бога́тно рабо́м Твои́м.

Песнь 4.

Ирмос: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́, / со́лнце пра́ведное, / ста в чи́не свое́м, / досто́йно взыва́ющи: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Растерза́в сме́рти врата́ си́лою Твое́ю, / пути́ жи́зни сказа́л еси́, / безсме́ртия же две́ри отве́рзл еси́, ве́рою зову́щим: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Преполове́ние всех и коне́ц име́яй, / и нача́ла, я́ко безнача́лен, обдержа́й, / стал еси́ посреде́ вопия́: / Боже́ственных, богому́дрии, прииди́те, даро́в наслади́теся.

Я́ко Бог и всех име́яй власть, / я́ко си́лен держа́ву низложи́в сме́рти, / посла́ти обеща́лся еси́, Христе́, Ду́ха Свята́го, / от Отца́ происходя́щаго.

Богородичен: Дае́ши бога́тно благода́ть Тебе́ пою́щим, / и из Тебе́ ро́ждшагося преве́чнаго Сло́ва, Ма́ти неискусобра́чная, / прегреше́ний оставле́ние сим прося́щи, Пречи́стая.


Ин. Ирмос: Проро́к Авваку́м:

А́ще месси́и подоба́ет приити́, / Месси́а же Христо́с есть, беззако́ннии, что не ве́руете Ему́? / Се прии́де и свиде́тельствует, я́же Той твори́т: / во́ду вино́ сотвори́, разсла́бленнаго сло́вом стягну́.

Не разуме́юще писа́ний, прельща́етеся вси вы, евре́и беззако́ннии, / вои́стинну бо прии́де Христо́с, и всех просвети́, / и в вас показа́ мно́гая зна́мения и чудеса́, / и всу́е отрица́етеся и́стиннаго живота́.

Еди́но де́ло показа́х вам, и вси уже́ дивите́ся, взыва́ше иуде́ем Христо́с. / Вы обре́зуете и в суббо́ту челове́ка, рече́, / Мене́ же что оклевета́ете про́чее, / воздви́гшаго сло́вом разсла́бленнаго?

Дела́ сотвори́х мно́гая, и ко́его ра́ди де́ла ка́мением биете́ Мя? / Иуде́ем Христо́с, облича́я, взыва́ше: / еда́ зане́ челове́ка здра́ва всего́ сло́вом сотвори́х, / не суди́те на лице́ челове́цы.

Во апо́столех де́йствуяй, и во проро́цех Сам почива́яй с Ду́хом, / безнача́льное рожде́ние Оте́ческаго естества́, Христе́, / язы́ки к позна́нию возве́л еси́ зна́меньми Твои́ми.

Слава, Троичен: Тро́ице неразде́льная Еди́нице, / безнача́льне О́тче, Сы́не и Ду́ше Святы́й, / во Еди́нице Тро́ица равноче́стная, сопресто́льная, животворя́щая, / несозда́нный Бо́же, спаса́й воспева́ющия Тя, / и изба́ви от бед и скорбе́й.

И ныне, Богородичен: Во чре́ве Твое́м Бо́га неопи́санно вмести́вшая, / Богоневе́сто, Де́во Ма́ти Чи́стая, / не преста́й моля́щи о нас, я́ко да Тобо́ю изба́вимся от обстоя́ний, / к Тебе́ бо при́сно прибега́ем.

Катавасия: Проро́к Авваку́м у́мныма очи́ма / прови́де, Го́споди, прише́ствие Твое́, / тем и вопия́ше: от ю́га прии́дет Бог. / Сла́ва си́ле Твое́й, / сла́ва снизхожде́нию Твоему́.

Песнь 5.

Ирмос: Ты, Го́споди мой, Свет в мир прише́л еси́. / Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения, / ве́рою воспева́ющих Тя.

Боже́ственных пра́здников преполове́ния дости́гше, / соверше́нное боже́ственною доброде́телию обучи́тися потщи́мся, богому́дрии.

Я́ко вои́стинну свяще́нное настоя́щее торжество́, преполове́ние, / превели́ких бо пра́здников ко́рень и све́тится обою́ду.

Богородичен: Ум арха́нгельский не мо́жет разуме́ти / Твое́ неизрече́нное из Де́вы и пречи́стое рождество́, Спа́се Многоми́лостиве.


Ин. Ирмос: Го́споди Бо́же наш, мир даждь нам:

Чудесы́ украси́л еси́ апо́столы Твоя́, / дивесы́ возвели́чил еси́ ученики́, / во всем ми́ре просла́вив, Спа́се наш, и дав им Ца́рствие Твое́.

Вся просвети́ша земли́ концы́ ученицы́, чудесы́ и уче́ньми, / и разли́чными о́бразы сло́во пропове́давше, Христе́ Спа́се, Ца́рствия Твоего́.

Хвалу́ возсыла́ем Ца́рствию Твоему́, пе́ние же Тебе́ прино́сим, / нас ра́ди на земли́ яви́вшемуся, и мир просвети́вшему, и Ада́ма воззва́вшему.

Слава, Троичен: Сла́ва Тебе́, О́тче Святы́й, Бо́же нерожде́нне, / сла́ва Тебе́, Сло́ве безле́тне единоро́дне, / сла́ва Тебе́, Ду́ше Боже́ственне и сопресто́льне, / и единосу́щне Отцу́ и Сы́ну.

И ныне, Богородичен: Бысть чре́во Твое́ свята́я трапе́за, иму́щая небе́сный хлеб, / от него́же всяк яды́й не умира́ет, / я́коже рече́ всех, Богороди́тельнице, Пита́тель.

Катавасия: Го́споди Бо́же наш / мир даждь нам, / Го́споди Бо́же наш, стяжи́ ны, / Го́споди, ра́зве Тебе́ ино́го не ве́мы, / И́мя Твое́ имену́ем.

Песнь 6.

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди, / Це́рковь вопие́т Ти, / от бесо́вския кро́ве очи́щшися, / ра́ди ми́лости от ребр Твои́х / исте́кшею кро́вию.

Преполове́ние Пятдеся́тницы наста́ днесь, / отсю́ду Боже́ственныя у́бо Па́схи, / Боже́ственнейшею све́тлостию озари́вшееся, / отону́дуже Уте́шителевою благода́тию сия́ющее.

Глаго́лал еси́ в хра́ме, Христе́, предстоя́ иуде́йским собо́ром / Свою́ сла́ву открыва́я, и предъявля́я сро́дство к Роди́телю.

Богородичен: Бу́ди ми предста́тельница и стена́ неруши́мая, / от мирски́х мя собла́знов избавля́ющая, еди́на Богороди́тельнице, / и боже́ственным светоли́тием освеща́ющая.


Ин. Ирмос: Я́ко во́ды морски́я:

Вся содержа́й концы́, возше́л еси́, Иису́се, / и учи́л еси́ во святи́лищи наро́ды сло́ву и́стины, / пра́зднику преполовля́ющуся, я́коже Иоа́нн вопие́т.

Отве́рзл еси́ устне́ Твои́, Влады́ко, / пропове́дал еси́ ми́рови безле́тнаго Отца́ и Всесвята́го Ду́ха, / сро́дное обои́х храня́ и по воплоще́нии.

Де́ло О́тчее соверши́л еси́, / де́лы уве́рил еси́ словеса́ Твоя́, / исцеле́ния соверша́я, Спа́се, и зна́мения, / разсла́бленнаго исправля́я, прокаже́нныя очища́я, и ме́ртвыя воскреша́я.

Безнача́льный Сын нача́ло бысть прие́м, / е́же по нам вочелове́чися, / и посреде́ пра́здника уча́ше, глаго́ля: / притецы́те ко исто́чнику приснотеку́щему, жизнь почерпи́те.

Слава, Троичен: Еди́но в Тро́ице Божество́, / Существо́ триипоста́сное, несозда́нное, неразде́льное вси сла́вим, / Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, я́ко три су́щее, и еди́но.

И ныне, Богородичен: Де́ву по рождестве́ пое́м Тя, / Де́ву и Ма́терь сла́вим Тебе́ еди́ну, / Чи́стая Богоневе́сто Отрокови́це, / из Тебе́ бо вои́стинну Бог воплоти́ся, обнови́в нас.

Катавасия: Я́ко во́ды морски́я, Человеколю́бче, / волна́ми жите́йскими обурева́юся, / те́мже, я́ко Ио́на, та́ко вопию́ Ти: / возведи́ от тли живо́т мой, / Благоутро́бне Го́споди.

Кондак, глас 4.
Подобен: Вознесы́йся:

Пра́зднику зако́нному преполовля́ющуся, / всех Тво́рче и Влады́ко, / к предстоя́щим глаго́лал еси́, Христе́ Бо́же: / прииди́те и почерпи́те во́ду безсме́ртия. / Те́мже Тебе́ припа́даем и ве́рно вопие́м: / щедро́ты Твоя́ да́руй нам, / Ты бо еси́ Исто́чник жи́зни на́шея.

Икос: Олядене́вшую мою́ ду́шу прегреше́ний беззако́ньми, / тече́ньми Твои́х крове́й напо́й, / и покажи́ плодоно́сну доброде́тельми. / Ты бо рекл еси́ всем, е́же приходи́ти к Тебе́, Сло́ве Бо́жий Всесвяты́й, / и во́ду нетле́ния почерпа́ти, живу́ю же и очища́ющую грехи́, / пою́щих сла́вное и Боже́ственное Твое́ воста́ние, / подая́, Благи́й, с высоты́ сше́дшую вои́стинну ученико́м Твои́м Ду́ха кре́пость, / Тебе́ Бо́га ве́дущим, / Ты бо еси́ исто́чник жи́зни на́шея.

Синаксарий Минеи. Таже Триоди.

Песнь 7.

Ирмос: В пещи́ Авраа́мстии о́троцы перси́дстей, / любо́вию благоче́стия па́че, / не́жели пла́менем опаля́еми взыва́ху: / благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Кре́постию, Спа́се, сме́ртную разо́рь си́лу, / стезю́ жи́зни показа́л еси́ челове́ком, благода́рно Тебе́ зову́щим: / благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Плоть нося́ща ви́дяще, / не разуме́ша собо́ри евре́йстии Сло́ве Тя Бо́жий, / но мы Тебе́ воспева́ем: / благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Богородичен: Вы́шняго освяще́нное боже́ственное селе́ние, ра́дуйся! / Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, вопию́щим: / благослове́на Ты в жена́х еси́, Пренепоро́чная Влады́чице.


Ин. Ирмос: Халде́йская пещь:

Пло́тски потруди́лся еси́, упокое́ние всех, / во́лею вжа́ждался еси́, исто́чниче чуде́с, / воды́ проси́л еси́, во́ду жи́зни, Иису́се, возвеща́яй.

Самаряны́ни, Го́споди, жене́ бесе́довал еси́, / облича́я безу́мие беззако́нных евре́ев, / она́ у́бо ве́рова Сы́на бы́ти Бо́жия, си́и же отверго́шася.

Во́ду живу́ю истека́ющую, во́ду безсме́ртия, / исто́чник присноживу́щий пода́ти обеща́л еси́, / ве́рою Дух Твой прие́млющим, Спа́се, от Отца́ происходя́щий.

Пятьми́ хле́бы препита́л еси́, ты́сящи а́лчущих, / и насыще́ния оста́нки, в други́я ты́сящи, Спа́се, умно́жил еси́, / показу́я сла́ву Твою́ свяще́нным ученико́м.

Яды́й Те́ло Твое́, жив бу́дет во ве́ки, / и пия́й Кровь Твою́, в Тебе́ пребу́дет, Спа́се мой, / и Ты в нем пребыва́еши, / и воскреси́ши его́ в после́днее мгнове́ние.

Удиви́л еси́, Влады́ко, Твое́ смотре́ние, / уве́рив чудесы́ Боже́ственную власть, / неду́ги изгна́л еси́, ме́ртвыя воскреси́л еси́ и́ слепы́я просвети́л еси́, я́ко Бог.

Прокаже́нныя очи́стил еси́, хромы́я испра́вил еси́, / разсла́бленныя стягну́л еси́, кровоточи́вую исцели́вый, / ше́ствовал еси́ по пучи́не, показа́в сла́ву Твою́ свяще́нным ученико́м.

Слава, Троичен: Покланя́емся Твоему́, Го́споди, Пречи́стому Отцу́, / и благода́ти Ду́ха, ю́же Твои́м апо́столом Бог сый разда́вый, / посыла́я их на про́поведь.

И ныне, Богородичен: Во чре́ве Твое́м вмести́ла еси́ невмести́маго Сло́ва, / от Твои́х сосе́ц дои́ла еси́ ми́ру Пита́теля, / на объя́тии носи́ла еси́ Содержи́теля на́шего, Богороди́тельнице Чи́стая.

Катавасия: Халде́йская пещь, огне́м распала́емая, / ороша́шеся Ду́хом, / Бо́жиим предстоя́нием, / о́троцы поя́ху: / благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Песнь 8.

Ирмос: Ру́це распросте́р Дании́л, / львов зия́ния в ро́ве затче́, / о́гненную же си́лу угаси́ша, / доброде́телию препоя́савшеся, / благоче́стия рачи́тели о́троцы, взыва́юще: / благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Красе́н из гро́ба воста́в, Божества́ сла́вою укра́шен, / апо́столом Твои́м, Го́споди, яви́лся еси́, / Ду́ха обеща́яся тем посла́ти де́йство, вопию́щим: / благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Умертви́в а́да, я́ко Бог живонача́льнейший, / всем источи́л еси́ живо́т ве́чный, / его́же ны́не вообража́ют я́вственнее, / светоно́сных дней сих ра́дости, вопию́щим: / благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Лучи́, я́ко Со́лнце, Христе́, пра́вды яви́вся, / ми́ру посла́л еси́ апо́столы Твоя́, / нося́щия Тебе́ свет непостижи́мый, / и неве́дения мглу очища́ющия и вопию́щия: / благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богородичен: Се ны́не оскуде́ я́ве от Иу́дина пле́мене князь и вождь, / Ты бо, Всенепоро́чная, родила́ еси́, / пре́жде обеща́нное ча́яние язы́ков, Христа́ Бо́га, / Ему́же пое́м: благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.


Ин. Ирмос: А́нгели и небеса́, на престо́ле:

Прииди́те ви́дите, лю́дие, на престо́ле сла́вы воспева́емаго, / от люде́й беззако́нных ху́лимаго, / и ви́дяще по́йте в проро́цех Месси́ю предрече́ннаго.

Ты еси́ вои́стинну Христо́с, в мир сей прише́дый, / из Него́же спасе́ние и оставле́ние оте́ческих согреше́ний. / Ты еси́ вои́стинну живо́т, в Тя ве́ровавшим.

Прему́дрость Бо́жия, преполови́вшуся пра́зднику, я́коже пи́сано есть, / во святи́лищи предста́ и уча́ше, / я́ко вои́стинну Сей бя́ше Месси́а Христо́с, И́мже спасе́ние.

В суббо́тах Христо́с, и по вся дни пока́зоваше зна́мений дела́, / исцеля́я су́щия в неду́зех разли́чных, / но прельще́ннии лю́дие я́ростию распыха́хуся.

Разсла́бленнаго, глаго́лет, в ле́тех же мно́зех лежа́щаго, / в суббо́ту Сей исцели́ и преступи́ зако́н, / иуде́и Христа́ го́рько укоря́ху.

Не Моисе́й ли вам, зако́н да́вый, повелева́ет обре́затися, / и в суббо́ту му́жа обре́зуете, да не ка́ко зако́н оте́ческий разори́тся, / Христо́с иуде́ем глаго́лаше.

Неблагода́рни всегда́ в пусты́ни жи́вшии, / Благоде́теля за́вистию прогне́ваху, ху́ляще, / дви́жуще непра́ведныя язы́ки, тще́тным поуча́ющеся.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Троичен: Еди́н Бог у́бо Тро́ица, / Отцу́ не преступи́вшу в сыновство́, / ниже́ Сы́ну прело́жшуся во исхожде́ние, / но сво́йственная и обоя́, Свет Бо́га, три прославля́ю во век.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Ка́ко родила́ еси́, рцы, от Отца́ безле́тно просия́вшаго, / и со Святы́м Ду́хом воспева́емаго? / Или́ я́ко весть еди́н благоволи́вый из Тебе́ роди́тися, Богоро́дице.

Таже: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Катавасия: А́нгели и небеса́, / на престо́ле сла́вы седя́щаго / и я́ко Бо́га непреста́нно сла́вимаго, / благослови́те, по́йте / и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Честне́йшую: не стихословится.

Песнь 9.

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный / от несеко́мыя горы́ Тебе́, Де́во, / краеуго́льный отсече́ся, / Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. / Тем веселя́щеся, Тя Богоро́дице велича́ем.

Но́вому и чи́стому жи́тельству, от Христа́ научи́вшеся, / сие́ да́же до конца́ сохрани́ти поле́зно вси потщи́мся, / я́ко да Свята́го Ду́ха прише́ствие восприи́мем.

Ты мое́ сме́ртное, Жизнода́вче, / обложе́нием безсме́ртия, и нетле́ния благода́тию / обле́к, Спа́се, совоскреси́л еси́, / и Отцу́ приве́л еси́, вре́менную мою́ разруши́в брань.

В небе́сное па́ки житие́ зва́ни бы́вше, / хода́тайства си́лою истощи́вшагося да́же и до ра́бия о́браза, и нас возне́сшаго, / Сего́ досто́йно возвели́чим.

Богородичен: Я́ко ко́рень, исто́чник и вину́ нетле́ния, / Тебе́, Де́во, вси ве́рнии уве́девше, похвала́ми почита́ем, / Ты бо ипоста́сное безсме́ртие нам источи́ла еси́.


Ин. Ирмос: Чу́жде ма́терем де́вство:

Пра́зднику преполовля́ющуся иуде́йскому, / возше́л еси́, Спа́се мой, во святи́лище Твое́, и науча́л еси́ всех, / чудя́хуся же иуде́е, и отку́ду Сей весть пи́сьмена не научи́вся, глаго́лаху.

Исцеле́ния дарова́ний Изба́витель мой источа́я, / сотворя́ше чудеса́ и зна́мения, / прогоня́ неду́ги, целя́ немощству́ющия, / но иуде́и неи́стовствовахуся мно́жеством чуде́с Его́.

Непокори́выя иуде́и Изба́витель мой облича́я, вопия́ше: / не суди́те на лице́, но пра́веден суд суди́те, / и́бо зако́н и в суббо́ту обре́зоватися повелева́ет вся́кому челове́ку.

Бо́льшая чуде́с ученико́м Твои́м, Спа́се, я́коже обеща́в, по́дал еси́, / посла́в в язы́ки пропове́дати сла́ву Твою́, / они́ же ми́рови пропове́даху Твое́ Воскресе́ние, благода́ть и воплоще́ние.

А́ще челове́ка обре́зуете в суббо́ту, да не ка́ко разори́тся зако́н, / ны́не на Мя что гне́ваетеся, / я́ко челове́ка всего́ здра́ва сотвори́х сло́вом? / По пло́ти вы су́дите, глаго́лет иуде́ем Христо́с.

Суху́ю исцели́вый ру́ку сло́вом, / изсо́хшую дре́вле зе́млю моего́ се́рдца исцели́в, Сло́ве, / покажи́ мя плодоно́сна, да соде́лаю и аз, Спа́се, / плоды́ в покая́нии те́пле.

Прокаже́нное мое́ се́рдце очи́стив, / и души́ моея́, Сло́ве, о́чи просвети́вый, / на одре́ боле́зни мя лежа́ща испра́ви, / я́коже разсла́бленнаго возста́вил еси́ на одре́ лежа́щаго.

Слава, Троичен: Чу́жде есть беззако́нным сла́вити безнача́льную Тро́ицу, / Отца́, и Сы́на же, и Свята́го Ду́ха, / несозда́нное вседержа́ние, / И́мже весь мир созда́ся держа́вою кре́пости Ея́.

И ныне, Богородичен: Вмести́ла еси́ во чре́ве Твое́м, Де́во Ма́ти, / еди́наго от Тро́ицы Христа́ Жизнода́вца, / Его́же пое́т вся тварь и трепе́щут го́рнии престо́ли, / Того́ моли́, Всеблаже́нная, спасти́ ду́ши на́ша.

Катавасия: Чу́жде ма́терем де́вство, / и стра́нно де́вам деторожде́ние, / на Тебе́ Богоро́дице, обоя́ устро́ишася. / Тем Тя вся племена́ земна́я / непреста́нно велича́ем.

Ексапостиларий.
Подобен: Не́бо звезда́ми:

Ча́шу име́яй неистощи́мых даро́в, / даждь ми почерпсти́ во́ду во оставле́ние грехо́в, / я́ко содержи́мь есмь жа́ждею, Благоутро́бне, еди́не Ще́дре. [Трижды.]

На хвалитех, Вся́кое дыха́ние:
поставим стихи 4. И поем подобны праздника 3,
повторяюще 1, глас 4. Подобен: Я́ко до́бля:

Прему́дрость и си́ла, О́тчее сия́ние, / Сло́во присносу́щное и Сын Бо́жий, / во святи́лище прии́де пло́тию, / и уча́ше иуде́йския лю́ди, жесто́кия и неблагода́рныя, / и удивля́хуся прему́дрости бога́тству, вопию́ще: / отку́ду весть пи́смена, ни от кого́же учи́вся? [Дважды.]

Кни́жником затыка́ше уста́, / иуде́и облича́ше Месси́а Госпо́дь, вопия́ к ним: / не на лице́ законопресту́пницы, я́ко непра́веднии суди́те, / в субботу бо Аз разсла́бленнаго воздви́гнух. / Те́мже Госпо́дь суббо́ты есмь и зако́на, / что и́щете Мене́ уби́ти, уме́ршия воздви́гшаго?

Навуфе́а ка́мением поби́ша, лю́тии и законопресту́пнии, / иуде́йское собра́ние неблагода́рное, / Иса́ию же пило́ю древя́ною растро́ша, / в кал му́драго Иереми́ю вверго́ша, / Го́спода же на Крест возне́сше взыва́ху: / храм разоря́яй, спаси́ Себе́, и уве́руем.

Слава, и ныне, глас 4. Анатолиа.

Просвети́вшеся бра́тие, / Воскресе́нием Спа́са Христа́, / и дости́гше преполове́ния пра́здника Влады́чня, / прии́скренно сохрани́м за́поведи Бо́жия, / да досто́йни бу́дем и Вознесе́ние пра́здновати, / и прише́ствие получи́ти Свята́го Ду́ха.

Славословие великое. По Трисвятом тропарь праздника. ектении, и отпуст. И час 1-й.

НА ЛИТУРГИИ

Блаженна от канона праздника, 4-го гласа, песнь 3-я (со ирмосом) на 4, и 8-го гласа, песнь 6-я на 4.

По входе тропарь праздника, глас 8:

Преполови́вшуся пра́зднику, / жа́ждущую ду́шу мою́ благоче́стия напо́й вода́ми, / я́ко всем, Спа́се, возопи́л еси́: / жа́ждай да гряде́т ко Мне и да пие́т. / Исто́чниче жи́зни на́шея, Христе́ Бо́же, сла́ва Тебе́.

Слава, и ныне: кондак, глас 4.
Подобен: Вознесы́йся:

Пра́зднику зако́нному преполовля́ющуся, / всех Тво́рче и Влады́ко, / к предстоя́щим глаго́лал еси́, Христе́ Бо́же: / прииди́те и почерпи́те во́ду безсме́ртия. / Те́мже Тебе́ припа́даем и ве́рно вопие́м: / щедро́ты Твоя́ да́руй нам, / Ты бо еси́ Исто́чник жи́зни на́шея.

Прокимен, глас 3:

Ве́лий Госпо́дь наш, и ве́лия кре́пость Его́, / и ра́зума Его́ несть числа́. Стих: Хвали́те Го́спода я́ко благ псало́м: Бо́гови на́шему да услади́тся хвале́ние. И до отдания.

Апостол Деяний, зачало 34.
[Деян. 14, 6 – 18.]

Во дни о́ны, Па́вел и Варна́ва прибего́ста во гра́ды Ликао́нския, в Ли́стру и Де́рвию, и во окре́стныя их, и та́мо бе́ста благовеству́юща. И не́кто муж в Ли́стрех не́мощен нога́ма седя́ше, хром от чре́ва ма́тере своея́ сый, и́же николи́же бе ходи́л. Сей слы́шаше Па́вла глаго́люща: и́же воззре́в нань и ви́дев, я́ко ве́ру и́мать здрав бы́ти, рече́ ве́лиим гла́сом: тебе́ глаго́лю во и́мя Го́спода Иису́са Христа́, вста́ни на но́гу твою́ прав. И а́бие возскочи́ и хожда́ше. Наро́ди же ви́девше, е́же сотвори́ Па́вел, воздвиго́ша глас свой, ликао́нски глаго́люще: бо́зи уподо́бльшеся челове́ком снидо́ша к нам. Нарица́ху же у́бо Варна́ву Ди́а, Па́вла же Ерми́а, поне́же той бя́ше нача́льник сло́ва. Жрец же Ди́ев, су́щаго пред гра́дом их, приведе́ юнцы́, и принесе́ венцы́ пред врата́, с наро́ды хотя́ше жре́ти. Слы́шавша же апо́стола Варна́ва и Па́вел, растерза́вша ри́зы своя́, вскочи́ста в наро́д, зову́ща и глаго́люща: му́жие, что сия́ творите́? И мы подобостра́стна есма́ вам челове́ка, благовеству́юща вам, от сих су́етных обраща́тися к Бо́гу жи́ву, И́же сотвори́ не́бо и зе́млю, и мо́ре и вся, я́же в них. И́же в мимоше́дшия ро́ды оста́вил бе вся язы́ки ходи́ти в путе́х их. И у́бо не несвиде́тельствована Себе́ оста́ви, благотворя́, с небесе́ нам дожде́вы дая́, и времена́ плодоно́сна, исполня́я пи́щею и весе́лием сердца́ на́ша. И сия́ глаго́люща, едва́ уста́виста наро́ды не жре́ти и́ма, но отыти́ коему́ждо во своя́си.

Аллилуиа, глас 1: Помяни́ сонм Твой, его́же стяжа́л еси́ испе́рва. Стих: Бог же Царь наш пре́жде ве́ка, соде́ла спасе́ние посреде́ земли́.

Евангелие Иоанна, зачало 26.
[Ин. 7, 14 – 30.]

В преполове́ние Пятдеся́тницы взы́де Иису́с во це́рковь, и уча́ше. И дивля́хуся иуде́е, глаго́люще: ка́ко Сей кни́ги весть не учи́вся? Отвеща́ у́бо им Иису́с и рече́: Мое́ уче́ние несть Мое́, но Посла́вшаго Мя. А́ще кто хо́щет во́лю Его́ твори́ти, разуме́ет о уче́нии, ко́е от Бо́га есть, или́ Аз от Себе́ глаго́лю. Глаго́ляй от себе́, сла́вы своея́ и́щет, а ищя́й сла́вы Посла́вшаго Его́, Сей и́стинен есть, и несть непра́вды в Нем. Не Моисе́й ли даде́ вам зако́н; и никто́же от вас твори́т зако́на. Что Мене́ и́щете уби́ти? Отвеща́ наро́д и рече́: бе́са ли и́маши; кто Тебе́ и́щет уби́ти? Отвеща́ Иису́с и рече́ им: еди́но де́ло сотвори́х, и вси дивите́ся. Сего́ ра́ди Моисе́й даде́ вам обре́зание, [не я́ко от Моисе́а есть, но от оте́ц,] и в суббо́ту обре́заете челове́ка. А́ще обре́зание прие́млет челове́к в суббо́ту, да не разори́тся зако́н Моисе́ов: на Мя ли гне́ваетеся, я́ко всего́ челове́ка здра́ва сотвори́х в суббо́ту? Не суди́те на лица́, но пра́ведный суд суди́те. Глаго́лаху у́бо не́цыи от иерусали́млян: не Сей ли есть, Его́же и́щут уби́ти? И се, не обину́яся глаго́лет, и ничесо́же Ему́ не глаго́лют: еда́ ка́ко разуме́ша кня́зи, я́ко Сей есть Христо́с? Но Сего́ ве́мы, отку́ду есть. Христо́с же егда́ прии́дет, никто́же весть, отку́ду бу́дет. Воззва́ у́бо в це́ркви уча́ Иису́с и глаго́ля: и Мене́ ве́сте, и ве́сте, отку́ду есмь, и о Себе́ не приидо́х, но есть и́стинен Посла́вый Мя, Его́же вы не ве́сте. Аз вем Его́, я́ко от Него́ есмь, и Той Мя посла́. Иска́ху у́бо, да и́мут Его́, и никто́же возложи́ Нань руки́, я́ко не у бе прише́л час Его́.

На Литургии поем и на отдание Преполовения,
вместо Досто́йно:

Ирмос, глас 8: Чу́жде ма́терем де́вство, / и стра́нно де́вам деторожде́ние, / на Тебе́ Богоро́дице, обоя́ устро́ишася. / Тем Тя вся племена́ земна́я / непреста́нно велича́ем.

[В прочия же дни поем: Свети́ся: и до отдания.]

Причастен:

Яды́й Мою Плоть, и пия́й Мою́ Кровь, во Мне пребыва́ет, и Аз в нем, рече́ Госпо́дь. Аллилу́иа, трижды.

На трапезе утешение братии.

Празднуется же сей праздник дней 8.